ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 1028/2021

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

Από τους όρους του Παραρτήματος Β΄ του ασφαλιστηρίου, προκύπτει ότι η ασφαλιστική εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να απαλλάσσει την ασφαλισμένη της από τα ασφάλιστρα, σε περίπτωση είτε επελεύσεως  διαρκούς ολικής ανικανότητος είτε εκδηλώσεως οποιασδήποτε  διαλαμβανομένης στον κατάλογο του ως άνω παραρτήματος «σοβαρής ασθενείας». Σε περίπτωση όμως είτε άρσεως της διαρκούς ολικής ανικανότητος είτε ιάσεως της ως άνω «σοβαρής ασθενείας», γεγονός το οποίο ο ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος και εν προκειμένω η ασφαλιστική εταιρία βαρύνεται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, ακόμη και σε περίπτωση «ιάσεως σοβαρής ασθενείας» με την εκπλήρωση της παροχής της, ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως και το έτερο μέρος απαλλάσσεται στο  διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του, ήτοι την καταβολή του προβλεπομένου ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθώς αντίκειται στο σκοπό της ερμηνευόμενης συμβάσεως και στις αρχές που θέτουν τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 1028/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Λαμπρινη Αθανασόπουλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης ταυ Πρωτοδικείου Αθηνών και από τον Γραμματέα Δημήτριο Μπασέτα

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 13-11-5020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ : Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Δέσποινα Γρυσμπολάκη, η οποία παραστάθηκε με δήλωση.

 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ :... κατοίκου ..., η οποία παραστάθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Μαρίας Καππίδη.

  

Η εφεσίβλητη - ενάγουσα άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών την από 13-6-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου .../2017 αγωγή της κατά της εναγομένης-εκκαλούσας και ζήτησε να γίνει δεκτή. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την υπ' αριθμ. 2438/2019 οριστική απόφαση του δέχτηκε εν μέρει την αγωγή αυτή. Κατά της πιο πάνω απόφασης η εναγόμενη - εκκαλούσα άσκησε την υπ' αριθμ. ./1-10-2019 έφεσή της, αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2019 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2019, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο αλλά προκατέθεσαν προτάσεις με μονομερή δήλωση του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η υπό κρίση έφεση της εναγομένης και ήδη εκκαλούσας κατά της υπ' αριθμ. 2439/2019 οριστική απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη (άρθρα 495 επ., 511, 513 παρ. 1, 516 παρ. 1, 517, 515 παρ.1, 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι ασκήθηκε εντός της νόμιμης τριαντακονταήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της (βλ. την υπ' αριθμ. ./24-9-2019 έκθεση επίδοσης του δικ. επιμελητή στο Εφετείου Αθηνών...). Αρμοδίως, φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 17Α ΚΠολΔ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3994/2011 και ισχύει για εφέσεις κατά αποφάσεων ειρηνοδικείου που ασκούνται από 25-7-2011 και εξής). Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή (άρθρο 532 ΚΠολΔ) και να εξεταστεί περαιτέρω, κατά την ίδια ειδική διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το αντίστοιχο παράβολο ασκήσεως εφέσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 495 παρ. 4 ΚΠολΔ.

 

Με την από 13-6-2017 αγωγή της ενάγουσας και ήδη εφεσίβλητης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, η ενάγουσα εξέθετε ότι κατήρτισε με την εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα το με αριθμ. ../22-12-1999 ασφαλιστήριο ζωής, στο παράρτημα Β' του οποίου προβλέπονταν μεταξύ άλλων η πρόσθετη ασφάλιση απαλλαγής από την πληρωμή των ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα ή σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας όπως αυτές προσδιορίζονται περιοριστικά στα ανωτέρω παράρτημα, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο καρκίνος (περίπτωση 4 της παραγράφου II του άρθρου 1 ορισμοί των γενικών όρων) και ειδικότερα εκτίθεται ότι η απαλλαγή αυτή δεν μειώνει με κανένα τρόπο τα δικαιώματα που πηγάζουν από του όρους της βασικής ασφάλειας ζωής και των παραρτημάτων της. Ότι η εναγόμενη εταιρεία, κατά το έτος 2013, όταν και διαγνώστηκε με καρκίνο και συγκεκριμένα με αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου αναγνώρισε ότι η ασθένεια της ήταν σοβαρή και κατ' εφαρμογή του σχετικού όρου του παραρτήματος την απάλλαξε από την καταβολή των ασφαλίστρων. Ότι στις 26-8-1915 η εναγόμενη, παράνομα και υπαίτια της κοινοποίησε επιστολή με την οποία την κάλεσε να υποβάλει ιατρικές εξετάσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, εντούτοις μετά την παραλαβή από αυτήν των ιατρικών γνωματεύσεων με την από 22-12-2015 επιστολή της, την ενημέρωσε ότι θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ισχύ το ασφαλιστήριό της εντούτοις ότι η απαλλαγή από την πληρωμή των ασφαλίστρων παύει και εφεξής θα έχει υποχρέωση καταβολής των ασφαλίστρων. Ότι κατόπιν των ανωτέρω διαμαρτυρήθηκε στην εναγόμενη με την από 1-10-2015 έγγραφη επιστολή της και ζήτησε την απαλλαγή από τα ασφάλιστρα της, χωρίς να λάβει καμία απάντηση από την εναγόμενη, πλην της ειδοποιήσεως για την πληρωμή των ασφαλίστρων. Ότι απέστειλε την υπ' αριθμ. .../27-11-2015 έγγραφη αναφορά της προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή ζητώντας να αποστείλει στην εναγόμενη σύσταση, ισχυριζόμενη ότι η άρνηση της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας να συνεχίσει την πρόσθετη κάλυψη περί απαλλαγής πληρωμής των ασφαλίστρων μετά την 22-11-2015 αντίκειται στη μεταξύ τους καταρτισθείσα σύμβαση και στις διατάξεις περί προστασίας του Καταναλωτή, δεδομένου ότι αρκεί η ύπαρξη μίας εκ των αναφερόμενων ασθενειών, καθότι δεν προβλέπεται η ετήσια επιβεβαίωση ύπαρξης ενεργούς νόσου σε κανένα όρο του ασφαλιστηρίου. Ότι η εναγόμενη εξακολουθεί και αρνείται την παροχή εκ μέρους της συγκεκριμένης πρόσθετης κάλυψης, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της και του ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου πλήρωνε υψηλό ασφάλιστρο, προκείμενου να έχει την εν λόγω κάλυψη. Ότι εξαιτίας της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της εναγόμενης υπέστη ζημία, συνιστάμενη στο ποσό των ασφαλίστρων που κατέβαλε μετά τη διακοπή της πρόσθετης κάλυψης, ύψους ποσού 3.229,84 ευρώ. Ότι επικουρικά η συμπεριφορά της εναγόμενης είναι καταχρηστική, ως αντικείμενη στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ αλλά και στις διατάξεις του N.2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών. Ότι επιπλέον, εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγόμενης υπέστη ηθική βλάβη για την οποία δικαιούται χρηματικής, ικανοποίησης. Με βάση αυτά τα περιστατικά η ενάγουσα ζήτησε, να υποχρεωθεί η εναγόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικοπραξίας, άλλως επικουρικά λόγω της παράβασης των όρων του ασφαλιστηρίου να της καταβάλει το συνολικά ποσό των 3.229,84 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την ημέρα καταβολής των ασφαλίστρων εκάστου εξαμήνου, όπως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και το ποσό των 3.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση έκρινε την αγωγή ως νόμιμη μόνο κατά τη συρρέουσα βάση της ευθύνης εκ της συμβάσεως ασφαλίσεως απορρίπτοντας ως μη νόμιμη την αξίωση περί χρηματικής ικανοποίησης νια ηθική βλάβη και ακολούθως δέχτηκε εν μέρει την αγωγή ως κατ' ουσίαν βάσιμη. Κατά της ανωτέρω απόφασης παραπονείται η εκκαλούσα με την κρινόμενη έφεσή της για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, οι οποίοι ανάγονται σε κακή εφαρμογή του νόμου και σ' εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να απορριφθεί η αγωγή της εφεσίβλητης και να καταδικαστεί η εφεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα της και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διάφορες, νια τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, οπ στην καθ' ύλην αρμοδιότητα ταυ πολυμελούς πρωτοδικείου υπάγονται α) όλες οι ιδιωτικές διάφορες που είναι δεκτικές χρηματικής αποτίμησης με αντικείμενο αξίας άνω των 250.000 ευρώ, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου (άρθρο 15 ΚΠολΔ) ή του μονομελούς πρωτοδικείου (άρθρα 16,17 αρ. 2 ΚΠοΛΔ) και β) όλες οι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης ιδιωτικού δικαίου διαφορές που συγχρόνως δεν υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου (άρθρο 17 αρ. 1 ΚΠολΔ), Ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης διάφορες είναι εκείνες που έχουν αντικείμενο, το οποίο από τη φύση του δεν έχει χρηματική αξία και αν ακόμη η απόφαση μπορεί να έχει συνέπειες οικονομικής φύσης [ΕφΠατρ 827/2010 ΝΟΜΟΣ). Σύμφωνα, όμως με τις διατάξεις των άρθρων 2S2 και 284 του ίδιου Κώδικα, το δικαστήριο, με οποιαδήποτε διαδικασία και αν δικάζει, εξετάζει τα παρεμπίπτοντα ζητήματα, ακόμα και όταν είναι αναρμόδιο να τα δικάσει, η εικονικότητα μιας δικαιοπραξίας μπορεί να εξετασθεί παρεμπιπτόντως ακόμη και από αναρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο και με οποιαδήποτε διαδικασία και αν δικάζει αυτό (ΑΠ 1054/2003, ΑΠ 1768/2001, ΕφΠειρ 499/2014 ΝΟΜΟΣ). Στην προκείμενη περίπτωση η εκκαλούσα με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης έφεσης προβάλλει τον ισχυρισμό, ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ήταν καθ’ ύλην αναρμόδιο να δικάσει την παραπάνω αγωγή, διότι προκειμένου να κρίνει εάν οφείλεται όχι το αιτούμενο ποσό έπρεπε προηγουμένως να αναγνωρίσει εάν η ενάγουσα είχε ή όχι υποχρέωση να καταβάλει τα ασφάλιστρα μέσω ερμηνείας των όρων του συμβολαίου, για το οποίο αρμόδιο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Συμφωνά, όμως με την παραπάνω νομική σκέψη, το Ειρηνοδικείο Αθηνών μπορούσε να εξετάσει το άνω παρεμπίπτον ζήτημα, επομένως ορθώς δέχθηκε την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του και δίκασε την ένδικη αγωγή, απορρίπτοντας την ένσταση της εναγομένης περί καθ’ ύλην αναρμοδιότητας του αφού λόγω της αξίας του διεκδικούμενου από την ενάγουσα ποσού, σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη, είχε τέτοια αρμοδιότητα να την δικάσει, εξετάζοντας παρεμπιπτόντως την ακυρότητα του προαναφερθέντος όρου της σύμβασης. Ακολούθως, ο άνω λόγος της έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

 

Από την επανεκτίμηση των εγγραφών, που οι διάδικοί επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, της προσκομιζόμενη από την εναγόμενη υπ’ αριθμ. .../18-12-2017 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών (βλ. την υπ' αριθμ.../11-12-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών …, η οποία ελήφθη μετά από νόμιμη κλήτευση της αντιδίκου της, σύμφωνα με τα άρθρα 421, 422, 423 και 424 ΚΠολΔ, για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατωτέρω, χωρίς να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, και τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε ως δικαστικά τεκμήρια αλλά και από τις ομολογίες που συνάγονται από τους  εν γενεί ισχυρισμούς των διαδίκων αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ’ αριθ. … ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής καταρτίσθηκε, στις 20-6-1996 , η από 22-12-2010 (ημερομηνία έναρξης ασφάλισης), μεταξύ των διαδίκων, σύμβαση ασφαλίσεως ζωής, ισοβίου διαρκείας. Το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής παρείχε,1 ειδικότερα, στην εφεσίβλητη: α) βασική ασφάλιση ζωής, β) ασφάλιση εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, γ) απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας . Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι η καταβολή των ασφαλίστρων 0α χωρεί σε δόσεις ανά εξάμηνο, ανερχομένου του ασφαλίστρου, κατά το χρόνο σύναψης της συζήτησης της αγωγής στο ποσό των 690,71 ευρώ. Στο Παράρτημα Β' του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» (και υπό τον υπότιτλο -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ») συμφωνήθηκε ότι «Με αυτό το Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών H ΕΘΝΙΚΗ» δηλώνει τα εξής: δέχεται την αίτηση του ασφαλισμένου με το Ασφαλιστήρια Ζωής και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον απαλλάξει από παραπέρα καταβολή ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης ζωής και των παραρτημάτων της πλην των παραρτημάτων Ζ και Κ, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πάθει διαρκή ολική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα πριν συμπληρώσει τα 65 του χρόνια. Στο άρθρο 1 του ενώ λόγω Παραρτήματα ς ορίζεται ότι: -Διαρκής Ολική Ανικανότητα θεωρείται η για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο από τότε που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Εταιρία διαρκής και ολοκληρωτική ανικανότητα τον Ασφαλισμένος, είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα, να εκτελέσει την εργασία που έκανε πριν πάθει την ανικανότητα ή κάθε άλλη εργασία για την οποία έχει την απαιτούμενη μόρφωση, εκπαίδευση και πείρα. Πάντως διαρκής ολική ανικανότητα θεωρούνται οπωσδήποτε οι παρακάτω περιπτώσεις: Ια) Η αθεράπευτη απώλεια της χρήσης και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού β) Η αθεράπευτη απώλεια της όρασης και των δύο άφθονων ή η απώλεια της όρασης ενός οφθαλμού και ενός ποδιού ή και χεριού, γ) Η συνεπεία ατυχήματος ανίατη παραφροσύνη. II. Οι σοβαρές ασθένειες Έμφραγμα μυοκαρδίου, η συνεπεία στεφανιαίας νόσου εγχείρηση BY-PASS, το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο καρκίνος, η νεφρική ανεπάρκεια. Στις παραπάνω περιπτώσεις του παρ. I και ΙΙ η διαρκής ολική ανικανότητα αναγνωρίζεται αμέσως- Οι παραπάνω περιπτώσεις διαρκούς ολικής ανικανότητας των παρ. I και II συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά. Στο αρθ. 1 του εν λόγω παραρτήματος ορίζονται οι σοβαρές ασθένειες του αρθ. 1 παρ. II «..:!...2~3 4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ορίζεται κάθε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και επέκταση κακοηθών κυττάρων και διήθηση των ιστών- Ο όρος καρκίνος περιλαμβάνει τη λευχαιμία, τα λεμφώματα, κακοήθη μελανώματα καθώς και τη νόσο τον HODGKIN εκτός του Ιου σταδίου,.». Κατά τη διάταξη του άρθρου 3 του Παραρτήματος (υπό τον ειδικότερο τίτλο «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ») ορίζεται "Ο Ασφαλισμένος οφείλει επίσης δύο (2) μήνες πριν από κάθε ετησία Επέτειο της σύναψης της ασφάλειας, να παρέχει με δικά του έξοδα ιατρική £κ6εση σχετική με την ανικανότητα τοπ». Τέλος, κατά το άρθρο 2 του Παραρτήματος (υπό τον ειδικότερο τίτλο «ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ») ορίζεται: Η Εταιρία απαλλάσσει τον Ασφαλισμένο από παραπέρα καταβολή ασφαλίστρων, αν ο Ασφαλισμένος πάθει Διαρκή Ολική Ανικανότητα ή κάποια από τις σοβαρές ασθένειες, και εφόσον η ασφάλεια βρίσκεται πλήρη ισχύ. Τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν και αφορούσαν το διάστημα από την ημερομηνία αναγγελίας της ανικανότητας μέχρι την ημερομηνία αναγνώρισης Επιστρέφονται. Σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η ικανότητα του ασφαλισμένου πρέπει να επαναληφθεί η καταβολή των ασφαλίστρων και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι γενικοί οροί του ασφαλιστηρίου ζωής.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η εφεσίβλητη διαγνώστηκε, στις 16-07-2013 από αδενοκαρκίνωμα ορθού με Wild type K-ras, μέτριας διαφοροποίησης (low grade-/iriodoratolh differentiated) με διήθηση του υποχιτώνα βλεννογόνου χωρίς να επεκτείνεται στο υποκείμενο μυϊκό και ένας από τους 20 συνολικά ανευρεθέντες λεμφαδένες παρουσιάζει μικροσκοπική μεταστατική διήθηση από το καρκίνωμα. Ο ως άνω καρκίνος και αντιμετωπίστηκε χειρουργικά στις 23-7-2013 , κατά την οποία αφαιρέθηκε τμήμα του σιγμοειδούς - ορθού. Ακολούθως, από τις 13-8-2013 η ασθενής άρχισε ενδοφλέβια χημειοθεραπεία (βλ. ιδίως την από 16-7-2013 έκθεση ιστολογικής εκτίμησης του διαγνωστικού εργαστηρίου, την από 17-7-2013 γνωμάτευση μαγνητικής τομογραφίας του …, την από 7-8-2013 έκθεση ιστολογικής διάγνωσης της ιατρού-παθολογοανατόμου του … το από 5-6-2013 ιατρικό σημείωμα και το από 24-3-2015 ιατρικό σημείωμα). Στις 23-9-2013 η εφεσίβλητη υπέβαλε στην εναγόμενη την από 16-9-2013 αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ζήτησε να ενεργοποιηθεί το παράρτημα Β του επίδικου συμβολαίου και την απαλλαγή από την καταβολή των ασφαλίστρων. Κατόπιν αυτού, η εναγόμενη ενεργοποίησε τον εν λόγω παράρτημα και γνωστοποίησε στην ενάγουσα ότι αναγνωρίζει τη σοβαρή ασθένειά της και την απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων για τη Βασική (ασφάλεια) ζωής , ισχυουσών των συμβατικών της υποχρεώσεων και εξ αυτού του λόγου της επέστρεφε τα ασφάλιστρα από 20-6-2013 , ποσού 690,71 ευρώ , που είχε καταβολή για το χρονικό διάστημα από 22-6-2013 έως 22-12-2013. Ακολούθως με την από 20-4-2015 συστημένη επιστολή της η εναγόμενη ζήτησε από την ενάγουσα προσκόμιση προσφάτων ιατρικών εγγράφων, προκείμενου να ελεγχθεί η υγεία της, ενώ την ενημέρωνε ότι σε περίπτωση που δεν το πράξει εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών, η εταιρεία θα προχωρήσει στην εφαρμογή των όρων του συμβολαίου και θα παύσει την ισχύ της Πρόσθετης ασφαλιστικής απαλλαγής ασφαλίστρων (Παράρτημα Β), ήτοι ότι θα επαναφέρει το συμβόλαιο σε κατάσταση πληρωμής ασφαλίστρων. Η ενάγουσα, σε συμμόρφωση της ανωτέρω επιστολής στις 28-7-2015 προσκόμισε μεταξύ άλλων την από 18-6-2014 και με αριθμό      ,. /2014/5095 Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας με την οποία πιστοποιήθηκε ορθοσιγμοειδόκτομή λόγω CA παχέος εντέρου (7/2013) με άμεση αποκατάσταση της εντερικής συνέχειας, χωρίς υποτροπή ή μεταστάσεις και με ποσοστό αναπηρίας 67% για το χρονικό διάστημα από 27-3-2014 έως 31-3-2015 και την από 8-6-2015 με αριθμό ../2015/… Γνωστοποίηση αποτελέσματος αναπηρίας , δυνάμει της οποίας η ενάγουσα διαγνώστηκε με αφαίρεση τμήματος σιγμοειδούς ορθού 7/2013 λαπαροσκοπικά, μετεγχειρητική ,ΧΜΟ, ήπια περιφερική νευροπάθεια αριστερού κάτω άκρου , χωρίς υποτροπή ή μεταστάσεις εκ του προσκομισθέντος ελέγχου και με αναπηρία ποσοστού 50% γιο το διάστημα από 06-04- 2015 έως 30-04-2016. Για το μετέπειτα χρονικό διάστημα δεν προσκομίζεται έγγραφο γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας. Κατόπιν έρευνας των ως άνω προσκομισθέντων εγγράφων η εναγόμενη κοινοποίησε στην ενάγουσα την από 26-08-2015 επιστολή της, με την οποία την ενημέρωνε ότι το συμβόλαιο της θα επανέρχονταν σε κατάσταση πληρωμής ασφαλίστρων από 22-12-2015, ενημερώνοντας την συγχρόνως ότι στην περίπτωση που στο μέλλον προκύψει εκ νέου θέμα απαλλαγής της από την πληρωμή των ασφαλίστρων αυτή θα αποφασιζόταν τηρουμένων των διατάξεων του Παραρτήματος Β' του συμβολαίου της. Στις 27-11-2015 με την υπ’ αριθμ. πρωτ … αναφορά π ενάγουσα απευθύνθηκε παραπονούμενη στο Συνήγορο του Καταναλωτή (ΣτΚ) επικαλούμενη επιπλέον θέματα υγείας (πολυνευροπάθεια συνεπεία XMC), επί της οποίας η εναγόμενη με το από 28-12-2015 έγγραφο που προσκόμισε στην ως άνω Αρχή (αρ. πρωτ. Εισερχ…/-01-2016) παρείχε διευκρινήσεις επί του ζητήματος, εμμένοντας στη θέση της ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης που θέτει το συμβόλαιο για την εξακολούθηση απαλλαγής από τα ασφάλιστρα, καθότι δεν εμφανίζει πλέον ούτε διαρκή, ούτε ολική ανικανότητα προς εργασία και ζήτησε ιατρικά δικαιολογητικά για την πολυνευροπάθεια προκειμένου να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη περίπτωση, τα οποία εν τούτοις ή ενάγουσα δεν προσκόμισε, ως μη έχουσα, κατά τους ισχυρισμούς της από τους όρους του ασφαλιστηρίου σχετική υποχρέωση προς τούτο, διαμαρτυρόμενη προς τούτου εκ νέου στο Συνήγορο του Καταναλωτή με την από 19-01-2016 επιστολή διαμαρτυρίας της. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή με το από 19-5-2016 πρακτικό μη επίτευξης συμβιβασμού κατέληξε ότι αρμόδια για την επίλυση του θέματος είναι τα πολιτικό δικαστήρια. Περαιτέρω η ενάγουσα απέστειλε στην εναγόμενη την από 10-02-2016 εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία & πρόσκληση με την οποία διαμαρτυρόταν για την άρνηση της πρώτης να συνεχίσει την απαλλαγή από την πληρωμή των ασφαλίστρων, ισχυριζόμενη ότι η κάλυψη περί απαλλαγής των ασφαλίστρων λόγω σοβαρής ασθένειας δεν εξαρτάται από τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης πλην της ισχύος του ασφαλιστηρίου και δήλωσε ότι προς αποφυγή της παράνομης και καταχρηστικής καταγγελίας θα εξακολουθήσει να καταβάλει τα ασφάλιστρα, όπως και έπραξε, γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται από την εναγόμενη. Η εφεσίβλητη, παρά την καταβολή των ασφαλίστρων, επέμενε και επιμένει στην άποψη της, σχετικά με τους ανωτέρω συμβατικούς όρους, ότι πρέπει να απαλλάσσεται από τα ασφάλιστρα και για τούτο επέλεξε, πλέον, να προχωρήσει στην άσκηση της ένδικης αγωγής. Με βάση τα ανωτέρω, αποδεικνύεται (από όλα τα προσκομισθέντα από τους διαδίκους ιατρικό πιστοποιητικά), ότι μετά την υποβολή της εφεσίβλητης στον κύκλο χημειοθεραπείας και κατόπιν παρακολούθησής της για ικανό χρόνο, αυτή δεν νοσούσε κατά τον κρίσιμο χρόνο, τον Ιούνιο του έτους 2015, οπότε της ζητήθηκε να καταβάλει νέου τα ασφάλιστρα από 22-12-2015 και εντεύθεν. Τούτο διότι, δεν εντοπίζονται, πλέον ο" αυτήν, ύποπτα ευρήματα κακοηθείας, ενώ η υποβολή της σε τακτικό εργαστηριακό έλεγχο γίνεται βάσει του ισχύοντος διεθνώς πρωτοκόλλου και για προληπτικούς λόγους, κάθε 3 με 6 μήνες νια τα τρία πρώτα έτη και κάθε β μήνες για το τέταρτο και πέμπτο έτος- Το ως άνω γεγονός της μη ύπαρξης ενεργού νόσου της εφεσίβλητης, κατά τον κρίσιμο ανωτέρω χρόνο επιβεβαιώνεται τόσο από τα ανωτέρω ιατρικά πιστοποιητικά αλλά και από την από 16-12-2017 γνωμάτευση του ιατρού-ειδικού παθολόγου, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων τα κάτωθι: «Τα σχετικά ποσοστά 5ετσΰς επιβίωσης για το στάδιο 1ΙΙΑ του καρκίνου του παχέος εντέρου κυμαίνονται στο 89% και υπολογίζονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης ΤΝΜ της Αμερικάνικης Κοινής Επιτροπής για τον Καρκίνο και της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου. Η παρακολούθηση των ασθενών με τη συγκεκριμένη κακοήθεια μετά την αρχική αντιμετώπιση γίνεται βάσει πρωτοκόλλου, με σκοπό την ανεύρεση νέων πολυπόδων και την πρόληψη των υποτροπών, και τούτο κάθε 3 με 6 μήνες, για τα τρία πρώτα έτη, κάθε 6 μήνες για το τέταρτο και πέμπτο έτος..." και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εφεσίβλητη τον Ιούλιο του έτους 2013 διαγνώστηκε με καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου ΙΙΙΑ, ο οποίος αντιμετωπίστηκε χειρουργικά και στη συνέχεια έλαβε χημειοθεραπεία βάσει πρωτοκόλλων, ενώ με την ολοκλήρωση του σχήματος και τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούνιο του 2015 παρέμεινε χωρίς υποτροπή της νόσου. Στο ως άνω συμπέρασμα ο ανωτέρω ιατρός κατέληξε έχοντος λάβει υπόψη του σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμάτευση τα κάτωθι έγγραφα ( ήτοι α) Την από 9-8-2013 έκθεση παθολογοανατομικής εξέτασης του παθολογονατομικού εργαστηρίου ταυ παθολογονατομικού του νοσοκομείου με κλινικές πληροφορίες Ca (κακοήθεια) ορθού περίπου στα 13 εκ από τον σφιγκτήρα·σε υλικό (τμήμα σιγμοειδούς - ορθού- και ιστολογική διάγνωση το αδενοκαρκίνωμα ορθού μεγαλύτερης διαμέτρου 1,7 m, μέτριας διαφοροποίησης (low grade/moderatefy differentiated), το οποίο διηθεί μέχρι τον υποβλενογόνιο χιτώνα, χωρίς να επεκτείνεται στον υποκείμενο μυϊκό και ένας από τους 20 συνολικά ανευρεθέντες λεμφαδένες παρουσιάζει μικροσκοπική μεταστατική διήθηση από το καρκίνωμα, β) [β) Το από 14-8-2013 εξιτήριο του νοσοκομείου ΙΑΣΩ General Γενική Κλινική Χολαργού ΑΕ με αιτία εισαγωγης το Ca παχέος εντέρου - ΧΜΘ (χημειοθεραπεία) και θεραπευτική αγωγή που εφαρμόστηκε, το δοσολογικό σχήμα του χημειοθεραπευτικού ακροάματος που χορηγήθηκε (γ) Το οπό 05/03/2013 ιατρικό σημείωμα της θεράπουσας αιματολόγου - ογκολόγου διευθύντριας της Αιματολογικής - Ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου . ...που αναφέρει την ημερομηνία της διάγνωσης της κακοήθειας (16/(17/2013), την περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση και την ημερομηνία έναρξης της χημείο θεραπευτικής αντιμετώπισης (13/08/13) η οποία όπως αναφέρει θα είχε διάρκεια 6 μηνών, (δ) Τα από Μαρτίου 2014 αποτελέσματα αιματολογικού ελέγχου με απεικονιστικές εξετάσεις που είναι δίχως παθολογικά ευρήματα, (ε) Την από 18/06/2014 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης, στην οποία αναφέρεται το ιστορικό της ορθοσιγμοειόεκτομής λόγω Ca παχέος εντέρου (712013) με άμεση αποκατάσταση εντερικής συνεχείας, χωρίς υποτροπή ή μεταστάσεις μέχρι σήμερα, με την οποία η εφεσίβλητη έλαβε ποσοστό αναπηρίας 67% για ένα έτος (27/03/2014 έως 31/03/2015), (στ) Τα από 20/02/2014 αποτελέσματα αιματολογικού και απεικονιστικού ελέγχου που είναι δίχως παθολογικά ευρήματα, (ζ) Το από 24/03/2015 ιατρικό σημείωμα της θεράπουσας αιματολόγου - ογκολογου Διευθύντριας της Αιματολογικής - Ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου… που αναφέρει το αναλυτικό ιστορικό από την ημερομηνία της διάγνωσης μέχρι και την ολοκλήρωση του χημειοθεραπευτικού σχήματος και αναφέρει ότι βρίσκεται σε συχνό κλινικό εργαστηριακό και απεικονιστικά έλεγχο για τυχόν υποτροπή και ότι λόγω του νοσήματος και των χημειοθεραπειών η ασθενής παρουσιάζει επεισόδια οξέος κοιλιακού άλγους, διαρροϊκές κενώσεις, σοβαρή περιφερική νευροπάθεια με αστάθεια βάδισης και έντονη κόπωση και παραμένει κλινήρης για το μεγαλύτερα διάστημα της ημέρας, η) Τον οπό 29/05/2035 απεικονιστικό έλεγχο θώρακος που είναι δίχως παθολογικά ευρήματα, στ) την από 8-8-2015 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας στην οποία αναφέρεται το ιστορικά της αφαίρεσης τμήματος σιγμοειδούς ορθού λαπαροσκοπικά, μετεγχειρητική ΧΜΟ, ήπια περιφερική νευροπάθεια αριστερού κάτω άκρου -χωρίς υποτροπή ή μεταστάσεις εκ του προσκομισθέντος ελέγχου, βάσει αυτών, η εφεσίβλητη έλαβε ποσοστό αναπηρίας 50% για ένα έτος (06/04/2015 έως 30/04/2016) και τις (ι) Τις από 20/06/2015 ενδοσκοπήσεις ανώτερου και κατώτερου πεπτικού με ένδειξη -ενδοσκόπηση επιτήρησης μετά σιγμοειδεκτομη για Ca ορθοσιγμσειδούς τον Ιούλιο 2013- που είναι δίχως παθολογίκά ευρήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με την από 12-2-2016 έκθεση της ιατρού - χειρουργού … αναφέρεται ότι η ασφαλισμένη είναι ελεύθερη ενεργούς νόσου , ενώ η ήπια περιφερική νευροπάθεια εντάσσεται στα πλαίσια της χημεία Θεραπείας, μετά το πέρας της οποίας υποχωρεί. Τα ως άνω επιβεβαιώνονται και από την από 15-11-2020 ιατρική γνωμάτευση του ιατρού-χειρουργού .., που προσκομίζει και επικαλείται η εκκαλούσα οποίος αναφέρει ότι η εφεσίβλητη είναι ελεύθερη νόσου, καθόσον 7 χρόνια μετά τη διάγνωση του ορθοσιγμοειδούς καρκίνου δεν έχει ενδείξεις υποτροπής ή μετάστασης. Επίσης, τα ανωτέρω δεν αντικρούονται από την από 10-11-2020 ιατρική γνωμάτευση της ιατρού ογκολόγου-αιματολόγου …, που προσκομίζει και επικαλείται η εφεσίβλητη, στην οποία αναφέρεται ότι η εφεσίβλητη βρίσκεται σε στενή ιατρική παρακολούθηση για τυχόν υποτροπή της νόσου καθώς δεν αποκλείεται η εμφάνιση μεταστατικής νόσου ή ανάπτυξη δεύτερης κακοήθειας τ ενώ η ήπια νευροπάθεια αποτελεί επιπλοκή της χημειοθεραπείας, δεδομένου 6τι σύμφωνα με τα ως άνω ιατρικό πιστοποιητικό πιστοποιείται ότι η εφεσίβλητη δεν έχει ενδείξεις υποτροπής ή μετάστασης, αφού n εφεσίβλητη πλέον μετά τη θεραπεία της δεν υπόκειται σε χημειοθεραπείες και δεν λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχει ενεργός νόσος και εντεύθεν ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση της εφεσίβλητης να καταβάλει τα οφειλόμενα ασφάλιστρα στην εκκαλούσα ασφαλιστική εταιρεία , σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 1,2, Τ11 και 3 του παραρτήματος Β της βαλλιστικής σύμβασης ασφάλιση ζωής, καθώς η απαλλαγή της εφεσίβλητης από την καταβολή των ασφαλίστρων ίσχυε για όσο χρονικό διάστημα η νόσος ήταν ενεργός και 5su επήλθε με μόνη την προσβολή της εφεσίβλητης από τη νόσο και εις το διηνεκές, για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση, ασχέτως της καλής ή όχι, κατάστασης της υγείας της. όπως η εφεσίβλητη ισχυρίζεται.

 

Η εφεσίβλητη ερμηνεύει το περιεχόμενο των ανωτέρω αναφερομένων όρων της ασφαλιστικής συμβάσεως διαφορετικά καθώς ισχυρίζεται ότι π απαλλαγή της από τα ασφάλιστρα θα έπρεπε να ισχύσει για όσο διάστημα ισχύει και η σύμβαση ενόψει της αναγνωρίσεως εκ μέρους της εναγομένης της σοβαρής ασθένειας, από την οποία πάσχει ασχέτως αν η νόσος είναι ενεργός ή όχι, εφόσον δεν γίνεται τοιαύτη διάκριση στη σύμβαση και επιπροσθέτως είναι διαφορετικοί οι όροι της σύμβασης σε περίπτωση -ανικανότητας προς εργασία και διαφορετικοί σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, όπως η ίδια , διαγνωστεί με σοβαρή ασθένεια, όπως εν προκειμένω ο καρκίνος. Οι προαναφερόμενοι όροι, ερμηνευόμενοι υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, με αναζήτηση της αληθινής βούλησης των συμβαλλομένων μερών χωρίς προσήλωση στις λέξεις και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, αναφέρονται καταρχήν σε υποχρέωση της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας (εκκαλούσας) να απαλλάξει την ασφαλισμένη - ενάγουσα (εφεσίβλητη) από τη συμβατική της υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση επελεύσεως είτε -διαρκούς ολικής ανικανότητας είτε εκδηλώσεως οιασδήποτε εκ των διαλαμβανόμενων στον κατάλογο του άνω Παραρτήματος «σοβαρών ασθενειών», πλην όμως σε περίπτωση ιάσεως της «διαρκούς ολικής ανικανότητας είτε ιάσεως της άνω σοβαρής ασθένειας (γεγονός που πάντα με όρο της συμβάσεως η ασφαλισμένη υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην ασφαλιστική εταιρία) ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων, ενώ σε περίπτωση υποτροπής της νόσου η εκδήλωσης έτερης ή διαπίστωσης εκ νέου ανικανότητας ενεργοποιείται και πάλι ο όρος αυτός περί απαλλαγής εκ της καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή υπό την οποία η ασφαλιστική εταιρία- εναγομένη (εκκαλούσα) βαρύνεται πάντα ακόμα και σε περίπτωση ιάσεως της σοβαρής ασθένειας με την εκπλήρωση της παροχής της, ήτοι στην παροχή ασφαλιστικής καλύψεως, και η ασφαλισμένη -ενάγουσα (εφεσίβλητη) απαλλάσσεται στο διηνεκές από την αντίστοιχη αντιπαροχή της», ήτοι από την καταβολή του συμφωνημένου ασφαλίστρου, αντίκεται στο σκοπό τής συμβάσεως και στις ανωτέρω αρχές καθόσον οδηγεί σε πλήρη ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου αυτής (βλ. ομοίως ΕιρΑΘ. 15α6/2Ο20 δημ. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΑΘ. 2Β14/2020 5ηρ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΑΘ, 4634/2020, ΕφΑθ, 1435/2019, ΕφΑΘ. 4143/2019. ΕφΑΘ 3775/2017 δημ. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Αντίθετο συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί από το γεγονός στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 2.1 ταυ ανωτέρω Παραστήματος γίνεται λόγος για την ενεργοποίηση και πάλι της υποχρέωσης καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η ικανότητα του ασφαλισμένου» και όχι σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η υγεία του και έχει ιαθεί η «σοβαρή ασθένεια». Εξάλλου και ο ισχυρισμός ότι αυτό έχει αναγραφεί ακριβώς γιατί η ανικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.1 του Παραρτήματος θα μπορούσε να αποκατασταθεί, ενώ οι σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στο άρθρο 1.I του ίδιου Παραρτήματος, όπως ο καρκίνος δεν αποκαθίστανται-θεραπεύονται δεν συνάδει με το αληθές περιεχόμενο της σύμβασης καθώς α) υπάρχουν περιπτώσεις, από αστές που αναφέρονται επίσης στο ίσιο Παράρτημα, διαρκούς ολικής ανικανότητας που η ανικανότητα κρίνεται μόνιμη (όπως η αθεράπευτη απώλεια της όρασης) και αντίστοιχα σοβαρές ασθένειες, επίσης από αυτές που περιγράφονται στο εν λόγω Παράρτημα, που Θεραπεύονται (όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου), ώστε η αναφορά, σε «σοβαρές «ασθένειες» δεν γίνεται αποκλειστικά και μόνον για ασθένειες που δεν θεραπεύονται (όπως η νεφρική ανεπάρκεια όπου ο ασφαλισμένος υποβάλλεται σε διαρκή αιμοκάθαρση), οι οποίες άλλωστε αναφέρονται με τυχαία σειρά, χωρίς διάκριση σε σοβαρά ιάσιμες και μη ιάσιμες ασθένειες, β) Επίσης η αναγραφή στο αρ. 2,1 του ίδιου Παραρτήματος ότι η επιστροφή των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν και αφορούσαν το διάστημα από την ημερομηνία «αναγγελίας της ανικανότητας» μέχρι την αναγνώριση, αφορά και την αναγνώριση της «σοβαρής ασθένειας» χωρίς αυτό να καταγράφεται ειδικώς. Τέλος, δε η υποχρέωση του ασφαλισμένου να παρέχει δύο μήνες πριν κάθε ετήσια αναγνώριση, με δικά του έξοδα ιατρική έκθεση σχετικά με την ανικανότητα του, σαφώς συνάγεται ότι αφορά σε αντίστοιχη υποχρέωση για προσκόμιση ιατρικών πιστοποιητικών σχετικά με την κατάσταση και της υγείας του, ενόψει του ότι το εν λόγω άρθρο 3 ταυ Παραρτήματος τιτλοφορείται «Υποχρεώσεις σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας». Από το σύνολο των άρθρων του εν λόγω Παραρτήματος με βάση την αληθινή βούληση των μερών, τα συναλλακτικά ήθη και τις ανωτέρω αρχές, συνάγεται ότι η αναφορά σε κάποια άρθρα μόνον της «ανικανότητας» και όχι και της «σοβαρής ασθένειας» είναι ενδεικτική και δεν αποκλείει την εφαρμογή τους σε περιπτώσεις αναγνώρισης μόνον «σοβαρής ααθένειας» (βλ. και ΕφΑθ 7141/2019 προσκομιζόμενη).

 

Ενόψει όλων αυτών, σε συνδυασμό με τα ιατρικά πιστοποιητικά, κρίνεται ότι η από τον Ιούνιο του 2015 δεν υφίσταται ενεργός πλέον η νόσος του καρκίνου στην εφεσίβλητη, και δεν υπάρχουν επιπλοκές ούτε συνέπειες τέτοιες που να δυσχεραίνουν την καθημερινή ζωή της, με επίπονες θεραπείες η με φαρμακευτική αγωγή, ή που να μην της Επιτρέπουν να εργαστεί. Συνακόλουθα των ανωτέρω. Εφόσον η ενάγουσα -εφεσίβλητη δεν νοσεί από ενεργή νόσο του καρκίνου, δεν συντρέχει περίπτωση ενεργοποίησης του όρου απαλλαγής από την πληρωμή των ασφαλίστρων του παραρτήματος β της σύμβασης για το επίδικο διάστημα και ορθώς ισχυρίστηκε η εκκαλούσα on ενεργοποιήθηκε εκ νέου, από την 22-13-2015 η υποχρέωση της εφεσίβλητης να καταβάλει σε αυτήν τα οφειλόμενα ασφάλιστρα. Μετά ταύτα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, τα οποίο έκρινε, κατά τα ανωτέρω, την αγωγή ως και ουσιαστικά βάσιμη, έσφαλε ως προς την εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων. Πρεπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η έφεση, ως προς τον τέταρτο από τους λόγους της και, αφού εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, να κρατηθεί! η υπόθεση στο Δικαστήριο τούτο νια να εκδικαοτεί στην ουσία της η αγωγή και να απορριφθεί αυτή, ως ουσιαστικά αβάσιμη, κατά τα εκτιθέμενα στο διατακτικό της απόφασης αυτής. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή του κατατεθέντος από την εκκαλούσα, ηλεκτρονικού παράβολου σε αυτήν, λόγω της νίκης της (άρθρο 495 παρ. 3 του ΚΠολΔ, όπως η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 4055/2012 και έχει ήδη αναριθμηθεί σε παρ. 3 μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015). Τέλος, πρέπει να επιδικαστεί εις βάρος της εφεσίβλητης, η δικαστική δαπάνη της εκκαλούσας, κατά το νόμιμο αίτημα αυτής και για τους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας, Λόγω της νίκης της τελευταίας (άρθρα 163, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα επίσης στο διατακτικό της απόβασης αυτής.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος.

 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την υπ' αριθ. 2438/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών

 

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ την αγωγή.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ενάγουσα - εφεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης-εκκαλούσας των δύο βαθμών δικαιοδοσίας τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) Ευρώ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση του παραβόλου ασκήσεως έφεσης στην εκκαλούσα·

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις 27-1-2021 στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ