ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

ΜΠρΑθ 227/2022 

 

Εξάλειψη υποθήκης με αγωγή -.

 

Εξάλειψη υποθήκης με αγωγή, αν η υποθήκη έχει αποσβεσθεί με οποιοδήποτε τρόπο απόσβεσης της απαίτησης ή η εγγραφή είναι άκυρη. Ασκείται αποκλειστικά  στο αρμόδιο καθ' ύλην Δικαστήριο της περιφέρειας, που βρίσκεται το ακίνητο, κατά την τακτική διαδικασία. Έχει ενοχικό χαρακτήρα, παρότι αφορά εμπράγματο δικαίωμα, δεν εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων και δεν υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήμου. 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Φωτεινή Αλεκοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα Αριστοτέλη Παναγιώτου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 28-09-2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ., κατοίκου Αθηνών, οδός ., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γεωργίου Βασιλείου (ΑΜΔΣΑ 012180), ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Alpha Bank Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, νομίμως εκπροσωπούμενης, στην οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση της η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε.», η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 14-09-2011 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./2011 και επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 3220/2013 παραπεμπτική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ήδη επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 22-07-2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2020 κλήση της ενάγουσας, που προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά κατά τη δικάσιμο της 17-11-2020, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της καλούσας - ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις του.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από την υπ' αριθμ. .Β/11-09-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ., που νομίμως επικαλείται και προσκομίζει η καλούσα - ενάγουσα, αποδεικνύεται, ότι επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης κλήσης, με έκθεση κατάθεσης δικογράφου του αρμοδίου Γραμματέως και κλήση προς συζήτηση κατά την αρχική δικάσιμο της 17-11-2020 επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ' ης η κλήση - εναγομένη. Ωστόσο, η τελευταία δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επομένως, δεδομένου ότι η εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων προκειμένου να παραστούν στη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο κατά την ορισθείσα δικάσιμο (άρθρ. 237 παρ. 4 ΚΠολΔ, όπως το άρθρ. 237 ΚΠολΔ αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1, άρθρο δεύτερο, παρ. 2 ν. 4335/2015, έναρξη ισχύος από την 1-1-2016), πρέπει να δικασθεί ερήμην σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 271 παρ. 1, 2 του ΚΠολΔ, όπως οι παραπάνω παράγραφοι αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 1, άρθρο δεύτερο, παρ, 2 του ν. 4335/2015, έναρξη ισχύος από την 1-1-2016).

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1317, 1324, 1325, 1327 και 1328 του ΑΚ προκύπτει, ότι οι εγγεγραμμένες υποθήκες εξαλείφονται από τα βιβλία υποθηκών είτε κατόπιν συναίνεσης του δανειστή, η οποία δίνεται μονομερώς ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε, σε περίπτωση άρνησης του δανειστή να συναινέσει στην εξάλειψη της υποθήκης, κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, η οποία εκδίδεται, αφού ασκήσει σχετική αγωγή ο έχων προς τούτο έννομο συμφέρον, αν η υποθήκη έχει αποσβεσθεί με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο απόσβεσης της απαίτησης ή η εγγραφή της είναι άκυρη (βλ. ΑΠ 865/1998 ΝοΒ 2000.48, ΠΠρΑΘ 7/1988 ΕλλΔνη 29.760). Εξάλλου, γίνεται δεκτό ότι η αγωγή που διώκει την εξάλειψη υποθήκης είναι ενοχική (βλ. ΕφΘεσ 51/1999 ΝοΒ 1999.632) και υπάγεται στο κατά τις γενικές διατάξεις περί καθ' ύλην αρμοδιότητας δικαστήριο, με βάση το ποσό της ασφαλιζόμενης απαίτησης (άρθρ. 14, 18 του ΚΠολΔ, ΕφΑΘ 2930/1975 ΑρχΝ 29.150, Κ. Παπαδόπουλου Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου, Τόμος Β', έκδοση 1992, σελ. 441). Σύμφωνα δε με το άρθρο 29 ΚΠολΔ, το οποίο ορίζει ότι υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, εκτός των άλλων και οι διαφορές που αφορούν σε εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου, κατά τόπο αρμόδιο είναι το δικαστήριο εκείνο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, επί του οποίου έχει εγγραφεί η υποθήκη, της οποίας ζητείται η εξάλειψη, ανεξάρτητα από τον ενοχικό χαρακτήρα της σχετικής αγωγής, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 973 ΑΚ, η υποθήκη είναι εμπράγματο δικαίωμα (ΕφΑΘ 369/2002 ΕλλΔνη 43.783, ΕφΑΘ 6346/1996 ΕλλΔνη 38.1879, Βαθρακοκοίλη, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 29 παρ. 5 και 21). Η αγωγή αυτή για την εξάλειψη υποθήκης δεν απαιτείται να εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων (βλ. ΕφΘεσ 51/1999 ΝοΒ 1999.632), ούτε υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήμου βάσει του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν.Δ. 1544/1942, εκδικάζεται δε κατά την τακτική διαδικασία (βλ. Κ. Παπαδόπουλου, Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου, τόμος Β', έκδοση 1992, σελ. 441 επ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή της, κατά την προσήκουσα εκτίμηση του περιεχομένου του δικογράφου της από το Δικαστήριο, η ενάγουσα ζητεί να διαταχθεί η εξάλειψη της υποθήκης που έχει εγγραφεί σε ακίνητο της, που βρίσκεται στην Αθήνα, για την εξασφάλιση απαίτησης της εναγομένης, από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, ποσού 103.903,37 ευρώ, σε βάρος της οφειλέτιδάς της …, για την οποία σύμβαση εγγυήθηκε η ενάγουσα, ποσού 88.041,09 ευρώ, για το λόγο ότι έχει αποσβεστεί η απαίτηση της αυτή, καθώς η εγγραφείσα στο παραπάνω κατασχεθέν ακίνητο της προσημείωση υποθήκης δεν τράπηκε σε υποθήκη εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από τότε που η υπ' αριθμ. 6679/1997 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, κατέστη τελεσίδικη. Επίσης, η ενάγουσα εκθέτει ότι η παραπάνω απόσβεση βεβαιώθηκε και με την υπ' αριθμ. 2685/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει ήδη καταστεί τελεσίδικη.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αγωγή αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο (άρθρα 14 παρ. 2,18 και 29 του ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 416, 1317, 1324, 1327 και 1328 ΑΚ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και κατ ουσίαν, εφόσον δεν υπόκειται σε δικαστικό ένσημο, ούτε απαιτείται η εγγραφή της στα βιβλία διεκδικήσεων (βλ. ΑΠ 75/1971 ΝοΒ 20. 245, ΠολΠρΘεσ 895/1998 ΕΧρημΔικ 1999.107).

 

Περαιτέρω, κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει, συνεπώς, η αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ ουσία, διότι, εφόσον η εναγομένη ερημοδικεί, αποδεικνύονται πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί της ενάγουσας που περιέχονται στο δικόγραφο της αγωγής, δεδομένου ότι θεωρούνται ομολογημένοι εκ μέρους της ερημοδικαζόμενης εναγομένης (άρθρο 271 παρ. 3 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το αρ. 29 του Ν. 3994/2011, σε συνδ. με το άρθρο 352 παρ.1 του ΚΠολΔ), και να διαταχθεί η εξάλειψη της αναφερόμενης στο διατακτικό υποθήκης από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών. Τέλος, λόγω της ερημοδικίας της εναγομένης, πρέπει να ορισθεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης εκ μέρους της ανακοπής ερημοδικίας κατά της προκειμένης απόφασης (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενώ τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας πρέπει να επιδικαστούν σε βάρος της εναγομένης, λόγω της ήττας της τελευταίας (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.

 

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εξάλειψη της εγγεγραμμένης υπέρ της εναγομένης υποθήκης επί του ακινήτου της ενάγουσας από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και συγκεκριμένα της υποθήκης που έχει εγγραφεί υπέρ της εναγομένης επί του ακινήτου της ενάγουσας, ήτοι μίας αυτοτελούς, οριζόντιας, ανεξάρτητης και διακεκριμένης ιδιοκτησίας (καταστήματος), με στοιχεία . του ισογείου ορόφου, επιφανείας 31,20 τ.μ., κείμενου στην πολυκατοικία που είναι ανεγερμένη επί της διασταυρώσεως των οδών ... στην περιοχή Παγκρατίου Αθηνών, με ποσοστό συνιδιοκτησίας του στο όλο οικόπεδο 62,32/000 εξ αδιαιρέτου, ποσού 30.000.000 δραχμών και ήδη ποσού 88.041,09 ευρώ και η οποία έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο ., φύλλο ., αριθμ. ..

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 2022.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ