ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

Ειρ(Ασφ.Μ.) Αθ 751/2021

 

Κατάρτιση προφορικής σύμβασης εμπορικής μίσθωσης. ’τυπη και σιωπηρή σύμβαση μίσθωσης. Προϋποθέσεις αντιποίησης νομής σε περίπτωση μίσθωσης.

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 751/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Στυλιανή Μαραγκού, την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την γραμματέα Βασιλική Παπαθεολόγου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 25-10-2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : ..., κάτοικος Καλιφόρνιας ΗΠΑ, ... USA ΑΦΜ ., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γεωργίου Θεοδωρόπουλου.

 

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «... ΟΕ» και το διακριτικό τίτλο ..., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... (ΑΦΜ ...), νόμιμα εκπροσωπούμενη, 2) ..., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός .. (ΑΦΜ .) και 3) ..., κάτοικος Αθηνών, οδός . ΑΦΜ (.), που όλοι οι ανωτέρω παραστάθηκαν, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Σταματίνας Παπαμιχάλη.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 2-8-2021 αίτηση της , που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με ΓΑΚ ./2021 και ΕΑΚ ./2021 που προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 29-9-2021 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται παραπάνω. Κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης τα διάδικα μέρη παραστάθηκαν όπως πιο πάνω σημειώνεται και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΌΜΟ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 997,998 ΑΚ ο νομέας έχει, εφόσον συντρέχουν οι όροι του νόμου, εναντίον εκείνου που κατέχει το πράγμα σαν μισθωτής ή θεματοφύλακας ή με άλλη παρόμοια σχέση τις αγωγές για την νομή. Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της 998 ΑΚ είναι α) ο κάτοχος να έλαβε την κατοχή από το νομέα δυνάμει ορισμένης ενοχικής σχέσης και β) ο κάτοχος να προσέβαλε τη νομή κατά την έννοια της ΑΚ 984, δηλαδή με αποβολή ή διατάραξη. Αποβολή υπάρχει όταν ο κάτοχος αντιποιείται τη νομή αρνούμενος μετά τη λήξη της ενοχικής σχέσης να αποδώσει το πράγμα, με τον ισχυρισμό ότι είναι νομέας ο ίδιος. Σύμφωνα με το αρθρ. 980 Α.Κ, η νομή ασκείται αυτοπρόσωπα ή δια μέσου άλλου. Όποιος άρχισε, να κατέχει στο όνομα άλλου, τεκμαίρεται, όσο διατελεί στην κατοχή του πράγματος, ότι κατέχει στο όνομα του άλλου. Κατά το αρθρ. 982 Α.Κ, αν ο αντιπρόσωπος του νομέα ακινήτου θελήσει, να αντιποιηθεί τη νομή, αυτή δεν χάνεται για το νομέα, πριν αυτός λάβει γνώση της αντιποίησης. Αντιποίηση της νομής υπάρχει, όταν ο κάτοχος εξωτερικεύσει τη βούλησή του, να είναι στο εξής αυτός νομέας ή και όταν αναγνωρίζει άλλον (εκτός του αντιπροσωπευόμενου) για νομέα. Δεν υπάρχει αντιποίηση όμως, αν η άρνηση του κατόχου, να αποδώσει το πράγμα στο νομέα, δικαιολογείται από το νόμο ή από την ενοχική μεταξύ τους σύμβαση. Στις περιπτώσεις της μίσθωσης ακινήτου, αφού ο μισθωτής δεν εκδηλώσει σαφή πρόθεση του λοιπού να εξουσιάσει το πράγμα ως νομέας, δεν υπάρχει διαφορά περί νομής (Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΕρμΑΚ, έκδοση 1985, υπ' αρθρ. 982 παρ. 4, σελ. 252). Αντιποίηση της νομής, στις περιπτώσεις που υπάρχει μίσθωση, εκ μέρους του μισθωτή- κατόχου δεν διαφαίνεται άνευ άλλου, όταν ο αντιπρόσωπος αρνείται, να αποδώσει το ακίνητο πράγμα στον νομέα εκμισθωτή, εφόσον η νομή στην περίπτωση αυτή διατηρείται υπέρ του αντιπροσωπευομένου, εάν και εφόσον ο μισθωτής κατέχει μεν το πράγμα, αλλά δεν έχει τη θέληση, ούτε έχει εκφράσει διάθεση, να γίνει νομέας. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή δεν χωρεί η από το αρθρ. 980 Α.Κ. αγωγή, περί αποβολής από τη νομή, αλλά ούτε προσωρινή ρύθμιση μπορεί να γίνει. Ακόμη, δηλαδή, και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης χωρεί, κατά το αρθρ. 559 ΑΚ, μόνο αγωγή απόδοσης, από την έννομη σχέση της μίσθωσης (ΑΠ 104/195, ΑρχΝ 3.221,ΑΠ 492/1954, ΝοΒ 2.1035, ΕφΑΘ 4045/2001, ΕλλΔ/νη 2001/141 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρ 278/2017 ΔημΝΟΜΟΣ, ΕιρΘεσ 7880/2013 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΡόδου 15/2010 ΝΟΜΟΣ, Αρμ 2011/1976, ΕιρΦλωρ 79/2002, ΑρχΝ 2004/398, ΑΡμ 2004/700). Στην αγωγή περί νομής, που ασκεί ο νομέας (εκμισθωτής), θα πρέπει κατ’ ακολουθία να αναφέρονται εμφανείς διακατοχικές πράξεις ή ενέργειες του αντιπροσώπου (μισθωτή), από τις οποίες φαίνεται, ότι σφετερίζεται τη νομή ή αντιποιείται αυτή, ή εξεδήλωσε απερίφραστα προς τον αληθή νομέα τη θέληση του, ότι έπαυσε, να ασκεί τη φυσική εξουσίαση για εκείνον και στο εξής την ασκεί για τον εαυτό του, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται. Εφόσον, ακόμη και στην περίπτωση που η μίσθωση έχει λήξει κι ο μισθωτής εξακολουθεί, να βρίσκεται στην κατοχή του μισθίου, αυτό δεν σημαίνει άνευ άλλου, ότι η τέτοιου είδους συμπεριφορά υποκρύπτει συγκαλυμμένη αντιποίηση της νομής. Η εξάντληση των δικαστικών μέσων, που έχουν οι μισθωτές, προκειμένου να παραμείνουν στη μισθωτική σχέση, ακόμη και αν έχει εκλείψει το ουσιαστικό τους δικαίωμα, δεν σημαίνει, άνευ άλλου, ότι σφετερίζονται το δικαίωμα νομής των εκμισθωτών. Περαιτέρω, από τα άρθρα 574 και 575 ΑΚ συνάγεται ότι η μίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον μισθωτή την χρήση του πράγματος για .όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση και ο μισθωτής να καταβάλλει το συμφωνηθέν μίσθωμα. Κύρια στοιχεία της μίσθωσης είναι α) η παραχώρηση της χρήσης του πράγματος το οποίο αποκαλείται «μίσθιο» από τον εκμισθωτή στον μισθωτή και β) το αντάλλαγμα της χρήσης δηλ. το «μίσθωμα» το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή. Η σύμβαση της μίσθωσης (κινητού ή ακινήτου) πράγματος είναι, με βάση τη γενική αρχή του ατύπου του άρθρου 158 ΑΚ, άτυπη μη υποκείμενη σε οποιονδήποτε τύπο (ΑΠ 940/2018, ΑΠ 182/2009 ΑΠ 735/2008, Ι.Κατράς, Αστικές και Νεες Εμπορικές Μισθώσεις εκδ. 2020, παρ. 6). Η μίσθωση συνήθως καταρτίζεται ρητώς, δεν αποκλείεται όμως και σιωπηρή σύναψη της εφόσον στο νόμο δεν ορίζονται ορισμένες διατυπώσεις για την κατάρτισή της (ΕφΠειρ. 839/2000 ΕλλΔνη 2001.802. Τα ίδια ισχύουν και για τις εμπορικές μισθώσεις που διέπονται από πδ 34/1995 και το άρθρο 13 ν.422/2014.

 

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα η οποία παραδεκτά παραιτήθηκε από την ΓΑΚ..../2021 και ΕΑΚ.../2021 αίτηση, εκθέτει ότι τυγχάνει κυρία, νομέας και κάτοχος ενός οικοπέδου, συνολικής έκτασης 390,20τ.μ., που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός ..., δυνάμει του με αριθμ. .../18-6-1969 συμβολαίου δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς, νόμιμα μεταγραμμένο. Ότι παρείχε την συναίνεση της στους καθών προκειμένου να τελέσουν αυτοί εργασίες καθαρισμού, εξωραιασμού και λήψης μέτρων ασφαλείας ώστε να διαπραγματευθούν στην συνέχεια τους όρους της μίσθωσης του ακάλυπτου χώρου. Ότι οι καθών αυθαίρετα ξεκίνησαν να κάνουν χρήση του ιδιοκτήτου χώρου της και παρέμειναν σ' αυτό προβαίνοντάς σε διάφορες παράνομες ενέργειες. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί να αναγνωριστεί προσωρινή νομέας του επίδικου ακινήτου συνολικής επιφάνειας 390,20τμ, να διαταχθούν οι καθών να της αποδώσουν προσωρινά την νομή αυτού καθώς και να διαταχθούν οι καθών να απομακρύνουν τυχόν αντικείμενα και συσκευές που έχουν τοποθετήσει στην ιδιοκτησία της. Τέλος, ζητεί να καταδικαστούν οι καθων η αίτηση στη δικαστική της δαπάνη. Μ' αυτό το περιεχόμενο, η υπό κρίση αίτηση αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπον εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (αρθρ. 733, 734 και 29 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (682 επ. ΚΠολΔ), είναι παραδεκτή, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης των β' και γ' των καθων, καθώς για τη θεμελίωσή της αρκεί ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι οι καθών η αίτηση προσέβαλαν την νομή της επί του επίδικου ακινήτου, ενώ δεν ασκεί καμία επιρροή αν πράγματι ο ισχυρισμός αυτός ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Ωστόσο, αν προκόψει στη συνέχεια από την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της ένδικης αίτησης ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι αναληθής, τότε η αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί, ως ουσία αβάσιμη. Είναι επίσης ορισμένη, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 974, 984, 987 ΑΚ και 682, 733, 734 και 347, 176 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως η κρινόμενη αίτηση, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την ανωμοτί κατάθεση του β' των καθών, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες και τα διδάγματα της κοινή πείρας, πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω : Η αιτούσα τυγχάνει κυρία, νομέας και κάτοχος ενός οικοπέδου, συνολικής έκτασης 390,20τ.μ., που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός ..., δυνάμει του με αριθμ. ./18-6-1969 συμβολαίου δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς, νόμιμα μεταγραμμένο. Οι καθών που διατηρούν κατάστημα αναψυκτήριο, - καφέ - μπαρ στην οδό ..., στο Γκάζι ήρθαν αρχικά σε επικοινωνία με την αιτούσα προκειμένου να μισθώσουν τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της που γειτνιάζει σε ένα μέρος με την επιχείρηση τους προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτό για την υπαίθρια εξυπηρέτηση των πελατών της. Η αιτούσα ισχυρίζεται ότι οι καθων εξέφρασαν ενδιαφέρον για την μίσθωση του χώρου περί τα μέσα Απριλίου του 2021 και ότι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και στο ενδεχόμενο επίτευξη σύμβασης μίσθωσης, ανέλαβαν τον καθαρισμό με δική τους επιμέλεια και δαπάνες ανοίγοντας ταυτόχρονα πόρτα στην μεσοτοιχία των δύο όμορων οικοπέδων. Ακόμη η αιτούσα ισχυρίζεται ότι ζήτησε από τους καθών να μη τοποθετήσουν οιοδήποτε είδος αντικείμενου στις σκάλες που οδηγούν στον πρώτο όροφο της ιδιοκτησίας της, να τοποθετήσουν φράκτη ύψους 1,5 μέτρων σαν διαχωριστικό και να απαγορεύσουνε την εισόδο πελατών από την κεντρική είσοδο επί της οδού .... Από την γραπτή επικοινωνία που είχαν τα διάδικα μέρη προκύπτει ότι οι διαπραγματεύσεις για την σύμβαση της μίσθωσης του ακάλυπτου χώρου ξεκινήσαν από τις 5 Ιουνίου του 2020 και όχι τον Απρίλιο του 2021 που ισχυρίζεται η αιτούσα. Ο β' των καθων κατέθεσε ανωμοτί ότι στις 8 Ιουνίου του 2020 σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της αιτούσας και γαμπρός της ..., συμφώνησαν το μηνιαίο μίσθωμα σε 6006 και με διάρκεια τριών χρονών. Ακολούθως στις 15 Ιουνίου του 2020 σε σχετικό μήνυμα, ο εκπρόσωπος της αιτούσας ανέφερε προς στον β' των καθών ότι το ύψος του μισθώματος θα ανέρχονταν σε 700€ και ότι εάν συμφωνεί να του στείλει τα στοιχεία του για φτιάξει η δικηγόρος το συμβόλαιο τη μίσθωσης. Όπως προκύπτει από την ανωμοτί κατάθεση του β' των καθων (σημειωτέο ότι η αιτούσα δεν εξέτασε μάρτυρα), τον Νοέμβριο του 2020 και τον Μάρτιο του 2021 ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της αιτούσας επιβεβαιώνοντας την μίσθωση του ακάλυπτου χώρου, την χρήση του, το ύψος του μισθώματος σε 7006 που θεωρείται ένα από τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβαση μίσθωσης και ότι ο πρώτος μήνας λειτουργίας του μισθίου θα ήταν δωρεάν. Σημειωτέο, ότι η χρονική διάρκεια δεν είναι από τα απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης διότι σε κάθε περίπτωση είναι οριστή από το νόμο. Σε προηγούμενη επικοινωνία ο β' των καθων ανέφερε στον εκπρόσωπο της αιτούσας ότι έχει γίνει η προεργασία για την διαμόρφωση του χώρου και ο τελευταίος ζήτησε να του στείλει φωτογραφίες για το πως θα διαμορφωθεί ο κήπος (ακάλυπτος χώρος). Πράγματι στις 19 Μαρτίου του 2021 απέστειλαν οι καθών φωτογραφίες με την κατάσταση του ακάλυπτου χώρου που είχαν καθαρίσει από αγριόχορτα, σκουπίδια και κλαδιά με σκοπό την κάλυψη του με τσιμεντοκονία (βλ. σχετικές φωτογραφίες). Στις 2 Απριλίου του 2021, ο εκπρόσωπος της αιτούσας στέλνει μήνυμα αναφέροντας συγκεκριμένα «Α. στείλε μου τα στοιχεία σου για να αρχίσει ο δικηγόρος με το συμβόλαιο ... μην επενδύσεις πολλά στην επισκευή σε περίπτωση ασυμφωνίας .. ελπίζω ότι σύντομα θα ανοίξει η αγορά και θα έχεις το συμβόλαιο σου». Ακολούθως στις 3 Απριλίου 2021 οι καθων απέστειλαν φωτογραφίες του ακάλυπτου χώρου στον οποίο είχαν περάσει καλωδιώσεις στους τοίχους και το έδαφος γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα σχετικά τιμολόγια (βλ. μέρος από τα .../3/2021 και .../4-2021 τιμολόγια) που αφορούσαν τις σχετικές αγορές για τις εργασίες στον ακάλυπτο χώρο. Από το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αντάλλαξαν τα μέρη που αφορούσαν αρχικά το ύψος του μισθώματος και τη διάρκεια της μίσθωσης και στην συνέχεια τον τρόπο διαμόρφωσης του ακάλυπτου και τις παρεμβάσεις των καθών επ' αυτού του ακάλυπτου χώρου, προκύπτει ότι μεταξύ των διαδίκων μερών είχε καταρτισθεί προφορική σύμβαση, μίσθωσης του ακάλυπτου χώρου, βάσει της οποίας είχε καθορισθεί το επίδικο μίσθιο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα και κατόπιν διαπραγματεύσεων και η διάρκεια της μίσθωσης εάν και δεν είναι απαραίτητο στοιχείο της μίσθωσης, όπως προαναφέρθηκε. Στα μηνύματα γίνεται συνεχής αναφορά για την προφορική τους συμφωνία και επίκληση της πανδημίας, η οποία θα καθυστερούσε την σύνταξη της έγγραφης συμφωνίας, δεδομένου ότι η αιτούσα διέμενε στην Αμερική. Επίσης στο μήνυμα της 8 Μαΐου 2021, η αιτούσα αναφέρει χαρακτηριστικά για την προφορική συμφωνία τους και ότι αυτή η συμφωνία δεν περιελάβανε μετακινήσεις πελατών σ' ορισμένους χώρους. Ο β' των καθών στην ανωμοτί κατάθεση του κατέθεσε ότι έχει καταβάλλει τα μισθώματα Ιουνίου, Ιουλίου Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, ποσού 720 € το καθένα, όπως είχε εξάλλου συμφωνηθεί, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα σχετικά αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών της τράπεζας ALPHA BANK. Η αιτούσα εισέπραξε τα παραπάνω μισθώματα, ο δε ισχυρισμός της άλλοτε ότι τα ποσά αυτά κατατέθηκαν στον λογαριασμό της σαν αποζημίωση για την παράνομη και αυθαίρετη κατάληψη του επιδίκου χώρου και άλλοτε ότι αυτά καταβλήθηκαν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και στο ενδεχόμενο επίτευξη σύμβασης μίσθωσης, κρίνεται παντελώς αβάσιμος και απορριπτέος. Σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας εάν δεν υπήρχε προφορική συμφωνία μίσθωσης οι καθών δεν θα προέβαιναν ενόψει της αβέβαιης κατάρτισης της έγγραφης μίσθωσης, στις παραπάνω ενέργειες δηλ. στην υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, στην συνεχή ανταλλαγή μηνυμάτων και φωτογραφιών του χώρου διαμορφωμένου και κυρίως στις δαπάνες που υποβλήθηκαν και ανέρχονται γύρω στις 20.000 e γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την πλευρά της αιτούσας σε σχετικό της μήνυμα (Α. στείλε μου τα στοιχεία σου για να αρχίσει ο δικηγόρος με το συμβόλαιο μην επενδύσεις πολλά...). Στην κρινόμενη υπόθεση προσβολής της νομής, ο η αιτούσα, δεν προσκόμισε στοιχεία εμφανών διακατοχικών πράξεων ή ενεργειών των καθών από τις οποίες φαίνεται, ότι σφετερίζονται τη νομή ή αντιποιούνται αυτή, ή εξεδήλωσαν απερίφραστα προς την αληθή νομέα-αιτούσα τη θέληση τους, ότι παύουν να ασκούν τη φυσική εξουσίαση για εκείνη και ότι στο εξής θα την ασκούν για τον εαυτό τους. Περαιτέρω, δεν πιθανολογήθηκε ότι οι επεμβάσεις των καθών στον επίδικο χώρο υπέκρυπταν συγκαλυμμένη αντιποίηση της νομής αλλά αφορούσαν τον τρόπο χρήσης του επίδικου μισθίου με βάση την προφορική σύμβασης μίσθωσης. Επίσης, η μεταξύ των διάδικων σχέση δεν κρίνεται ως προσύμφωνο κατ άρθρο 166 ΑΚ διότι στην κρινόμενη υπόθεση έχουμε καταρτισθείσα προφορική σύμβαση μίσθωσης και όχι πρόθεση μελλοντικής κατάρτισης μίσθωσης. Συνεπώς, πιθανολογείται ότι οι καθών δεν αντιποιούνται τη νομή του επίδικου και συγκεκριμένα δεν ισχυρίζονται ότι είναι νομείς αυτού και δεν εκδήλωσαν προς την αληθή νομέα τη θέληση τους, να παύσουν, να ασκούν τη φυσική εξουσίαση για την αιτούσα αλλά το κατέχουν δυνάμει προφορικής σύμβασης μίσθωσης, ανεξάρτητα εάν αυτή έχει λήξει ή όχι, και συνεπώς η όλη διαφορά των διαδίκων δεν αποτελεί «διαφορά περί νομής ή κατοχής» του επίδικου. ʼλλωστε, όπως συνάγεται και από το περιεχόμενο της κρινόμενης αίτησης, ούτε η αιτούσα ισχυρίζεται ότι οι καθών κατέχουν το επίδικο με τη διάνοια ότι τους ανήκει κατά κυριότητα ώστε να στοιχειοθετήσουν την αίτηση αποβολής από τη νομή. Κατόπιν τούτων η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της και να καταδικαστεί η αιτούσα στη δικαστική δαπάνη των καθών λόγω της ήττας της (άρθρο 176 Κ.ΠΟΛ.Δ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Απορρίπτει τη αίτηση.

 

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τη δικαστική δαπάνη των καθών την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250€).

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και σε δημόσια συνεδρίαση στις 2-12-2021.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ