ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 93/2021

 

Ακύρωση κατασχετήριας έκθεσης και πλειστηριασμού -.

 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Αύγουστος δεν υπολογίζεται στο υποχρεωτικό 7μηνο, που πρέπει να διατρέξει από την περάτωση της κατάσχεσης έως και τη διενέργεια του αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η Τράπεζα προσδιόρισε τον πλειστηριασμό στις 03.03.2021, μετά εφτά (7) μήνες και έντεκα ημέρες από την περάτωση της κατάσχεσης, που έλαβε χώρα στις 20.07.2020. Πλην όμως, στον υπολογισμό του επταμήνου, συμπεριέλαβε και το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου, κατά παράβαση της διάταξης του αρ. 940Α, 998 παρ. 2, 954 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ΚΠοΛΔ, διότι η επτάμηνη προθεσμία αναστέλλεται από 1η έως 31 Αυγούστου (ανάλογη εφαρμογή αρ. 147 παρ.2 ΚΠολΔ). Ακυρώνεται η κατασχετήρια έκθεση.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Αριθμός Απόφασης 93/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ... Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ, δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 19-1-2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ-ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ: 1).. 2)... κατοίκων ... οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξούσιου Δικηγόρου, Γεωργίου Καλτσά (A.M. ΔΣΠ: 3231).

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ & ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ: ... με την επωνυμία «… ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού , και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας Δικηγόρου, ...

 

Οι ανακόπτοντες άσκησαν την από 9-9-2020 ανακοπή τους (Γ.Α.Κ. .. Α.Κ.Δ....), η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, στις 11-9-2020, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στην παρούσα δικάσιμο και εκφωνήθηκε στη σειρά της, από το πινάκιο.

Περαιτέρω, οι ανακόπτοντες ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι από 15-12-2020 πρόσθετοι λόγοι ανακοπής τους (Γ.Α.Κ..., Α.Κ.Δ. ...), που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού στις 18-12-2020, προσδιορίστηκαν για να συζητηθούν στην παρούσα δικάσιμο και εκφωνήθηκαν στη σειρά τους, από το πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Η από 9-9-2020 ανακοπή και οι από 15-12-2020 πρόσθετοι λόγοι (ανακοπής), που συνεκφωνήθηκαν λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας, υπάγονται στην ίδια διαδικασία, έχουν σχέση κυρίου και παρεμπίπτοντος και πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεκδικαστούν (άρθρα 933 παρ. 1 εδαφ. τελ. και 285 του ΚΠολΔ).

 

Με την υπό κρίση ανακοπή τους, οι ανακόπτουσες ζητούν, για τους λόγους που αναφέρουν, να ακυρωθούν: (α) οι από 3-12-2019 επιταγές προς πληρωμή του πληρεξούσιου Δικηγόρου της καθ' ης, που τέθηκαν παρά πόδα ακριβών αντιγράφων των πρώτων εκτελεστών απογράφων των με αριθμ. διαταγών πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού & (β) η με αριθμ.  ... έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου …, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση από την καθ' ης, σε ακίνητα ιδιοκτησίας τους. Πρόκειται για εκδικαζόμενη, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ), ανακοπή των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ (κατ' άρθρο 937 παρ. 3 ΚΠολΔ), που εφαρμόζονται εν προκειμένω, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (άρθρο 9 παρ. 3 του άρθρου πρώτου ν. 4335/2015), δεδομένου ότι η εκτελεστική διαδικασία άρχισε στις ... με την επίδοση στους ανακόπτοντες, των από … επιταγών προς πληρωμή, κάτωθι αντιγράφων των πρώτων εκτελεστών απογράφων των προαναφερόμενων διαταγών πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, ήτοι μετά την 1η-1-2016 (βλ. τις υπ' αριθμ. .../2019 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ...). Περαιτέρω, η κρινόμενη ανακοπή υπάγεται στο παρόν καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο (άρθρο 933 ΚΠολΔ). Κατά το μέρος της ανακοπής που αφορά όμως, στην ακύρωση των από ... επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των εκδοθεισών (και) σε βάρος των ανακοπτόντων, διαταγών πληρωμής με αριθμούς ...  & … του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πρέπει να λεχθούν τα εξής: Εκκρεμούν οι από 2-1-2020 με αρ. κατ. … ανακοπές των άρθρων 632 παρ. 1 & 933 ΚΠολΔ με τις οποίες οι ανακόπτοντες ζητούν την ακύρωση των εκτελεστών τίτλων, ήτοι των προαναφερόμενων διαταγών πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και των από ... επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των ανωτέρω διαταγών πληρωμής, για τον αναφερόμενο σε αυτές λόγο που ταυτίζεται κατά περιεχόμενο, με το λόγο της ένδικης ανακοπής, υπό στοιχ. 3, η επίδοση των οποίων στην καθ' ης Τράπεζα δεν αμφισβητείται και η συζήτηση των οποίων ορίστηκε στις ..., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επομένως, υφισταμένης ταυτότητας ιστορικής και νομικής βάσης και διαδίκων, η δίκη που ανοίχτηκε με την υπό κρίση ανακοπή, κατά το μέρος της που αφορά στην - για τον προαναφερόμενο λόγο -ακύρωση των από ... επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των εκδοθεισών (και) σε βάρος των ανακοπτόντων διαταγών πληρωμής με αριθμούς ... του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, θα πρέπει να ανασταλεί λόγω εκκρεμοδικίας, κατ' άρθρο 222 ΚΠολΔ, μέχρι να περατωθούν οι ανοιχθείσες δίκες επί των από 2-1-2020 ανακοπών, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά τα λοιπά, η ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ' άρθρο 934 παρ. 1 περ. α' ΚΠολΔ, διότι κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού στις 11-9-2020 και επιδόθηκε στην καθ' ης, στις 22-9-2020 (βλ. την υπ' αριθμ. ...Γ/2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά,...), ήτοι, εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε ημερών των άρθρων 934 παρ. 1 στοιχ. α' εδ. α' και 147 παρ. 2 ΚΠολΔ από την επίδοση αντιγράφου της προσβαλλόμενης κατασχετήριας έκθεσης στους ανακόπτοντες, που έλαβε χώρα στις 20-7-2020. Ως εκ τούτου, η ανακοπή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Περαιτέρω, οι από 15-12-2020 πρόσθετοι λόγοι ανακοπής ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού το δικόγραφο αυτών κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 18-12-2020 και επιδόθηκε στην καθ' ης στις 22-12-2020 (βλ. την υπ' αριθμ. ...Γ/2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά, ...), δηλαδή εντός της οριζόμενης, κατ' άρθρα 585 παρ. 2 εδ. β' ΚΠολΔ (σε συνδυασμό με τα άρθρα 591 παρ. 1 εδ. α' και 614 επ. ΚΠολΔ) και 933 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠολΔ, οκταήμερης προθεσμίας πριν τη σημερινή συζήτηση της κρινόμενης ανακοπής. Ως εκ τούτου, οι πρόσθετοι λόγοι της κατ' άρθρο 933 του ΚΠολΔ ανακοπής πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα τους.

 

Με τους υπό στοιχ. (1ος, 4ος, 5ος & 1ος πρόσθετος) λόγους της ανακοπής, οι ανακόπτοντες ζητούν να ακυρωθούν (η προαναφερόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και) οι από … επιταγές προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των εκδοθεισών (και) σε βάρος των ανακοπτόντων προαναφερόμενων διαταγών πληρωμής διότι ακύρως επισπεύδεται η εκτελεστική διαδικασία εναντίον τους δυνάμει αυτών, καθόσον «... Όπως προκύπτει από την από … επιταγή προς πληρωμή κάτω από το αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. … διαταγής πληρωμής ... δεν προσδιορίζεται το ακριβές ποσό των τόκων που υποχρεούμαστε να καταβάλουμε ... Στις ανωτέρω επιταγές δεν προσδιορίζεται ωστόσο, το οφειλόμενο ποσό των τόκων υπερημερίας ή το συνολικώς οφειλόμενο ποσό για κεφάλαιο και τόκους με συνέπεια να μην προκύπτει με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση ... Δεν αναφέρονται στις ανακοπτόμενες με το παρόν επιταγές πληρωμής, οι κεφαλαιοποιημένοι και ανατοκιζόμενοι τόκοι κατά τρόπο ορισμένο ...», «Ακυροι και καταχρηστικοί οι Γ.Ο.Σ. που προβλέπουν είσπραξη προμήθειας - εν προκειμένω ο υπ' αριθμ. 6 όρος των υπ' αριθμ. ...  & … συμβάσεων τοκοχρεωλυτικού δανείου - παράνομος εκτοκισμός και ανατοκισμός τούτων», « ... εδράζεται σε άκυρους εκτελεστούς τίτλους που εκδόθηκαν αφού λήφθηκε υπόψη από τον Δικαστή που τους εξέδωσε, το από ... συνοπτικό απόσπασμα- βεβαίωση οφειλής δανείου που προσκομίστηκε από την καθ' ης, χωρίς ωστόσο, η γνησιότητα και η ακρίβεια του εν λόγω εγγράφου να βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή η δικηγόρο ...» και «... οι καταγγελίες των ... συμβάσεων τοκοχρεωλυτικών στεγαστικών δανείων πραγματοποιήθηκαν από αναρμόδια προς τούτο όργανα, έλλειψη νόμιμης εξουσιοδότησης χωρίς επίδειξη σχετικού πληρεξουσίου εγγράφου ... δεν υφίστανται απαιτήσεις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές ... ». Ωστόσο, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, προέκυψε ότι οι ανακόπτοντες έχουν ήδη ασκήσει κατά της καθ' ης, τις από ... με αρ. κατ. … και … ανακοπές των άρθρων 632 παρ. 1 & 933 ΚΠολΔ, με τις οποίες ζητούν να ακυρωθούν οι προαναφερόμενες διαταγές πληρωμής και οι από ... επιταγές προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των εκδοθεισών (και) σε βάρος τους ως οφειλετών, κατόπιν των από 8-10-2019 αιτήσεων της καθ' ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας, διαταγών πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις ... Κατά το χρόνο άσκησης των εν λόγω, από 2-1-2020, ανακοπών των ανακοπτόντων, οι ανωτέρω υπό στοιχ. (1ος, 4ος, 5ος & 1ος πρόσθετος) λόγοι της ένδικης ανακοπής, που βάλλουν κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, ήταν γεγενημένοι και μπορούσαν να προβληθούν. Επομένως, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 935 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι λόγοι ανακοπής που είναι ήδη γεννημένοι και μπορούν να προταθούν στη δίκη της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 933, είναι απαράδεκτοι όταν προταθούν σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη δίκη, όπου ανακύπτει ζήτημα κύρους της αυτής (ή άλλης) πράξης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, απορριπτόμενης συνακόλουθα, της ένδικης ανακοπής, ως προς το μερικότερο αίτημα αυτής περί ακύρωσης των από … επιταγών προς πληρωμή για τους προαναφερόμενους λόγους, ως απαράδεκτης.

 

Με τον δεύτερο (πρόσθετο) λόγο της ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης δεδομένου ότι δυνάμει αυτής επισπεύδεται αναγκαστικός πλειστηριασμός, η διενέργεια του οποίου θα γίνει ηλεκτρονικά, την 33-2021, ήτοι επτά μήνες και έντεκα ημέρες μετά την περάτωση της κατάσχεσης που έλαβε χώρα την 20-7-2020, συμπεριλαμβανομένου, όμως, για τον υπολογισμό του επτάμηνου και του χρονικού διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940Α (& 998 παρ. 2) ΚΠολΔ. Με το παραπάνω περιεχόμενο, ο λόγος αυτός της ανακοπής τυγχάνει νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 940Α, 998 παρ. 2, 954 παρ. 2 στοιχ. ε' ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και κατ' ουσίαν. Από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα αποδείχθηκε ότι δυνάμει των από … επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων των υπ' αριθμ. ... διαταγών πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ' αριθμ. ... έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ... εκτίθενται σε δημόσιο, αναγκαστικό πλειστηριασμό, στις 3-3-2021, από την καθ' ης, οι αναφερόμενες σε αυτήν οριζόντιες ιδιοκτησίες των ανακοπτόντων. Με την προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ορίσθηκε πλειστηριασμός επτά μήνες και έντεκα ημέρες μετά την περάτωση της κατάσχεσης που έλαβε χώρα την ημερομηνία της σύνταξης της (20-7-2020), συμπεριλαμβανομένου, όμως, για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού επτάμηνου που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 στοιχ. ε' ΚΠολΔ για τον ορισμό της ημέρας του πλειστηριασμού και του χρονικού διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου, καίτοι η επτάμηνη αυτή προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου (κατά ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 147 παρ. 2 ΚΠολΔ - σύμφωνα με την οποία, το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες που καθορίζονται περιοριστικά, στη διάταξη αυτή - και σε άλλη περίπτωση, καίτοι δεν προβλέπεται σε αυτήν, όπως σε εκείνη του άρθρου 954 παρ. 2 στοιχ. ε' ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο του άρθρου 1 Ν. 4335/2015, βλ. ad hoc ΜΠΑΘ 1057/2019, πρβλ. ΕφΠειρ 705/2010 & ΑΠ 929/1996, ΑΠ 643/1989 Τ.Ν.Π. Νόμος & άρθρο 74 παρ. 11 εδ. ε' Ν. 4690/2020). Συνεπώς, εσφαλμένα προσδιορίστηκε με την προσβαλλόμενη έκθεση, ο πλειστηριασμός των ακινήτων των ανακοπτόντων για την 3η-3-2021, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940Α ΚΠολΔ και πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός της ανακοπής και να ακυρωθεί η επίμαχη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, ενώ παρέλκει η εξέταση του παραδεκτού και της βασιμότητας των υπό στοιχ. 1, 2, 3, 4, 5, 1ος πρόσθετος, λόγων της ανακοπής που αφορούν την ακυρότητα (και) της ως άνω πράξης. Τέλος, η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων λόγω του ιδιαίτερα δυσχερούς της ερμηνείας των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν (άρθρο 179 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα, στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους διαδίκους, την ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους

αυτής.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκδίκαση της από 9-9-2020 (Γ.Α.Κ...., ......) ανακοπής κατά το μέρος της που αφορά στην ακύρωση - για τον υπό στοιχ. 3 λόγο αυτής - των από 3-12-2019 επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των εκδοθεισών (και) σε βάρος των ανακοπτόντων διαταγών πληρωμής με αριθμούς …. του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εωσότου περατωθούν οι δίκες επί των από 2-1-2020 με αρ. κατ. ... 2020 ανακοπών των ανακοπτόντων κατά της καθ' ης η ανακοπή, που εκκρεμούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ).

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό, ως απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ, κατά τα λοιπά, την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό ... έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ...

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 1-3-21.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ