ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 196/2020

 

Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή - Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο -.

 

Αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος κατά ποσοστό 100% του επίδικου ακινήτου. Το εναγόμενο Δημόσιο δεν επικαλείται, ούτε προσκομίζει κάποιο αποδεικτικό μέσο το οποίο να αποδεικνύει τη βασιμότητα των ισχυρισμών του περί κυριότητας επί του επίδικου ακινήτου. Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής του επίδικου ακινήτου ώστε να αναγραφεί ότι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή, το εν λόγω ακίνητο ανήκε κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% στον ενάγοντα, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, αντί της εσφαλμένης αναγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη».

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

[ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ]

 

 

Αριθμός:   196/2020

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: ./2018

 

TO MONOMEΛEΣ ΠPΩTOΔIKEIO ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

-------------------------------------

 

Συγκροτήθηκε από τον Κτηματολογικό Δικαστή Αθανάσιο Τζιούμη, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Χρυσούλα Κατσαΐτη.  

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Ιανουαρίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

TΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Γ. Π. του Ν. και της Β., κατοίκου ʼνω Πατρών με ΑΦΜ , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σωτήριο Σταυρόπουλου, που κατέθεσε προτάσεις πριν τη συζήτηση της αγωγής και δεν έκανε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο ακροατήριο.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. Γεώργιο Δεληγιάννη, που κατέθεσε προτάσεις πριν τη συζήτηση της αγωγής και δεν έκανε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο ακροατήριο.

 

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-6-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2018 αγωγή του. Μετά την παρέλευση των θεσπιζόμενων στο νόμο προθεσμιών και το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας που σχηματίστηκε με την κατάθεση της ως άνω αγωγής και δυνάμει της υπ αριθ. ./28.12.2018 πράξης ορισμού Δικαστή και ημερομηνίας συζήτησης του Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Πατρών, ορίστηκε ο Δικαστής για την εκδίκαση της ανωτέρω αγωγής και η ημερομηνία συζήτησής της, ήτοι αυτή που αναφέρεται στην αρχής της παρούσας.

 

Κατά τη δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων παραστάθηκαν όπως ανωτέρω αναφέρεται, είχαν δε καταθέσεις προτάσεις και ζητούσαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές.

 

 

Μελέτησε τη Δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο

 

 

            Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-6-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2018 αγωγή του. αγωγή του, η συζήτηση της οποίας, μετά το πέρας των προθεσμιών των διατάξεων του άρθρου 237 του ΚΠολΔ, προσδιορίστηκε με τη με αριθμό 519/2018 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφηκε στο πινάκιο. Από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει το εμπρόθεσμο της κατάθεσης των προτάσεων και των αμοιβαίων αντικρούσεων με προσθήκη στις προτάσεις όλων των διαδίκων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 § 1 εδ. α΄ και § 2 εδ. α΄ του ΚΠολΔ και η προσκομιδή από τον ενάγοντα με επίκληση στις προτάσεις του του από 10-10-2018 ειδικού πληρεξουσίου, με το οποίο δίνεται η πληρεξουσιότητα προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, για τις διενεργηθείσες από αυτόν πράξεις της προδικασίας και την παράστασή του στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 § 1, 104 και 237 § 1 εδ. β΄ του ΚΠολΔ.

 

            Με την κρινόμενη αγωγή του, ο ενάγων εκθέτει ότι ο αποβιώσας στις 18-1-2018 πατέρας του, Ν. Π. του Χ, είχε αποκτήσει με πρωτότυπο τρόπο (έκτακτη χρησικτησία) την αποκλειστική κυριότητα του επαρκώς περιγραφόμενου στην αγωγή ακινήτου, που βρίσκεται στα ʼνω Πατρών. Ότι κατά τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών το εν λόγω ακίνητο, που έλαβε αριθμό ΚΑΕΚ , εμφανίζεται εσφαλμένα ως «αγνώστου ιδιόκτητη». Με βάση αυτό το ιστορικό, ο ενάγων, επικαλούμενος έννομο συμφέρον ως κληρονόμος του πατέρα του, ζητεί: α) να αναγνωριστεί ότι κατά το χρόνο που ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου στην περιοχή των Πατρών, ήτοι η 30-3-2004, ο ως άνω δικαιοπάροχος του ήταν αποκλειστικός κύριος του επίδικου ακινήτου, β) να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής του επίδικου ακινήτου, ώστε αντί του εσφαλμένα αναγραφόμενου «αγνώστου ιδιοκτήτη» να καταχωρισθεί το εμπράγματο δικαίωμα της αποκλειστικής κυριότητας κατά ποσοστό 100% του ως άνω δικαιοπαρόχου του με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί το εναγόμενο να πληρώσει τα δικαστικά του έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο, η αγωγή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14 § 2 και 29 § 1 του ΚΠολΔ και 6 § 2 περ. α΄ εδ. α΄ του Ν. 2664/1998) κατά την τακτική διαδικασία. Για το παραδεκτό της α) η κρινόμενη αγωγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα, όπως η προθεσμία διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 4623/2019 ΦΕΚ Α 134/9.8.2019, β) καταχωρίσθηκε εμπρόθεσμα και νόμιμα κατά τις διατάξεις των άρθρων 220 § 1 του ΚΠολΔ και 12 § 1 περ. ιβ΄ του Ν. 2664/1998 στο κτηματολογικό φύλλο του επίδικου ακινήτου με ΚΑΕΚ ... (βλ. το με αριθμό πρωτ. ./2-7-2018 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών) και γ) προσκομίζεται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του επίδικου ακινήτου. Περαιτέρω, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1033επ. του ΑΚ, 70 του ΚΠολΔ και 6 § 1, § 2 εδ. α΄ και εδ. ε΄ και 12 § 1 περ. στ΄ του Ν. 2664/1998 και συνεπώς, πρέπει, να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

            Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων η υπ αριθ. ./11-10-2018 ένορκη κατάθεση μάρτυρα ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών ..., αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ήδη αποβιώσας στις 18-1-2008, Ν. Π. του Χ. του και της Γ., πατέρας του ενάγοντος, ήταν αποκλειστικός κύριος ενός ακινήτου, επιφανείας 835,50 τ.μ. κατά πρόσφατη και ακριβή καταμέτρηση, που βρίσκεται στη θέση «» του Δήμου Πατρέων και το οποίο συνορεύει βόρεια με την οδό Μ., ανατολικά με ιδιοκτησία Α. Π., δυτικά με ιδιοκτησία Χ. Σ. και νότια με ιδιοκτησία Β. Σ.. Ο ως άνω πατέρας του ενάγοντος απέκτησε την αποκλειστική και πλήρη κυριότητα του εν λόγω ακινήτου με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, καθότι το κατείχε και το νεμόταν για χρόνο μεγαλύτερο της εικοσαετίας χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από κανέναν, ήτοι από το χρόνο θανάτου του δικού του πατέρα, που συνέβη στις 19-3-1969, ασκώντας επ αυτού όλες τις προσιδιάζουσες στη φύση και τον προορισμό του διακατοχικές πράξεις, όπως ενδεικτικά περίφραξη, επίβλεψη, καλλιέργεια κηπευτικών κ.λπ. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι μετά την ολοκλήρωση της φάσης της κτηματογράφησης και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών, το ανωτέρω ακίνητο καταχωρίστηκε στα οικεία κτηματολογικά φύλλα με αριθμό ΚΑΕΚ , με την εσφαλμένη όμως ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης». Ωστόσο, η ως άνω αρχική εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα της αποκλειστικής κυριότητας που είχε ο παραπάνω δικαιοπάροχος του ενάγοντος στο επίδικο ακίνητο, κατά το χρόνο που ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου στην περιοχή των Πατρών, ήτοι η 30-3-2004. Το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται ότι το επίδικο ακίνητο, ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο ίδιο, δυνάμει των Πρωτοκόλλων του Λονδίνου του έτους 1830 και της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης του 1832, με τα οποία απέκτησε «κυριαρχικώ δικαιώματι» τις γαίες του Τουρκικού Δημοσίου και των τούρκων ιδιωτών, άλλως ότι περιήλθε στην κυριότητά του βάσει του άρθρου 1 του από 3/12-12-1833 Β.Δ. ως λιβάδι ή βοσκότοπος, άλλως ως αδέσποτο κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 21-6/10-7-1837 «περί διακρίσεως των κτημάτων», άλλως δυνάμει τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας. Ωστόσο, όλοι οι παραπάνω ισχυρισμοί κρίνονται απορριπτέοι ως κατ ουσίαν αβάσιμοι, αφού το Ελληνικό Δημόσιο δεν επικαλείται αλλά ούτε και προσκομίζει κάποιο αποδεικτικό μέσο, με το οποίο να αποδεικνύει τη βασιμότητά τους.

 

            Κατόπιν όλων των ανωτέρω και δεδομένου του έννομου συμφέροντος που έχει ως ενάγων ως κληρονόμος του πατέρα του για την άσκηση της υπό κρίση αγωγής, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή ως κατ ουσίαν βάσιμη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Τέλος, παρά την ήττα του εναγομένου, τα δικαστικά έξοδα της παρούσας δίκης πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, δεδομένου ότι για την πρόκληση της εν λόγω δίκης του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998, υπαίτιος αποκλειστικά είναι ο δικαιοπάροχος του ενάγοντος, ο οποίος, όπως αναφέρεται στο αγωγικό δικόγραφο, παρέλειψε να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας κατ άρθρο 2 του ν. 2308/1995 κατά την κτηματογράφηση της περιοχής, όπου κείται το επίδικο ακίνητο, με συνέπεια να αναγραφεί στις πρώτες εγγραφές στο οικείο κτηματολογικό φύλλο ως δικαιούχος κυριότητας «άγνωστος ιδιοκτήτης» (ΕφΑΘ 2375/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

            Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

            Δέχεται την αγωγή.

 

            Αναγνωρίζει ότι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή των Πατρών που συνέβη στις 30-3-2004, ο Ν. Π. του Χ. και της Γ. ήταν κύριος κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 100% του επίδικου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ , όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

 

            Διατάσσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής του ανωτέρω ακινήτου με ΚΑΕΚ , έτσι ώστε να αναγραφεί ότι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή των Πατρών που συνέβη στις 30-3-2004, το παραπάνω ακίνητο ανήκε κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% στον Ν. Π. του Χ. και της Γ., με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, αντί της εσφαλμένης αναγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη».

 

            Συμψηφίζει το σύνολο των δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων.

 

            ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα στις 23 Μαρτίου 2020, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ