ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΠατρών 9/2020

 

Μικροδιαφορές - Ερημοδικία εναγομένης - Πώληση - Μη εξόφληση τιμήματος -.

 

Ερημοδικία εναγομένης παρά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη επίδοση της αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για να παραστεί σε αυτή. Το δικαστήριο προχωρεί τη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. Παραδεκτή διόρθωση της αγωγής τόσο με τις προτάσεις της ενάγουσας όσο και με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ιστορική βάση της αγωγής. Πώληση εμπορευμάτων. Μη εξόφληση του τιμήματος παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 9/2020

(αριθ. κατάθ. αγωγής: ./2019)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Γεωργία Φλώρου η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Πατρών, με την παρουσία της Γραμματέως Ασπασίας Παπαζαφειροπούλου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 21η Ιανουαρίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία "PROTON POWER& LIGHT Α.Ε.", που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής. Λ. Αθηνών, αρ. 429, με Α.Φ.Μ. ., κι εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Χρυσάνθης Κυριαζή (αρ. γραμμ. Προκ. εισφορών και ενσήμων Δ.Σ. Πατρών Α./22-1-2020) που κατέθεσε προτάσεις.

 

Κατά

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: …, κατοίκου Ν.Ηλείας, περιοχή Καβάσιλα, με Α.Φ.Μ. ., η οποία δεν παραστάθηκε.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20.03.2019, με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 73/2019 ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, αγωγή της, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο έκθεμα και συζητήθηκε. Η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Από την υπ'αρ. …Γ/9.5.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας …, την οποία προσκομίζει μετ' επικλήσεως η ενάγουσα, προκύπτει ότι επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της ένδικης αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για να λάβει μέρος στη συζήτηση αυτής κατά την ως άνω δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγομένη. Ωστόσο, η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά τη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο έκθεμα και δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, επομένως πρέπει να δικαστεί ερήμην, το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι κατ' άρθρο 469 § 1 ΚΠολΔ.

 

Με την κρινόμενη αγωγή - όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε κατ' άρθρο 224 ΚΠολΔ, τόσο με τις προτάσεις της ενάγουσας όσο και με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, καθώς δεν μεταβάλλεται η ιστορική βάση της αγωγής - η ενάγουσα εκθέτει ότι δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού. Ότι η εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», η οποία μεταγενεστέρως απορροφήθηκε από την ενάγουσα εταιρία, επώλησε στην εναγομένη τα προϊόντα που αναλυτικά αναφέρονται κατά είδος ποσότητα και τιμή στα συνημμένα στην αγωγή τιμολόγια, συνολικής αξίας 447,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Ότι προς τούτου η ενάγουσα εξέδωσε τα συνημμένα στην αγωγή τιμολόγια με πίστωση του τιμήματος τριάντα ημερών από την έκδοση εκάστου αυτών. Ότι η εναγομένη, η οποία παρέλαβε ανεπιφύλακτα τα εμπορεύματα, μετά από την μερική καταβολή ποσού 10,60 ευρώ έναντι της ως άνω οφειλής, δεν έχει εξοφλήσει το υπόλοιπο ύψους 437,03 ευρώ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από την ενάγουσα. Ζητεί, δε, να υποχρεωθεί η εναγόμενη, να της καταβάλει, το ποσό των 437,03 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της ημέρας κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμο, ήτοι μετά την πάροδο 30 ημερών από την έκδοση εκάστου αυτών, άλλως από την επίδοση της αγωγής έως την πλήρη εξόφληση καθώς και να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή παραδεκτά φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο, το οποίο είναι αρμόδιο καθ' ύλη και κατά τόπο (άρθρα 14 παρ. 1 α, 33 Κ.Πολ.Δ.), κατά την διαδικασία των άρθρων 466 επ. ΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 513 επ., 330,340, 346 ΑΚ, 176 Κ.Πολ.Δ. Επομένως, εφόσον έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ του Τ.Ν. και ΤΑΧ.ΔΙΚ. (βλ. την από 23/1/2020 εκτύπωση από το ηλεκτρονικό σύστημα της Εθνικής Τράπεζας όπου εμφαίνεται η πληρωμή του με αριθμό … παραβόλου δικαστικού ενσήμου), η αγωγή θα πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της. Από τα έγγραφα, που επικαλείται και προσκομίζει η ενάγουσα, από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, καθώς και τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ) αποδείχτηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: η εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», επώλησε στην εναγομένη, στο κατάστημα που διατηρεί η πρώτη στην Πάτρα (βλ. ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας …) προϊόντα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 124,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για τα οποία η πωλήτρια εταιρία εξέδωσε τα κάτωθι τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής με πίστωση του τιμήματος τριάντα ημερών:

1) το υπ' αρ. ./21-7-2014 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής, ποσού 27,72 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 6,38 ευρώ, συνολικού ποσού 34,10 ευρώ,

2) το υπ' αρ. ./23-7-2014 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής, ποσού 73,30 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 16,86 ευρώ, συνολικού ποσού 90,16 ευρώ.

 

Εν συνεχεία, η ως άνω πωλήτρια εταιρία καθώς και η εταιρία με την επωνυμία «PROTON POWER & LIGHT ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PROTON POWER & LIGHT ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συγχωνεύθηκαν μεταξύ τους και απορροφήθηκαν από την ενάγουσα εταιρία, σύμφωνα με τις από 19/12/2014 αποφάσεις την Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, όπως αυτές αναφέρονται στην από 29/12/2014 με αρ. πρωτ. ./29-12-2014 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ούτως, η ενάγουσα εταιρία υπεισήλθε στα δικαιώματα της απορροφώμενης εταιρίας που κατήρτισε τις συμβάσεις πωλήσεως με την εναγομένη, και ως εκ τούτου κατέστη και παραμένει φορέας των αξιώσεων που προκύπτουν από αυτές. Στη συνέχεια, η ενάγουσα εταιρία επώλησε στην εναγομένη, στο κατάστημα που διατηρεί η πρώτη στην Πάτρα (βλ. ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας …προϊόντα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 323,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για τα οποία η πωλήτρια εταιρία εξέδωσε τα κάτωθι τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής με πίστωση του τιμήματος τριάντα ημερών:

3) το υπ' αρ. ./22-1-2015 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής, ποσού 33,53 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 7,71 ευρώ, συνολικού ποσού 41,24 ευρώ,

4) το υπ' αρ. ./29-1-2015 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής, ποσού 49,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 11,36 ευρώ, συνολικού ποσού 60,76 ευρώ,

5) το υπ' αρ. ./19-2-2015 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής, ποσού 33,57 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 7,72 ευρώ, συνολικού ποσού 41,29 ευρώ,

6) το υπ' αρ. ./26-3-2015 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής, ποσού 146,41 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 33,67 ευρώ, συνολικού ποσού 180,08 ευρώ.

 

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω τιμολογίων [ υπό 1) έως 6) ] ανέρχεται σε 447,63 ευρώ. Ωστόσο, η εναγομένη, παρά το γεγονός ότι παρέλαβε τα εμπορεύματα , πλην μερικής καταβολής 10,60 ευρώ έναντι του με αριθμό ./21-7-2014 τιμολογίου αξίας 34,10 ευρώ, δεν κατέβαλε το υπόλοιπο τίμημα που αντιστοιχεί στα ανωτέρω τιμολόγια ποσού 437,03 ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν με τη συμφωνία πίστωσης του τιμήματος 30 ημερών από την έκδοση τους (βλ. ένορκη κατάθεση μάρτυρα απόδειξης). Κατ' ακολουθία των ανωτέρω η αγωγή θα πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριών λεπτών (437,03€) για το τίμημα των καταρτισθεισών πωλήσεων, και το επιμέρους ποσό εκάστου τιμολογίου με το νόμιμο τόκο από την επομένη της παρόδου τριάντα ημερών από την έκδοση του μέχρι την εξόφληση, ήτοι το ποσό των 23,50 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./21-7-2014 τιμολόγιο από 22/8/2014, το ποσό των 90,16 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./23-7-2014 τιμολόγιο από 24/8/2014, το ποσό των 41,24 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./22-1-2015 τιμολόγιο από 23/2/2015, το ποσό των 60,76 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./29-1-2015 τιμολόγιο από 1/3/2015, το ποσό των 41,29 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./19-2-2015 τιμολόγιο από 20/3/2015, το ποσό των 180,08 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./26-3-2015 τιμολόγιο από 27/4/2015. Τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας θα πρέπει να επιβληθούν στην εναγόμενη λόγω της ήττας της (άρθρο 176 και 184 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, για την περίπτωση που η εναγόμενη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της παρούσας, θα πρέπει να οριστεί το παράβολο αυτής (άρθρα 469 § 1, 501, 502 § 1, 505 § 2 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.

 

ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ανακοπής ερημοδικίας ποσού εκατό (100) ευρώ.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριών λεπτών (437,03€) για το τίμημα των καταρτισθεισών πωλήσεων, και το επιμέρους ποσό εκάστου τιμολογίου με το νόμιμο τόκο από την επομένη της παρόδου τριάντα ημερών από την έκδοση του μέχρι την εξόφληση, ήτοι το ποσό των 23,50 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./21-7-2014 τιμολόγιο από 22/8/2014, το ποσό των 90,16 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./23-7-2014 τιμολόγιο από 24/8/2014, το ποσό των 41,24 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./22-1-2015 τιμολόγιο από 23/2/2015, το ποσό των 60,76 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./29-1-2015 τιμολόγιο από 1/3/2015, το ποσό των 41,29 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./19-2-2015 τιμολόγιο από 20/3/2015, το ποσό των 180,08 ευρώ που αντιστοιχεί στο ./26-3-2015 τιμολόγιο από 27/4/2015.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του την 31 Ιανουαρίου του έτους 2020 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ