ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 142/2020

 

Αγωγή λύσης γάμου - Ερημοδικία εναγομένου - Εφαρμοστέο δίκαιο - Υπερδιετής διάσταση -.

 

Ερημοδικία εναγομένου. Προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς εμφάνιση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο. Το δικαστήριο προχωρεί τη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. Εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο με το οποίο οι διάδικοι συνδέονταν στενότερα κατά τον κρίσιμο χρόνο της έναρξης της διαδικασίας του διαζυγίου, που συμπίπτει χρονικά, με την άσκηση της κρινόμενης αγωγής, καθόσον ναι μεν κατά τον κρίσιμο χρόνο οι διάδικοι σύζυγοι ούτε κοινή ιθαγένεια είχαν, ούτε κοινή συνήθη διαμονή, ενόψει του ότι η συμβίωσή τους είχε διακοπεί, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο ένδικο αγωγικό δικόγραφο περιστατικά, σε προγενέστερο χρόνο, πλην, όμως, οι διάδικοι ήταν εγκατεστημένοι στην Πάτρα και έως την έναρξη της επικαλούμενης με την αγωγή διάστασής τους συμβίωναν στον παραπάνω τόπο, ώστε το ημεδαπό δίκαιο βρίσκεται σε στενότερο με τους διαδίκους σύνδεσμο. Λύση γάμου λόγω υπερδιετούς διαστάσεως των συζύγων.

 

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου,  εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

Αριθμός Απόφασης 142/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή, Μαγδαληνή Βαρβαρέσου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη γραμματέα Σοφία Κουτσογιαννοπούλου.

 

Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, την 6η Δεκεμβρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της ενάγουσας: Χ. Κ. του Θ. και της Έ., κατοίκου , οδός αρ. , ΑΦΜ , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Δημητρίου Τσεκούρα.

Του εναγομένου: Γ. (G.) Β. (V.) του Φ. (F.) και της Τ. (X.), κατοίκου Αλβανίας ( Nr , ), ο οποίος δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 9-5-2018 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ./10-5-2018, προσδιορίσθηκε για τη διαλαμβανόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο με αριθμό 5, οπότε εκφωνήθηκε και συζητήθηκε με τη σειρά της από αυτό.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από την υπ αριθμόν ./7-6-2018 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Πατρών, …, την οποία μετ επικλήσεως προσκομίζει η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς εμφάνιση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο (άρθρα 122 επ., και 591 παρ. 1 α΄ KΠολΔ). Ο τελευταίος, όμως, δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου στην αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 595 ΚΠολΔ).

 

Η ενάγουσα, με την υπό κρίση αγωγή της, εκθέτοντας ότι με τον εναγόμενο τυγχάνουν σύζυγοι και η τελευταία κοινή διαμονή τους ήταν στην Πάτρα, ζητεί να λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, για τον λόγο ότι βρίσκονται σε διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους, συνεχώς και αδιαλείπτως, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, γεγονός από το οποίο τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους, καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αγωγή, αρμοδίως καθ ύλην και κατά τόπον φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 17 περ. 1, 39 ΚΠολΔ), για να δικασθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 591 παρ.1, 592 παρ. 1 α, 593 έως 605 ΚΠολΔ, όπως τα προμνησθέντα άρθρα ισχύουν μετά από την αντικατάστασή τους με το Ν. 4335/2015) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438 και 1439 παρ. 3 του ΑΚ και 176 του ΚΠολΔ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16 ΑΚ, η υπό κρίση διαφορά διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ως το δίκαιο με το οποίο οι διάδικοι συνδέονταν στενότερα κατά τον κρίσιμο χρόνο της έναρξης της διαδικασίας του διαζυγίου, που συμπίπτει χρονικά, με την άσκηση της κρινόμενης αγωγής, καθόσον ναι μεν κατά τον προαναφερόμενο κρίσιμο χρόνο οι διάδικοι σύζυγοι ούτε κοινή ιθαγένεια είχαν, ούτε κοινή συνήθη διαμονή, ενόψει του ότι η συμβίωσή τους είχε διακοπεί, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο ένδικο αγωγικό δικόγραφο περιστατικά, σε προγενέστερο χρόνο, πλην, όμως, οι διάδικοι ήταν εγκατεστημένοι στην Πάτρα και έως την έναρξη της επικαλούμενης με την αγωγή διάστασής τους συμβίωναν στον παραπάνω τόπο, ώστε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το ημεδαπό δίκαιο βρίσκεται σε στενότερο με τους διαδίκους σύνδεσμο (ΜΠΘεσ 984/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος, που εξετάστηκε, με επιμέλεια της ενάγουσας, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα, με την παρούσα απόφαση, πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως και από το σύνολο των εγγράφων, που η ενάγουσα μετ επικλήσεως προσκομίζει, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 2017 στην (βλ. το από απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου του Δήμου Πατρέων, που η ενάγουσα νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει), από τον οποίο δεν απέκτησαν τέκνα (βλ. το από 5-12-2019 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πατρέων, που η ενάγουσα νόμιμα προσκομίζει μετ επικλήσεως). Μετά το γάμο τους συμβίωσαν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2017, οπότε ο εναγόμενος αποχώρησε από τη συζυγική οικία και έκτοτε διαμένουν χωριστά, ενώ διασπάστηκε οριστικά η έγγαμη σχέση τους ένεκα σωματικής και ψυχικής απομάκρυνσής τους. Από τότε (μέσα Οκτωβρίου του έτους 2017), μέχρι και τη συζήτηση της κρινόμενης αγωγής (6-12-2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, οι διάδικοι σύζυγοι διαμένουν σε διαφορετικές οικίες και βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς, χωρίς πρόθεση να συμβιώσουν και πάλι και ως εκ τούτου, τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο γάμος τους έχει κλονιστεί ισχυρά. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, αποδεικνύεται πλήρως η διάσταση των διαδίκων συζύγων συνεχώς, από διετίας, τουλάχιστον, πριν από τη συζήτηση της ένδικης αγωγής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008, από αυτήν δε (υπερδιετή διάσταση), τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός των μεταξύ τους σχέσεων, κατ άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ, χωρίς να ενδιαφέρει ποια περιστατικά οδήγησαν στη φυσική και ψυχική αποξένωσή τους, αρκούντος του γεγονότος ότι αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι, επήλθε (ΑΠ 1117/1999, ΕλλΔικ 2000, 373). Συνεπώς, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ ουσίαν και να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου. Περαιτέρω, πρέπει να ορισθεί παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τον ερημοδικαζόμενο εναγόμενο (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει ο εναγόμενος να καταδικασθεί, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 176, 184, 189, 190, 191 ΚΠολΔ και το Ν. 4194/2013, στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας εξαιτίας της ήττας του.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει ερήμην του εναγομένου.

 

Ορίζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση της ασκήσεως εκ μέρους του εναγομένου ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Δέχεται την αγωγή.

 

Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων νόμιμου πολιτικού γάμου, που τελέσθηκε στις 10-3-2017 στην Πάτρα Αχαΐας.

 

Καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Πάτρα, την 28η/2/2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ