ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Πατρών 91/2022

 

Αίτηση ακύρωσης - Ανάκληση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας - Έννοια κατοικίας -.

 

Απόρριψη αίτησης ακύρωσης απόφασης Δημάρχου με την οποία ανακλήθηκε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πράξης του ίδιου Δημάρχου με την οποία ο αιτών κλήθηκε να επιστρέψει την ανακληθείσα βεβαίωση και να μη χρησιμοποιεί φωτοαντίγραφά της και αιτήσεων του αιτούντος για την ανάκληση πράξεων. Καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου. Ανάκληση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας ως εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα πράγματα. Απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης όσον αφορά τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη περί επιστροφής της ανακληθείσας βεβαίωσης και την τρίτη προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλε ο αιτών για την ανάκληση της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης, οι οποίες συνιστούσαν πράγματι αιτήσεις θεραπείας, οι οποίες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. Έννοια κατοικίας κατά τον ΑΚ. Ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας ή για την ταυτότητα του νομικού λόγου να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα βεβαίωση, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα στον νόμο αποδεικτικά μέσα. Απορριπτέος ως αλυσιτελής λόγος ακύρωσης περί μη τήρησης ή μη τήρησης προσηκόντως του δικαιώματος ακρόασης.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης Α91/2022

ΤΜΗΜΑ Β' ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του (αίθουσα Κακουργιοδικείου του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών) στις 26 Ιουνίου 2020, με δικαστές τους: Δημήτριο Καπαρό, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Θεοδοσία Κυζίλου, Ευαγγελία Ρούτουλα, Εφέτες Δ.Δ. και Γραμματέα την Φιλομήλα Φούρα, δικαστική υπάλληλο,

 

Για να δικάσει την αίτηση με ημερομηνία κατάθεσης 11.1.2019 (αριθ. καταχ. ΑΚ./2019),

 

του ., κατοίκου Αργοστολίου Κεφαλλονιάς (οδός .), ο οποίος παραστάθηκε με την από 17.6.2020 έγγραφη δήλωση (άρθρου 26 παρ.1 του ν.4509/2017, Α' 201) της πληρεξούσιας του δικηγόρου Μαρίας Σταθάτου,

 

κατά του Δήμου Κεφαλλονιάς και ήδη Δήμου Αργοστολίου, ο οποίος παραστάθηκε με την από 19.6.2020 έγγραφη δήλωση (άρθρου 26 παρ. 1 του ν.4509/2017) της πληρεξούσιας του δικηγόρου Νίκης Χριστοφοράτου,

 

και κατά των παρεμβαινουσών: 1) ., κατοίκου Σπηλίων Αργοστολίου, η οποία παραστάθηκε με την από 24.6.2020 έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γερασίμου Θεοδωράτου και 2) ., κατοίκου Αργοστολίου (οδός .), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Βασιλείου Γαλανόπουλου.

 

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν οι: α) ./9.11.2018, β) ./9.11.2018 και γ) ., ./27.12.2018 πράξεις του Δημάρχου Κεφαλλονιάς, καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης.

 

Ο πληρεξούσιος της δεύτερης παρεμβαίνουσας δήλωσε, σύμφωνη με την παρ. 2 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3900/2010 (Α' 213), ότι δεν θα αγορεύσει.

 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της έκθεσης της Εισηγήτριας, Εφέτη Δ.Δ. Θεοδοσίας Κυζίλου.

 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη

 

και

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα .../11.1.2019 ειδικά έντυπα παραβόλου).

 

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της ./9.11.2018 απόφασης του Δημάρχου Κεφαλλονιάς, με την οποία ανακλήθηκε η ./2.1.2018 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που είχε χορηγηθεί στον αιτούντα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΑΊ14), β) της ./9.11.2018 πράξης του ίδιου Δημάρχου, με την οποία κλήθηκε ο αιτών να επιστρέψει την ως άνω ανακληθείσα βεβαίωση και να μην χρησιμοποιεί φωτοαντίγραφα της και γ) της ., ./27.12.2018 απόφασης του ίδιου Δημάρχου, με την οποία απορρίφθηκαν οι ./12.11.2018 και ./23.11.2018 αιτήσεις του αιτούντος για την ανάκληση των ./9.11.2018 και ./9.11.2018 πράξεων.

 

3. Επειδή,   η   κρινόμενη   αίτηση   ακυρώσεως   κατά   διοικητικών πράξεων που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων περί βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, οι οποίες εντάσσονται στη νομοθεσία περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάγεται στην καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 1 περ. ια και 3 παρ. 1 του ν. 702/1997, Α' 268 (ΣτΕ 3159/2017, 2577/2019, 1960/2020), και δεν ασκεί επιρροή επί της αρμοδιότητας αυτής το γεγονός ότι η επίδικη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ζητήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη συμμετοχή του αιτούντος σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. με σκοπό το διορισμό του στο Δημόσιο, κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα (βλ. ΣτΕ 1330/2008 σκ.5, 2254/2008 σκ. 4, 259/2011 σκ.4).

 

4. Επειδή, ενόψει των ρυθμίσεων των άρθρων 154 παρ. 2, 6 και 157 παρ. 8 του ν.4600/2019 (Α' 43), εφόσον η κρινόμενη αίτηση, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 11.1.2019, ήταν εκκρεμής την 1.9.2019, ο Δήμος Αργοστολίου, ως διάδοχος του Δήμου Κεφαλλονιάς, νομίμως συνεχίζει την παρούσα δίκη και η παράσταση του στο ακροατήριο είναι νόμιμη.

 

5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την 16Κ/2017 πράξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (φ. 41/1.12.2017 τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) προκηρύχθηκε η πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 34 θέσεων μονίμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Μεταξύ των θέσεων αυτών περιλαμβάνονταν και δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα μία (1) θέση ειδικότητας Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων με κωδικό 111 και μία (1) θέση ειδικότητας Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων με κωδικό 128. Σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη, οι υποψήφιοι, που ήταν μόνιμοι κάτοικοι, μεταξύ άλλων, της νήσου Κεφαλλονιάς, προτάσσονταν εντός του ιδίου πίνακα προσόντων των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκέντρωναν, εφόσον δεσμεύονταν να υπηρετήσουν στην προκηρυσσόμενη θέση στην περιοχή αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία, ενώ η μόνιμη κατοικία απεδεικνύετο με την προσκόμιση βεβαίωσης του Δημάρχου του οικείου Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (όχι με πιστοποιητικό εντοπιότητας). Ο αιτών, προκειμένου να διορισθεί σε κάποια από τις παραπάνω θέσεις, ζήτησε και έλαβε την ./2.1.2018 βεβαίωση του Δημάρχου Κεφαλλονιάς ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου αυτού και κατοικεί στο Αργοστόλι επί της οδού .. Η βεβαίωση αυτή του χορηγήθηκε «για χρήση στο Α.Σ.Ε.Π. και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση» και αφού είχε προσκομίσει ως δικαιολογητικά: α) την από 2.1.2018 σχετική υπεύθυνη δήλωση του β) φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του και γ) φωτοαντίγραφα δύο λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας της COSMOTE για τις περιόδους 23.7.2017/22.9.2017 και 23.9.2017/22.11.2017. Ακολούθως, συντάχθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο ο αιτών κατετάγη πρώτος για την κατάληψη της θέσης με κωδικό 111, με 1722,1 μονάδες, ενώ οι συνυποψήφιες του . και ., ομοίως ως μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλλονιάς, κατετάγησαν δεύτερη και τρίτη με 1709,9 και 1668,9 μονάδες, αντιστοίχως. Στον ίδιο πίνακα ο αιτών κατετάγη τρίτος για την κατάληψη της θέσης με κωδικό 128 (μετά τους . και .) ενώ οι ως άνω συνυποψήφιες του κατετάγησαν τέταρτη και πέμπτη αντιστοίχως. Κατόπιν τούτου, ο αιτών εφέρετο διοριστέος στη θέση με κωδικό 111 στον ενιαίο προσωρινό πίνακα διοριστέων/προσληπτέων της κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης και του προσωρινού πίνακα διοριστέων/προσληπτέων οι . και . άσκησαν, αντιστοίχως, τις ./28.9.2018 και ./28.9.2018 ενστάσεις ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., προβάλλοντας  αιτιάσεις  κατά  της κατάταξης  του  αιτούντος  και  των . και .. Συγκεκριμένα ως προς τον αιτούντα προέβαλαν αφενός ότι αυτός δεν είναι μόνιμος κάτοικος Κεφαλλονιάς διότι κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία   και εργάζεται με συνεχείς συμβάσεις εκτός Κεφαλλονιάς τουλάχιστον από το έτος 2013, συγκατοικεί με τη σύζυγο του και δύο προστατευόμενα  τέκνα, η δε σύζυγος του . είναι δικηγόρος Αθηνών και διατηρεί γραφείο στην Δραπετσώνα Αττικής επί της οδού ., αφετέρου ότι εσφαλμένως έλαβε αυτός 200 μονάδες αντί 100 μονάδων λόγω του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του, αφού αυτός δεν αφορά την ειδικότητα βυζαντινών-μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων, αλλά την ειδικότητα κλασικών αρχαιοτήτων. Στη συνέχεια οι προαναφερόμενες με τις αντίστοιχες ./3.10.2018 και ./3.10.2018 αιτήσεις τους προς το Δήμο Κεφαλληνίας, επικαλούμενες το έννομο συμφέρον τους λόγω της υποβολής των ενστάσεων τους, ζήτησαν, να τους χορηγηθούν  αντίγραφα των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας των προταχθέντων συνυποψήφιων τους, καθώς και των δικαιολογητικών έκδοσης τους, τα στοιχεία δε αυτά διαβιβάσθηκαν στις αιτούσες με τα ./4.10.2018 και ./4.10.2018 έγγραφα του ως άνω Δήμου μόνο ως προς τους . και τον αιτούντα, δεδομένου ότι η βεβαίωση μόνιμης κατοικία του . είχε εκδοθεί από το Δήμο Ιθάκης. Ακολούθως, οι εν λόγω συνυποψήφιες του αιτούντος με τις ./2.11.2018 και ./2.11.2018 αιτήσεις τους προς το Δήμο Κεφαλλονιάς ζήτησαν την ανάκληση της ./16.1.2018 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας που είχε χορηγηθεί στον ., καθώς και την ανάκληση της ./2.1.2018 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας που είχε χορηγηθεί στον αιτούντα, προβάλλοντας ότι ο τελευταίος είναι μόνιμα εγκαταστημένος με την οικογένεια του και εργαζόμενος στην Αθήνα, προσκομίζοντας ΦΕΚ σχετικά με την απασχόληση του αιτούντος εκτός Κεφαλλονιάς και αμφισβητώντας τη νομιμότητα και την αποδεικτική αξία των λογαριασμών της COSMOTE που λήφθηκαν υπόψη ως δικαιολογητικά για την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης (ως μη προερχομένων από Δ.Ε.Κ.Ο. και ως αφορώντων πρόγραμμα τηλεφωνικής γραμμής «COSMOTE Home Internet 4 Εξοχικό - COSMOTE Telephony Εξοχικό». Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, με την ./9.11.2018 απόφαση του, ανακάλεσε, εκτός από την ./16.1.2018 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του ., τη χορηγηθείσα στον αιτούντα ./2.1.2018 βεβαίωση ως εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα πράγματα, διαπιστωθείσα μετά από συνεκτίμηση των νέων στοιχείων που υπέβαλαν οι αιτούσες την ανάκληση της και ύστερα από αλληλογραφία του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστικής Κατάστασης του Δήμου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα, η βεβαίωση ανακλήθηκε με την αιτιολογία ότι ο αιτών είναι δεν είναι μόνιμος κάτοικος Κεφαλλονιάς αλλά Αθηνών, δεδομένου ότι «Σύμφωνα με τα ΦΕΚ α.α. 181/Γ/15-02-2013, 361/Γ/29-03-2013, 659/Γ/21-06-2013, 447/Γ/2015, 465/Γ/19-05-2015, 87/Γ/09-02-2016, 369/19-4-2016, 864/Γ/19-09-2016, 365/Γ/24-04-2017, 1396/Γ/29-12-2017 & 436/Γ/23-04-2018 ο κ. . εργάζεται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με συνεχείς συμβάσεις. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΔΟΥ/ 557037/398916/5729/1677/08-11-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ο κ. . εργάζεται ως ΠΕ Αρχαιολόγος στο έργο "Κατασκευή Δικτύου της πόλης των Μεγάρων Έργα Β' Φάσης"   από 04-06-2015 έως και σήμερα». Εξάλλου, με το ./9.11.2018  έγγραφο του ίδιου  Δημάρχου  κλήθηκε  ο  αιτών  να επιστρέψει άμεσα την ανακληθείσα βεβαίωση και να μη χρησιμοποιεί φωτοαντίγραφα της. Ο αιτών με την ./12.11.2018 αίτηση του προς το Δήμο Κεφαλλονιάς προέβαλε ότι η φορολογική του κατοικία, αποτελεί τον τόπο προσωρινής διαμονής της οικογένειας του, λόγω των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που έχει συνάψει με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και ζήτησε «την επανεκτίμηση των προσωπικών του δεσμών με το Δήμο Κεφαλλονιάς» και την επαναχορήγηση της «βεβαίωσης εντοπιότητάς του», ενώ με την ./23.11.2018 αίτηση του ζήτησε ρητώς την ανάκληση των ./9.11.2018 και ./9.11.2018 πράξεων του Δημάρχου Κεφαλλονιάς, ισχυριζόμενος, μεταξύ άλλων, ότι κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του ν.2690/1999 δεν κλήθηκε σε ακρόαση πριν την έκδοση της ανακλητικής πράξης και διαμαρτυρόμενος για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων του σε τρίτους (ύπαρξη συζύγου και τέκνων κ.λπ.). Με  την  ., ./ 27.12.2018 πράξη του Δημάρχου Κεφαλλονιάς απορρίφθηκαν οι ως άνω αιτήσεις με την αιτιολογία ότι η ανάκληση της ./2.1.2018 βεβαίωσης έγινε για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ./9.11.2018 πράξη, δηλαδή βάσει αντικειμενικών δεδομένων, τα οποία καθιστούν μη αναγκαία την προηγούμενη ακρόαση του και χωρίς να ληφθούν υπόψη κανενός είδους προσωπικά δεδομένα, για τα οποία και δεν δόθηκε καμία σχετική πληροφορία σε τρίτους από το Δήμο. Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται, όπως προεκτέθηκε, η ακύρωση των α) ./9.11.2008, β) ./9.11.2018 και γ), ./27.12.2018 πράξεων του Δημάρχου Κεφαλλονιάς.

 

6. Επειδή, παρεμβαίνουν προς αντίκρουση της κρινόμενης αίτησης, με το κατατεθέν στις 6.11.2019 δικόγραφο, οι . και ., κατόπιν αιτήσεων των οποίων εκδόθηκε η πρώτη προσβαλλόμενη ./9.11.2018 απόφαση του Δημάρχου Κεφαλλονιάς και οι οποίες ήδη διορίσθηκαν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας (η πρώτη στη θέση με κωδικό 128 και η δεύτερη στη θέση με κωδικό 111 -βλ. πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε με την 714/11.6.2019 απόφαση του Β' Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., Γ' 1088/11.6.2019 και σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύθηκαν στα τεύχη Γ' 299/13.3.2020 και Γ' 149/11.2.2020, αντιστοίχως). Αντίγραφο της παρέμβασης επιδόθηκε στις 7.11.2019 στον αιτούντα, με θυροκόλληση και παρουσία μάρτυρος στην κατοικία του επί της οδού . στον Πειραιά, όπως αναφέρεται στην ./7.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών .. Την ίδια ημέρα παραδόθηκε από τον ως άνω δικαστικό επιμελητή αντίγραφο της παρέμβασης  στον  αξιωματικό  υπηρεσίας  του  Αστυνομικού  Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς, καθώς και έγγραφη ειδοποίηση σε υπάλληλο των Ε ΑΤΑ στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο Ομονοίας, όπως βεβαιώνεται στις σχετικές αποδείξεις παραλαβής που συνετάγησαν κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α' 182), το οποίο είναι αναλόγως εφαρμοστέο και στη δικαιοδοσία  ενώπιον των διοικητικών  εφετείων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1 του ν.702/1977 (Α' 268) και 40 του π.δ. 18/1989 (Α' 8). Ο αιτών, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, στο ακροατήριο, δεν αμφισβήτησε τη νομότυπη κοινοποίηση της παρέμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 παρ. 3 και 21 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (βλ. ΣτΕ 301/2012, 2552/2017), πλην όμως δεν είχε σχετική ευχέρεια, δεδομένου ότι αυτός παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 26 παρ. 1 του ν.4509/2017 (πρβλ. ΣτΕ 2895/2017). Με το κατατεθέν δε στις 18.6.2020 υπόμνημα του (πριν τη συζήτηση της υπόθεσης) προβάλλει ότι η παρέμβαση είναι απαράδεκτη διότι το δικόγραφο της δεν επιδόθηκε στη διεύθυνση που δηλώνεται νομίμως στην αίτηση ακυρώσεως (. Αργοστόλι) ή σε αυτήν της πληρεξούσιας δικηγόρου του, η οποία και υπογράφει την αίτηση ακυρώσεως (Βουλής 7 - Αθήνα). Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι ο αιτών, υποχρεούμενος κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 να περιλάβει στο δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως τη διεύθυνση κατοικίας του, δήλωσε μεν πράγματι ως διεύθυνση κατοικίας του αυτή που αναφέρεται στην ανακληθείσα βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, αλλά δεν αμφισβητεί ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο διενέργειας της επίμαχης κοινοποίησης της παρέμβασης κατοικούσε, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 128 του Κ. Πολ. Δικ. («σπίτι ή διαμέρισμα που είναι προορισμένο για διημέρευση ή διανυκτέρευση του παραλήπτη, ακόμη και αν για πολύ μικρό διάστημα δεν χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό»), στη διεύθυνση . στον Πειραιά, όπως ρητώς βεβαιώνεται τούτο από το αρμόδιο για την επίδοση όργανο (βλ. ΣτΕ 448/2017, 774/2017, 1497/2017). Αντιθέτως, ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως ισχυρίζεται ότι η διαμονή του εκτός Κεφαλλονιάς είναι προσωρινή, λόγω της άσκησης του επαγγέλματος του, ενώ με το ανωτέρω υπόμνημα του διαμαρτύρεται απλώς για τη συγκέντρωση από τις παρεμβαίνουσες «προσωπικών του στοιχείων και ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων». Εξάλλου, οι παρεμβαίνουσες προσκομίζουν φωτογραφίες που εμφανίζουν τα ονόματα του αιτούντος και της συζύγου του στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλληση της παρέμβασης. Με τα δεδομένα αυτά και εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που τάσσονται από τις διατάξεις των εδαφίων β' και γ' της παρ. 4 το άρθρου 128 του Κ. Πολ. Δικ., η παρέμβαση, που ασκείται  με πρόδηλο έννομο συμφέρον, κοινοποιήθηκε νομίμως στον αιτούντα (βλ. ΣτΕ 774/2017, 2061/2019, 1726/2021). Εν πάση δε περιπτώσει, εν προκειμένω, η κοινοποίηση της παρέμβασης θα μπορούσε να παραλειφθεί, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 7 του π.δ. 18/1989, δεδομένο ότι η υπογράφουσα την κρινόμενη αίτηση δικηγόρος Μαρία Σταθάτου είναι διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών και όχι στο πρωτοδικείο της έδρας του παρόντος  Δικαστηρίου, ώστε να είναι αυτοδικαίως αντίκλητος του αιτούντος κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου (βλ. ΣτΕ 2258/2014), ενώ ο αιτών δεν διόρισε με την κρινόμενη αίτηση ή με δήλωση του στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αντίκλητο κατοικούντα στην Πάτρα (βλ. ΣτΕ 2183/2014 Ολομ., πρβλ. ΣτΕ 140/2020, 551/2020).

 

7. Επειδή, η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη περί επιστροφής της ανακληθείσας βεβαίωσης συνιστά πράξη εκτέλεσης της πρώτης προβαλλόμενης πράξης και, ως εκ τούτου, στερείται εκτελεστού χαρακτήρα (πρβλ. ΣτΕ 510/2015, 4653/2015, 2610/2020, 2051/2021). Η τρίτη προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία απορρίφθηκαν οι από 12.11.2018 και 23.11.2018 αιτήσεις που υπέβαλε ο αιτών για την ανάκληση της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης, οι οποίες συνιστούσαν πράγματι αιτήσεις θεραπείας κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (βλ. ΣτΕ 1113/2008, 4221/2009), στερείται ομοίως εκτελεστού χαρακτήρα διότι, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της, ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς αρνήθηκε να ανακαλέσει την ./9.11.2018 ανακλητική πράξη του χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης κατ' εκτίμηση νέων στοιχείων, παρά μόνο προβαίνοντας σε επεξήγηση ζητήματος νομιμότητας της εν λόγω ανακλητικής πράξης του (ΣτΕ 1113/2008, 259/2011, πρβλ. ΣτΕ 2412/2018, 143/2019, 1406/2019, 1217/2020). Συνεπώς, οι πράξεις αυτές απαραδέκτως προσβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση.

 

8. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλει ο αιτών ότι η ./9.11.2018 πράξη του Δημάρχου Κεφαλλονιάς του επιδόθηκε στις 12.11.2018 στη διεύθυνση κατοικίας του στο Αργοστόλι και προσκομίζει το σχετικό αποδεικτικό θυροκόλλησης του κλητήρα του Δήμου Κεφαλλονιάς ., στο οποίο, όμως, δεν αναγράφεται ο τόπος της θυροκόλλησης. Ωστόσο, προκύπτει ότι ο αιτών είχε πλήρη γνώση της ως άνω πράξης στις 12.11.2018, οπότε και υπέβαλε την πρώτη αίτηση θεραπείας (./12.11.2018). Η αίτηση θεραπείας αυτή διέκοψε επί τριάντα ημέρες την εξηκονθήμερη προθεσμία της αιτήσεως ακυρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 του π.δ. 18/1989. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε εμπροθέσμως στις 11.1.2019 και ο αντίθετος ισχυρισμός των παρεμβαινουσών, οι οποίες υποστηρίζουν μόνο (χωρίς να υπολογίζουν την ανωτέρω διακοπή της προθεσμίας) ότι ο αιτών, κατά τα συνομολογούμενα στην κρινόμενη αίτηση, έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης στις 9.11.2018, οπότε και επικοινώνησε μέσω του αδελφού του με τον καθ' ού Δήμο, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

 

9. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, «... Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κυρίας και μόνιμης εγκατάστασης του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μια κατοικίες: για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλματος λογίζεται ως ειδική κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου ασκεί το επάγγελμα του». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάσταση του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούληση του, το σταθερό κέντρο των εν γένει βιοτικών του σχέσεων (βλ. ΣτΕ 2312/2002, 2114/2003, 1331/2004, 535/2007, 1113/2008, 2254/2008, 259/2011, 3254/2011, 4294/2011, 649/2016, 1689/2019 πρβλ. ΣτΕ 1445/2016 7μ.). Ειδικότερα, ως κύρια εγκατάσταση, θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης (εστίας), ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας, ενώ δεν αποκλείεται η άσκηση επαγγέλματος σε άλλο τόπο (βλ. ΣτΕ 1865/2022, 2312/2022, 2114/2003, 1331/2004 535/2007). Εξάλλου, στο άρθρο 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, ΑΊ14), στο οποίο επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.2647/1998 (Α' 237), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.3242/2004 (Α' 102), ορίζεται ότι: «Η ιδιότητα μόνιμου  κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο ή στην Κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας». Με την τελευταία αυτή διάταξη παρέχεται στον δήμαρχο -ή στα υπ' αυτού εξουσιοδοτούμενα δημοτικά όργανα- η αρμοδιότητα να κρίνουν και να βεβαιώσουν ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του, κατά την προεκτεθείσα έννοια του άρθρου 51 του Α.Κ., στην περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α., εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση του εν λόγω, η οποία αποδεικνύεται, κατ' αρχήν, με την υποβολή αποδείξεων λογαριασμών ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κατ' εξαίρεση δε -εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών-, με βάση κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ΣτΕ 1727/2011, 3254/2011). Και μπορεί μεν ο δήμαρχος ή το υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέν όργανο του δήμου να αρνηθεί, παρά την υποβολή των ως άνω προβλεπομένων στον νόμο αποδεικτικών μέσων, τη χορήγηση της αιτηθείσας βεβαίωσης, ή να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα βεβαίωση, η άρνηση του ή ανάκληση όμως πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, η δε νομιμότητα και επάρκεια της αιτιολογίας αυτής υπόκειται στον έλεγχο του ακυρωτικού δικαστή. (ΣτΕ 3254/2011, 4294/2011).

 

10. Επειδή, τέλος, όπως γίνεται παγίως δεκτό, η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει στη Διοίκηση την ανάκληση κάθε παράνομης διοικητικής πράξης, ενώ η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης απαιτεί τη διατήρηση της ισχύος των ευμενών για τον καλόπιστο διοικούμενο πράξεων. Σύνθεση των αρχών αυτών συνιστούν οι γενικές αρχές ανάκλησης των διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τις οποίες και οι ευμενείς διοικητικές πράξεις ανακαλούνται, αν είναι παράνομες, μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση τους (ΣτΕ 2403/1997 Ολομ., 1931/2015, 4225/2013, 3269/2010, 1501/2008 κ.ά.), υπό τον όρο της αιτιολόγησης της ενέργειας αυτής με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ή στοιχεία, η ύπαρξη ή η έλλειψη των οποίων στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε συνάρτηση με το ισχύον κατά την έκδοση της ανακαλούμενης πράξεως νομικό καθεστώς, θεμελιώνει τη διαπιστούμενη παρανομία και, κατ' ακολουθίαν, τη συνδρομή νόμιμου λόγου ανάκλησης.

 

Τέτοια, εξ άλλου, νομική πλημμέλεια που επιτρέπει την ανάκληση συνιστά και η πλάνη περί τα πράγματα, εφόσον η διαπίστωση ορισμένης κατάστασης ή η συνδρομή ή η έλλειψη ορισμένων πραγματικών περιστατικών αποτελούσε κατά νόμο προϋπόθεση έκδοσης της ανακαλούμενης πράξης ή νόμιμο στοιχείο κρίσης για τη διαμόρφωση του περιεχομένου της. Αντίθετα, μόνη η διαφορετική εκτίμηση των αυτών πραγματικών περιστατικών δεν συνιστά, κατ' αρχήν, νόμιμο λόγο ανάκλησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς (ΣτΕ 706/2020 Ολομ., 2412/2018, 571/2018, 1837/2017, 1624/2012, 2414/2011, 3457/2007, 3102/2005 κ.ά.).

 

11. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι ο καθ' ού Δήμος δεν είχε νόμο αρμοδιότητα, μετά την υποβολή των από 2.11.2018 αιτήσεων των παρεμβαινουσών, να προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση και εκτίμηση νέων εγγράφων, εφόσον δεν είχε αμφισβητηθεί η γνησιότητα των υποβληθέντων από τον αιτούντα δικαιολογητικών για τη χορήγηση της ./2.1.2018 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 9, ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας ή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα βεβαίωση, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα στο νόμο αποδεικτικά μέσα. Εν προκειμένω δεν αμφισβητήθηκε μεν η γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, αμφισβητήθηκε όμως η αποδεικτική αξία αυτών, ενόψει και των στοιχείων που προσκόμισαν οι παρεμβαίνουσες. Όπως προβάλλει ο Δήμος με την ./8.10.2019 έκθεση απόψεων του και το 6.11.2019 υπόμνημα του, χωρίς να αντικρούεται από τον αιτούντα, οι δύο λογαριασμοί της COSMOTE, που εκδόθηκαν επ' ονόματι του με αναγραφόμενη διεύθυνση . στο Αργοστόλι, αφορούν πρόγραμμα «Εξοχικό», δηλαδή σύνδεση για ορισμένες χρονικές περιόδους του έτους, οι οποίες, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους είναι οι εξής: 1η Περίοδος: Δεκαπέντε (15) μέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα έως και δεκαπέντε (15) μέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα (1 μήνας) - 2η περίοδος: 01 Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου (4 μήνες), - 3η περίοδος: 15 Δεκεμβρίου - 15 Ιανουαρίου (1 μήνας). Εξάλλου, μόνο το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας του αιτούντος, το οποίο εκδόθηκε στις 21.8.2013 από το Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου, δεν αποτελούσε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, διότι ναι μεν, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 3021/19/53/2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β' 1440), αρμόδια αρχή για την έκδοση του Α.Δ.Τ. είναι καταρχήν η υποδιεύθυνση ή το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, όπως προβάλλει ο αιτών, αλλά με το άρθρο 2 παρ. 1 εδ. β' της ίδιας Κ.Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 της 3021/19/53-δ72009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΒΊ253), προβλεπόταν ως δικαιολογητικό για την έκδοση του πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας, στο δημοτολόγιο του οποίου ήταν εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος, με στοιχεία στα οποία δεν περιλαμβάνονταν ο τόπος κατοικίας του, ούτε αναγράφεται ο τόπος αυτός επί του Α.Δ.Τ. (βλ. τον τύπο Α.Δ.Τ., όπως καθορίσθηκε στο τμήμα Β' του παραρτήματος του άρθρου 12 της εν λόγω Κ.Υ.Α.). Συνεπώς, νομίμως ο καθ' ού Δήμος, μετά την υποβολή των από 2.11.2018 αιτήσεων των παρεμβαινουσών, ζήτησε με το ./5.11.2018 έγγραφο του (ορθή επανάληψη στις 8.11.2018) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής πληροφορίες σχετικά με το διάστημα απασχόλησης του αιτούντος στην υπηρεσία αυτή.

 

12. Επειδή, ο αιτών προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη ανακλητική πράξη είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγματα διότι η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας στην Κεφαλλονιά, όπου για πολλά χρόνια δεν είχαν προκηρυχθεί θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων, τον εξανάγκασαν σε αναζήτηση εργασίας εκτός του νησιού και στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς, όμως, αυτό να μεταβάλει τη μόνιμη εγκατάσταση του στην Κεφαλλονιά και την πρόθεση του να παραμείνει μόνιμος κάτοικος του νησιού. Ειδικότερα ισχυρίζεται ότι η εύρεση οικίας σε άλλα μέρη, λόγω των συμβάσεων εργασίας με προσωρινό χαρακτήρα, και συγκεκριμένα: α) στο Μεσολόγγι, όπου μίσθωσε διαμέρισμα, χωριστά από τη σύζυγο του, για 2 χρόνια και 7 μήνες β) σε κοντινό στα Μέγαρα μέρος και γ) στην Αθήνα έγινε στα πλαίσια απόκτησης καταλύματος και όχι με πρόθεση μόνιμης και σταθερής εγκατάστασης του εκτός Κεφαλλονιάς, στην οποία ανατράφηκε από Κεφαλλονίτες γονείς, κατοικούν η μητέρα του και ο αδελφός του και με την οποία έχει άρρηκτους προσωπικούς δεσμούς. Προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών του ο αιτών (ο οποίος δεν προσκομίζει κανένα μισθωτήριο οικίας ή άλλο αποδεικτικό διαμονής του στο Μεσολόγγι, στα Μέγαρα ή στην Αθήνα) επικαλείται και προσκομίζει τα εξής στοιχεία: 1) την Φ1/./ 09.06.2010 βεβαίωση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με την οποία εργάστηκε σε αυτή ως ωρομίσθιος Αρχαιολόγος από 15.12.2009 έως και 31.12.2009, πραγματοποιώντας 16 ημερομίσθια, 2) την ./21.01.2011  βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με την οποία εργάστηκε σε αυτή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ως ΠΕ Αρχαιολόγος από 04.11.2010 έως και 31.12.2010, πραγματοποιώντας 47 ημερομίσθια, 3) την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/./06.12.2017 βεβαίωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία εργάστηκε σε αυτή με ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ως ΠΕ Αρχαιολόγος από 30.5.2011 έως 21.12.2013, πραγματοποιώντας 660 ημερομίσθια, 4) την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΔΟΥ/./17.1.2019 βεβαίωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την οποία εργάσθηκε σε αυτή με ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ως ΠΕ Αρχαιολόγος από 4.6.2015 έως 31.12.2018, πραγματοποιώντας 299 ημερομίσθια, 5) το ./12.6.1996 απολυτήριο του από το 2° Γενικό Λύκειο Αργοστολίου, 6) εκτύπωση από τον λογαριασμό του στο taxisnet, από την οποία προκύπτει ότι διατηρούσε ξενοδοχειακή επιχείρηση από 28.8.1996 έως 28.1.2010 στο Αργοστόλι, επί της οδού ., 7) την από 19.12.2014 βεβαίωση του Ε.Κ.Π.Α. σχετικής με τη διπλωματική εργασία που εκπόνησε, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού του, με τίτλο: «Τα ταφικά έθιμα στην Κεφαλληνία από τους Αρχαϊκούς έως τους ύστερους Ρωμαϊκούς χρόνους», καθώς και το φ./26.7.2010 έγγραφο της ΛΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, από το οποίο προκύπτει ότι είχε ζητήσει άδεια για την αποτύπωση αρχαιοτήτων σε συγκεκριμένες θέσεις της Κεφαλλονιάς (από τα οποία αποδεικνύεται, κατά τους ισχυρισμούς του, όχι απλώς το διαρκές και ενεργό ενδιαφέρον του για τη μελέτη των αρχαιοτήτων της Κεφαλλονιάς, αλλά και η ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο του, την Κεφαλλονιά), 8) Εκτυπώσεις από τον λογαριασμό του στο taxisnet των υποβληθέντων εντύπων Ε9, ετών 2016 - 2019 (δηλαδή των ετών που προηγήθηκαν και που ακολούθησαν την προκήρυξη του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.0, από τα οποία προκύπτει ότι διατηρεί ακίνητη περιουσία στην Κεφαλλονιά και μόνο, 9) την από 7.1.2019 βεβαίωση του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με την οικογενειακή κατάσταση του, από την οποία προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος ως αρχικό μέλος σε οικογενειακή μερίδα στο Δήμο Κεφαλλονιάς, ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Κεφαλλονιάς το έτος 1978 οπότε γεννήθηκε, ότι ο γάμος του με την . τελέστηκε στην Κεφαλλονιά και είναι δηλωμένος   στο Ληξιαρχείο Αργοστολίου, και ότι απέκτησαν δύο τέκνα, τα οποία γεννήθηκαν στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής την 1.6.2013 και στις 25.8.2016, αντιστοίχως, 10) την ./27.9.2010 ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξιαρχείου Αργοστολίου, σύμφωνα με την οποία ο γάμος του τελέστηκε στις 28.8.2010 στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστόφορου του Δ.Δ. Φάρσων του Δήμου Αργοστολίου, 11) τα από 8.1.2019 δύο πιστοποιητικά του Δήμου Κεφαλλονιάς περί εγγραφής των τέκνων του . και . στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου με αύξοντες αριθμούς ./2013 και ./2016. αντιστοίχως, 12) την από 8.1.2019 βεβαίωση του εφημερίου -πρωτοπρεσβύτερου ., σύμφωνα με την οποία ο αιτών κατοικεί πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος στο Αργοστόλι, επί της οδού ., εβάπτισε το τέκνο του στον ως άνω Ναό και επιδεικνύει ιδιαίτερη αγάπη προς την ενορία του εκ παραδόσεως, αφού και ο παππούς του Διονύσιος ήταν επίτροπος για πολλά έτη και 13) την από 10.11.2019 εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, από την οποία προκύπτει ότι έχει συμμετάσχει σε αυτές ως υποψήφιος στο Δήμο Αργοστολίου με την παράταξη «ΚΑΦΑΛΟΝΙΑ ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», λαμβάνοντας εξήντα (60) ψήφους και από την οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, προκύπτει η μονιμότητα της δραστηριοποίησης του στον τόπο του και το διαρκές ενδιαφέρον του για αυτόν. Τέλος, ο αιτών υποστηρίζει ότι η συνεχής βούληση του να αποτελεί η Κεφαλλονιά το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων εκφράσθηκε ρητώς και με την συμμετοχή του στην 16Κ/2017 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. και την υποβολή δήλωσης δέσμευσης υπηρέτησης στη Κεφαλλονιά επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Εξάλλου, ο καθ' ού Δήμος ισχυρίζεται ότι δεν τεκμηριώνεται ότι η μόνιμη κατοικία του αιτούντος είναι στην Κεφαλλονιά διότι διαπιστώθηκε μια σταθερή επαγγελματική σχέση αυτού με φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, προσκόμισε μόνο λογαριασμούς της COSMOTE που αφορούν πρόγραμμα τηλεφωνικής γραμμής «Εξοχικό» και όχι εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ., αν και του ζητήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης του, ενώ ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης του (μη προσδιορισμένος) έχει το στοιχείο της σταθερότητας. Οι παρεμβαίνουσες προβάλλουν ότι ο αιτών εργάζεται εκτός Κεφαλλονιάς τουλάχιστον από το έτος 2013 έως και σήμερα και ότι κατοικεί μονίμως μαζί με τη σύζυγο του ., δικηγόρο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς διατηρούσα γραφείο στην Δραπετσώνα Αττικής και τα δύο ανήλικα τέκνα τους στον Πειραιά επί της οδού . (και όχι στην Αθήνα, όπως είχαν προβάλει με τις από 2.11.2018 αιτήσεις τους), τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Επίσης, προς αντίκρουση του ισχυρισμού του αιτούντος περί αδυναμίας εξεύρεσης εργασίας στην Κεφαλλονιά, προβάλλουν ότι από το έτος 2003 και εντεύθεν εκτελούνταν στην Κεφαλλονιά διάφορα έργα της αρχαιολογικής υπηρεσίας (παραθέτουν σχετικό πίνακα), για τα οποία πάντοτε προκηρύσσονταν θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων, χωρίς να συμμετέχει ο αιτών. Προς απόδειξη τούτων προσκομίζουν: 1) εκτός από τα ΦΕΚ που μνημονεύονται στην προσβαλλόμενη απόφαση και τα ΦΕΚ 1272/Γ/31.10.2018 και 1470/1729.8.2019, από τα οποία προκύπτει ότι η σύμβαση του αιτούντος με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής παρατάθηκε από 1.7.2018 έως 31.12.2018 και από 1.1.2019 έως 30.6.2019, αντιστοίχως 2) εκτύπωση από τον ιστότοπο του τηλεφωνικού καταλόγου 11888, από την οποία προκύπτει το τηλέφωνο και η διεύθυνση της συζύγου του αιτούντος (οδός . Αττική) και 3) αποσπάσματα οδηγών διαφόρων αρχαιολογικών έργων στην Κεφαλλονιά, σχετικά άρθρα και πίνακες μορίων υποψηφίων σε σχετικούς διαγωνισμούς.

 

13. Επειδή, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα εξής: 1) από τα στοιχεία που μνημονεύονται στην προβαλλόμενη ανακλητική απόφαση, τα οποία και προσκομίζονται, προκύπτει ότι ο αιτών απασχολήθηκε ως ΠΕ Αρχαιολόγος πριν από το έτος 2013 έως και το έτος 2018 σε διάφορα έργα εκτός Κεφαλλονιάς. Συγκεκριμένα απασχολήθηκε: α) από 30.5.2011 (σύμφωνα και με την προσκομιζόμενη από τον αιτούντα από 6.12.2017 βεβαίωσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας) έως 31.12.2013 στο έργο «Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών Αυτοκινητοδρόμου: Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδας υποέργο Αρχαιολογικές εργασίες της 22ης ΕΒΑ» β) από 19.5.2015 έως 31.12.2015 στο υποέργο «Αρχαιολογικές Εργασίες και έρευνες» του έργου ««Δίκτυα Ακαθάρτων Αλιάρτου» και γ) από 4.6.2015 και έως την έκδοση της προσβαλλόμενης  απόφασης (9.11.2018) στο έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων - Έργα Β' φάσης». Όπως δε προεκτέθηκε, ο αιτών δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό διαμονής του στο Μεσολόγγι ή πλησίον των Μεγάρων ή στην Αθήνα, όπου ισχυρίζεται (αορίστως) ότι διέμενε προσωρινώς, λόγω της εργασίας του, ούτε προσκομίζει κάποιο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει εγκατάσταση του στην Κεφαλλονιά, και δη οικογενειακώς κατά το ενδιάμεσο διάστημα της μη απασχόλησης του (από 1.1.2014 έως 18.5.2015) 2) ο αιτών δεν αμφισβητεί ότι συμβιώνει με τη σύζυγο του ., δικηγόρο Πειραιώς, η οποία διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Δραπετσώνα Αττικής (επί της οδού .), και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, εκτός Κεφαλλονιάς. Αντιθέτως, με τη ./12.11.2018 αίτηση του συνομολόγησε ότι δεν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, προβάλλοντας ότι η φορολογική κατοικία του αποτελεί τον τόπο προσωρινής διαμονής της οικογένειας του. Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4172/2013 (Α' 167), ως φορολογική κατοικία νοείται ο τόπος της μόνιμης και κύριας πραγματικής εγκατάστασης ενός φυσικού προσώπου, ως κέντρο των εν γένει βιοτικών του σχέσεων και ζωτικών συμφερόντων (ΣτΕ 1445/2016 7μ. σκ. 4), και όχι ο τόπος προσωρινής διαμονής του 3) οι προσκομισθέντες από τον αιτούντα λογαριασμοί της COSMOTE αφορούν σύνδεση για τις περιόδους των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του καλοκαιριού, δηλαδή σύνδεση η οποία δεν προσιδιάζει σε κύρια κατοικία, αλλά σε εξοχική και 4) τα στοιχεία, τα οποία προσκομίζει ο αιτών σχετικά με τους προσωπικούς του δεσμούς και αναφέρονται στην προηγούμενη σκέψη με αριθ. 5 έως 13, δεν αποδεικνύουν ότι ο αιτών κατά τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης της ./2.1.2018 βεβαίωσης είχε εγκατασταθεί μονίμως στο Αργοστόλι. Ειδικότερα, τα στοιχεία σχετικά με την εγγραφή του αιτούντος και των τέκνων του στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Κεφαλλονιάς και την ακίνητη περιουσία του αιτούντος στο νησί δεν είναι πρόσφορα για την απόδειξη ύπαρξης μόνιμης κατοικίας του αιτούντος στην Κεφαλλονιά (ΣτΕ 1727/2011, 4294/2011), ενώ η από 8.1.2019 βεβαίωση του εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος στο Αργοστόλι δεν αποτελεί επαρκές τέτοιο στοιχείο (πρβλ. ΣτΕ 1727/2011). Εξάλλου, στα προσκομιζόμενα έντυπα Ε9 δεν εμπεριέχεται ακίνητο επί της οδού ..., ούτε ο αιτών προσκομίζει συμφωνητικό μίσθωσης οικίας στην ανωτέρω διεύθυνση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία της οικογένειας του (βλ. ΣτΕ 2114/2003), ενώ στην ./27.9.2010 ληξιαρχική πράξη γάμου η σύζυγος του αιτούντος φέρεται ως κάτοικος Πειραιώς επί της οδού ..., δηλαδή στη διεύθυνση που υποστηρίζουν οι παρεμβαίνουσες ότι βρίσκεται από δεκαετίας η μόνιμη κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας  του. Επίσης, δεν αποδεικνύουν τη  μόνιμη  κατοικία του αιτούντος στο Αργοστόλι κατά τον κρίσιμο χρόνο ούτε η συμμετοχή του στις δημοτικές εκλογές, που διενεργήθηκαν στις 26.5.2019 (μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης ανακλητικής πράξης), ούτε βεβαίως η συμμετοχή του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων που προκηρύχθηκε με την 16Κ/2017 πράξη του Α.Σ.Ε.Π., ακόμα και εάν θεωρηθεί ότι με την τελευταία συμμετοχή του σκόπευε να καταστήσει στο μέλλον την Κεφαλλονιά και συγκεκριμένα το Αργοστόλι σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Με τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη ./9.11.2018 απόφαση του Δημάρχου Κεφαλλονιάς, με την οποία ανακλήθηκε η χορηγηθείσα στον αιτούντα ./2.1.2018 βεβαίωση περί της ιδιότητας αυτού ως μονίμου κατοίκου Αργοστολίου, αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς και δεν αποτελεί προϊόν πλάνης περί τα πράγματα, είναι δε απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι αντίθετοι ισχυρισμοί του αιτούντος, ανεξαρτήτως εάν ο αιτών, κατά τον χρόνο έκδοσης της ως άνω βεβαίωσης, κατοικούσε πράγματι μονίμως στην Αθήνα, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, ή στον Πειραιά, όπως προβάλλουν ήδη οι παρεμβαίνουσες, εφόσον προέχον ζήτημα για την ανάκληση αποτελεί η μη κύρια εγκατάσταση αυτού στο Αργοστόλι. Περαιτέρω, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και ο συναφής ισχυρισμός του αιτούντος ότι ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς με τη έκδοση της προσβαλλόμενης ανακλητικής πράξης υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας του, στενεύοντας υπέρμετρα την έννοια της μόνιμης κατοικίας, ενώ ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση των γενικών αρχών ανάκλησης των διοικητικών πράξεων πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με όσα εκτέθηκα στη σκέψη 10, διότι στηρίζεται στις εσφαλμένες παραδοχές ότι η ./2.1.2018 βεβαίωση συνιστούσε νόμιμη ευμενή για αυτόν διοικητική πράξη και ότι έπρεπε να συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ανάκληση της, ενώ η εν λόγω βεβαίωση συνιστούσε παράνομη διοικητική πράξη και τούτο μάλιστα διαπιστώθηκε μετά από εκτίμηση νέων πραγματικών περιστατικών.

 

14. Επειδή, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 4447/2012 Ολομ., 1664/2013, 437/2014, 1169/2017, 88/2018, 609/2021 κ.α.), για το λυσιτελές της προβολής από τον διοικούμενο λόγου περί μη τήρησης ή μη τήρησης προσηκόντως του δικαιώματος ακρόασης πριν από την έκδοση της δυσμενούς γι' αυτόν πράξης, απαιτείται και παράλληλη αναφορά των ισχυρισμών που αυτός θα προέβαλε ενώπιον της Διοίκησης, αν είχε κληθεί ή αν είχε κληθεί προσηκόντως. Ο αιτών προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε χωρίς προηγούμενη ακρόαση του, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α' 45), διότι η έννοια της κατοικίας εμπεριέχει και το υποκειμενικό στοιχείο της βούλησης ενός προσώπου να καταστήσει τον τόπο εγκατάστασης του κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Εάν δε είχε κληθεί σε ακρόαση, θα απεδείκνυε την πρόθεση του να διατηρήσει την Κεφαλλονιά (παρά την πρόσκαιρη απομάκρυνση του λόγω εργασίας) ως κέντρο των βιοτικών του σχέσεων, αφού θα εξέθετε, προσκομίζοντας και σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, ότι είναι δημότης Κεφαλλονιάς, ότι μεγάλωσε και τελείωσε το σχολείο στην Κεφαλλονιά, ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Κεφαλλονιάς, ότι ο γάμος του έγινε στην Κεφαλλονιά, ότι έχει εγγράψει τα ανήλικα τέκνα του στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Κεφαλλονιάς, ότι η μοναδική ακίνητη περιουσία που διαθέτει είναι στην Κεφαλλονιά, ότι στην Κεφαλλονιά μένουν και η μητέρα του και ο αδελφός του, ότι μέχρι πρόσφατα διατηρούσε ξενοδοχειακή επιχείρηση στο Αργοστόλι, και ότι ανήκει στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Αργοστολίου, όπου ο παππούς του, ., υπήρξε επίτροπος. Πλην όμως, ακόμα και εάν θεωρηθεί ότι ήταν αναγκαία η κλήση του αιτούντος σε προηγούμενη ακρόαση, παρά την μακροχρόνια εργασιακή απασχόληση του εκτός Κεφαλλονιάς και παρά το γεγονός ότι αυτός προς έκδοση της ανακληθείσας βεβαίωσης, είχε προσκομίσει στοιχεία, τα οποία, κατά την άποψη του, ήταν πρόσφορα για την απόδειξη της ιδιότητας του ως μονίμου κατοίκου του Δήμου Κεφαλλονιάς, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Α.Κ. (βλ. ΣτΕ 1330/2008), οι ανωτέρω ισχυρισμοί του αιτούντος, οι οποίοι, άλλωστε, είχαν προβληθεί και με τοις ./12.11.2018 και ./23.11.2018 αιτήσεις του για την ανάκληση της προσβαλλόμενης απόφασης, δεν ήταν κρίσιμοι, δηλαδή ικανοί να κλονίσουν την αιτιολογία της ανάκλησης, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη. Συνεπώς, ο προβαλλόμενος λόγος για παράβαση του δικαιώματος ακρόασης είναι, εν πάση περιπτώσει, απορριπτέος ως αλυσιτελής (βλ. ΣτΕ 2739/2019 σκ. 11, 614/2021 σκ. 9, 831/2021 σκ. 7).

 

15. Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται ότι; «Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών». Ο αιτών ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας διότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της ανακληθείσας βεβαίωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν.3463/2006, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εκδίδεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου, δηλαδή μετά από σχετική αίτηση του και συνυποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών ή άλλων πρόσφορων αποδεικτικών μέσων και εφόσον, εν προκειμένω, η ανάκληση έγινε για πλάνη περί τα πράγματα που προέκυψε από την εκτίμηση νέων στοιχείων, ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς «υποχρεούτο να τον καλέσει», τηρώντας την ίδια ως άνω διαδικασία πριν την ανάκληση. Ο λόγος αυτός ακυρώσεως, εάν έχει την έννοια ότι ο αιτών έπρεπε να κληθεί για την προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Τούτο διότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αφορά την τυπική διαδικασία έκδοσης μιας διοικητικής πράξης (βλ. ΣτΕ 2539/1996 Ολομ. σκ. 9, 2414/2011 σκ. 12, 3429/2015 σκ. 12, 872/2019 σκ. 6, 7). Τα αποδεικτικά δε μέσα, που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος κατ' άρθρο 279 του ν.3403/2006, δεν ανάγονται στην τυπική διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, δεδομένου ότι, όπως προεκτέθηκε, ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς (βλ. ΣτΕ 3254/2011), την έκδοση τέτοιας βεβαίωσης, παρά την υποβολή των προβλεπόμενων στο νόμο αποδεικτικών μέσων.

 

16. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, η δε παρέμβαση πρέπει να γίνει δεκτή. Το παράβολο που καταβλήθηκε πρέπει να καταπέσει υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 4 εδ. β' του π.δ. 18/1989) και πρέπει να επιβληθεί στον αιτούντα η δικαστική δαπάνη του καθού Δήμου, ανερχόμενη σε 341,00 ευρώ, καθώς και των παρεμβαινουσών, ανερχόμενη σε 426,50 ευρώ για την πρώτη παρεμβαίνουσα και σε 368,50 ευρώ για τη δεύτερη παρεμβαίνουσα (άρθρα 275 παρ. 1, 4 περ. γ', 6 και 7 του ν.2717/1999, Α'97, 50 του ν.3659/2008, Α' 77 και 58 του ν. 4194/2013, Α' 208).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Απορρίπτει την αίτηση.

 

Δέχεται την παρέμβαση.

 

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

 

Επιβάλλει στον αιτούντα τη δικαστική δαπάνη του Δήμου Αργοστολίου, ανερχόμενη σε τριακόσια σαράντα ένα (341,00) ευρώ, καθώς και των παρεμβαινουσών, ανερχόμενη για την . σε τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (426,50) και για την . σε τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (368,50).

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Πάτρα στις 13.5.2022 και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 30.5.2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ         ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΦΟΥΡΑ

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

ΤΗΝ 20.6.2022

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΥΖΙΛΟΥ