ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Πειρ 1366/2024

Αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής για οφειλή από τοκοχρεωλυτικό δάνειο -.

 

ΑΠ 884/2024

Aνακοπή ακύρωσης πλειστηριασμού - Παθητική νομιμοποίηση υπερθεματιστή και επισπεύδοντος δανειστή -.

 

ΜΠρΑθ 4074/2024

Γίνεται δεκτό ότι η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων αποκλείεται στις περιπτώσεις όπου ζητείται ο προσδιορισμός της «εύλογης αμοιβής» του άρθρου 49 του Ν. 2121/1993 για παρελθούσες χρήσεις και απορρίπτεται ως μη νόμιμη η σχετική αίτηση ασφαλιστικών του οργανισμού ΟΣΔ - GEA. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι δεν παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα του προσωρινού καθορισμού της «εύλογης αμοιβής» με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον η αμοιβή αφορά σε χρήση η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο από την άσκηση της αίτησης.

 

ΜονΕφΠειρ 327/2024

Ο ειδικός διάδοχος της απαίτησης, μπορεί, δυνάμει διαταγής πληρωμής, να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση, μόνο εάν, κατ’ αναλογική εφαρμογή του αρ. 919 παρ. 2 ΚΠολΔ, απέκτησε την απαίτηση μετά την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, δεδομένου ότι η υποβολή της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής, η έκδοση αυτής και η επίδοσή της, δεν δημιουργούν εκκρεμοδικία. Εξαφανίζεται η εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 2055/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, διότι εσφαλμένα ερμήνευσε τις διατάξεις των α. 919 παρ. 2, 221, 222 και 632 ΚΠολΔ, απορρίπτοντας την ανακοπή. Δεκτή η έφεση και η ανακοπή, ακυρώνονται η επιταγή προς εκτέλεση και η αναγκαστική κατάσχεση, ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης της επισπεύδουσας την εκτέλεση.

 

ΜονΔΕφΠατρών 248/2024

Κατάργηση επιδομάτων εορτών και αδείας - Δημόσιοι υπάλληλοι - Εκπαιδευτικοί -.

 

ΜονΕφΑθ 62/2024

Ευθύνη Τράπεζας για προσβολή προσωπικότητας και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων -.

 

ΑΠ 524/2024

Τράπεζες - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Περιεχόμενο ενημέρωσης του καταναλωτή - Ευθύνη τραπεζών από πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες -.

 

Ειρ. Αμαρουσίου 105/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Δεκτά ασφαλιστικά μέτρα αρ. 6 Ν. 3869/2010 - Αναστολή πλειστηριασμού - Προστασία της κύριας κατοικίας - Ορισμός μικρεμπόρου - Έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας -.

 

ΜΠρΠειρ 1409/2024

Τιτλοποίηση απαιτήσεων - Κοινοποίηση επιταγής προς εκτέλεση και συγκοινοποίηση νομιμοποιητικών εγγράφων του ειδικού διάδοχου, προκειμένου αυτός να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση κατ’ άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ -.

 

ΤρΔΠρΑθ 8595/2024

Φορολογία εισοδήματος - Πενταετής παραγραφή -.

 

ΜονΔΕφΑθ 999/2024

Ασφαλιστικές εισφορές Δικηγόρων - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 39 ν. 4387/2016 -.

 

ΑΠ 823/2024

Απορρίπτεται η αίτηση και οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως Κλινικής και επιδικάζεται αποζημίωση μαμούθ στους γονείς παιδιού που πάσχει από «υποξική - ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια» συνεπεία ιατρικής αμέλειας μαιευτήρα - γυναικολόγου κατά τον τοκετό. Το παιδί λόγω ιατρικού λάθους κατά τον τοκετό, γεννήθηκε με εγκεφαλικές βλάβες (υποξική – ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια), συνεπεία των οποίων υπέστη σπαστική τετραπληγία. Ήδη το παιδί αυτό, έχει αναπηρία εφ’ όρου ζωής με ποσοστό 85%, επίσης πάσχει από σπαστική τετραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές και νοητική στέρηση και είναι ηλικίας σήμερα 19 ετών. Επιπλέον, το παιδί αυτό, δεν παρακολουθεί, δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του, δεν έχει εκφραστικό λόγο, δεν ελέγχει τους σφιγκτήρες κύστης και ορθού και ορθοστάτισης – βάδισης, έχει αδυναμία χρήσης άνω άκρων και αυτόνομης καθιστής θέσης, εμφανίζει διαταραχή της όρασης και της ακοής, έχει δυσχέρεια στην σίτιση – σιελόρροια κι επιληψία, βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση από την φροντίδα των γονέων του, η δε κατάσταση της υγείας του δεν πρόκειται να αποκατασταθεί στο μέλλον, σύμφωνα με εκθέσεις πραγματογνωμόνων νεογνολόγων και παιδιάτρων. Οι γονείς του παιδιού κατέθεσαν για λογαριασμό του το 2008 αγωγή εις βάρος των υπαιτίων και επιδικάσθηκε αποζημίωση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

 

ΜονΕφΠειρ 299/2024

Συνεκδίκαση ανακοπών αρ. 632 και 933 ΚΠολΔ. Εσφαλμένη ερμηνεία κατ’ αρ. 68, 73 και 626 ΚΠολΔ της εκκαλουμένης υπ’ αριθμ. 502/2024 οριστικής απόφασης του ΜπρΠειρ καθόσον προέβη σε ουσιαστική διάγνωση της ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας την έκδοση του τίτλου ΕΔΑΔΠ. Όταν η ενεργητική νομιμοποίηση στηρίζεται σε σειρά καθολικών ή ειδικών διαδοχών, που αφορούν στην κτήση της ένδικης απαίτησης, απαιτείται να αποδεικνύεται ολόκληρη η αλληλουχία των μεταβολών αυτών, ήτοι να αποδεικνύονται και οι ενδιάμεσες διαδοχές. Παράλειψη της εφεσίβλητης-καθ’ ης η ανακοπή, να επισυνάψει αποσπάσματα καταλόγου με τη μεταβιβαζόμενη απαίτηση, εξαχθέντα εκ του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, τόσο σε ενδιάμεση σύμβαση επανεκχώρησης, όσο και σε σύμβαση εκχώρησης. Διαδικαστικό απαράδεκτο στην έκδοση της διαταγής πληρωμής, διότι η ενεργητική νομιμοποίηση της ΕΔΑΔΠ, ήταν εγγράφως αναπόδεικτη. Δεκτή η έφεση, εξαφανίζεται η εκκαλουμένη, δέχεται την ανακοπή, ακυρώνεται η διαταγή πληρωμής, η επιταγή προς πληρωμή, η εντολή προς εκτέλεση και η κατασχετήρια έκθεση.

 

ΕιρΑθ 507/2024

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε υπέρ διαχειρίστριας απαιτήσεων -.

 

Ειρ. Πειραιά 350/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας - Αίτηση ερμηνείας για τρόπο εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -. 

 

ΕιρΠειρ 306/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση ερμηνείας για τρόπο εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΕιρΠατρ 112/2024

Αίτηση ερμηνείας για τρόπο εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΜονΕφΑθ 2435/2024

Αναγνώριση υιοθεσίας τέκνου από δύο γυναίκες, που έλαβε χώρα στο εξωτερικό -.

 

ΠΠρΗλείας 2/2024

Επί ρυμοτομούμενου ακινήτου δυνατή η σύσταση δουλείας ως δουλεύοντος ακινήτου, της οποίας θα επέλθει απόσβεση με τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, ο κάθε συγκύριος, όταν προσβάλλεται στο δικαίωμα συγκυριότητας δια της νομής του πράγματος από τρίτο, έχει κατά αυτού την διεκδικητική αγωγή για την μερίδα του, αίτημα της αγωγής  θα είναι όχι η παράδοση του όλου πράγματος, αλλά η συννομή κατά την ιδανική μερίδα του συγκύριου, δικαιούται, επίσης, χωρίς να επιβάλλεται υποχρέωση προς τούτο (άρθρο 1116 ΑΚ), εάν το πράγμα το κατέχει ολόκληρο τρίτος, να διεκδικήσει όλο το πράγμα υπέρ των συγκύριων, οπότε έχει υποχρέωση να απαιτήσει την απόδοση τούτου προς όλους τους συγκύριους, η παράνομη και υπαίτια κατάληψη ξένου ακινήτου και η ανέγερση σε αυτό κατασκευασμάτων, που προκαλούν ζημία στον κύριο του ακινήτου, παρέχει στον τελευταίο, εκτός από τη διεκδικητική αγωγή και αγωγή αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 1099, 297, 298, 914, 932 ΑΚ, η αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, οφειλόμενη κατ’ αρχή σε χρήμα (άρθρο 297 παρ.1 Α.Κ.), μπορεί να ζητηθεί να γίνει in natura (άρθρο 297 παρ.2 Α.Κ.), δηλαδή με την υποχρέωση αποκατάστασης των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, δια της κατεδαφίσεως και απομακρύνσεως των κατασκευασμάτων, ο ψιλός κύριος κοινού πράγματος για το ιδανικό του μερίδιο, το οποίο παρανόμως κατακρατεί τρίτος, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοσή του από τον τρίτο κάτοχο μη επικαρπωτή και εν γένει από τον μη έχοντα έναντι του ψιλού κυρίου δικαίωμα νομής ή κατοχής του διεκδικουμένου ακινήτου.

 

ΠΠρΑθ 1194/2024

Καταγγελία -.

 

ΜΠρΑθ 4575/2024

Οριστική απόφαση. Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου με σύστημα εναλλασσόμενης διαμονής παρά την ένταση και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ των γονέων του. Διάταξη περί υποχρεωτικής προσφυγής στην διαμεσολάβηση πριν την προσφυγή στο δικαστήριο.

 

ΜΠρΠατρών 137/2024

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Επιλεκτική αδυναμία πληρωμής -.

 

ΕιρΑθ 2209/2024

Σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς - Σύμβαση του Μόντρεαλ - Απώλεια και καθυστέρηση παράδοσης αποσκευών - Περιουσιακή Ζημία - Ηθική βλάβη -.

 

ΠΠρΑθ 1374/2024

Διάρρηξη δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής (παυλιανή αγωγή). Απορρίπτεται η αγωγή Τράπεζας ως ουσία αβάσιμη, καθώς αποδείχθηκε ότι πριν την επέλευση της εκκρεμοδικίας είχε μεταβιβαστεί η απαίτηση και κατ΄επέκταση η αξίωση του άρθρου 939 ΑΚ σε αλλοδαπή ΕΑΑΔΠ, που ήταν η μόνη νομιμοποιούμενη να ασκήσει την αγωγή. Απόρριψη αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης ΕΔΑΔΠ λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος. Έγγραφη ενημέρωση του διαδίκου για την δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση (άρθρο 3 § 2 Ν. 4640/2019). Η έλλειψη υπογραφής του πληρεξούσιου δικηγόρου και η αναγραφή στο εν λόγω έγγραφο των στοιχείων της αγωγής, παρότι φέρει ημερομηνία που προηγείται της κατάθεσής της, δεν ασκούν έννομη επιρροή, από τη στιγμή που πράγματι διενεργήθηκε αρχική υποχρεωτική συνεδρία διαμεσολάβησης. Επανέγερση αγωγής κατ’ άρθρο 263 ΑΚ. Ο δανειστής δικαιούται επανασκήσει την αγωγή όσες φορές επιθυμεί, εκτός αν στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδεικνύεται ότι στις συγκεκριμένες ενέργειες προβαίνει με αποκλειστικό σκοπό να επιμηκύνει την παραγραφή. Δικονομικό δεδικασμένο ως προς την νομιμότητα των επιδόσεων της αγωγής που απορρίφθηκε για τυπικό λόγο.

 

ΑΠ 633/2024

Ευθύνη τραπεζών από πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες. Απορρίπτει αναίρεση τράπεζας, δέχεται αναίρεση πελάτη της τράπεζας.

 

ΜΠρΠειρ 1605/2024

Όταν ενεργείται αναγκαστική εκτέλεση με βάση διαταγή πληρωμής, ο καθ’ ού η εκτέλεση μπορεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης με την προβλεπόμενη από το άρθρο 933 του ΚΠολΔ ανακοπή. Οι αντιρρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν και την τυπική και ουσιαστική εγκυρότητα του εκτελούμενου τίτλου και συνεπώς και την ύπαρξη της απαίτησης για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, εφόσον αυτή δεν έχει αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου, ακόμα κι αν δεν έχει ασκηθεί ανακοπή κατ' αρ. 632, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχει γίνει η δεύτερη επίδοση. Ακύρωση της εκτελεστικής διαδικασίας εξαιτίας διαδικαστικού απαραδέκτου κατά το στάδιο της έκδοσης του εκτελεστού τίτλου. Η καθ’ ης εταιρεία διαχείρισης, δεν απέδειξε την ενεργητική της νομιμοποίηση, διότι δεν προσκόμισε κρίσιμα νομιμοποιητικά έγγραφα, δυνάμει των οποίων θα μπορούσε εγγράφως να αποδείξει την εκχώρηση της απαίτησης και την ανάθεση της διαχείρισής της.

 

ΤρΔΕφΑθ 1055/2024

Πρόστιμο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ορθώς και νομίμως επιβλήθηκε πρόστιμο σε βάρος Τράπεζας για παράνομη διάθεση επενδυτικών προϊόντων στο επενδυτικό κοινό.

 

ΠΠρΑθ 799/2024

Ασφαλιστήριο ζωής -  Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 2809/2024

Δημοσίευση των αποφάσεων των δικαστηρίων σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, που αμφισβητήθηκε από τον αιτούντα -.

 

ΜΔΠρΧαλκίδας 134/2024

Έννοια λαθρεμπορικής παράβασης -.

 

ΠΠρΑθ 1228/2024

Αγωγή χρησιδανείου - Τακτική διαδικασία - Καθ' ύλην αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου - Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης -.

 

ΠΠρΑθ 908/2024

Προσβολή προσωπικότητας - Αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Διαγραφή αναρτήσεων -.

 

ΕφΑθ 134/2024

Αναστολή πλειστηριασμού μετά από άσκηση έφεσης -.

 

ΤρΔΕφ(Ακυρ)Αθ 813/2024

Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Αναγκαία προϋπόθεση ο βαθμός Α΄. Αρκεί η εκ των υστέρων αναδρομική τοποθέτηση στον βαθμό Α΄ για την τοποθέτηση. Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως, δέχεται την παρέμβαση.

 

ΕιρΙλίου 6/2024

Δεκτή η ανακοπή κατά της επιταγής προς πληρωμή. Μη προσδιορισμός του οφειλόμενου ποσού των τόκων, με συνέπεια να μη προκύπτει με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση. Δυσχερής υπολογισμών τόκων επειδή περιλαμβάνει ανατοκισμό των οφειλόμενων τόκων. Η έλλειψη προκαλεί δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, η οποία συνίσταται στην αδυναμία του να αντικρούσει το κονδύλιο αυτό, το ύψος του οποίου δεν γνωρίζει.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 2380/2024

Επίλυση δικονομικού ζητήματος περί εφαρμογής του άρθρου 693 παρ. 1 ΚΠολΔ, ή του άρθρου 732 Α' ΚΠολΔ, επί προσωρινής ρύθμισης κατάστασης οικογενειακών διαφορών (735 ΚΠολΔ).  -Απόφαση ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 3827/2023 συνεπιμέλειας με εναλλασσόμενη ανά εβδομάδα διαμονή του ανηλίκου στις οικίες των γονέων του. - Μη θέση από τον δικαστή κατ’ άρθρο 693 ΚΠολΔ, προθεσμίας επί της αποφάσεως, για την άσκηση τακτικής αγωγής. Ισχυρισμός της αντιδίκου περί απώλειας της εκτελεστότητας της απόφασης. Απόφαση ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 3827/2023 λόγω μη εμπρόθεσμης (εντός 60 ημερών από δημοσίευσης) άσκησης τακτικής αγωγής κατ’ άρθρο 732 Α' ΚΠολΔ. -Απόφαση του δικαστηρίου περί μη εφαρμογής του άρθρου 732 Α' ΚΠολΔ στις οικογενειακές διαφορές και συγκεκριμένα " ...(η απόφαση 3827/2023) δεν έχει απωλέσει την ισχύ της, ως προς την προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας του τέκνου των διαδίκων, όπως ισχυρίζεται η αιτούσα, προκειμένου να στηρίξει την άσκηση της ένδικης αίτησής της ως προς το ζήτημα αυτό, εφόσον αφενός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της ρύθμισης των προσωπικών σχέσεων γονέων και τέκνων (735 ΚΠολΔ) η διάταξη του άρθρου 732 Α ΚΠολΔ, με την οποία και προβλέπεται η υποχρεωτική άσκηση κύριας αγωγής εντός προθεσμίας εξήντα ημερών…"

 

ΜΠρΠειρ 1607/2024

Η διάταξη της ΚΠολΔ 935, εφαρμόζεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή κατ’ αρ. 933 ΚΠολΔ. Εκτελεστική διαδικασία, που επισπεύδεται δυνάμει απλής φωτοτυπίας εκτελεστού απογράφου είναι άκυρη. Το τελευταίο συνιστά αυτοτελές έγγραφο σε σχέση με την επιταγή προς πληρωμή, ως εκ τούτου πρέπει να φέρει αυτοτελή επικύρωση. Εξάλλου η έλλειψη αυτή, ουδόλως καλύπτεται από την επικύρωση στο τέλος ενός συνόλου εγγράφων, συνδεδεμένων με συρραπτικό, διότι τούτο προϋποθέτει ότι πρόκειται περί ενός εγγράφου, με συνέχεια νοήματος και ενότητα περιεχομένου. Δεκτή η ανακοπή, ακυρώνεται η επιταγή προς εκτέλεση και η κατασχετήρια έκθεση.

 

ΕιρΑθ 710/2024

Ανατροπή της κατάσχεσης, απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση αυτού που έχει έννομο συμφέρον. Το δικαστήριο διατάσσει την ανατροπή, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της παρελεύσεως του νομίμου χρόνου. Εν προκειμένω, πέρασε χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο του ενός έτους χωρίς να ακολουθήσει πλειστηριασμός. Εξάλλου, η αιτούσα είναι κληρονόμος της θανούσας οφειλέτιδος και συνεπώς έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την ανατροπή της κατάσχεσης αυτής.

 

ΣΤΕ 567/2024

Με την ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαιώσεως, δεν επιτρέπεται παρεμπίπτων έλεγχος λόγων κατά του κύρους του νομίμου τίτλου, βάσει του οποίου εχώρησε η ταμειακή βεβαίωση, η δε δυνατότητα προβολής, με την ανακοπή, λόγων αναγομένων στην βασιμότητα του νόμιμου τίτλου, όταν δεν υφίσταται δεδικασμένο, αφορά στην περίπτωση, κατά την οποία δεν προβλέπεται προσφυγή ουσίας κατά του νομίμου τίτλου και, ενώ έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως κατ' αυτού, δεν έχει ακόμη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να κρίνει την νομιμότητα του. Κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 224 του ΚΔΔ, εξετάζονται, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν προβληθούν, ισχυρισμοί περί αποσβέσεως της οφειλής, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αφορώντες στην παραγραφή των αξιώσεων του Δημοσίου, εφ' όσον αποδεικνύονται αμέσως. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε καθ' ερμηνεία της διατάξεως της παραγράφου 5 του άρθρου 224 του ΚΔΔ, σε συμφωνία, άλλωστε, με την περαιτέρω παρατεθείσα στην σκέψη 5 της σχετικής νομολογίας, ότι είναι εξεταστέος από τα δικαστήρια της ουσίας σε δίκη ανοιγείσα με ανακοπή κατά ταμειακής βεβαιώσεως, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν προβληθεί, ισχυρισμός διαδίκου που αφορά στην κάθε μορφής απόσβεση της οφειλής, στην οποία περιλαμβάνεται και η παραγραφή, εφ' όσον αποδεικνύεται αμέσως. Επομένως, για τον λόγο αυτό, ο οποίος προβάλλεται παραδεκτώς αλλά και βασίμως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να εξαφανισθεί η προσβαλλομένη απόφαση του δικάσαντος διοικητικού εφετείου, ενώπιον του οποίου πρέπει να παραπεμφθεί για νέα νόμιμη κρίση η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, κατ' εκτίμηση, δε, των περιστάσεων πρέπει το Δημόσιο να απαλλαγεί της δικαστικής δαπάνης του αναιρεσείοντος.

 

ΜΠρΠειρ 1447/2024

Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου -.

 

ΕιρΙλίου 15/2024

Δεκτή η ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατασχετήριας. Λόγοι που βάλλουν κατά της απαίτησης και ελαττώματα της επιταγής. Προγενέστερη ανακοπή κατ΄ άρθ. 632 και 933 ΚΠολΔ, εκκρεμοδικία, αναστολή αρ. 249 ΚΠολΔ μέχρι την τελεσίδικη περάτωση της δίκης επί της ανακοπής κατά το μέρος που ερείδεται στο άρθρο 632 ΚΠολΔ. Καταχρηστική άσκηση αρ.281 ΑΚ, παράβαση αρχής της αναγκαιότητας ή του ηπιότερου μέσου. Επιδίωξη ικανοποίησης με κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου δυσανάλογης αξίας με την απαίτηση. Παραβίαση αρχής αναλογικότητας υπό στενή έννοια, δυσαναλογία μεταξύ του μέσου εκτελέσεως και του σκοπού για τον οποίο επιβάλλεται. Η εταιρία διαχείρισης οφειλών θα πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια εύρεσης συμφέρουσας και για τις δύο πλευρές λύσης διακανονισμού της οφειλής. Ακυρώνει έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας.

 

ΠΠρΖακύνθου 10/2024

Απόρριψη αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης - Σύμμετρος καταλογισμός καταβολών σε επαχθή, ληξιπρόθεσμα και σύγχρονα χρέη -.

 

ΑΠ.Ολ 1/2024

Πλήρης Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Έννοια της πλήρους αποζημίωσης της ατομικής ιδιοκτησίας του άρθρου 17 παρ. 2 Συντάγματος -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Πατρών 430/2024

Ματαίωση πλειστηριασμού λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών - Ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 423/2024

Αναστολή εκτέλεσης επιταγής προς εκτέλεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου - Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων - Παράλειψη κατάθεσης αμοιβής δικηγόρου - Κατάσχεση άϋλων μετοχών -.

 

ΜΠρΠειρ 1366/2024

Έγγραφα που πρέπει να κοινοποιήσει κατά το άρθρο 925 ΚΠολΔ η επισπεύδουσα την εκτέλεση, για να συνεχίσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης όταν, μεταξύ των άλλων, έχει λάβει χώρα οιονεί καθολική διαδοχή, που προήλθε από απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να επιλεγούν εκείνα μόνο τα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συντέλεση της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας από τη διασπώμενη και τη σύσταση της επωφελούμενης και στοιχειοθετούν τη νομιμοποίηση της τελευταίας. Τα έγγραφα, που πιστοποιούν τις ανωτέρω πράξεις και ολοκληρώνουν την διάσπαση, είναι τα μόνα κρίσιμα και θα πρέπει να συγκοινοποιούνται στον οφειλέτη με την επιταγή. Όλα τα προηγούμενα οσηδήποτε σπουδαιότητα και σοβαρότητα αν παρουσιάζουν για τη διαδικασία της διασπάσεως καθ’ εαυτήν, δεν παύουν να αποτελούν στοιχεία, που αφορούν στις εσωτερικές σχέσεις των εταιρειών [διασπώμενη-επωφελούμενη]. Παράλειψη συγκοινοποίησης από την επισπεύδουσα της εγκριτικής της διάσπασης απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και της ανακοίνωσης της καταχώρησης της νέας επωφελούμενης εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Ακυρότητα επιταγής προς εκτέλεση και κατασχετήριας έκθεσης.

 

ΕιρΑθ 89/2024

Ανακοπή ΚΕΔΕ. Ταμειακή βεβαίωση ΕΥΔΑΠ. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Διατήρηση νομικής και πραγματική κατάστασης. Νόμω βασιμότητα. Έννομο συμφέρον. Με την επίδοση της ταμειακής βεβαίωσης δεν συντελείται έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης. Απόρριψη αίτησης αναστολής μη αρξάμενης εκτέλεσης.

 

Ειρ. Πειραιά 50/2024

Πτώχευση Μικρού Αντικειμένου Φυσικού Προσώπου - Δεκτή αίτηση πτώχευσης -.

 

ΤρΕφΘεσ 123/2024

Καθοριστική απόφαση σε δεύτερο βαθμό επί του ζητήματος του παραδεκτού περιορισμού της συνολικής απαίτησης, που απαρτίζεται από πολλά κονδύλια, σε μέρος αυτής, στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Η δευτεροβάθμια απόφαση επικύρωσε την υπ’ αριθμ. 8/2022 ΠΠρΓιανν και έκρινε ότι στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να διευκρινίζεται σε ποια επιμέρους κονδύλια αφορά ο περιορισμός ή η απαίτηση να περιορίζεται αναλόγως κατά ποσοστό του συνόλου ώστε να επέρχεται, κατά τρόπο αυτό, αντίστοιχη μείωση όλων των κονδυλίων. Η ανωτέρω διευκρίνιση ως προς τον περιορισμό του ποσού είναι αναγκαία, διότι ο ανακόπτων φέρει, το δικονομικό βάρος να προσδιορίσει συγκεκριμένα τα κατ’ ιδίαν κονδύλια που προσβάλλει, εφόσον η ευδοκίμηση κάποιου λόγου ανακοπής θα επιφέρει ακυρότητα της διαταγής πληρωμής κατά το αντίστοιχο μέρος, κατά το οποίο θα μειωθεί οφειλή. Εάν δεν υπάρχει εξειδίκευση ως προς τα κονδύλια που απαρτίζουν την απαίτηση, όπως περιορίστηκε, δεν μπορεί να κριθεί από το Δικαστήριο εάν οι προβαλλόμενοι λόγοι ανακοπής είναι λυσιτελείς. Εξάλλου, σε περίπτωση ευδοκιμήσεως κατ’ ουσίαν κάποιου λόγου ανακοπής δεν μπορεί το Δικαστήριο να ακυρώσει αντίστοιχα τη διαταγή πληρωμής, διότι δεν μπορεί να προβεί σε αφαίρεση ολοκλήρου του κονδυλίου από την απαίτηση, όπως αυτή περιορίστηκε. Απορρίπτει την έφεση.

 

ΣτΕ 377/2024

Προστατευτικό καθεστώς παραδοσιακού οικισμού Μονεμβασίας.

 

Ειρ. Νέας Ιωνίας 97/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΜονΕφΑιγαίου 45/2024

Από κοινού και εξίσου άσκηση της επιμέλειας (Συνεπιμέλεια) των ανηλίκων, με διαμονή τους, ανά εβδομάδα, σε έκαστο γονέα. Μεταρρύθμιση της υπ' αριθ. 10/2020 απόφασης του ΜΠρΣάμου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) από το Εφετείο.

 

 

ΜΠρΑλεξανδρούπολης 96/2024

Το απαράδεκτο του άρθρου 935 λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, ισχύει δε μόνο όταν πρόκειται για ανακοπή του άρθρου 933, όχι του 632 ΚΠολΔ κι εφόσον έχει ήδη ασκηθεί προηγουμένως μια τέτοια ανακοπή από αυτόν τον ίδιο, που ασκεί (απαράδεκτα) την επόμενη, ανεξάρτητα δε από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προηγούμενη. Σε περίπτωση παραίτησης, η ανακοπή του 933 θεωρείται μηδέποτε ασκηθείσα και το 935 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται. Άκυρη η καταγγελία νομικού προσώπου μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, χωρίς επίδειξη πληρεξουσίου εγγράφου, ακόμα κι αν το κύρος της καταγγελίας αμφισβητηθεί το πρώτον με το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων, διότι η αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής δεν ισοδυναμεί με έγκριση της καταγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, εν προκειμένω δεν αρκεί ούτε η μεταγενέστερη έγκριση, προκειμένου να καταστεί αναδρομικά έγκυρη η καταγγελία που έγινε από πρόσωπο που δεν είχε την απαιτούμενη πληρεξουσιότητα, καθώς η καταγγελία που έγινε στο όνομα του νομικού προσώπου από αναρμόδιο ή χωρίς εξουσία πρόσωπο είναι ανυπόστατη και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 233 και 238 ΑΚ, που αναφέρονται στη με αναδρομική ενέργεια μεταγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η εκ των υστέρων έγκριση δεν ισχυροποιεί αναδρομικά την ανυπόστατη καταγγελία, αλλά επέχει θέση νέας αυτοτελούς καταγγελίας, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα περιέλθει νομίμως στον λήπτη αυτής. Δεκτή η ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι, ακυρότητα διαταγής πληρωμής.

 

ΕιρΚρωπίας 16/2024

Παραπεμπτική απόφαση λόγω καθ' ύλην ή κατά τόπον αναρμοδιότητας - Περαιτέρω παραπομπή σε τρίτο δικαστήριο -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 1622/2024

Αναγκαία στοιχεία για τον σύννομο περιορισμό του αιτήματος έκδοσης διαταγής πληρωμής όταν η απαίτηση του δανειστή συντίθεται από περισσότερα κεφάλαια ή κονδύλια όπως κεφάλαιο, τόκους και ανατοκισμούς τόκων -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 1502/2024

Για να εκδοθεί εγκύρως διαταγή πληρωμής, πρέπει να πληρωθεί η αίρεση της καταγγελίας της ένδικης σύμβασης. Καταγγελία αυτής και απόκρουση της εκ μέρους του ανακόπτοντα, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, αμφισβητώντας ρητά την ακυρότητά της, επειδή δεν του συγκοινοποιήθηκε πληρεξούσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η προσήκουσα νομιμοποίηση των υπογραφόντων αυτή προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της απόκρουσης της δήλωσης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, η επιχειρούμενη πράξη είναι άκυρη. Η ακυρότητα είναι απόλυτη, δεν θεραπεύεται με μεταγενέστερη έγκριση και επέρχεται ανεξάρτητα από το αν ο φερόμενος ως πληρεξούσιος είχε ή όχι την πληρεξουσιότητα, για να επέλθουν δε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της πράξεως και μάλιστα ex nunc πρέπει αυτή να επιχειρηθεί εκ νέου εγκύρως. Δεκτή η αίτηση, αναστέλλεται η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση.

 

ΕιρΚαλαμάτας 76/2024

Προσβολή της νομής - Ασφαλιστικά μέτρα διατάραξης νομής ακινήτου - Δικαστική ομολογία του καθ’ ου κατ’ άρθρο 352 ΚΠολΔ και ισχυρισμός του ότι δεν είχε πρόθεση διατάραξης της επίδικης νομής ακινήτου και η όποια διατάραξη έλαβε χώρα λόγω πλάνης του -.

 

ΜΠρΑθ 80/2024

Σύμβαση μεσιτείας - Έγγραφος τύπος - Μεσιτεία ακινήτων - Ελάχιστο περιεχόμενο σύμβασης μεσιτείας ακινήτων - Προϋποθέσεις δικαιώματος μεσιτικής αμοιβής - Διάρκεια σύμβασης αποκλειστικής μεσιτείας - Έννοια μεσολάβησης και υπόδειξης ευκαιρίας -.

 

ΜΠρΑθ 1026/2024

Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστής στην Ελλάδα τελεσίδικης απόφασης Δικαστηρίου της Αλβανίας που επιδικάζει απαιτήσεις εργαζομένου -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 1414/2024

Ασφαλιστικά μέτρα - Παρενόχληση και εκφοβισμός από πρώην σύντροφο -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 1645/2024

Δεν παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα του προσωρινού καθορισμού, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 του ν. 2121/1993, εφόσον πρόκειται για αμοιβή που αφορά χρήση, η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο από την άσκηση της αίτησης. Απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμη η αίτηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης "GEA" για τον προσωρινό καθορισμό εύλογης αμοιβής για παρελθούσες χρήσεις. Για τις χρήσεις αυτές είναι επιτρεπτός μόνο ο οριστικός καθορισμός της τυχόν αμοιβής από το αρμόδιο δικαστήριο με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών και όχι ο προσωρινός καθορισμός της με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 

ΣτΕ 288/2024

Δημόσιες Συμβάσεις - Διαγωνισμός ΕΔΣΝΑ για διαχείριση αποβλήτων - Έννομο συμφέρον για άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ - Έναρξη πραγματοποιήσεως έργου – Συνταγματικότητα ερμηνείας -.

 

ΜΠρΗλείας 74/2024

Αίτημα για το οποίο το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί ρητώς -.

 

ΣτΕ 15/2024

Κ.Ε.Δ.Ε. - Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης -.

 

ΠΠρΘεσ 2253/2024

Ρηξικέλευθη δικαστική απόφαση που επιλύει το ζήτημα καθυστέρησης των δικών λόγω πολλαπλών αποποιήσεων πραγματογνωμόνων, απονέμει δικαιοσύνη και επισπεύδει την έκδοση αποφάσεων, ρύθμιση η οποία δεν έχει προβλεφθεί ούτε με τον νέο νόμο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταβολή αποζημίωσης σε ανάπηρο παιδί λόγω φαινυλκετονουρίας ύψους 520.000 ευρώ περίπου (έντοκα).

 

 

ΜΠρ(ΑσφΜ)Αθ 860/2024

Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω καταχρηστικότητας -.

 

ΑΠ 5/2024

Αυτεπάγγελτη έρευνα εμπρόθεσμης άσκησης αίτησης αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο - Αναστολή της γνήσιας προθεσμίας του άρθρου 564 παρ. 1 ΚΠολΔ κατά την περίοδο αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας COVID-19 - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Μέλη οικογένειας -.

 

ΕιρΑθ 420/2024

Αποσφράγιση κατοικίας - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Θεσ 76/2024

Άδειες Δόμησης - Οικοδομικές Άδειες - Συμφωνία τοπογραφικού διαγράμματος οικοδομικής άδειας με ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο - Θέση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός -.

 

Ειρ. Χαλανδρίου (Ανατροπή έκπτωσης Ν. 3869/2010 ) 68/2024

Δεκτή ανατροπή έκπτωσης Ν. 3869/2010 - Ολιγωρία διαχειρίστριας εταιρείας στην χορήγηση νέου λογαριασμού εξυπηρέτησης - Αδυναμία εξυπηρέτησης της ρύθμισης - Υπέρβαση της αρχής της αναλογικότητας - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΜονΠρ(Ανακοπές κατά Εκτέλεσης)Αθ 362/2024

Δεκτή ανακοπή 933 ΚΠολΔ - Προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού - Υπέρβαση της αρχής της αναλογικότητας – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος –.

 

ΣυμβΕφΘεσ 79/2024

Αρση κατάσχεσης οχήματος - Κληρονομικό εξαίρετο -.

 

ΤρΔΠρ 1333/2024

Προσφυγή ακύρωσης - Σιωπηρή απόρριψη ένστασης - Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης - Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης -.

 

Ειρ. Νικαίας 19/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Κληρονομικότητα της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 77/2024

Επιταγή προς εκτέλεση από τον υπερθεματιστή για την απόδοση εκπλειστηριασθέντων ακινήτων - Ύπαρξη μίσθωσης αποδεικνυόμενης με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας - Προσβολή ενοχικού δικαιώματος τρίτου που αντιτάσσεται κατά του υπερθεματιστή - Ανακοπή τρίτου - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

ΣτΕ 100/2024

Εύλογος χρόνος διάρκειας της δίκης. Καταβολή δίκαιης αποζημίωσης. Επίδραση στην κρίση περί παραβιάσεως του ευλόγου χρόνου διάρκειας της δίκης των αναβολών της υποθέσεως που χορηγήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΤρΔΠρΒόλου 37/2024

Αστική ευθύνη δημοσίου - Νοσοκομειακοί ιατροί - Ευθύνη νοσοκομείου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

 

ΕιρΙλίου 26/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΜΠρΑθ 186/2024

Διαγραφή αγωγής από βιβλία διεκδικήσεων & βιβλία Κτηματολογικού Γραφείου - Παραίτηση διαδίκων από το δικαίωμα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης - Κάλυψη κενού νόμου με αναλογία δικαίου -.

 

Ειρ. Αταλάντης 10/2024

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΑΠ 16/2024

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου -.

 

ΜΠρΑθ 140/2024

Δεκτή ανακοπή 933 ΚΠολΔ - Αοριστία υπολογισμού τόκων -.

 

ΜΠρΗρακλείου 10/2024

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης ελλείψει εγγράφου απόδειξης της ειδικής διαδοχής του δικαιούχου της απαίτησης. Τιτλοποίηση απαιτήσεων. Πληρεξουσιότητα δικηγόρου για την εκπροσώπηση ομολογιούχων.

 

ΜΠρΑθ 378/2024

Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα - Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) - Παροχή επενδυτικών συμβουλών εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων -.

 

ΜΠρΗλείας 298/2023

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή -.

 

ΜΠρΠειρ 1714/2023

Δεκτή η ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, καταχρηστική άσκηση δικαιώματος 281 ΑΚ. Επίδοση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης παρά την ύπαρξη προσωρινής διαταγής που ανέστειλε την εκτέλεση. Επίσπευση πλειστηριασμού ενώ εκκρεμεί έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης του Ν.3869/2010. Δυσαναλογία μεταξύ του μέσου εκτελέσεως και του σκοπού. Ακυρώνει επιταγή και έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.

 

ΣτΕ 2369/2023

Αποφάσεις κατεδάφισης κτισμάτων σε δασικές εκτάσεις - προϋποθέσεις παραδεκτού εφέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - υπαγωγή αυθαιρέτων στις διατάξεις του ν. 4178/2013 - αρχή ne bis in idem.

 

ΕιρΑθ 972/2023

Διάταξη διπλού κληρονομητηρίου - Καταπίστευμα - Μεταποβίωση βεβαρημένου με καταπίστευμα -.

 

ΜΠρ (Ασφ. Μ.)Αθ 7120/2023

Δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση, διότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση του πρώτου λόγου ανακοπής της αιτούσας, δεδομένου ότι η καθ’ ης η ανακοπή, δεν απέδειξε την ενεργητική της νομιμοποίηση να αιτηθεί και να πετύχει την έκδοση του εκτελούμενου τίτλου, δεδομένου ότι επιστήριξε αυτήν σε διαχειριστική σύμβαση, η οποία είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί δυνάμει μεταγενέστερης διαχειριστικής σύμβασης, πλην όμως το ισχύον νομιμοποιητικό της έγγραφο δεν προσκομίστηκε μέχρι τον κρίσιμο χρόνο της έκδοσης της διαταγής πληρωμής, αλλά σε χρόνο βραδύτερο της έκδοσής της, ήτοι συγκοινοποιήθηκε κατ' αρ. 925 ΚΠολΔ, ενώ είχε συναφθεί πριν την έκδοση του τίτλου.

 

ΣτΕ 2138/2023

Μεταστροφή της νομολογίας ως προς την έννοια της δημόσιας ωφέλειας -.

 

Ειρ (Εκουσία Διαδικασία)Θες 614Ε/2023

Ανάκληση μη οριστικής απόφασης του αυτού δικαστηρίου ως προς την μη νόμιμη διάταξη προσκομιδής ιατρικής βεβαίωσης από άτομο που επιθυμούσε τη διόρθωση του καταχωρημένου φύλου, του κυρίου ονόματος και επιθέτου του λόγω ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρημένου φύλου αυτού. Βεβαίωση και της διόρθωσης των ανωτέρω στοιχείων προκειμένου να αντιστοιχούν στη βούληση του αιτούντος.

 

ΜΠρΑθ 210/2023

Νομικός χαρακτηρισμός σύμβασης δικηγόρου. Σύμβαση ορισμένου χρόνου δικηγόρου επαναλαμβανόμενη ετησίως αναγνωρίζεται ως σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου.

 

ΜονΕφΑθ 3693/2023

Αποζημίωση και όχι συμψηφισμός Φ.Π.Α. τιμολογίων ως ζημία από αυτοκινητικό ατύχημα -.

 

ΕιρΚυθήρων 12/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τρόπος εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας -.

 

ΜΠρΚορίνθου 190/2023

Απαράδεκτη η συζήτηση αγωγής (τακτική διαδικασία) διότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρ. 3 ν.4640/2019 προδικασία, καθώς δεν προσκομίσθηκε το έγγραφο ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την ενάγουσα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, το οποίο έπρεπε να προσκομισθεί με το δικόγραφο ή τις προτάσεις της.

 

ΔΠρ(Πρ)Πειρ 417/2023

Αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπού - Μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας -.

 

ΑΠ 1556/2023

Διετής παραγραφή εργατικών απαιτήσεων κατά δημοτικής επιχείρησης -.

 

ΜΠρΗλείας 347/2023

Ομόρρυθμη εταιρεία. Αγωγή ομόρρυθμου εταίρου κατά άλλου ομόρρυθμου εταίρου, κατά το στάδιο εκκαθάρισης της εταιρείας, για ληξιπρόθεσμες εξοφληθείσες οφειλές.

 

ΜΠρΗλείας 330/2023

Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. 925 ΚΠολΔ. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επισπεύδουσας εταιρείας διαχείρισης. Δεν αποδεικνύεται η μεταβίβαση της απαιτήσεως από την σύμβαση πίστωσης στην εταιρεία ειδικού σκοπού και η ανάθεση της διαχείρισης αυτής. Δεκτή η ανακοπή.

 

ΜΠρΑθ 1500/2023

Διαφορά από την σχέση οροφοκτησίας. Αρμοδιότητα. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως προς αναπλήρωση συναίνεσης συνιδιοκτήτου. Δέσμευση συνιδιοκτητών από την σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας προς επιχείρηση υλικής πράξης. Δικαίωμα υψούν.

 

ΕιρΑθ 1223/2023

Ακύρωση αναγκαστικής κατάσχεσης ως καταχρηστικής -.

 

ΣτΕ 1745/2023

Προστατευόμενος οικισμός Μονεμβασίας -.

 

ΠΠρΑθ 4199/2023

Δέχεται την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και την ακυρώνει. Η εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων δεν προσκόμισε την σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων που υπέγραψε με την εταιρία ειδικού σκοπού και δεν δικαιούται να ζητήσει δικαστική προστασία με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου.

 

ΜονΕφΚαλαμάτας 71/2023

Με την παρούσα κατέστη τελεσίδικη η υπ'αριθ. 36/2022 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου, η οποία ακύρωσε τελεσίδικα πλειστηριασμό σε βάρος του οφειλέτη, δεχόμενη την παραβίαση νόμου που θεσπίσθηκε εξαιρετικά για την περίοδο της πανδημίας, και συγκεκριμένα την εφαρμογή της διάταξης του άρθρο 83 παρ. 11 εδ. τελ.ν. 4790/2021 που όριζε ότι : Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 13.5.2021 ματαιώνονται αν ο χρόνος μέχρι την διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔικ και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.) Νεάπολης Βοϊων Λακωνίας 17/2023

Μετά την ακύρωση του πλειστηριασμού, χώρησε κατά το νόμο συνέχιση του πλειστηριασμού από υπερθεματιστή προκειμένου να επανεισπράξει το καταβληθέν πλειστηρίασμα. Η αναγκαστική εκτέλεση στηρίχθηκε στην αρχική υφιστάμενη κατάσχεση των ακινήτων, η οποία μετά την ακύρωση του  πλειστηριασμού αναβίωσε. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, ανέτρεψε την κατάσχεση, κάνοντας δεκτό ότι παρήλθε διάστημα μεγαλύτερο του έτους από της επιβολής της κατάσχεσης και κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι η δικαστική απόφαση που ακύρωσε τον αρχικό πλειστηριασμό τον εξαφάνισε από το χρόνο της διενέργειάς του, με αποτέλεσμα να μη θεωρείται γενόμενος, όπως η ακυρώσιμη δικαιοπραξία εξομοιώνεται με την εξ αρχής άκυρη.

 

ΜΠρΓυθείου 74/2023

Ευδοκίμηση λόγου ανακοπής κατά επισπευδόμενου πλειστηριασμού εκ μέρους πλειοδότριας (στην ίδια υπόθεση) κατ' άρθρο 1018 ΚΠολΔικ, λόγω μη έκδοσης και μη επίδοσης στον οφειλέτη νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Η δημοσίευση της πράξης κατάθεσης πλειστηριασμού εκ μέρους της συμβολαιογράφου στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων δεν επαρκεί, ούτε μπορεί να αναπληρώσει την έλλειψη έκδοσης και δημοσίευσης αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, εφόσον στο άρθρο 995 παρ. 4 ΚΠολΔικ ορίζεται ρητά ότι ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι συγκεκριμένες διατυπώσεις (έκδοση και δημοσίευση αποσπάσματος).

 

ΑΠ 1846/2023

Αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων - Αποδεικτικά μέσα - Ένορκες βεβαιώσεις -.

 

ΑΠ 920/2023

Απόσβεση χρέους με καταβολή - Περισσότερα χρέη - Ειδική διαδικασία πιστωτικών τίτλων (πριν τον ν. 4335/2015) - Προβολή ενστάσεων - Αναίρεση για εσφαλμένη διάγνωση δικονομικού ανισχύρου -.

 

ΣτΕ 2243/2023

Συνταγματικότητα των διατάξεων περί κοινής διανομής των τραπεζικών συμβολαίων. Το μερικότερο ζήτημα της συμμετοχής της τραπεζικής εταιρείας στη μετοχική σύνθεση. Κατά τον χρόνο σύνταξης των επίδικων συμβολαίων η Τράπεζα δεν μετείχε πλέον στη μετοχική σύνθεση της συμβαλλόμενης εταιρείας. Ως εκ τούτου μη νομίμως χαρακτηρίστηκαν, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 117 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000), όπως ερμηνεύθηκε και κρίθηκε συνταγματική με την παρούσα απόφαση, τα εν λόγω συμβόλαια ως «τραπεζικά» και καταλογίστηκαν τα αντίστοιχα ποσά αναλογικών δικαιωμάτων εις βάρος του αιτούντος συμβολαιογράφου.

 

ΜΠρΑθ 2397/2023

Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ. Αντίθεση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ. Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης.

 

ΤρΕφΑθ 4726/2023

Προσβολή προσωπικότητας από δημοσίευμα στον τύπο. Τα όρια της ελευθερίας του τύπου προσδιορίζονται από τη διάταξη του άρθρο 367 Π.Κ. Συναλλακτικές υποχρεώσεις του τύπου από το πλέγμα των εφαρμοζομένων διατάξεων (57, 59, 914, 281 ΑΚ, 361 - 363, 367 Π.Κ., 25 παρ.3, 14 παρ. 1 Σ., 10 ΕΣΔΑ) : υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας και καθήκον αληθείας που επιβάλλει να προηγηθεί ο έλεγχος της αλήθειας των πληροφοριών και των ειδήσεων. Η μη τήρησή τους αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 367 Π.Κ. Οι δημοσιογράφοι έχουν δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την άσκηση οξείας κριτικής στην οποία συμπεριλαμβάνονται και δυσμενείς χαρακτηρισμοί. Υποχρέωση για δημοσίευση περίληψης απόφασης και όχι του παρατιθέμενου στην αγωγή επανορθωτικού δημοσιεύματος. Δέχεται έφεση. Οι επίμαχες κρίσεις στα δημοσιεύματα δεν περιέχουν τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης καθώς στηρίζονται σε αληθή περιστατικά, όμως υπάρχουν κρίσεις και λέξεις οι οποίες δεν ήταν αναγκαίες και από τις οποίες προκύπτει σκοπός εξύβρισης και μείωσης της προσωπικότητας, υπέρβαση του αντικειμενικά αναγκαίου μέτρου για την προστασία του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος. Επιδίκαση ποσού 5.000 ευρώ προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης υψηλόβαθμου θρησκευτικού λειτουργού. Ευθύνη εις ολόκληρο ιδιοκτήτη και συντάκτη του εντύπου.

 

ΕιρΑθ 1138/2023

Ανακοπή 632 ΚΠολΔ και 933 ΚΠολΔ λόγω ακυρότητας της καταγγελίας λόγω μη επίδειξης πληρεξουσίου εγγράφου κατά 226 ΑΚ εκ μέρους της πιστώτριας εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

 

ΕιρΠεριστερίου 510/2023

Απώλεια προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ν. 3869/2010 στην πλατφόρμα του ν. 4745/2020. Λόγος ανωτέρας βίας η απώλεια πληρεξουσίου δικηγόρου και μη διορισμός νέου κατά τον επίμαχο χρόνο. Δεκτή αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρων κατάσταση 152 επ. ΚΠολΔ και η αίτηση ν. 3869/2010. Διάσωση α' κατοικίας και ρύθμιση του άρθρ. 9 ν. 3869/2010.

 

ΜΠρΑθ 44/2024

Από τα συγκοινοποιούμενα με την προσβαλλόμενη επιταγή έγγραφα δεν αποδεικνύεται η αλληλουχία των μεταβιβάσεων της απαίτησης, αλλά και η διαδρομή των μεταβολών στις συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης, σε βάρος της ανακόπτουσας και κατά λογική συνέχεια, η απόκτηση αυτής από την Τράπεζα της οποίας τις απαιτήσεις διαχειρίζεται η καθ' ής εταιρεία διαχείρισης. Επίσης, στη συγκοινοποιούμενη σύμβαση πώλησης, δεν επισυνάφθηκε απόσπασμα του τηρούμενου στο Ενεχυροφυλακείο καταλόγου, από το οποίο θα αποδεικνυόταν η μεταβίβαση της απαίτησης. Δεν πληρούται η προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ περί κοινοποίησης στον καθ' ου η εκτέλεση με την επιταγή και των εγγράφων που νομιμοποιούν τον ειδικό διάδοχο του αρχικού δικαιούχου, προκειμένου αυτός (ειδικός διάδοχος) να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση. Άκυρη η εκτέλεση.

 

ΤρΕφΑθ 4727/2023

Υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές σύνθετα προϊόντα (Cocos). Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από Τράπεζα. Υποχρέωση διαφώτισης και ενημέρωσης του πελάτη. Κεφαλαιακή ανεπάρκεια της τράπεζας και απόκρυψη από τις οικονομικές της καταστάσεις. Απορρόφηση των ζημιών της εκδότριας των προϊόντων μέσω των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων. Εκμηδένιση της αξίας των μετοχών της τράπεζας. Πλάνη των επενδυτών και απόκρυψη των κινδύνων μέσω της επένδυσης στα εν λόγω προϊόντα. Αιτιώδης σύνδεσμος. Αποζημίωση από αδικοπραξία.

 

ΑΠ 1752/2023

Δικαστικό Ένσημο - Καταβολή του στο Εφετείο -.

 

ΕιρΑκράτας 44/2023

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από σεισμοδάνειο. Έλλειψη καταγγελίας. Πενταετής παραγραφή απαίτησης.

 

ΣτΕ 1987/2023

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί προσβολής πράξεων του προσυμβατικού σταδίου από τρίτους μη μετασχόντες στη διαδικασία του διαγωνισμού; Παραπομπή λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος στην επταμελή σύνθεση.

 

ΕφΑθ 5144/2023

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΕφΑθ 3590/2023

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΗλείας 285/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Πρόσθετη παρέμβαση εγγυητή σε δίκη επί αιτήσεως του Ν.3869/2010 - Έννομο συμφέρον - Άσκηση εφέσεως από πρωτοδίκως προσθέτως παρεμβαίνοντα παράλληλα με έφεση αιτούντος -.

 

ΠΠρΠατρών 434/2023

Ερημοδικία εναγομένου - Τεκμήριο ομολογίας αγωγής - Ανάκληση δωρεάς -.

 

ΜΠρΠατρών 723/2023

Αναγκαστική εκτέλεση - Απαράδεκτο εκ νέου προβολής με νέα ανακοπή λόγων ανακοπής -.

 

ΜΠρΠατρών 636/2023

Μισθωτικές διαφορές - Επαγγελματική μίσθωση - Αυθαίρετες κατασκευές στο μίσθιο - Αγωγή απόδοσης μισθίου -.

 

ΣτΕ 2221/2023

Δημόσιες συμβάσεις. Απαράδεκτη η αίτηση ακυρώσεως/αναστολής εκτελέσεως της Αναθέτουσας Αρχής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) κατά αποφάσεως της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., που επιβάλλει το προσωρινό μέτρο της αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αίτηση ακυρώσεως/αναστολής εκτελέσεως δεν ασκείται παραδεκτά ούτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, ούτε αυτές των άρθρων 45 επ. του π.δ/τος 18/1989 (Αντίθετη μειοψηφία Παρέδρου). Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως/αναστολής εκτελέσεως. Δέχεται την παρέμβαση.

 

ΑΠ 1552/2023

Εμπορική μίσθωση - Ευθύνη εκμισθωτή για πραγματικά ελαττώματα - Δημόσιος διαγωνισμός για εκμίσθωση έκτασης ιδιοκτησίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης -.

 

ΑΠ 1436/2023

Μη προκαταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου -.

 

ΑΠ 940/2023

Προστασία καταναλωτών - Αδικοπρακτική ευθύνη Τράπεζας στο πλαίσιο σύμβασης επενδυτικών υπηρεσιών  -.

 

ΜΠρΧαλκίδας 544/2023

Ακυρότητα εκτελεστικής διαδικασίας. Έλλειψη οφειλόμενης επαρκούς προαπόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της καθ’ ής ΑΕΔΑΔΠ ως διαχειρίστριας πράγματι μεταβιβασθεισών απαιτήσεων προς αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού. Συνδυαστική εφαρμογή διατάξεων Ν.5072/2023 και Ν.3156/2003. Σε περίπτωση αλληλοδιάδοχης εκχώρησης, επαναμεταβίβασης και κατόπιν μετεκχώρησης των υπό διαχείριση απαιτήσεων, μέσω αλλεπάλληλων τιτλοποιήσεων και απο-τιτλοποιήσεων αυτών, τα συγκοινοποιούμενα κατ' άρθρο 925 ΚΠολΔ νομιμοποιητικά έγγραφα από την επισπεύδουσα προς τον καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτη, θα πρέπει να απεικονίζουν χωρίς κενά και παραλείψεις την αδιάκοπη διαχρονική σειρά εξέλιξης των πράξεων εκχώρησης και ανάθεσης διαχείρισης, στα πλαίσια της τριμερούς σχέσης μεταξύ της αρχικής πιστοδότριας Τράπεζας - αλλοδαπής εκδοχέα - διαχειρίστριας ΑΕΔΑΔΠ, με την εκτελούμενη απαίτηση, επαρκώς ταυτοποιημένη, να μην ελλείπει εξ ουδενός αυτών.

 

ΕιρΑθ 1176/2023

Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου -.

 

Ειρ(Ασφ.Μ.)Αθ 634.2023

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου -.

 

ΑΠ  1698/2023

Αμοιβή δικηγόρου - Αντιφατικοί λόγοι αναιρέσεως - Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Μεταβατικό δίκαιο -.

 

ΑΠ 1463/2023

Αδικοπραξία - Ευθύνη τραπεζών από πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες - Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος -.

 

ΕιρΑθ 489/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Δεκτή αίτηση Ν. 3869/2010. Παύση των εργασιών εκποίησης του αρ. 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010. Απρόσφορη η εκποίηση του δευτερεύοντος ακινήτου περιουσιακού στοιχείου.

 

ΜΠρΑθ 12345/2023

Συνεπιμέλεια. Οριστική απόφαση. Από κοινού και εξίσου. Εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων ανά δύο εβδομάδες.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Πειρ 277/2023

Δικαιοδοσία Διοικητικών Δικαστηρίων επί ακυρώσεως αποφάσεως της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ληφθείσας δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 3 του π.δ. 272/1985, περί δωρεάν παραχώρησης προς το Δήμο Κυθήρων ακινήτων για αποκλειστική χρήση τους επιδιώκουσα δημόσιο σκοπό, καθώς και της εγκριτικής αυτής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων. Κανονιστικός χαρακτήρας πράξεων - δεν συναρτώνται με πράξεις διαχείρισης της εγχώριας περιουσίας της Επιτροπής. Η αναφυόμενη εν προκειμένω διαφορά από την εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 3 του π.δ/τος 272/1985 είναι διοικητική, απορριπτομένου ως αβασίμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των καθών. Παραπεμπτική στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

ΣτΕ 1591/2023

Προστασία της υγείας. Επαγγελματική ελευθερία. Συνταγματικότητα των διατάξεων που επιτρέπουν στους Φαρμακοποιούς να πραγματοποιούν εποχιακούς εμβολιασμούς και να χορηγούν αντιτετανικό ορό στα Φαρμακεία τους. Απορρίπτεται η αίτηση ακυρώσεως του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Δεκτή η παρέμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 6486/2023

 

Διατήρηση του κανόνα της από κοινού άσκησης του συνόλου της γονικής μέριμνας (συνεπιμέλεια) από αμφότερους του γονείς.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θηβών 212/2023

Ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου από κοινού στους γονείς του (συνεπιμέλεια). Εναλλασσόμενη ανά εβδομάδα διαμονή του τέκνου, στις οικίες των γονέων του.

 

ΑΠ 997/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Οφειλές προς ΕΦΚΑ - Αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων -.

 

ΑΠ 1359/2023

Αποζημίωση χρήσης στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις-. 

 

ΣτΕ 1934/2023

Εφέσεις επί υποθέσεων αφορώντων πράξεις κηρύξεως αναδασώσεως -.

 

ΣτΕ 1483/2023

Θεμελίωση αξίωσης αποζημίωσης σε βάρος του Δημοσίου υπέρ των δικαιούχων τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, που ακυρώθηκαν αυτοδικαίως.

 

ΠΠρΑθ 3707/2023

Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και Πρόσθετες Πράξεις Αύξησης του Ορίου της Πίστωσης με παροχή εγγύησης -.

 

ΜΠρΗλείας 235/2023

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Στοιχεία ορισμένου αγωγής βάσει της πραγματικής συμβολής του ενάγοντος στην επαύξηση της περιουσίας του εναγόμενου και βάσει της τεκμαρτής συμβολής.

 

ΠΠρΑθ 3784/2023

Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα - Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ)-  Παροχή επενδυτικών συμβουλών εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων - Ιδιότητα καταναλωτή -.

 

ΜΠρΑθ 10852/2023

Απόρριψη αιτήματος συνεπιμέλειας -.

 

ΜΠρΑθ 7302/2023

Διασυνοριακή υπόθεση. Γονείς με κατοικίες σε διαφορετικές χώρες (Ελλάδα - Αγγλία). Το δικαστήριο διατηρεί την εκ του νόμου από κοινού άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας αυτού.

 

ΜΠρΠειρ 1569/2023

Συνεπιμέλεια. Εναλλασόμενη διαμονή τέκνων. Δέκα (10) διανυκτερεύσεις του πατέρα με τέκνο ηλικίας κάτω των δύο (2) ετών.

 

ΜΔΠρΑθ 15625/2023

Απαλλαγή ρυμοτομουμένων εκτάσεων από (κύριο και συμπληρωματικό) ΕΝ.Φ.Ι.Α. -.

 

ΕιρΑθ 1105/2023

Ανακοπή κατ’ άρθρα 632 και 933 του ΚΠολΔικ - Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω ακυρότητας της σύμβασης διαχείρισης ελλείψει του νόμιμου συστατικού τύπου -.

 

ΕιρΚοζάνης 17/2023

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου βάσει Ν.4738/2020 - Άσκηση κύριας παρέμβασης από το Δημόσιο -.

 

ΕιρΘηβών 2/2023

Απόφαση πτώχευσης μικρού αντικείμενου - Απόρριψη αίτησης -.

 

ΜΠρΘηβών 320/2023

ΔΕΗ - Ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Παραγραφή πενταετής -.

 

ΜΠρΘηβών 316/2023

Αγωγή διανομής ενός εκ των κληρονομιαίων ακινήτων - Δωσιδικία του δικαστηρίου της κληρονομίας - Δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου - Αναρμοδιότητα δικαστηρίου - Παραπομπή - Πρακτικό περάτωσης αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας διαμεσολάβησης -.

 

ΜΠρΗλείας 269/2023

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ. Αλλαγή της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Μεταβολή της νομιμοποιητικής εξουσίας για διεξαγωγή της δίκης, η οποία επιφέρει τη βιαία διακοπή της δίκης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 286 στοιχ. α, άλλως γ ΚΠολΔ και συνέχιση αυτής από τη νέα εταιρεία διαχείρισης.

 

ΕιρΑθ 412/2023

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Απόρριψη αίτησης παύσης εργασιών εκποίησης ακινήτου -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 293/2023

Απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων - Εκχώρηση απαιτήσεων κατά ΝΠΔΔ προς τρίτους - Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατά την πληρωμή ή εξόφληση τίτλου -.

 

ΜονΕφΠατρών 465/2023

Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου - Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Καταχρηστική άσκηση αναγκαστικής εκτέλεσης - Ισχυρισμοί αποσβεστικοί της απαίτησης - Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία σε ΟΤΑ -.