ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2687/2021

 

Προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας (πεθεράς) δια εξύβρισης από την καθ’ ης (νύφη) -.

 

Εξύβριση και πρόκληση έντονης αναστάτωσης σε ώρες κοινής ησυχίας. Επείγουσα περίπτωση για ρύθμιση της περιγραφόμενης κατάστασης προς το σκοπό αποτροπής επανάληψης της επίδικης συμπεριφοράς της καθ’ ης. Δεκτή η αίτηση. Απαγόρευση στην καθ’ ης να απευθύνει το λόγο στην αιτούσα καθώς και να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία (δια ζώσης, τηλεφωνική και ηλεκτρονική) μαζί της και να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή της και να προσεγγίζει την αιτούσα και την είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει σε απόσταση μικρότερη των πενήντα μέτρων. Απειλή χρηματικής ποινής πεντακοσίων ευρώ και προσωπική κράτηση τριάντα ημερών σε βάρος της καθ’ ης για κάθε παραβίαση.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό της αιτούσας)

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 2687/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

 

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Χριστόφορο Λινό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 1 Ιουνίου 2021, προκειμένου να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της αιτούσας: ... κατοίκου ... Αττικής, επί της οδού ... αριθ. ... η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, κάτοικο Καισαριανής, επί της οδού Κολοφώντος αριθ. 7, διορισθέντα δυνάμει της 874/2020 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου περί παροχής σε αυτήν νομικής βοήθειας.

 

Της καθ' ης η αίτηση: ... κατοίκου Αττικής, επί της οδού ... αριθ. ... η οποία δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ... Σεπτεμβρίου 2020 αίτηση της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης ...2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ...2020, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της … Φεβρουαρίου 2021, οπότε και ματαιώθηκε λόγω της ισχύουσας τότε αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, της συζητήσεως αυτής προσδιορισθείσας στη συνέχεια αυτεπαγγέλτως, με πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του παρόντος Δικαστηρίου, για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οπότε και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο έγγραφο σημείωμα της.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ι. Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη την ανάγκη αποτροπής επικείμενου κινδύνου επανάληψης των περιγραφόμενων σε αυτή προσβλητικών της προσωπικότητας της πράξεων εξύβρισης, στις οποίες κατ' εξακολούθηση προβαίνει σε βάρος της η καθ' ης, ζητεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και δη: α) να απαγορευθεί στην καθ' ης να της απευθύνει το λόγο, καθώς και να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία (δια ζώσης, τηλεφωνική και ηλεκτρονική) μαζί της, β) να απαγορευθεί στην καθ' ης να την προσβάλλει στην τιμή και την υπόληψη της, γ) να απαγορευθεί στην καθ' ης να προσεγγίζει την ίδια και την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. και δ) να απειληθεί σε βάρος της καθ' ης χρηματική ποινή, ύψους 500 ευρώ, καθώς και προσωπική κράτηση, διάρκειας ενός μήνα, για κάθε παράβαση της παρούσας. Τέλος, ζητεί την καταδίκη της αντιδίκου της στη δικαστική της δαπάνη, την οποία διώκει να επιδικασθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην (άρθρο 683 παρ. 1 ΚΠολΔ) και κατά τόπον (άρθρο 22 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 εδ. α' ΑΚ, 361, ΠΚ, 682 παρ. 1, 731, 732, 700 παρ. 1 και 2, 947 παρ. 1, 176 ΚΠολΔ, 84 παρ. 2 εδ. α' του ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων») και 12 παρ. 2 του ν. 3226/2004 («Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις»). Επομένως, πρέπει να εξεταστεί στη συνέχεια και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα ερήμην της καθ' ης, η οποία αν και κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα να παραστεί: ί) τόσο κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της ..2.2021 (βλ. την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από την αιτούσα .Α/16.10.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών …), οπότε η συζήτηση της ματαιώθηκε λόγω της προβλεφθείσας από το άρθρο Γ παρ. 1Β της Δ1α/ΓΠ.οικ. ΚΥΑ 8378/2021 (Φ.Ε.Κ. Β' 454/5.2.2021)  προσωρινής  αναστολής  λειτουργίας  των  πολιτικών δικαστηρίων που βρίσκονται εντός μητροπολιτικών περιοχών και ii) όσο και κατά την προσδιορισθείσα αυτεπαγγέλτως, με πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του παρόντος Δικαστηρίου και στο πλαίσιο του άρθρου 83 παρ. 2 του ν. 4790/2021, για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οπότε η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος (επισημαίνεται ότι κατά τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, η εγγραφή της υπόθεσης στο έκθεμα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων), δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ως εκ τούτου, πρέπει η διαδικασία να προχωρήσει σαν να ήταν όλες οι διάδικοι παρούσες.

 

ΙΙ. Από τα έγγραφα που η αιτούσα επικαλείται και προσκομίζει, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ηλικίας σήμερα 81 ετών, είναι χήρα και μητέρα τριών ενήλικων υιών, ο ένας εκ των οποίων, ήτοι ο … το έτος 1991 τέλεσε γάμο με την καθ' ης. Ωστόσο, το ανωτέρω ζεύγος βρίσκεται σε διάσταση από το καλοκαίρι του έτους 2019, οπότε ο εν λόγω υιός της αιτούσας, αφού   αποχώρησε από την οικογενειακή του στέγη φιλοξενήθηκε προσωρινά στο ευρισκόμενο στα … Αττικής, επί της οδού ... αριθ. ... διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου αυτή (αιτούσα) διαμένει εδώ και σαράντα πέντε έτη. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι αν και από το Μάιο του έτους 2020 ο ... έπαυσε να διαμένει στο ως άνω διαμέρισμα της μητέρας του, καθώς ανηύρε δική του οικία, η. καθ' ης, ευρισκόμενη σε αδυναμία εντοπισμού της τελευταίας, έκτοτε έως και σήμερα προσέρχεται τακτικά και μάλιστα ακόμη και στη διάρκεια βραδινών ωρών κοινής ησυχίας στην κεντρική είσοδο της προαναφερόμενης πολυκατοικίας και φωνάζοντας με ιδιαίτερη ένταση εξυβρίζει την αιτούσα ενώπιον των γειτόνων της με τις φράσεις «πάρε τον τηλέφωνο να γυρίσει καργιόλα» και «βρες τον πούστη τον γιο σου και φέρε τον πίσω παλιοπουτάνα», «θέλω να τον δω τώρα, ξέρω πως είναι εκεί καργιόλα», ενώ παράλληλα χτυπάει παρατεταμένα τα κουδούνια τόσο του διαμερίσματος της ίδιας όσο και των διαμερισμάτων των λοιπών ενοίκων, των οποίων διακόπτει τον ύπνο. Μάλιστα, η ως άνω εξόχως προσβλητική της προσωπικότητας της αιτούσας συμπεριφορά της αντιδίκου της, η οποία λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας της προκαλεί σε αυτή ιδιαίτερη ανησυχία και αναστάτωση, δεν έπαψε να υφίσταται ακόμη και μετά την από  .. 9.2020 προσέλευση της πρώτης στο Α.Τ. Ακροπόλεως για την υποβολή σχετικών παραπόνων, οι αξιωματικοί του οποίου (τμήματος) προέβησαν προς τη δεύτερη, πλην όμως ανεπιτυχώς, στις δέουσες συστάσεις. Μετά ταύτα, προς το σκοπό ρύθμισης της ως άνω διαμορφωθείσας κατάστασης και δη προς αποτροπή επανάληψης της επίμαχης συμπεριφοράς της καθ' ης, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να απαγορευθεί σε εκείνη: ά) να απευθύνει το λόγο στην αιτούσα, καθώς και να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία (δια ζώσης, τηλεφωνική και ηλεκτρονική) μαζί της, β) να προσβάλλει στην τιμή και την υπόληψη της αιτούσας και γ) να προσεγγίζει την αιτούσα και την είσοδο της πολυκατοικίας όπου αυτή διαμένει σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. Επιπροσθέτως, πρέπει να απειληθεί σε βάρος της καθ' ης χρηματική ποινή, ύψους 500 ευρώ, καθώς και προσωπική κράτηση, διάρκειας 30 ημερών, για κάθε παράβαση της παρούσας, ενώ, τέλος, τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθ' ης, λόγω της ήττας της δεύτερης στην παρούσα δίκη, επιδικασθούν δε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της απαλλαγής που έχει τύχει η πρώτη από αυτά, δυνάμει της 874/2020 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3226/2004), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει ερήμην της καθ' ης.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Απαγορεύει στην καθ' ης: α) να απευθύνει το λόγο στην αιτούσα, καθώς και να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία (δια ζώσης, τηλεφωνική και ηλεκτρονική) μαζί της, β) να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψη της αιτούσας και γ) να προσεγγίζει την αιτούσα και την είσοδο της πολυκατοικίας όπου αυτή διαμένει σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.

 

Απειλεί σε βάρος της καθ' ης χρηματική ποινή, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, καθώς και προσωπική κράτηση, διάρκειας τριάντα (30) ημερών, για κάθε παράβαση της ως άνω διάταξης.

 

Επιβάλλει στην καθ' ης τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ και επιδικάζει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 3-8-21 απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Ο Δικαστής                                      Η Γραμματέας

                                                (για τη δημοσίευση)