ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 2/2021

 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Δικαιούχος επικειμένων -.

 

Δεκτή αίτηση, που ασκείται στο πλαίσιο αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, με την οποία ο αιτών ζητεί να αναγνωρισθεί ως δικαιούχος της αποζημιώσεως που καθορίσθηκε προσωρινά και εκείνης που καθορίσθηκε οριστικά για τα επικείμενα επί του απαλλοτριωθέντος τμήματος ακινήτου, καθώς και να διορθωθεί ο κτηματολογικός πίνακας και το κτηματολογικό διάγραμμα της απαλλοτρίωσης. Απόρριψη ισχυρισμού περί απαραδέκτου της αιτήσεως λόγω δεδικασμένου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2021

(Αριθμός κατάθεσης αίτησης: ./2020)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

 

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Παπακώστα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Πατρών και τη γραμματέα Σοφία Κουτσογιαννοπούλου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Οκτωβρίου 2020, για να δικάσει την επόμενη υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …, κατοίκου … Λευκάδος, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Απόστολου Παπαδόπουλου (Δ.Σ. Πατρών), που κατέθεσε προτάσεις, καθώς και το υπ' αριθμ. ΑΙ . γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

 

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, το οποίο παραστάθηκε δια της δικαστικής αντιπροσώπου του Ν.Σ.Κ. Αλεξάνδρας Γιαννόπουλου, που κατέθεσε προτάσεις.

 

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 18/5/2020 και με αριθμό καταθέσεως ./2020 αίτηση του, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Ο αιτών, με την υπό κρίση αίτηση του, ζητά να αναγνωρισθεί δικαιούχος της αποζημιώσεως, λόγω απαλλοτριώσεως, η οποία αφορά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην αίτηση επικείμενα του περιγραφομένου κατά θέση, έκταση και όρια ακίνητου ιδιοκτησίας του με ΑΚΠ .·, το οποίο απαλλοτριώθηκε, για λόγους δημόσιας ωφέλειας με επίσπευση του καθ' ου, να διορθωθεί, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα, ο κτηματολογικός πίνακας και, τέλος, να καταδικαστεί το καθ' ου η αίτηση στα δικαστικά του έξοδα.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα., η κρινόμενη αίτηση παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, προκειμένου να εκδικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 18 και 26 ν. 2882/2001. Περαιτέρω, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 18, 19 παρ. 5-10 και 26 επ. του ν. 2882/2001, 513, 1033, 1113, 1192 ΑΚ και 68, 74, 176, 191 του ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη προδικασία, δεδομένου ότι προσκομίζεται έγγραφη βεβαίωση από το Δασαρχείο Πατρών και από την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας για το απαλλοτριωθέν ακίνητο, καθώς και αίτηση διόρθωσης του κτηματολογικού πίνακα (ορ. τις υπ' αριθμ. πρωτ. ./11-8-2020, ./20-9-2018 και ./7-10-2020 βεβαιώσεις του Δασαρχείου Πατρών και της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, την υπ’ αριθμ.. πρωτ: ./22-7-2020 αίτηση προς τη Δ/νση Απαλλοτριώσεων, τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής), απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του καθ' ου.

 

Από·το σύνολο των εγγράφων, που νομίμως προσκομίζονται, μετ' επικλήσεως από τους διαδίκους, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της, υπ' αριθμ. 1126517/5590/Δ0010/6-10-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 442/22-10-2010 τεύχος Αν. Απ & Πολεοδ. Θεμ.) κηρύχθηκε για λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για, την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης των παραγλαύκιων αρτηριών με το Νέο Λιμένα Πατρών, αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως συνολικού εμβαδού 17.611,22 τετραγωνικών μέτρων κειμένης στην περιοχή του Δήμου Πατρέων. Η απαλλοτριούμενη έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 α) στο υπ' αριθμ. ΚΤ - ./17-5-2009 κτηματολογικό διάγραμμα και β) στον από 24/1/2012 κτηματολογικό πίνακα, που έχει συντάξει που συνέταξε η εταιρεία … και Συνεργάτες Ε.Ε. και έχει θεωρήσει στις 24/1/2012 η Δ/ντρια της 12ης Δ/νσης του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. …. Ακολούθως, με την υπ' αριθμ. Δ12/40599/30-11-2010 απόφαση του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αποφασίσθηκε η επίταξη των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων. Η επίδικη απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των παρόδιων ιδιοκτησιών και θα συντελεσθεί με δαπάνες του ενάριθμου έργου … (πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ. Δημοσίων Έργων). Μεταξύ των απαλλοτριωθέντων ακινήτων βρίσκεται και τμήμα 62 τ.μ. του με ΑΚΠ . ακινήτου. Στο εν λόγω ακίνητο υπάρχουν τα εξής επικείμενα: 1) Περίφραξη από συρματόπλεγμα και σιδηροπασάλους ύψους 1,80 μ. και μήκους 23,00 μ., σε καλή κατάσταση, 2) Δύο (2) Υπόστεγα ύψους 5,40 μ. και μήκους συνολικής έκτασης 117,26 τ.μ., σε καλή κατάσταση, 3) Χτιστός οικίσκος μήκους 5,60 τ.μ. και ύψους 2,50 μ., όγκου 14 m3, πολυτελούς κατασκευής, 4) Χτιστός οικίσκος μήκους 23,03 τ.μ. και ύψους 2,50 μ. και με όγκο 57,58 μ3, σε καλή κατάσταση, 5) Ξύλινος οικίσκος μήκους 22,17 τ.μ. και ύψους 3,50 μ. σε πολύ καλή κατάσταση, 6) Οκτώ (8) πετρόκτιστα τοιχία 8 μ3, πολυτελούς κατασκευής και 7) Επιγραφή επιχείρησης ύψους 5,50 μ., με προέκταση τσιμέντινης πλάκας 50 τ.μ., αποτελούμενη από εννέα (9) κολόνες σε καλή κατάσταση. Τα εν λόγω επικείμενα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του αιτούντος, καθόσον βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας του και έχουν κατασκευαστεί από τον ίδιο με δικές του δαπάνες. Ο αιτών έχει ήδη αναγνωριστεί δικαιούχος της αποζημίωσης που καθορίστηκε για το έδαφος προσωρινά δυνάμει της υπ' αριθμ. 438/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και αυτής που καθορίστηκε οριστικά με την με αριθμό 288/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών για το προαναφερθέν τμήμα 62 τ.μ. του με ΑΚΠ . ακινήτου, ως προς το οποίο διορθώθηκε σχετικά και ο οικείος κτηματολογικός πίνακας, καθώς και το προαναφερθέν κτηματολογικό διάγραμμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 276/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω Δικαστήριο απείχε να αναγνωρίσει τον αιτούντα δικαιούχο της αποζημίωσης για τα επικείμενα του ακινήτου ιδιοκτησίας του, καθόσον έκρινε ότι δεν αποδεικνυόταν η κυριότητα ταυ επ' αυτών. Συνεπώς, παραδεκτώς και νομίμως, ο αιτών αιτείται εκ νέου την αναγνώριση του ως δικαιούχου των επικειμένων αυτών με την κρινόμενη αίτηση του κατ' άρ. 26 παρ. 11 εδ. α' και β' του ν. 2882/2001, απορριπτομένου ως αβάσιμου του πρσβληθέντος από το καθ' ου ισχυρισμού περί απαραδέκτου ασκήσεως της ένδικης αιτήσεως, λόγω δεδικασμένου απορρέοντος εκ της, υπ’ αριθμ. 276/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών ως προς την αναγνώριση του αιτούντος ως δικαιούχου της αποζημίωσης για τα επίδικα επικείμενα του ακίνητου ιδιοκτησίας του. Επίσης, απορριπτέος ως απαράδεκτος λόγω καταφανούς αοριστίας είναι και ο έτερος ισχυρισμός του καθ’ ου, με τον οποίο επιχειρείται η θεμελίωση ενστάσεως ιδίας, κυριότητος, καθόσον συνίσταται σε όλως γενικόλογη αναφορά περί υπάρξεως, κυριότητας του καθ' ου χωρίς την παράθεση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να αναγνωριστεί ο αιτών δικαιούχος της αποζημιώσεως που καθορίστηκε προσωρινά με την με αριθμό 438/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών καθώς και της καθορισθείσης οριστικά με. την υπ' αριθμ. 288/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών για τα επικείμενα, που υφίστανται επί του τμήματος 62 τ.μ. του με ΑΚΠ … ακινήτου και να διορθωθεί ο κτηματολογικός πίνακας και το κτηματολογικό διάγραμμα της απαλλοτριώσεως κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό και το διατακτικό της παρούσης. Πρέπει, επίσης, να καταδικαστεί το καθ' ου, ως υπόχρεο προς αποζημίωση, να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος (άρθρα 18§4 και 26§8 ν 2882/2001), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τον αιτούντα δικαιούχο της αποζημίωσης των επικειμένων του τμήματος 62 τ.μ. του με ΑΚΠ … ακινήτου, της αποκλειστικής κυριότητας,, νομής και κατοχής τον, που καθορίστηκε προσωρινά δυνάμει της υπ’ αριθμ. 438/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και αυτής που καθορίστηκε οριστικά με την με αριθμό 288/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών και ειδικότερα 1) Περίφραξης από συρματόπλεγμα, και σιδηροπασάλους ύψους 1,80 μ. και μήκους 23,00 μ., σε καλή κατάσταση, 2) Δύο (2) υπόστεγων ύψους 5,40 μ. και μήκους συνολικής έκτασης 117,26 τ.μ., σε καλή κατάσταση, 3) Χτιστού οικίσκου μήκους 5,60 τ.μ. και ύψους 2,50 μ., όγκου 14 m3, πολυτελούς κατασκευής, 4) Χτιστού οικίσκου μήκους 23,03 τ.μ. και ύψους 2,50 μ. και με όγκο 57,58 μ3, σε καλή κατάσταση, 5) Ξύλινου οικίσκου μήκους 22,17 τ.μ. και ύψους 3,50 μ. σε πολύ καλή κατάσταση, 6) Οκτώ (8) πετρόκτιστων τοιχίων 8 μ3, πολυτελούς κατασκευής και 7) Επιγραφής επιχείρησης ύψους 5,50 μ., με προέκταση τσιμέντινης πλάκας 50 τ.μ., αποτελούμενη από εννέα (9) κολόνες σε καλή κατάσταση.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση του κτηματολογικού διαγράμματος και του κτηματολογικού πίνακα της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, που κηρύχθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1126517/5590/Δ0010/6-10-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης των παραγλαύκιων αρτηριών με το Νέο Λιμένα Πατρών, αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως συνολικού εμβαδού 17.611,22 τετραγωνικών μέτρων κειμένης στην περιοχή του Δήμου Πατρέων, ως προς τα επικείμενα του ακινήτου ιδιοκτησίας του αιτούντος και δη τμήματος 62 τ.μ. του με ΑΚΠ … ακινήτου και συγκεκριμένα να συμπληρωθούν τα ακολούθως αναφερόμενα επικείμενα στο ανωτέρω αναφερόμενο τμήμα 1) Περίφραξη από συρματόπλεγμα και σιδηροπασάλους ύψους 1,80 μ. και μήκους 23,00 μ., σε καλή κατάσταση, 2) Δύο (2) Υπόστεγα ύψους 5,40 μ. και μήκους συνολικής έκτασης 117,26 τ.μ., σε καλή κατάσταση, 3) Χτιστός οικίσκος μήκους 5,60 τ.μ. και ύψους 2,50 μ., όγκου 14 m3, πολυτελούς κατασκευής, 4) Χτιστός οικίσκος μήκους 23,03 τ.μ. και ύψους 2,50 μ. και με όγκο 57,58 μ3, σε καλή κατάσταση, 5) Ξύλινος οικίσκος μήκους 22,17 τ.μ. και ύψους 3,50 μ. σε πολύ καλή κατάσταση, 6) Οκτώ (8) Πετρόκτιστα τοιχία 8 μ3, πολυτελούς κατασκευής και 7) Επιγραφή επιχείρησης ύψους 5,50 μ., με προέκταση τσιμέντινης πλάκας 50 τ.μ., αποτελούμενη από εννέα (9) κολόνες σε καλή κατάσταση.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος σε βάρος του καθ’ ου, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Πάτρα στις 5-1-2021, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ