ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΕφ (Ασφ.Μ.) Αθ 33/2023

 

Διορθώνει το σφάλμα του Πρωτοδικείου ότι επίδοση σε διεύθυνση που δεν κατοικεί ο καθ’ ου η διαταγή πληρωμής δεν την εξαφανίζει, όπως ο ΚΠολΔ ρητά ορίζει, και περιγράφει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή ως δημόσιου λειτουργού όταν επιδίδει πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Διαφοροποιεί τα γεγονότα τα οποία παράγουν πλήρη δικανική πεποίθηση και εκείνα που είναι δεκτικά ανταπόδειξης με μάρτυρες. Αναστέλλει τον πλειστηριασμό μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

 

 

 

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

 

Αριθμός Αποφάσεως 33/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από την Δικαστή Ελένη Χαλαβαζή, Εφέτη, την οποία όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Εφετείου Αθηνών.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 1η Φεβρουαρίου 2023 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της αιτούσας: ..., κατοίκου Αγίου Ιωάννη, επί των οδών ..., (.η Πολυκατοικία), με ΑΦΜ ..., η οποία εμφανίστηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Κριμίζη.

 

Της καθ' ης η αίτηση: Εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece», όπως μετονομάσθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώμυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES», η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ ., νόμιμα εκπροσωπούμενης, ως καθολική διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρείας "ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ", λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη στις 27.12.2013 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 9243/2013), που είχε υποκαταστήσει στις  18.1.2013 την ανώνυμη εταιρεία "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ" σε όλες τις συμβατικές της σχέσεις καθώς και στις πάσης φύσεως παρεπόμενες εξασφαλίσεις της, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εδρεύουσας στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός George's Dock αριθ. 3, 4ος όροφος IFSC, Δουβλίνο 1) αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού υπό την επωνυμία «CAIRO No 2. FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Αθήνα, οδός Όθωνος, αρ. 8 και ΑΦΜ ., νόμιμα εκπροσωπούμενης, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, η οποία εκπροσωπήθηκε   στο   ακροατήριο   από   την  πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Γεωργαντοπούλου.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 30.1.2023 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 893/146/2023 και προσδιορίστηκε για την παρούσα δικάσιμο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 630Α ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν την ισχύ του Ν. 4335/2015, η διαταγή πληρωμής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών, η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει. Η χρονική και μάλιστα σύντομη, οριοθέτηση της επίδοσης της διαταγής πληρωμής αποσκοπεί στην ταχεία περάτωση της διαφοράς από αυτή, ενόψει του τρόπου έκδοσής της, δηλαδή χωρίς ακρόαση του καθού στρέφεται αυτή, ώστε να λάβει γνώση αυτής έγκαιρα και να ενεργήσει για την άμυνα του ή τη διευθέτηση της διαφοράς (ΑΠ 847/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη, Συμπληρωματικός Τόμος 2001 σελ.604 παρ.1). Η διάταξη αυτή καθιστά υποχρεωτική την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον καθ' ου και θεσπίζει ανώτατο χρονικό όριο για τη διενέργεια της. Η τασσόμενη προθεσμία είναι δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής. Συνεπώς, η μη εμπρόθεσμη ή η μη επίδοση καθόλου ή η προς μη επίδοση εξομοιούμενη μη νόμιμη επίδοση της διαταγής πληρωμής μέσα στην άνω προθεσμία επιφέρει ανατροπή της ισχύος της, δηλαδή η διαταγή πληρωμής από την παράλειψη αυτή θεωρείται ανύπαρκτη και κατά νομική αναγκαιότητα συμπαρασύρονται σε αυτοδίκαιη ανατροπή και οι σε αυτήν επιστηριζόμενες συνέπειες της, ενώ και τα αποτελέσματα, που τυχόν επήλθαν, ανατρέπονται αναδρομικά. Η παύση της ισχύος της διαταγής πληρωμής είναι αυτοδίκαιη. Επομένως, δεν εξαρτάται από την ευδοκίμηση ανακοπής (άρθρο 632 ΚΠολΔ) εναντίον της, που δεν είναι καν απαραίτητο να ασκηθεί. Σε περίπτωση πάντως αμφισβήτησης ως προς την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της, η άσκηση ανακοπής με λόγο τη μη επίδοση της διαταγής πληρωμής εντός διμήνου δεν αποκλείεται (βλ. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνευτική- Νομολογιακή Ανάλυση ΚΠολΔ, Συμπληρωματικός τόμος μετά τον Ν. 2915/2001, κάτω από άρθρο 630Α, αριθμ. 2, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ό.π., Τόμος II, κάτω από άρθρο 630Α, αρ. 3-4, σελ. 1177-1179 και κάτω από άρθρο 632 αρ. 21, σελ. 1187). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 117, 139, 438 και 440 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι, η έκθεση επίδοσης δικογράφου που έχει συνταχθεί από τον αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο δικαστικό επιμελητή, συνιστά δημόσιο έγγραφο, το οποίο παρέχει πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σ' αυτό ότι έγιναν από το δικαστικό επιμελητή ή ενώπιον του. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνον εφόσον προσβληθεί το έγγραφο αυτό ως πλαστό. Αντιθέτως, για τα περιστατικά που περιέχονται (βεβαιώνονται) στην πιο πάνω έκθεση αλλά δεν υποπίπτουν από τη φύση τους στην άμεση αντίληψη του δικαστικού επιμελητή και των οποίων την αλήθεια όφειλε να εξετάσει αυτός, αποδεικνύονται μεν πλήρως από την έκθεση, μέχρις ότου όμως αποδειχθεί το αντίθετο. Επιτρέπεται δηλαδή ως προς τις σχετικές με τα τελευταία αυτά περιστατικά βεβαιώσεις του δικαστικού επιμελητή ανταπόδειξη, με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο και μάρτυρες, το βάρος της οποίας φέρει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 338 ΚΠολΔ, εκείνος που αμφισβητεί την αλήθεια τους (ΑΠ 48/2019, ΑΠ 322/2015, ΑΠ 350/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Αντίθετα, η βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή στην έκθεση επιδόσεως ότι στη συγκεκριμένη διεύθυνση, όπου έγινε η επίδοση του εγγράφου, είναι η κατοικία του παραλήπτη, είναι περιστατικό που δεν υποπίπτει από τη φύση του στην άμεση αντίληψη του, καθότι την αλήθεια αυτού οφείλει να διαπιστώσει ο δικαστικός επιμελητής και συνεπώς κατά τούτο η βεβαίωση αυτή δεν παρέχει πλήρη απόδειξη, επιδεχόμενη ανταπόδειξη (ΑΠ 477/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, η αναγραφόμενη στο προς επίδοση έγγραφο διεύθυνση του προσώπου, στο οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, δεν δεσμεύει τον δικαστικό επιμελητή, που οφείλει εξ επαγγέλματος να ερευνήσει αν πράγματι αυτός προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση κατοικεί στη διεύθυνση αυτή και, αν διαπιστώσει ότι δεν κατοικεί εκεί αλλά σε άλλη διεύθυνση, να κάνει την επίδοση στην πραγματική κατοικία του και όχι στην αναφερομένη στο επιδοτέο έγγραφο. (ΑΠ 479/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκείμενη περίπτωση, η αιτούσα εκθέτει στην κρινόμενη αίτηση ότι επί της από 8.11.2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../53/2022 ανακοπής της, με την οποία ζητούσε την ακύρωση α) της με αριθμό ../2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, β) της με αριθμό .../30.6.2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ... και γ) του προγράμματος πλειστηριασμού του περιγραφόμενου στην αίτηση ακινήτου ιδιοκτησίας της, η διεξαγωγή του οποίου έχει προσδιοριστεί για τις 8.2.2023 ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά ..., εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία  απορρίφθηκε (η ανακοπή) ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της. Περαιτέρω, η αιτούσα εκθέτει ότι κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης άσκησε νομότυπα και εμπρόθεσμα την από 30.1.2023 έφεση (αριθμός έκθεσης κατάθεσης ./2023), της οποίας πιθανολογείται η ευδοκίμηση. Κατόπιν τούτων η αιτούσα, επικαλούμενη ότι η εξακολούθηση της αναγκαστικής εκτέλεσης (με τη διενέργεια του πλειστηριασμού), θα επιφέρει σε αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, ζητεί να ανασταλεί η διενέργεια του πλειστηριασμού, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της έφεσης και να καταδικαστεί η καθ' ης η αίτηση στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 938 ΚΠολΔ, ως προστέθηκε με το Ν. 4842/2021, έχει, δε, ασκηθεί εμπρόθεσμα και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στην παραπάνω διάταξη. Ωστόσο απορριπτέο ως μη νόμιμο τυγχάνει το αίτημα περί επιδίκασης των δικαστικών εξόδων σε βάρος της καθ' ης η αίτηση, δοθέντος ότι στην περίπτωση αίτησης αναστολής τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ' ου επιδικάζονται πάντα σε βάρος του αιτούντος (άρθρο 84 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων). Πρέπει επομένως η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Με την με αριθμό ./28.12.2004 σύμβαση επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου καταρτίστηκε σύμβαση μεταξύ της αιτούσας και της ASPIS BANK, ειδική διάδοχος της οποίας κατέστη η καθ' ης. Η ανωτέρω δανείστρια προέβη σε καταγγελία της σύμβασης και ακολούθως αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση σε βάρος της αιτούσας, της υπ' αριθμ. ./3.12.2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η τελευταία υποχρεώθηκε να της καταβάλει το ποσό των 36.395,89 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 25.8.2012. Αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την από 8.1.2014 επιταγή προς πληρωμή επέδωσε η ανωτέρω δανείστρια στην αιτούσα στις 15.1.2014. Συγκεκριμένα στην με αριθμό ./15.1.2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά, ., η οποία αφορά την επίδοση της διαταγής πληρωμής προς την αιτούσα, βεβαιώνεται από τον ανωτέρω δικαστικό επιμελητή ότι «Στον Αγ. I. Ρέντη, σήμερα στις 15 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ... ήρθα εδώ για να επιδώσω προς την ., κάτοικο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, επί των οδών ., .η Πολυκατοικία ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο από το υπ' αριθμ. ./2013 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό ./3.12.2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την από 8.1.2014 γραπτή παραγγελία για επίδοση και επιταγή ... και επειδή δεν βρήκα την ίδια στην κατοικία της, στον Άγ. I. Ρέντη στην οδό . .η Πολυκατοικία, ούτε σύνοικο αυτής, συγγενή ή υπηρέτη αυτής θυροκόλλησα το προαναφερόμενο δικόγραφο, παρουσία του μάρτυρα ....». Πλην όμως από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογείται ότι η αιτούσα δεν κατοικούσε κατά το χρόνο της επίδοσης στη διεύθυνση όπου έλαβε αυτή χώρα. Ειδικότερα η αιτούσα κατοικούσε και κατοικεί έως σήμερα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επί των οδών ., στην .η Πολυκατοικία. Άλλωστε το γεγονός αυτό πιθανολογείται και από τις προσκομιζόμενες με επίκληση από την αιτούσα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ετών 2003, 2004, 2005 και 2021, ενώ η καθ' ης η αίτηση ουδέν αντίθετο επικαλέστηκε. Επομένως η επίδοση της με αριθμό ./2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς την αιτούσα-καθ' ης η διαταγή στις 15.1.2014, τυγχάνει άκυρη. Το άκυρο της παραπάνω επίδοσης ισοδυναμεί με ανυπαρξία επίδοσης της διαταγής πληρωμής, ενώ, δεν έλαβε χώρα άλλη έγκυρη επίδοση εντός διμήνου από την έκδοση της με αποτέλεσμα αυτή να έχει αποβάλει την ισχύ της ως εκτελεστός τίτλος, να συμπαρασύρει σε ακυρότητα και τη βάσει αυτής αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, εφόσον η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής έχει απωλέσει την ισχύ της ως εκτελεστός τίτλος, οι βάσει αυτής λαβούσες χώρα προσβαλλόμενες πράξεις εκτέλεσης και συγκεκριμένα η υπ' αριθμ. ./30.6.2022 κατασχετήρια έκθεση της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ., με την οποία κατασχέθηκε αναγκαστικά ακίνητο ιδιοκτησίας της αιτούσας, ήτοι ένα διαμέρισμα, επιφάνειας 82,89 τ.μ., με τον αριθμό ., του δευτέρου ορόφου της υπ' αριθμ. . πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στο Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιά, επί των οδών . ./Π, καθώς και το πρόγραμμα πλειστηριασμού του ως άνω ακινήτου είναι ανίσχυρες και μάλιστα αναδρομικά από την ημερομηνία που εκάστη αυτών έλαβε χώρα. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι κατά της ως άνω διαταγής  πληρωμής, της αναγκαστικής  κατάσχεσης  και  του  αναγκαστικού πλειστηριασμού του ακινήτου ιδιοκτησίας της, ο οποίος ορίστηκε να διενεργηθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά . στις 8.2.2023, ημέρα Τετάρτη, και από ώρες 10:00 - 12:00, η αιτούσα άσκησε την από 8.11.2022 με Γ.Α.Κ. ./2022 και Α.Κ.Δ. ./2022 ανακοπή, με την οποία ζήτησε για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους την ακύρωση της υπ' αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της υπ' αριθμ. ./30.6.2022 κατασχετήριας έκθεσης και του προγράμματος πλειστηριασμού. Επί αυτής (ανακοπής) εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών), με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της. Κατά της τελευταίας απορριπτικής απόφασης η αιτούσα άσκησε την προαναφερόμενη έφεση της, επικαλούμενη πλημμελή εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων, ζητεί, δε, να εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, προκειμένου να γίνει δεκτή η από 8.11.2022 ανακοπή. Με το μοναδικό λόγο της έφεσης της η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η επίδοση της ως άνω με αριθμό ./30.6.2022 κατασχετήριας έκθεσης είναι ανυπόστατη, καθόσον έγινε σε κατοικία που δεν ήταν η κατοικία της αιτούσας και συνεπώς και μπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος επίδοσης της ως χρόνος έναρξης της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ. 1 περ. α ΚΠολΔ και ως εκ τούτου δεν έπρεπε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο να απορρίψει ως εκπρόθεσμη την ανακοπή της. Ο σχετικός λόγος της έφεσης, ο οποίος είναι νόμιμος πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος καθώς, όπως προαναφέρθηκε, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα κατοικεί επί των οδών . στην .η Πολυκατοικία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και όχι στην .η Πολυκατοικία επί των οδών . στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όπου επιδόθηκε η επίδικη κατασχετήρια έκθεση, με άμεση δε συνέπεια τη μη εκκίνηση της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 α προθεσμίας για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής Συνεπώς, λανθασμένα το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο θεώρησε ως εκπρόθεσμη την ανακοπή της αιτούσας. Μετά ταύτα και αφού πιθανολογείται ότι θα εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση, πιθανολογείται, επίσης, ότι θα γίνει δεκτός ο δεύτερος λόγος της ως άνω ανακοπής, με τον οποίο ισχυρίζεται η αιτούσα - ανακόπτουσα ότι εφόσον η διαταγή πληρωμής δεν της επιδόθηκε νόμιμα εντός δύο μηνών από την έκδοση της έχει απολέσει την ισχύ της (άρθρο 630Α ΚΠολΔ), με συνέπεια την ακυρότητα της βάσει αυτής διενεργηθείσας αναγκαστικής εκτέλεσης. Επειδή, δε, από τα προαναφερόμενα πιθανολογείται ότι η αναγκαστική εκτέλεση σε ακίνητο ιδιοκτησίας της αιτούσας, θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη σε αυτήν και δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, πρέπει  η  κρινόμενη  αίτηση  αναστολής να γίνει  δεκτή  ως  ουσία  βάσιμη, απορριπτόμενης ως ουσιαστικά αβάσιμης της ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος που πρότεινε η καθ' ης, και να ανασταλεί η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας της αιτούσας στις 8.2.2023, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της από 30.1.2023 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2023 έφεσης, που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιδικαστούν σε βάρος της αιτούσας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της καθ' ης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Αναστέλλει τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που πρόκειται να διεξαχθεί από τη συμβολαιογράφο Πειραιά ., στις 8.2.2023, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 12:00, επί του αναφερόμενου στο σκεπτικό ακινήτου της αιτούσας, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της από 30.1.2023 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2023 έφεσης, που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

 

Καταδικάζει την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα της καθ' ης, τα οποία ορίζει σε τριακόσια (300) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 3/2/2023 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                     (για την δημοσίευση)