ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΚαλλιθέας 153/2020

 

Συνεκδίκαση διαφορών - Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική υπαιτιότητα -.

 

Συνεκδίκαση αγωγών καθώς αφορούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά, υπάγονται στην ίδια διαδικασία, επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων. Αυτοκινητικό ατύχημα που οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Απόρριψη ένστασης συνυπαιτιότητας. Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη εναγομένων.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 153/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Ηλία Ζορμπά με τη σύμπραξη της Γραμματέως Παρασκευής Μαραγκού.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στην Καλλιθέα την 1-6-2020 και ώρα 9:00 π.μ. για να δικάσει τις εξής υποθέσεις:

 

Α) Από 13-11-2019 με Γ.Α.Κ. ./2019 και Α.Κ.Δ../2019 αγωγή

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ..., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κωνσταντίνου Νικολαρόπουλου (αρ. γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ. Σ. Αθηνών Π./2020) και κατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 213-215 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. . και 2) ..., που παραστάθηκαν διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ντανίλο Κούλιτς (αρ. γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ. Σ. Αθηνών Π./2020)  και κατέθεσαν κοινές προτάσεις.

 

Η ενάγουσα με την από 13-11-2019 με Γ.Α.Κ. ./2019 και Α.Κ.Δ. ./2019 αγωγή της που απηύθυνε στο Δικαστήριο τούτο, ειδικής διαδικασίας περιουσιακών διαφορών, και για όσους λόγους εκθέτει στο σχετικό δικόγραφο, ζητεί να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της. Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος η 27-1-2020 κατά την οποία αυτή αναβλήθηκε για την 7-6-2021. Στη συνέχεια η ενάγουσα κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 27-1-2020 με Γ.Α.Κ. ./2020 και Ε.Α.Κ. ./2020 κλήση της δυνάμει της οποίας ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής η 4-5-2020 κατά την οποία αυτή ματαιώθηκε λόγω αναστολής της   λειτουργίας των Δικαστηρίων ένεκα της πανδημίας του κορονοϊού. Στη συνέχεια η ενάγουσα κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την με ΓΑΚ ./2020 και Α.Κ.Δ. ./2020 κλήση της δυνάμει της οποίας ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας.

 

Β) Από 20-1-2020 με Γ.Α.Κ. ./2020 και Ε.Α.Κ. ./2020 αγωγή

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ... και 2) ..., που παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου (αρ. γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ. Αθηνών .../2020) και κατέθεσαν κοινές προτάσεις.

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) ... και 2) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.Ζ.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 15° χλμ Θεσσαλονίκης - Περαίας και διατηρεί υποκατάστημα στη Ν. Σμύρνη Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 175, με Α.Φ.Μ...., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αικατερίνης Τσιώνα (αρ. γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ. Αθηνών ./2020) και κατέθεσε προτάσεις.

 

Οι ενάγοντες με την από 20-1-2020 με Γ.Α.Κ. ./2020 και Ε.Α.Κ. ./2020 αγωγή τους που απηύθυναν στο Δικαστήριο τούτο, ειδικής διαδικασίας περιουσιακών διαφορών, και για όσους λόγους εκθέτουν στο σχετικό δικόγραφο, ζητούν να γίνουν δεκτά τα αιτήματα τους. Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος η 7-6-2021. Στη συνέχεια η πρώτη εναγόμενη κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 27-1-2020 με Γ.Α.Κ. ./2020 και Ε.Α.Κ. ./2020 κλήση της δυνάμει της οποίας ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής η 4-5-2020 κατά την οποία αυτή ματαιώθηκε λόγω αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού. Στη συνέχεια η πρώτη εναγόμενη κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου τη με Γ.Α.Κ. ./2020 και Α.Κ.Δ. ./2020 κλήση της δυνάμει της οποίας ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας. Μετά την συνεκφώνηση των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής τους σε αυτό ακολούθησε συζήτηση όπως καταχωρίστηκε στα πρακτικά.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας η από 13-11-2019 με Γ.Α.Κ. ./2019 και Α.Κ.Δ. ./2019 αγωγή και η από 20-1-2020 με Γ.Α.Κ. ./2020 και Ε.Α.Κ. ./2020 αγωγή, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 246 Κ.Πολ.Δ. θα πρέπει να συνεκδικασθούν, αφού αφορούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά, υπάγονται στην ίδια διαδικασία, επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων.

 

Η ενάγουσα στην υπό κρίση από 13-11-2019 με Γ.Α.Κ. ./2019 και Α.Κ.Δ. ./2019 αγωγή, ..., ισχυρίζεται ότι στον τόπο, χρόνο και υπό τις συνθήκες που εκθέτει, από αποκλειστική υπαιτιότητα της ..., η οποία οδηγούσε το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΙΥ ... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ασφαλισμένο στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «GR0UPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τις έναντι τρίτων ζημίες από την κυκλοφορία του, προκλήθηκαν υλικές ζημίες στο υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΕΗ . Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της, το οποίο οδηγούσε η ίδια. Ότι προς αποκατάσταση των ζημιών αυτών, οι οποίες εκτίθενται αναλυτικά στην αγωγή θα πρέπει να καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.143,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ότι ένεκα του επιδίκου ατυχήματος η αξία του ως άνω αυτοκινήτου της μειώθηκε κατά 1.000,00 ευρώ, ενώ η ίδια υπέστη ηθική βλάβη ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της οποίας θα πρέπει να της καταβληθεί το ποσό των 1.000,00 ευρώ. Με βάση αυτό το ιστορικό, η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστη το συνολικό ποσό των 4.143,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν. Οι εναγόμενες στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης και της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου της. Περαιτέρω, η ενάγουσα ... με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της στο ακροατήριο που καταχωρίστηκε στα πρακτικά παραδεκτός έτρεψε το αίτημα της αγωγής της από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό (βλ. άρθρα 223, 294 και 297 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η προαναφερόμενη αγωγή αρμοδίως εισάγεται  για να εκδικαστεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 7,8,9,10 14 παρ.1 στ. α', 25 παρ. 2 και 37 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 591 και 614 ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη  στις  διατάξεις των άρθρων 914, 932, 297, 298, 299, 346 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του Ν. ΓπΝ/1911, 1, 2, 6, 10 Π.Δ. 237/1986, 70, 176 Κ.Πολ.Δ. και ορισμένη. Το αίτημα όμως για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθώς πλέον - μετά την κατά τα ανωτέρω τροπή του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό - η υπό κρίση αγωγή κατέστη στο σύνολο  της αναγνωριστική, η οποία όπως προκύπτει από το άρθρο 904 παρ. 2 α' ΚΠολΔ δεν αποτελεί τίτλο εκτελεστό, ο οποίος είναι και απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής (Γ. Νικολόπουλος, εις Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ, υπό άρθρο 907, αριθ. 3, σελ. 1721). Επομένως, πρέπει η παραπάνω αγωγή κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσίαν.

 

Οι εναγόμενοι με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και αναπτύσσεται στις έγγραφες προτάσεις τους, αρνούνται την αγωγή και ισχυρίζονται ότι αποκλειστικά υπαίτια, άλλως συνυπαίτια σε ποσοστό 95% στην πρόκληση της ένδικης σύγκρουσης είναι ο ενάγουσα λόγω της επιδειχθείσας εκ μέρους του παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς, που αναλυτικά εκθέτουν. Ο ισχυρισμός αυτός, κατά μεν το πρώτο σκέλος του συνιστά άρνηση της αγωγής (Ολ.Α.Π. 423/1985 ΝοΒ 33, 1188) κατά δε το δεύτερο, τη θεμελιωμένη στο άρθρο 300 παρ. 1 και 2 του Α.Κ. ένσταση συνυπαιτιότητας από οικείο πταίσμα του ζημιωθέντος (Α.Π. 892/1982 ΝοΒ 31,977) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Επικουρικά, οι εναγόμενοι αρνούνται τα αιτούμενα με την αγωγή κονδύλια και αιτούνται την απόρριψη τους άλλως τον περιορισμό τους στο προσήκον μέτρο.

 

Οι ενάγοντες ... με την από 20-1-2020 με Γ.Α.Κ. ./2020 και Ε.Α.Κ. ./2020 αγωγή τους, ισχυρίζονται ότι στον τόπο, χρόνο και υπό τις συνθήκες που εκθέτουν, από αποκλειστική υπαιτιότητα της ..., η οποία οδηγούσε το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΕΗ ... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της, ασφαλισμένο στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.Ζ.» για τις έναντι τρίτων ζημίες από την κυκλοφορία του, προκλήθηκαν υλικές ζημίες στο υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΙΥ . αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δεύτερου εξ αυτών, το οποίο οδηγούσε η πρώτη εξ αυτών. Ότι προς αποκατάσταση των ζημιών αυτών, οι οποίες εκτίθενται αναλυτικά στην αγωγή ο δεύτερος εξ αυτών κατέβαλε το συνολικό ποσό των 1.468,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ποσοστού 24%. Ότι ένεκα του ενδίκου ατυχήματος η αξία του ως άνω αυτοκινήτου του μειώθηκε κατά 600,00 ευρώ, ενώ οι ίδιοι υπέστησαν ηθική βλάβη ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της οποίας θα πρέπει να τους καταβληθεί το ποσό των 1.000,00 ευρώ στην πρώτη εξ αυτών και το ποσό των 500,00 ευρώ στον δεύτερο εξ αυτών. Με βάση αυτό το ιστορικό, οι ενάγοντες ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενες με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστη, το συνολικό ποσό των 1.000,00 ευρώ στην πρώτη εξ αυτών και το συνολικό ποσό των 2.568, 00 στον δεύτερο εξ αυτών με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι πλήρους εξοφλήσεως και να καταδικαστούν οι εναγόμενες στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης και της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου τους.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η προαναφερόμενη αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το προσκομιζόμενο από τους ενάγοντες υπ' αριθμ. e-παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με την από 2-6-2020 επιβεβαίωση πληρωμής του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), αρμοδίως εισάγεται για να εκδικαστεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 7, 8, 9, 10 14 παρ. 1 στ. α', 31 παρ. 3 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διάφορων (άρθρα 591 και 614 ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 932, 297, 298, 299, 346 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του Ν. ΓπΝ/1911, 1, 2, 6, 10 Π.Δ. 237/1986, 907,908 176 Κ.Πολ.Δ. και ορισμένη. Πρέπει επομένως να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα αφού, για το παραδεκτό της συζήτησης, οι ενάγοντες προσκόμισαν με τις προτάσεις τους τα από 22-1-2020 δυο ενημερωτικά έγγραφα υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο τους για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 Ν. 4640/2019.

 

Οι εναγόμενες με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και αναπτύσσεται στις έγγραφες προτάσεις τους, αρνούνται την αγωγή και ισχυρίζονται ότι αποκλειστικά υπαίτια, άλλως συνυπαίτια σε ποσοστό 99% στην πρόκληση της ένδικης σύγκρουσης είναι η ενάγουσα ... λόγω της επιδειχθείσας εκ μέρους της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς, που αναλυτικά εκθέτουν. Ο ισχυρισμός αυτός, κατά μεν το πρώτο σκέλος του συνιστά άρνηση της αγωγής (Ολ.Α.Π. 423/1985 ΝοΒ 33, 1188) κατά δε  το δεύτερο, τη θεμελιωμένη στο άρθρο 300 παρ. 1 και 2 του Α.Κ. ένσταση συνυπαιτιότητας από οικείο πταίσμα του ζημιωθέντος (Α.Π. 892/1982 ΝοΒ 31, 977) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Επικουρικά, οι εναγόμενες αρνούνται τα αιτούμενα κονδύλια με την αγωγή και αιτούνται την απόρριψη τους άλλως τον περιορισμό τους στο προσήκον μέτρο.

 

Από την ανωμοτί κατάθεση της ενάγουσας-εναγόμενης ... και από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της ενάγουσας-εναγόμενης ... και του ενάγοντος ... στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου που περιέχονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του ίδιου Δικαστηρίου, από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, (τυχόν μνεία παρακάτω ορισμένων από αυτά είναι απλώς ενδεικτική, διότι κανένα από αυτά δεν παραλείφθηκε να συνεκτιμηθεί), από την υπ' αρίθμ. ./29-5-2020 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης ..., την οποία προσκομίζουν και επικαλούνται η ενάγουσα-εναγόμενη ... και η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑΖ», η οποία δόθηκε κατόπιν νομότυπης κλητεύσεως της ενάγουσας-εναγόμενης ..., του ενάγοντος και της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας «GROUPΑΜΑ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.» προκειμένου να παρασταθούν κατά τη λήψη της {βλ. τις προσκομιζόμενες από την ενάγουσα-εναγόμενη ... και από την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑΖ», με αριθμούς ./25-5-2020 και ./25-5-2020 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ... με τη συνημμένη από 22-5-2020 κλήση σε ένορκη βεβαίωση και την υπ' αριθμ. ./26-5-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ... με τη συνημμένη από 22-5-2020 κλήση σε ένορκη βεβαίωση), από τις φωτογραφίες που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ. 3, 448 παρ. 2, 457 παρ. 4 ΚΠολΔ, ΑΠ 1286/2003 ΕλλΔνη 2005.406-ΧρΙΔ 2004.245), από τις ομολογίες των διαδίκων σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 του Κ.Πολ.Δ) αποδείχθηκαν τα κάτωθι :

 

Στις 26-10-2019 και περί ώρα 5:30 μ.μ., η ενάγουσα-εναγόμενη ... οδηγούσε νομίμως και με κανονική ταχύτητα το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΕΗ-. Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA, τύπου COROLLA, ιδιοκτησίας της και ασφαλισμένο για τις έναντι τρίτων ζημίες από την κυκλοφορία του στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.Ζ.» επί της οδού Μ. Καραναστάση στο Ηράκλειο Κρήτης με κατεύθυνση από την οδό Παπαναστασίου προς την οδό Εκάλης. Η οδός Μ. Καραναστάση είναι ασφαλτοστρωμένη, διπλής κατεύθυνσης, με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διπλή διαχωριστική διαγράμμιση επί του οδοστρώματος μεταξύ των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές και υπήρχε επαρκής φωτισμός. Κατά τον ίδιο χρόνο η ενάγουσα-εναγόμενη ... οδηγούσε το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΙΥ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής SCODA, τύπου FABIA, ιδιοκτησίας του ενάγοντος ... και ασφαλισμένο για τις έναντι τρίτων ζημίες από την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε·» επί της οδού Εράσμου με κατεύθυνση προς την οδό Ανθέων με ταχύτητα ανώτερη του επιτρεπόμενου ορίου, με 65 χλμ/ώρα. Η οδός Εράσμου έχει πλα΄τος οδοστρώματος 7 μέτρα περίπου (βλ. το υπ αριθμ. Πρωτ. ... 5-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου), είναι διπλής κατεύθυνσης, χωρίς διπλή διαχωριστική διαγράμμιση επί του οδοστρώματος μεταξύ των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας  και  ασφαλτοστρωμένη, μετά δε τη συμβολή της κάθετα με την οδό Μ. Καραναστάση μετονομάζεται σε οδό Ανθέων. Στο σημείο όπου η οδος Εράσμου συναντά κάθετα την οδό Μ. Καραναστάση υπάρχει πινακίδα Ρ-2 (ΣΤΟΠ) που σημαίνει υποχρεωτική διακοπή της κυκλοφορίας για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Μ. Καραναστάση. Όταν το υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΡΕΗ ... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο έφθασε στην προαναφερόμενη διασταύρωση η ... ακινητοποίησε το όχημα της πριν από την πινακίδα σήμανσης Ρ-2 (STOP), που υπήρχε στην  πορεία της και προ της παραπάνω διασταύρωσης. Στη γωνία εξ αριστερών της υπήρχε υψηλός μαντρότοιχος και πυκνές φυλλωσιές δέντρων, ενώ ένα αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής TOYOTA τύπου YARIS, πλάτους περίπου 1,7 μ., ήταν σταθμευμένο επί του δεξιού άκρου του οδοστρώματος του ρεύματος κυκλοφορίας  της οδού Εράσμου  προς  την οδό Ανθέων, πέντε περίπου μετρά από τη συμβολή της με την οδό Μ. Καραναστάση,  με αποτέλεσμα η ... να έχει ορατότητα προς την οδό Εράσμου σε απόσταση περίπου 14 μέτρων, ενώ η ορατότητα της προς την οδό Ανθέων ήταν απεριόριστη. Αφού   ήλεγξε την οδό Εράσμου σε ακτίνα 14 μέτρων αλλά και την οδό Ανθέων και αφού  διαπίστωσε ότι ουδέν όχημα εκίνείτο επ' αυτών επανεκκίνησε και πάλι το όχημα της προκειμένου να  κινηθεί λοξά αριστερά  προς  την οδό Εκάλης. Η δε ... αφού προσπέρασε το προαναφερόμενο αυτοκίνητο TOYOTA YARIS δεν επανέφερε το αυτοκίνητο της στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος ως όφειλε αλλά συνέχισε την πορεία της ευθεία προς την οδό Ανθέων καταλαμβάνοντας με το όχημα που οδηγούσε μέρος του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας σε  πλάτος περίπου (1,7 μ. το πλάτος του TOYOTA YARIS + 1,7 μ. το πλάτος του οχήματος SCODA FABIA + 1 μ. η απόσταση που υπολογίζεται ότι πέρασε η ... δίπλα από το σταθμευμένο TOYOTA YARIS - 3,5 μ. το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας της =) 0,9 μ. με αποτέλεσμα εισερχόμενη με την ανωτέρω ταχύτητα στην προαναφερόμενη διασταύρωση να επιπέσει με την εμπρόσθια δεξιά πλευρά του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΙΥ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε στην εμπρόσθια αριστερή πόρτα, στο εμπρόσθιο αριστερό φτερό, στον εμπρόσθιο αριστερό τροχό και στο αριστερό τμήμα της οπίσθιας αριστερής πόρτας του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΕΗ-. Ι.Χ.Ε αυτοκίνητου που οδηγούσε η ... και το οποίο είχε εισέλθει κατά το 1/3 του μήκους του στο αντίθετο προς την οδό Ανθέων ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Εράσμου, προκαλώντας του εκτεταμένες υλικές ζημιές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ... εύλογα είχε την πεποίθηση ότι μπορεί να περάσει με ασφάλεια τον προαναφερόμενο οδικό κόμβο αφού ένα όχημα για να φτάσει σε αυτόν από την οδό Εράσμου διανύοντας τα 14 μέτρα που είχε ορατότητα και κινούμενο με το ανώτατο όριο ταχύτητας των 50 χλμ/ώρα για κατοικημένη περιοχή χρειαζόταν οπωσδήποτε (3600 δ. Χ 14 μ/ 50.000μ. =) 1 δευτερόλεπτο, χρόνος που ήταν αρκετός για να περάσει η Ίδια με το όχημα της το αντίθετο προς την οδό Ανθέων ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Εράσμου.

 

Το ένδικο ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα (αμέλεια) της ..., οδηγού του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΙΥ . Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, η οποία δεν είχε την επιμέλεια και προσοχή του μέσου συνετού οδηγού, την οποία όφειλε και μπορούσε να καταβάλει και δεν οδηγούσε με σύνεση και έχοντας διαρκώς τεταμένη την προσοχή της στην οδήγηση του οχήματος του (άρθρο 12 παρ. 1 Κ.Ο.Κ.), δεν οδηγούσε έχοντας τον πλήρη έλεγχο του προαναφερόμενου οχήματος ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς (άρθρο 19 παρ. 1 Κ.Ο.Κ.), οδηγούσε με ταχύτητα ανώτερη του ορίου των 50 χλμ/ώρα για κατοικημένη περιοχή (άρθρο 20 παρ. 1 Κ.Ο.Κ.) και δεν οδηγούσε στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος (άρθρο 16 παρ. εδ. β' Κ.O.K.) με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αποφύγει τη σύγκρουση με το προαναφερόμενο αυτοκίνητο της ..., το οποίο οδηγούσε η ίδια νομίμως και με κανονική ταχύτητα.

 

Περαιτέρω, από το ένδικο ατύχημα, το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΕΗ-... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της ... υπέστη βλάβες, μεταξύ άλλων, στο αριστερό αμορτισέρ, στο ακραξόνιο, στο ψαλίψι, στο άκρο ζαμφόρ, στον μπιλιοφόρο και στο ρουλεμάν, ενώ στράβωσε η αριστερή κολώνα και ο θόλος του. Για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών η ... θα πρέπει να δαπανήσει για αγορά ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής το ποσο των 2.143, 00 ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα, η προαναφερόμενη ζημιωθείσα από το ένδικο ατύχημα θα πρέπει να δαπανήσει για αγορά ανταλλακτικών: Για αμορτισέρ Toyota αριστερό 75,00 ευρώ, για ακραξόνιο 150,00 ευρώ, για ψαλίδι 80,00 ευρώ, για άκρο ζαμφόρ 20,00 ευρώ, για μπιλιοφόρο 70,00 ευρώ και για ρουλεμάν 30,00 ευρώ. Επιπρόσθετα θα πρέπει να δαπανήσει για εργασία αντικατάστασης αριστερού αμορτισέρ, ακραξονίου, ψαλιδιού, άκρου ζαμφόρ, μπίλιοφόρου και ρουλεμάν (διαρκείας 20 ωρών) 180,00 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη από 12-11-2019 προσφορά από το συνεργείο αυτοκινήτων του ... επί της οδού ... στο Ηράκλειο Κρήτης). Συνεπώς θα πρέπει να δαπανήσει για μηχανικά ανταλλακτικά και εργασίες το ποσό των  605,00  ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Πέραν των ανωτέρω η ... θα  πρέπει να δαπανήσει για αγορά ανταλλακτικών φανοποιείας: Για εμπρόσθια θύρα αριστερά (οδηγού) 458,00 ευρώ, για φτερό εμπρόσθιο αριστερό 110,00  ευρώ, για φανό-φωτιστικό 145,00 ευρώ και για τάσι 35,00 ευρώ. Επιπλέον θα πρέπει να δαπανήσει για εργασία αντικατάστασης θύρας οδηγού (εργασία 7 ωρών) 100,00 ευρώ, για αντικατάσταση εμπρόσθιου αριστερού φτερού (εργασία 3 ωρών) 40,00 ευρώ, για αντικατάσταση φαναριού (εργασία μίας ώρας) 20,00 ευρώ, για εξαγωγή και τοποθέτηση προφυλακτήρα (εργασία μίας ώρας) 30,00 ευρώ, για επαναφορά κολώνας και θόλου αμαξώματος (καλίμπρα), (εργασία 3 ωρών) 250,00 ευρώ και για βαφή σημείων που αντικαταστάθηκαν (εργασία 10 ωρών) 350,00 ευρώ. Συνεπώς η ... θα πρέπει να δαπανήσει για ανταλλακτικά και εργασίες φανοποιείας 1.538,00 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (βλ. την προσκομιζόμενη από 12-11-2019 προσφορά από την επιχείρησης φανοποιείας του ... επί της οδού ... στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης).

 

Επιπρόσθετα, αποδείχτηκε ότι το υπ'αριθμ. κυκλοφορίας ΡΕΗ . Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της ..., εργοστασίου κατασκευής TOYOTA, τύπου COROLLA, βενζινοκίνητο, πεντάθυρο, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 15-11-2004, ήταν ατρακάριστο και προσηκόντως συντηρημένο κατά τον χρόνο του ενδίκου ατυχήματος με εκτιμώμενη αξία 5.000,00 ευρώ. Από το ένδικο ατύχημα, μεταξύ άλλων, στράβωσε η αριστερή κολώνα και ο θόλος του κα ι για αυτό τον λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η καλίμπρα προκειμένου να επισκευαστεί. Συνεπώς σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας έχει υποστεί από το ένδικο ατύχημα φθορά τέτοια που ακόμη και μετά την επισκευή του θα εξακολουθεί να επηρεάζει την ασφάλεια λειτουργίας του και θα αποτρέπει κάθε μελλοντικό αγοραστή να το αγοράσει σε περίπτωση που η ... αποφασίσει να προβεί στην πώληση του. Για τον λόγο αυτό το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΕΗ . Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπέστη ένεκα της ένδικης σύγκρουσης μείωση της αξίας του σε ποσοστό 10%, ήτοι ποσού (5.000, 00 ευρώ Χ 10%=) 500, 00 ευρώ, ποσό που πρέπει να επιδικαστεί στην ... Εκτός όμως από την περιουσιακή ζημία, πρέπει να επιδικαστεί στην προαναφερόμενη ενάγουσα ως χρηματική της ικανοποίηση, για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από το ένδικο ατύχημα το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, το οποίο το Δικαστήριο κρίνει εύλογο και δίκαιο σταθμίζοντας τις συνθήκες του ατυχήματος, την αποκλειστική υπαιτιότητα της ..., το είδος και την έκταση των ζημιών της προαναφερόμενης ενάγουσας, την ψυχική ταλαιπωρία και στεναχώρια που αυτή υπέστη από τη σύγκρουση και από τη στέρηση της χρήσης του προαναφερόμενου αυτοκινήτου της.

 

Συνακόλουθα, το σύνολο της, περιουσιακής και μη, ζημίας της ενάγουσας ... ανέρχεται στο ποσό των (2.143,00 + 500,00 + 500,00 =) 3.143,00 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει η από 13-11-2019 με Γ.Α.Κ. ./2019 και Α.Κ.Δ. ./2019 αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη, να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενες στην Ίδια αγωγή οφείλουν να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστη στην ενάγουσα ... το ποσό των 3.143,00 ευρώ με τον νόμιμο τόκο (επιδικίας) από την επίδοση της αγωγής μέχρι πλήρους εξοφλήσεως και να καταδικασθούν στην καταβολή μέρους της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ). Επιπρόσθετα θα πρέπει να απορριφθεί η από 20-1-2020 με Γ.Α.Κ. ./2020 και Ε.Α.Κ. ./2020 αγωγή ως ουσία αβάσιμη και να καταδικασθούν οι ενάγοντες στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης των εναγομένων στην ίδια αγωγή λόγω της ήττας τους (άρθρα 176 και 191 παρ. διατακτικό. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την από 13-11-2019 με Γ.Α.Κ. ./2019 και Α.Κ.Δ. ./2019 αγωγή με την από 20-1-2020 με Γ.Α.Κ. ./2020 και Ε.Α.Κ. ./2020 αγωγή αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ την από 13-11-2019 με Γ.Α.Κ. ./2019 και Α.Κ.Δ.  ./2019 αγωγή.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 20-1-2020    με Γ.Α.Κ.   ./2020 και Ε.Α.Κ.  ./2020 αγωγή.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι εναγόμενες στην από 13-11-2019 με Γ.Α.Κ. ./2019 και Α.Κ.Δ. ./2019 αγωγή οφείλουν να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστη στην ενάγουσα στην ίδια αγωγή το ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών (3.143,00) ευρώ με τον νόμιμο τόκο (επιδικίας) από την επίδοση της αγωγής μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τις εναγόμενες στην από 13-11-2019 με Γ.Α.Κ. ./2019 και Α.Κ.Δ. ./2019 αγωγή στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας στην ίδια αγωγή που ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους ενάγοντες στην από 20-1-2020 με Γ.Α.Κ. ./2020 και Ε.Α.Κ. ./2020 αγωγή στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης των εναγόμενων στην ίδια αγωγή που ορίζει στο ποσό των διακοσίων  (200,00)ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλλιθέα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 22-12-2020, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ