ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 4816/2021

 

Μετοίκηση της συζύγου από την οικογενειακή στέγη - Εξυβριστική και υποτιμητική συμπεριφορά της συζύγου εις βάρος του συζύγου - Σημαντικό επεισόδιο μεταξύ των συζύγων που χειροδίκησαν κατά αλλήλων -.

 

Η μητέρα έχει τεταμένες σχέσεις και με την ενήλικη κόρη, η οποία διαμένει στη συζυγική οικία. Η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων σχέσεων οδηγεί. Σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής η σύζυγος έχει ήδη αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη, ιδιοκτησίας του συζύγου, έχοντας παραλάβει τα προσωπικά της είδη, και διαμένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της. Πρέπει να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση, η οποία έχει επιφέρει ηρεμία στην οικογένεια. Διατάσσεται η μετοίκηση της συζύγου από την οικογενειακή στέγη.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Διονύση Θ. Μπαράτη, Δικηγόρου - Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Αστικού Δικαίου)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 4816/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Νίκη Παπουτσιδάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 18-10-2021, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ.

 

Α. Του αιτούντος ., κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Διονύσιο Μπαράτη.

 

Της καθ' ης η αίτηση ., κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Χαραλάμπη.

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 2-7-2021 με αριθμό καταθέσεως ./5-7-2021 αίτηση του, η οποία προσδιορίσθηκε για την παραπάνω δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα.

 

Β. της αιτούσας ., κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Χαραλάμπη.

 

Του καθ' ου η αίτηση ., κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Διονύσιο Μπαράτη.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-7-2021 με αριθμό καταθέσεως ./7-7-2021 αίτηση, η οποία προσδιορίσθηκε για την παραπάνω δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρουν στο σημείωμα τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά το άρθρο 682 παρ. 1 ΚΠολΔ, τα δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν ή να τα ανακαλούν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα πρέπει, εκτός από την ύπαρξη δικαιώματος του ουσιαστικού δικαίου, για την προστασία του οποίου επιδιώκεται η λήψη τους, να υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, προς αποτροπή του οποίου να κατατείνει το ζητούμενο ασφαλιστικό μέτρο. Κι αυτό, γιατί η δικαστική προστασία που παρέχεται με τη μορφή των ασφαλιστικών μέτρων έχει ως σκοπό την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση κατά τη διαγνωστική δίκη, η οποία εκκρεμεί ή πρόκειται να ανοιχθεί, καθώς και την αποφυγή βλαβών, οι οποίες είναι ενδεχόμενο να επέλθουν κατά το χρόνο που απαιτείται να διέλθει για τη διεξαγωγή της διαγνωστικής δίκης ή της αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί στο μέλλον ο τελικός σκοπός τους. Επομένως, ως επείγουσα περίπτωση νοείται εκείνη που χρειάζεται άμεση ρύθμιση με δικαστική παρέμβαση, όπως συμβαίνει, κατά τα προεκτεθέντα, κυρίως όταν η πάροδος του χρόνου μέχρι την άσκηση της τακτικής αγωγής πρόκειται να επιφέρει ουσιώδη βλάβη οποιασδήποτε έκτασης στην υλική φύση του αντικειμένου, ή όταν συντρέχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος, όχι όμως όταν ζητείται αποτροπή κινδύνου στο απώτερο μέλλον, ενώ επικείμενος κίνδυνος υπάρχει όταν η απειλούμενη βλάβη από στιγμή σε στιγμή επικρέμαται επί του πράγματος ή των διαδίκων, δεν αρκεί, δηλαδή να είναι απλώς ενδεχόμενος, αλλά πρέπει να επίκειται βλάβη που να δημιουργεί την έννοια του κινδύνου, οπότε και πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για αποτροπή της βλάβης. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 735 ΚΠολΔ, "το δικαστήριο έχει δικαίωμα να διατάξει κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, για τη ρύθμιση των σχέσεων των συζύγων από το γάμο... ιδίως να διατάξει τη μετοίκηση ενός από τους συζύγους... να καθορίσει τον τρόπο, με τον οποίο ο κάθε σύζυγος θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο όπου διαμένουν...". Συνεπώς, το ασφαλιστικό μέτρο της μετοίκησης, της απομάκρυνσης δηλαδή κάποιου συζύγου από τη συζυγική στέγη, διατάσσεται και αυτό όταν συντρέχει ουσιαστική διακοπή της συμβίωσης και σκοπό έχει, όχι να ρυθμίσει τη χρήση της συζυγικής στέγης, αλλά να ρυθμίσει τις σχέσεις των συζύγων που έχουν διαταραχθεί. Γι αυτό, προς το σκοπό διατήρησης της ειρήνης και τάξης στη συζυγική οικία, διατάσσεται η μετοίκηση ενός από τους συζύγους ως μέσο πρόνοιας, εφόσον κρίνεται ότι η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων συζυγικών σχέσεων οδηγεί (βλ. ΜΠρΒολ. 2878/2001, ΑρχΝ ΝΓ.782, Βαθρακοκοίλη "ΚΠολΔ" υπ' άρθρο 735 αρ. 41, 42, ΜΠρΟρ 419/2009 Α' Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

 

Με την ένδικη αίτηση υπό στοιχείο Α ο αιτών ζητεί την μετοίκηση της καθ' ης συζύγου του από τη συζυγική αιτία για το λόγο ότι οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά από λόγους που αφορούν το πρόσωπο της και η περαιτέρω συμβίωση τους θα οδηγήσει σε έκρυθμη κατάσταση, καθώς και να καταδικαστεί η καθ' ης στη δικαστική του δαπάνη, ενώ με την ένδικη αίτηση υπό στοιχείο Β η αιτούσα ζητεί, για τους αυτούς λόγους, να διαταχθεί η μετοίκηση του καθ' ου συζύγου της, να απειληθεί κατ' αυτού χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της παρούσας, καθώς και να καταδικασθεί αυτός στη δικαστική της δαπάνη.

 

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα οι ένδικες αιτήσεις αρμοδίως και παραδεκτώς φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Είναι νόμιμες, στηρίζονται στα άρθρα 735, 179, 946, 947 ΚΠολΔ, και πρέπει να εξετασθούν, συνεκδικαζόμενες, λόγω της προφανούς συνάφειας τους, στην ουσία τους.

 

Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος - καθ' ου, την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας - καθ' ης . ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, μεταξύ των οποίων και α) η υπό τον αριθμό πρωτοκόλλου ΔΣΑ ΕΒ ./6-7-2021 ένορκη βεβαίωση κατ' άρθρο 74 παρ. 6 ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104) που προσκομίζει ο αιτών - καθ' ου, β) οι υπό τους αριθμούς ./14-10-2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ., ./15-7-2021, ./15-7-2021 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών . που προσκομίζει η αιτούσα - καθ' ης, καθώς και από τις φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε  (άρθρα 444 αριθμ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), πιθανολογούνται τα εξής. Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο το έτος 1986, από τον οποίον απέκτησαν τρία και ήδη δύο εν ζωή τέκνα, τα οποία σήμερα είναι ενήλικα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων αντιμετωπίζει προβλήματα οφειλόμενα κατ' αρχήν στην αιτούσα - καθ' ης, η οποία τηρεί εξυβριστική και υποτιμητική συμπεριφορά έναντι του συζύγου της, ενώ πρόσφατα, και δη την 30-6-2021 προκλήθηκε σημαντικό επεισόδιο μεταξύ των διαδίκων, όπου χειροδίκησαν κατ' αλλήλων (βλ. την με αρ. πρωτ. ./2-7-2021 ιατρική βεβαίωση από το γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» που προσκομίζει η αιτούσα - καθ' ης, καθώς και φωτογραφίες όπου εμφαίνεται ο αιτών - καθ' ου τραυματισμένος στο πρόσωπο και στο σώμα). Για το περιστατικό αυτό, καθώς και για προγενέστερα αυτού, ο αιτών - καθ' ου έχει εγείρει την από 5-7-2021 αγωγή του με την οποία ζητεί την διάζευξη του από την ήδη αιτούσα - καθ' ης. Η αιτούσα - καθ' ης έχει ήδη αποχωρήσει από την συζυγική στέγη, ιδιοκτησίας του εκ των διαδίκων ., σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής, έχοντας παραλάβει τα προσωπικά της είδη (βλ. το από 21-7-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό) και διαμένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της. Εξάλλου πιθανολογήθηκε ότι η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων συζυγικών σχέσεων οδηγεί. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η υπό στοιχείο Α’ ένδικη αίτηση του ., επειδή συντρέχει επείγουσα περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθούν έριδες και διαπληκτισμοί, να διαταχθεί η μετοίκηση της εκ των διαδίκων ., απορριπτόμενης της αιτήσεως της υπό στοιχείο Β, καθώς το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι πρέπει να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση, η οποία έχει επιφέρει ηρεμία στην οικογένεια, αλλά και συνεκτιμώμένου ότι στην συζυγική οικία διαμένει και η θυγατέρα των διαδίκων ., η οποία έχει τεταμένες σχέσεις με την μητέρα της. Πρέπει, τέλος, να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη λόγω της συζυγικής σχέσης των διαδίκων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις ένδικες αιτήσεις.

 

Απορρίπτει την από 6-7-2021 με αριθμό καταθέσεως ./7-7-2021 αίτηση της .

 

Δέχεται την από 2-7-2021 με αριθμό καταθέσεως ./5-7-2021 αίτηση του .

 

Διατάσσει την μετοίκηση της . από την συζυγική οικία, κειμένη επί της οδού . Ζωγράφου και ειδικότερα από το με στοιχεία . διαμέρισμα του έκτου μετά το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 106,30 τ.μ. στο οποίο ανήκει κατ' αποκλειστική χρήση ο με στοιχεία . χώρος στάθμευσης της πιλοτής και η με στοιχεία . αποθήκη του υπογείου.

 

Συμψηφίζει εν όλω τη δικαστική δαπάνη.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 4-11-21 χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

 

   Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                           (για τη δημοσίευση)