ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 3022/2020

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Κανονική εκτέλεση απόφασης ρύθμισης οφειλών - Απαλλαγή από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλών - Παθητική νομιμοποίηση της αρχικής πιστώτριας, με δυνατότητα προσεπίκλησης του διαχειριστή των οφειλών -.

 

Η μη εμφάνιση της καθ ης και της διαχειρίστριας των απαιτήσεων συνηγορεί υπέρ του γεγονότος της είσπραξης των χρημάτων που είχαν διαταχθεί δικαστικά. Δεκτή η αίτηση και η ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση. Πιστοποίηση κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν δικαστικώς στην αιτούσα. Απαλλαγή της αιτούσας από το υπόλοιπο των χρεών της.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό της αιτούσας)

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 3022/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελένη Μπακογιάννη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία του Γραμματέα, Γεωργίου ...

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 03 Μαρτίου 2020, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

 

Α. ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ... κατοίκου ... Αττικής, οδός ... αρ... η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Σωκράτη Τσαχιρίδη.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ... και τον διακριτικό τίτλο όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ.... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Η αιτούσα με την από .../2019 αίτηση της, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 2019, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

 

Β. ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΣΑΣ ΔΙΚΗΣ: κατοίκου ... Αττικής, οδός ... αρ. ... η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Σωκράτη Τσαχιρίδη.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ... και με τον διακριτικό τίτλο ... εδρεύει στο Αττικής, οδός ... αρ.... και που και εκπροσωπείται νόμιμα, ως εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εντολοδόχου και ειδικής πληρεξούσιας, αντιπροσώπου και αντικλήτου της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία ... με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, που εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Η προσεπικαλούσα - αιτούσα με την από 2020 προσεπίκληση, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2020, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

 

Κατά την προκείμενη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτό, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας - προσεπικαλούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις του.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Όπως προκύπτει από τις με αριθ. 23.12.2019 και 20.02.2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα -προσεπικαλούσα, αντίγραφο της αίτησης της, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ' ης και στην καθ' ης η προσεπίκληση αντίστοιχα, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Επομένως, εφόσον αυτές δεν παραστάθηκαν κατά τη σημερινή ως άνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να είναι όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 εδ. β1 ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενο).

 

Με την υπό κρίση αίτηση της, η αιτούσα - προσεπικαλούσα ζητεί να απαλλαγεί από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής της προς την καθ' ης πιστώτρια της, καθότι έχει εκπληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις που της επιβλήθηκαν  με την υπ' αριθ. 2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, σε εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση και η προσεπίκληση αρμόδια και παραδεκτά φέρονται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, του τόπου της κατοικίας της αιτούσας, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. ι του Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της. Επιπλέον, η προσεπίκληση -ανακοίνωση δίκης στηρίζεται στις διατάξεις των αρθ. 86, 91 και 753 ΚΠολΔ και πρέπει συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (αρθ. 246 ΚΠολΔ) να ερευνηθεί παραπέρα και στην ουσία της.

 

Από τα έγγραφα που προσκομίζονται νόμιμα μετ' επικλήσεως και από τη διαδικασία γενικότερα, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα κατέθεσε ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, την από 2013 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2014 αίτηση της περί υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 κατά της καθ' ης ανώνυμης εταιρείας, η οποία εκδικάστηκε στις .09.2017. Επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1408/2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της, καθορίζοντας, στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ. 2, μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία προς την καθ' ης, στο ποσό των 50 ευρώ, συνυπολογίζοντας ως προς τον χρόνο και το ποσό τις καταβολές συνολικού διαστήματος σαράντα έξι (46) μηνών που πραγματοποίησε η αιτούσα σύμφωνα με την από ,04.2014 προσωρινή διαταγή της κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, το οποίο θα καταβαλλόταν εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, διανεμόμενο συμμέτρως μεταξύ των επιμέρους απαιτήσεων της ως άνω πιστώτριας της.

 

Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι η αιτούσα εκτέλεσε κανονικά τις υποχρεώσεις της που επιβλήθηκαν με την ως άνω απόφαση, ως προς το σκέλος της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, καταβάλλοντος τις δόσεις που είχαν οριστεί προς την καθ' ης πιστώτρια.

 

Συγκεκριμένα, η ως άνω απόφαση αναγνώρισε ότι η αιτούσα κατέβαλε σαράντα έξι (46) μηνιαίες δόσεις στα πλαίσια της από .04.2014 προσωρινής διαταγής της κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών και επιπλέον η αιτούσα κατέβαλε τις υπόλοιπες δεκατέσσερις (14) μηνιαίες δόσεις σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες αποδείξεις καταβολών, που προσκομίζει μετ' επικλήσεως η αιτούσα. Συνεπώς, προκύπτει ότι η αιτούσα κατέβαλε στην καθ' ης πιστώτρια της, το συνολικό ποσό των 3.000 ευρώ, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της που απέρρεαν από την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστήριο, κατά το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, ενώ δεν της επιβλήθηκαν δόσεις, στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου Q παρ. 2 του Ν. 3869/2010, καθώς η αιτούσα δεν διέθετε ιδιόκτητη κύρια κατοικία, της οποίας να επιθυμεί τη διάσωση. Εξάλλου, από το γεγονός της μη εμφάνισης της καθ' ης αλλά και της καθ' ης η προσεπίκληση στη δίκη, συνάγεται ότι αυτές εισέπραξαν τα ποσά που υποχρεώθηκε η αιτούσα να καταβάλει, στο πλαίσιο της δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της και ως εκ τούτου, δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιδικήσουν στην αιτούμενη πιστοποίηση.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση και η προσεπίκληση - ανακοίνωση δίκης πρέπει να γίνουν δεκτές και ως βάσιμες κατ' ουσίαν και να αναγνωρισθεί η κανονική εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στην αιτούσα με την υπ' αριθ. 1408/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και η απαλλαγή της από οποιαδήποτε τυχόν υφιστάμενα υπόλοιπα οφειλών έναντι της πιστώτριας της και της καθ' ης η προσεπίκληση. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, κατ' ανάλογη εφαρμογή της § 6 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010.

 

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΈΚΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ' ων την αίτηση και την προσεπίκληση - ανακοίνωση δίκης.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση και την προσεπίκληση - ανακοίνωση δίκης.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στην αιτούσα με την υπ' αριθ. 1408/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου.

 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την αιτούσα από το υπόλοιπο των χρεών της.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, απόντων των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ελένη Μπακογιάννη