ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΑθ 16746/2020

 

Νομική Βοήθεια - Αποζημίωση δικηγόρου - Προσωρινή επιδίκαση -.

 

Επιδικάζεται προσωρινά το ποσό των 1.000 ευρώ σε δικηγόρο, που εκπροσώπησε εντολέα με το πρόγραμμα της Νομικής Βοήθειας σε ποινική δίκη, έναντι πρόσθετης αμοιβής, που ζητά με αγωγή, λόγω μακράς διάρκειας της δίκης, επειδή συντρέχει στο πρόσωπό της αδυναμία  προς αντιμετώπιση άμεσων αναγκών διαβίωσης. Δεν ευθύνεται το ΤΑΧΔΥΚ, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο, επειδή οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Οικονομικών παρέλειψαν να εκδώσουν την προβλεπόμενη ΚΥΑ. Δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Απόρριψη πρόσθετης παρέμβασης του Δικηγορικού Συλλόγου.

 

 

Αριθμός Απόφασης: 16746/2020

Αριθμός Εισαγωγής: ΠΕΑ./2020

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 2ο Μονομελές

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 20 Οκτωβρίου 2020, με δικαστή τον Μιχαήλ Δέτση, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τη Ζαφείρω Βλάχου, δικαστική υπάλληλο,

 

γ ι α να δικάσει την αίτηση, με ημερομηνία κατάθεσης 3.9.2020,

 

της ..., κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός ..., η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως,

 

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, το οποίο παραστάθηκε με την, κατ' άρθρο 133 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.), δήλωση της Δικαστικής Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Ελευθερίας Χριστοπούλου.

 

Εξάλλου, υπέρ της αιτούσας άσκησε παρέμβαση (Αριθμ. Εισαγ.: Π./13.10.2020) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών» (Δ.Σ.Α.), το οποίο εκπροσωπείται νομίμως και παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Παναγιώτη Νικολόπουλου.

 

Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 

 

Η κρίση του είναι η εξής:

 

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου και τέλους δικαστικού ενσήμου (σχετ. η με αριθμ. ./2020 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του παρόντος Δικαστηρίου, διά της οποίας έγινε αποδεκτή σχετική αίτηση της αιτούσας για χορήγηση ευεργετήματος πενίας και παροχή νομικής βοήθειας), η αιτούσα ζητεί, παραδεκτώς, να της επιδικαστεί, προσωρινώς, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της με αριθμ. εισαγ. ΑΓ./2020 καταψηφιστικής αγωγής της, το ποσό των 6.634 ευρώ, που αποτελεί μέρος της απαίτησης, για την οποία άσκησε την ως άνω αγωγή.

 

2. Επειδή, ο Κ.Δ.Δ., στην παρ.1 του άρθρου 113 ορίζει ότι: «Σε δίκη που εκκρεμεί ύστερα από άσκηση προσφυγής ή αγωγής, μπορεί να παρέμβει τρίτος, προς υποστήριξη του διαδίκου υπέρ του οποίου έχει έννομο συμφέρον να αποβεί η δίκη.», στο άρθρο 211 ότι: «Σε περίπτωση άσκησης καταψηφιστικής αγωγής, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος, να επιδικαστεί σε αυτόν από το δικαστήριο, προσωρινώς, μέρος της απαίτησης για την οποία άσκησε την αγωγή του.», στο άρθρο 213, όπως αυτό ισχύει, ότι: «1. Λόγο προσωρινής επιδίκασης της απαίτησης μπορεί να θεμελιώσει η αδυναμία ή η ιδιαίτερη δυσχέρεια του αιτούντος προς αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειας του... 2. Η προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης αποκλείεται: α) αν προσκρούει στο δημόσιο συμφέρον, ή β) αν η αντίστοιχη καταψηφιστική αγωγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη.», στο άρθρο 214 ότι: «1. Η αίτηση νια προσωρινή επιδίκαση απαίτησης, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 45, πρέπει να αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν την προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης. 2... 3... 4. Κατά την εκδίκαση της αίτησης, ως προς την αξιολόγηση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αρκεί η πιθανολόγηση.» και στο άρθρο 215, όπως αυτό ισχύει, ότι: «1. Αν γίνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση, επιδικάζεται προσωρινώς μέρος, που δεν μπορεί πάντως να είναι μεγαλύτερο από το μισό, της απαίτησης για την οποία έχει ασκηθεί η καταψηφιστική αγωγή... 3. Η απόφαση με την οποία επιδικάζεται προσωρινώς απαίτηση παύει αυτοδικαίως να ισχύει από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης για την αντίστοιχη καταψηφιστική αγωγή. 4...».

 

3. Επειδή, στην πρόσθετη παρέμβαση του, ο Δ.Σ.Α., επικαλούμενος τη διάταξη του άρθρου 90 περ. ζ' του Ν. 4194/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 208), προβάλλει ότι έχει έννομο συμφέρον να παρέμβει στην παρούσα δίκη «που πρόκειται για μη καταβολή οφειλόμενης αμοιβής της υπέρ ης δικηγόρου από το Ελληνικό Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών ως συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου στο πλαίσιο της Νομικής Βοήθειας, δεδομένου ότι η έκβαση της δίκης αυτής θα έχει επιπτώσεις και στον Σύλλογο μας,..., αλλά και σε όλα τα μέλη μας, που μπορεί να αντιμετωπίσουν το ίδιο νομικό και πραγματικό ζήτημα, με αποτέλεσμα η όποια ερμηνευτική προσέγγιση που θα κάνει το Δικαστήριο Σας να έχει άμεσες συνέπειες και θα επηρεάσει την επέλευση των εννόμων συνεπειών της μέλλουσας να εκδοθεί απόφασης (δεδικασμένο, εκτελεστότητα, αντανακλαστικές συνέπειες κ.ο.κ.)». Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όλα τα ανωτέρω συνάπτονται με την έκβαση της δίκης επί της με αριθμ. εισαγ. ΑΓ./2020 αγωγής της αιτούσας και όχι με την έκβαση της παρούσας δίκης. Ενόψει τούτου, η πρόσθετη παρέμβαση του Δ.Σ.Α. πρέπει να απορριφθεί, όπως βασίμως προβάλλεται από το καθ' ού με το κατατεθειμένο υπόμνημα του.

 

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα, δικηγόρος Αθηνών, διορίστηκε, αυτεπαγγέλτως, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3226/2004 (Φ.Ε.Κ. Α'24), συνήγορος υπεράσπισης συγκεκριμένου κατηγορουμένου, σε ποινική υπόθεση (κατ' έφεση δίκη), ενώπιον του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, η αιτούσα διορίστηκε, από το εν λόγω Δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο της 15.12.2016 και παραστάθηκε κατά τις δικάσιμους της 10.1.2017, της 12.1.2017, της 24.1.2017, της 6.2.2017, της 20.2.2017, της 21.2.2017, της 2.3.2017, της 9.3.2017, της 14.3.2017, της 25.4.2017, της 26.4.2017, της 28.4.2017, της 9.5.2017, της 16.5.2017, της 23.5.2017, της 1.6.2017, της 22.6.2017, της 27.6.2017, της 29.6.2017, της 13.7.2017, της 27.9.2017, της 11.12.2018 και της 13.12.2018, οπότε περατώθηκε η εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης (βλ. το ακριβές απόσπασμα της εκδοθείσας επί της επίμαχης έφεσης υπ' αριθμ. 2962/2018 απόφασης του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών), αμείφθηκε δε για τις υπηρεσίες που παρείχε με το ποσό των 1.398,72 ευρώ [βλ. το με αριθμ. πρωτ. ./2020 έγγραφο του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)]. Με τη με αριθμ. εισαγ. ΑΓ./2020 αγωγή της, η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση στο παρόν Δικαστήριο, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η παράλειψη των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εκδώσουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 14 παρ. 1 περ. β' του Ν. 3226/2004 κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α) περί καθορισμού της διαδικασίας καταβολής, των προϋποθέσεων και του ύψους της καταβαλλόμενης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, πρόσθετης αποζημίωσης που δικαιούται ο δικηγόρος υπηρεσίας, που παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές δίκες μακράς διάρκειας, προκάλεσε, σ' αυτήν, περιουσιακή ζημία, η οποία συνίσταται στην πρόσθετη αμοιβή που θα είχε λάβει για τη νομική βοήθεια που παρείχε στο πλαίσιο της επίμαχης δίκης εάν είχε εκδοθεί η ως άνω προβλεπόμενη κ.υ.α., ενόψει δε της ιδιαίτερης, κατά τους ισχυρισμούς της, φύσης της επίμαχης δίκης (ογκωδέστατη δικογραφία, πολυσχιδή νομικά και πραγματικά ζητήματα κ.α.) αλλά και της συνεπούς στάσης που η ίδια επέδειξε κατά τις συνεδριάσεις του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, προσδιορίζει την εν λόγω πρόσθετη αμοιβή στο συνολικό ποσό των 13.268 ευρώ [6.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 24%) για την κοπιώδη μελέτη που πραγματοποίησε για να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της επίμαχης δίκης + 7.068 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 24%) για τις συνεδριάσεις της 20.2.2017, της 21.2.2017, της 2.3.2017, της 9.3.2017, της 14.3.2017, της 25.4.2017, της 26.4.2017, της 28.4.2017, της 9.5.2017, της 16.5.2017, της 23.5.2017, της 1.6.2017, της 22.6.2017, της 27.6.2017, της 29.6.2017, της 13.7.2017, της 27.9.2017, της 11.12,2018 και της 13.12.2018 του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, για τις οποίες δεν έλαβε αμοιβή (372 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 24%) χ 19 παραστάσεις)]. Προς τούτο, με την εκκρεμή αγωγή της, η αιτούσα ζητεί να υποχρεωθεί το καθ' ού να της καταβάλει, νομιμοτόκως, ως αποζημίωση, κατά τα προαναφερθέντα, άλλως, ως ωφέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, το ανωτέρω ποσό των 13.268 ευρώ καθώς και ποσό 2.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση, λόγω συναφώς προκληθείσας ηθικής βλάβης.

 

5. Επειδή, ήδη με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με τα κατατεθειμένα υπομνήματα, η αιτούσα προβάλλει ότι δεν διαθέτει άλλο εισόδημα πέραν των αμοιβών που λαμβάνει στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας κατά τις διατάξεις του Ν.3226/2004, ισχυρίζεται δε ότι, μεσούσης της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, με αποτέλεσμα να αδυνατεί, αφενός μεν να καλύψει τις βιοτικές της ανάγκες και τις λοιπές υποχρεώσεις της, αφετέρου δε να πληρώσει τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που απαιτούνται για τη θεραπεία των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν εκείνη και η χαμηλοσυνταξιούχος μητέρα της, ..., με την οποία συγκατοικεί. Προς τούτο, η αιτούσα ζητεί να της επιδικαστεί, προσωρινώς, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αγωγής της, μέρος της αιτούμενης, με την αγωγή, περιουσιακής της ζημίας, ποσού 6.634 ευρώ, διατείνεται δε ότι η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος της δεν προσκρούει στο δημόσιο συμφέρον, ενόψει και του ότι η ευδοκίμηση της αγωγής της παρίσταται σφόδρα πιθανή. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, προσκομίζει μεταξύ άλλων: α) το με αριθμ. πρωτ. ./22.10.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με το οποίο η αιτούσα και η μητέρα αυτής, ..., είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του εν λόγω Δήμου, β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2017, από την οποία προκύπτει ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2017 έως την 31.12.2017, το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 189,39 ευρώ, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα αυτής εμφάνισε ζημία, ύψους 3.276,34 ευρώ, γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2018, από την οποία προκύπτει ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2018 έως την 31.12.2018, το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 94,46 ευρώ, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα αυτής εμφάνισε ζημία, ύψους 2.178,40 ευρώ, δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2019, από την οποία προκύπτει ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 έως την 31.12.2019, το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 63,08 ευρώ, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα αυτής εμφάνισε ζημία, ύψους 11.443,64 ευρώ, ε) τη με αριθμ. ./28.8.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% του οφειλόμενου, υπό της αιτούσας, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), για το έτος 2018, το δε τελικό ποσό οφειλής προσδιορίστηκε σε 129,95 ευρώ, στ) τη με αριθμ. ./30.8.2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% του οφειλόμενου, υπό της αιτούσας, ΕΝ.Φ.Ι.Α., για το έτος 2019, το δε τελικό ποσό οφειλής προσδιορίστηκε σε 90,96 ευρώ, ζ) την από 16.9.2020 ιατρική  γνωμάτευση του ενδοκρινολόγου, ..., σύμφωνα με την οποία η αιτούσα πάσχει, μεταξύ άλλων, από μεγάλη οζώδη καταδυόμενη βρογχοκήλη και χρήζει άμεσης χειρουργικής θεραπείας, η) το από 7.2.2020 έγγραφο του χειρουργού του θεραπευτηρίου «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ», ..., σύμφωνα με το οποίο η μητέρα της αιτούσας, ..., υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού, θ) την από 9.9.2020 βεβαίωση του θεραπευτηρίου «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ», σύμφωνα με την οποία για την εξόφληση των νοσηλίων της μητέρας της αιτούσας, ..., υπογράφηκε συναλλαγματική, αξίας 3.000 ευρώ, με ημερομηνία λήξης 7.4.2020, το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οποίας ανερχόταν, κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω βεβαίωσης, σε 500 ευρώ, ι) το από 27.9.2020 ειδοποιητήριο της εταιρείας, με την επωνυμία «.», σύμφωνα με το οποίο το ποσό που η αιτούσα πρέπει να καταβάλει για τα κοινόχρηστα έξοδα της πολυκατοικίας, στην οποία διαμένει, ανέρχεται, για το μήνα Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, σε 1.717,72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων προηγουμένων οφειλών αυτής, ύψους 1.638,72 ευρώ, ια) τις από 14.10.2020 βεβαιώσεις της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.», από τις οποίες προκύπτει ότι η αιτούσα και η μητέρα αυτής, ..., είναι συνοφειλέτριες δύο στεγαστικών δανείων, 66.845,15 και 33.154,85 ευρώ, που χορηγήθηκαν, αμφότερα, από την εν λόγω ανώνυμη εταιρεία, στη ..., στις 30.5.2007, για την αποπληρωμή των οποίων έχουν καταβληθεί, από την 1.1.2019, δόσεις, ύψους 1.100,90 και 553,86 ευρώ, αντίστοιχα, ιβ) τον εκκαθαριστικό λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», από τον οποίο προκύπτει ότι η συνολική οφειλή της μητέρας της αιτούσας, ..., στην εν λόγω εταιρεία, για την περίοδο κατανάλωσης 21.1.2020-17.9.2020, ανέρχεται στο ποσό των 3.971 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης ανεξόφλητης οφειλής αυτής, ύψους 3.907 ευρώ, ιγ) τον από 20.12.2019 διακανονισμό δόσεων της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), σύμφωνα με τον οποίο, ρυθμίστηκε η καταβολή οφειλής της μητέρας της αιτούσας, ..., στην εν λόγω εταιρεία, ύψους 603,77 ευρώ, σε 18 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία δόση να είναι καταβλητέα, την 31.5.2021, ιδ) τον λογαριασμό της «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», από τον οποίο προκύπτει ότι η συνολική οφειλή της μητέρας της αιτούσας, ..., στην εν λόγω εταιρεία, για την περίοδο κατανάλωσης 11.3.2020-15.6.2020, ανέρχεται στο ποσό των 331 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης ανεξόφλητης οφειλής αυτής, ύψους 197 ευρώ, επί του λογαριασμού δε αυτού σημειώνεται ότι εκκρεμεί διακοπή υδροδότησης, ιε) το από 14.7.2020 έγγραφο της «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» προς τη μητέρα της αιτούσας, ..., με το οποίο η τελευταία ενημερώνεται ότι εκκρεμούν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές της, στην εν λόγω εταιρεία, ύψους 306,08 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων και τόκων, ιστ) την από 21.1.2019 υπηρεσιακή βεβαίωση του Προέδρου Εφετών, Βασιλείου Μαχαίρα, στην οποία ο τελευταίος βεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι η επίμαχη δίκη, στην οποία συμμετείχε η αιτούσα, ως αυτεπαγγέλτως διορισθείσα συνήγορος υπεράσπισης συγκεκριμένου κατηγορουμένου, «αφορούσε πραγματικό υλικό ογκοδέστατης δικογραφίας, δεκάδων χιλιάδων σελίδων (παραπεμπτικό βούλευμα 3.260 περίπου σελίδες, πρωτόδικη απόφαση 2.800 περίπου σελίδες) με πολυσχιδή νομικά και πραγματικά ζητήματα η μελέτη της οποίας, για την υπεράσπιση του πιο πάνω βασικού κατηγορουμένου, απαιτούσε, κατά λογική συνέπεια, αφιέρωση ικανού χρόνου και προσπάθειας...». Αντιθέτως, το καθ' ού, με το κατατεθειμένο υπόμνημα του, ζητεί την απόρριψη της αίτησης, προβάλλοντας, εν πρώτοις, ότι η εκκρεμής αγωγή της αιτούσας είναι προδήλως απαράδεκτη, ελλείψει δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων, άλλως ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης του ιδίου, ισχυρίζεται δε ότι, ακόμη κι εάν ήθελε θεωρηθεί ότι η εν λόγω αγωγή ασκήθηκε παραδεκτώς, αυτή τυγχάνει προδήλως αβάσιμη. Τέλος, το καθ' ού υποστηρίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, η αίτηση είναι απορριπτέα, καθόσον δεν συντρέχει αδυναμία διαβίωσης της αιτούσας και της οικογένειας της.

 

5. Επειδή, η εκκρεμής αγωγή της αιτούσας είναι αγωγή αποζημίωσης του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.), έχουσα ως βάση την παράλειψη των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εκδώσουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 14 παρ.1 περ.β' του Ν.3226/2004 κυ.α περί καθορισμού της διαδικασίας καταβολής, των προϋποθέσεων και του ύψους της καταβαλλόμενης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. πρόσθετης αποζημίωσης που δικαιούται ο δικηγόρος υπηρεσίας, που παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές δίκες μακράς διάρκειας. Ενόψει τούτου, αφενός μεν η εκδίκαση της εν λόγω αγωγής υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, αφετέρου δε, δεν μπορεί να προκύψει, έστω και αν προκαλείται ζημία στην αιτούσα, ευθύνη του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. προς αποζημίωση από την παράλειψη των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εκδώσουν την ως άνω κ.υ.α., απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων από το καθ' ού (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2551, 635/2007, 3420/2006 κ.α.). Εξάλλου, εφόσον η εν λόγω κ.υ.α. δεν έχει εκδοθεί, απορριπτέος τυγχάνει και ο ισχυρισμός του καθ' ού ότι η εκκρεμής αγωγή της αιτούσας είναι προδήλως αβάσιμη. Με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) από τα προσκομιζόμενα στοιχεία πιθανολογείται αδυναμία ή ιδιαίτερη δυσχέρεια της αιτούσας προς αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών διαβίωσης της ιδίας και της μητέρας της, ..., και β) η επιδίκαση, στην αιτούσα, προσωρινώς, μέρους της αιτούμενης, με την αγωγή της, περιουσιακής ζημίας, δεν προσκρούει στο δημόσιο συμφέρον, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί, στην αιτούσα, προσωρινώς, το ποσό των 1.000 ευρώ.

 

7. Επειδή, κατ' ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να επιδικαστεί, στην αιτούσα, προσωρινώς, το ποσό των 1.000 ευρώ. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της μερικής νίκης και ήττας αυτών (άρθρο 275 παρ.1 εδ. γ'. του Κ.Δ.Δ.).

 

 

Δια ταύτα

 

 

-Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

 

-Επιδικάζει, στην αιτούσα, προσωρινώς, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της με αριθμ. εισαγ. ΑΓ./2020 αγωγής της, το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ).

 

-Απορρίπτει την αίτηση κατά τα λοιπά.

 

-Απορρίπτει την παρέμβαση.

 

-Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

Η απόφαση δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, στις 17.11.2020.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Δέτσης          Ζαφείρω Βλάχου