ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΠρ (Συμβ) Λιβαδειάς 14/2021

 

Μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19 - Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

Επιβολή προστίμου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος στο πλαίσιο μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19. Βάσιμη αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που έχει ασκηθεί. Η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η σφράγιση του επίδικου καταστήματος καθώς και η άμεση καταβολή του καθορισθέντος ποσού του προστίμου θα προκαλέσει στην αιτούσα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη.

 

 

 

Αριθμός απόφασης Ν14/2021

Α.Κ.Β.: ΑΝ./2020

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ (Σε Συμβούλιο)

 

Σ υ ν ή λ θ ε στις 21 Ιανουαρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Γεωργία Μπαλαφούτη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Παναγιώτης Φαραντάτος και Παρασκευή Μακρή (εισηγήτρια), Πρωτοδίκες Δ.Δ., και γραμματέας η Νεκταρία Κοβάνη, δικαστική υπάλληλος,

 

γ ι α να κρίνει την αίτηση αναστολής, με ημερομηνία κατάθεσης 30.12.2020,

 

τ η ς ..., κατοίκου της Πύλης Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας,

 

κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφτηκε κατά τον νόμο

 

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. σχετ. το με κωδικό πληρωμής ... ηλεκτρονικό παράβολο του διαδικτυακού ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σε συνδυασμό με το από 30.12.2020 αποδεικτικό πληρωμής), επιδιώκεται, παραδεκτώς, κατ' εκτίμηση του δικογράφου, η αναστολή εκτέλεσης -κατά το μέρος που δεν έχει ήδη εκτελεσθεί- της υπ' αριθμ. ./26.12.2020 πράξης επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας, με την οποία επιβλήθηκαν σε βάρος της αιτούσας, αφενός, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και, αφετέρου, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τοπική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, κατ' επίκληση των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020. Η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης ζητείται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 30.12.2020 προσφυγής (ΠΡ242/2020) που εκκρεμεί προς εκδίκαση στο παρόν Δικαστήριο.

 

2. Επειδή, στο άρθρο 69 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. - ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α' 97) ορίζεται ότι: «1. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. 2. ... 3. Κατά τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 200 έως και 205» και στο άρθρο 200, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ Α' 77), ότι: «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί με αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής». Περαιτέρω, στο άρθρο 202 του ίδιου Κώδικα, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του ν. 3659/2008 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213), ορίζεται ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, το δικαστήριο μπορεί, με την απόφασή του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων, για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση (όπως η παρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4446/2016, ΦΕΚ Α' 240). 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος.....».

 

3. Επειδή, εξάλλου, το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α' 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76), ορίζει ότι: «1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου. 2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται: (α)... (ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, ... καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικών επιχειρήσεων, ..., καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, ... . 2. ... 3. . 4. Τα μέτρα . επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, δυνάμει απόφασης: α). ε) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για την επιβολή των μέτρων των περιπτώσεων (ζ) και (η), στ)... Περαιτέρω, το άρθρο 44 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ Α' 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 104), ορίζει ότι: «1. Προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού: α) υποχρεωτική χρήση μάσκας, β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους, γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας. 2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες. 3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 2 είναι ... η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, ... 4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων και προβλέπεται η εφαρμοστέα διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

 

4. Επειδή, ακολούθως, κατ' εξουσιοδότηση, μεταξύ άλλων, και των διατάξεων των ανωτέρω π.ν.π., και αφού συνεκτιμήθηκαν οι από 10.12.2020 και 14.12.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και η ανάγκη παράτασης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, αλλά και επαναλειτουργίας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με την αντίστοιχη εφαρμογή κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας, λαμβανομένης υπόψη της επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας, εκδόθηκε η ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης "Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00" (Β' 5486)» (ΦΕΚ Β' 5509) -η οποία έχει ήδη καταργηθεί από 3.1.2021 με το άρθρο 14 παρ. 4 της Δ1α/ΓΠ.οικ. 2/2.1.2021 αντίστοιχης Απόφασης (ΦΕΚ Β' 1). Το άρθρο 1 της Απόφασης αυτής όριζε ότι: «1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας: ... 17. Εστίαση [π.χ. εστιατόρια (πλην φοιτητικών εστιατορίων), καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering] · Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3 · Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και κάθοδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην παρούσα. ... 3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων: 1. ... 22. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10. . 25. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ ΚΑΔ 56.30. ... [όπως η περ. α της παρ. 3 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.83418/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5726/24.12.2020)]», το άρθρο 6 αυτής ότι: «1. Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων 1 έως 5, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 1. ... 6. Μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων-παρευρισκομένων, πώλησης προϊόντων, τήρησης των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης/εξυπηρέτησης μη επαγγελματιών αγοραστών/ορίου ατόμων στα καφέ και εστιατόρια ξενοδοχείων/απαγόρευσης ζωντανής μουσικής στα καφέ και εστιατόρια ξενοδοχείων . Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και έως 100 τ.μ. 1η παράβαση: -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής: 1%-25%, τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ... -Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες» το άρθρο 9 ότι: «1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8, μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου, διενεργούν ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται). 2... 3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), εφόσον συντρέχει περίπτωση. ...» και το άρθρο 10 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης ότι: «1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα. 2. ...».

 

5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Η αιτούσα διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος («καφέ - μπαρ» με Κ.Α.Δ. .) στην Τοπική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας. Στις 26.12.2020 και ώρα 18.30' διενεργήθηκε επιτόπιος αστυνομικός έλεγχος στην επιχείρηση της αιτούσας από τα αρμόδια όργανα του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα λειτουργούσε την εν λόγω επιχείρηση και παρείχε «υπηρεσίες σε τρεις πελάτες». Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις του ελέγχου, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. ./26.12.2020 πράξη, με την οποία επιβλήθηκαν σε βάρος της αιτούσας, αφενός, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και, αφετέρου, αναστολή λειτουργίας του καταστήματός της για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, κατ' επίκληση των διατάξεων της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 Κ.Υ.Α. Κατά της παραπάνω απόφασης, η αιτούσα άσκησε, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, την από 30.12.2020 προσφυγή (ΠΡ242/2020), με την οποία επιδιώκει την ακύρωσή της, ισχυριζόμενη ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι μη νόμιμη, διότι: α) εκδόθηκε κατά παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης και β) πριν την έκδοσή της δεν κλήθηκε προς ακρόαση από την εκδούσα αρχή, κατά παράβαση του άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

6. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικής εκκρεμούς προσφυγής κατ' αυτής. Ειδικότερα, προβάλλεται, κατ' αρχάς, ως λόγος αναστολής, η πρόδηλη βασιμότητα των λόγων που περιέχονται στην οικεία προσφυγή. Ακολούθως, η αιτούσα υποστηρίζει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, συνιστάμενη, κατά τα προβαλλόμενα, στον οικονομικό κλονισμό της επιχείρησής της λόγω αδυναμίας εκπληρώσεως των ανειλημμένων οικονομικών της υποχρεώσεων και στη, συνακόλουθη, στέρηση των στοιχειωδών μέσων βιοπορισμού τόσο της ίδιας όσο και της οικογένειάς της. Ειδικότερα, η αιτούσα εκθέτει ότι η επιχείρησή της είναι νεοσύστατη, ενώ η ίδια δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία από την οποία να απολαμβάνει άλλα εισοδήματα, περαιτέρω δε, υποστηρίζει ότι το επιβληθέν σε βάρος της πρόστιμο παρίσταται υπέρογκο για τις περιορισμένες οικονομικές της δυνατότητες, η τυχόν δε καταβολή του καθώς και η αναστολή λειτουργίας του καταστήματός της, θα επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη επιβεβαρυμένη οικονομική της κατάσταση. Εξάλλου, διατείνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι θα κώλυαν την αποδοχή της κρινόμενης αίτησης. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών της επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής έγγραφα σε φωτοτυπικά αντίγραφα: α) την υπ' αριθμ. πρωτ. .-./12.5.2020 βεβαίωση περί κατάθεσης αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης για Κ.Υ.Ε. του Δημάρχου Τανάγρας, β) την από 29.12.2020 εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «TAXISnet», από την οποία προκύπτει ότι η αιτούσα έκανε έναρξη της επιχείρησής της στις 28.8.2020 με κύρια δραστηριότητα «υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια» και δευτερεύουσες δραστηριότητες τις εξής: «υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος» και «υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ», γ) εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θηβών, φορολογικών ετών 2017 έως 2019, καθώς και δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), φορολογικού έτους 2019, από τα οποία προκύπτουν δηλωθέντα ετήσια εισοδήματα της αιτούσας ύψους 4.500 ευρώ ανά έτος από μισθωτή εργασία, δ) μηχανογραφικό έντυπο (Φ2) της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. προς τη Δ.Ο.Υ. Θηβών για το 3ο τρίμηνο του έτους 2020, με πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 1.535,37 ευρώ, ε) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί την 1η Ιανουαρίου 2021 (Ε9), από την οποία προκύπτει ότι η αιτούσα δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, και στ) το από 29.12.2020 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Τανάγρας, από το οποίο προκύπτει ότι η αιτούσα είναι έγγαμη και μητέρα δύο τέκνων, γεννηθέντων τα έτη 2010 και 2012, αντίστοιχα.

 

7. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, οι προβαλλόμενοι με την σχετική προσφυγή λόγοι, δεν παρίστανται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, προδήλως βάσιμοι, καθότι απαιτούν ενδελεχή έρευνα του νομικού και πραγματικού μέρους της υπόθεσης, ενώ, εξάλλου, δεν ερείδονται σε σχετική παγιωμένη νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ Ολομ. 496/2011), με αποτέλεσμα να μην καθίσταται πρόδηλη η έκβαση της δίκης, ο σχετικός δε ισχυρισμός της αιτούσας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Περαιτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη: α) την οικονομική και εν γένει περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από αυτήν στοιχεία, ιδίως δε τα χαμηλά φορολογητέα εισοδήματα της καθώς και το γεγονός ότι η επιχείρησή της είναι μια νεοσύστατη ατομική επιχείρηση, η οποία λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2020, β) την υποχρέωσή της να καλύπτει τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα του καταστήματός της καθώς και να ανταποκρίνεται στην εξόφληση των τακτικών οφειλών της, συνεκτιμημένου και του γεγονότος ότι η ανωτέρω είναι μητέρα δύο ανήλικων τέκνων, γ) το γεγονός ότι η προαναφερθείσα δραστηριότητα της με Κ.Α.Δ. 56.30 («καφέ- μπαρ») ανήκει στις πληττόμενες από τη λήψη των προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού (covid-19) δραστηριότητες, και δ) το ποσό του επιβληθέντος με την προσβαλλόμενη απόφαση προστίμου (3.000 ευρώ), το οποίο είναι υψηλό σε σχέση με τα προεκτεθέντα φορολογητέα εισοδήματα της αιτούσας και τα εν γένει οικονομικά δεδομένα της και σταθμίζοντας, περαιτέρω, την ως άνω οικονομική κατάσταση της αιτούσας με τους αναγόμενους στην προστασία της δημόσιας υγείας λόγους δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 202 παρ. 3 παρ. β' του Κ.Δ.Δ.), κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η συνεπεία αυτής, σφράγιση του επίδικου καταστήματος για 15 ημερολογιακές ημέρες καθώς και η άμεση καταβολή του ανωτέρω ποσού του προστίμου, θα προκαλέσει στην αιτούσα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής της, συνιστάμενη στην αδυναμία της να αντεπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις και στις ανάγκες διαβίωσής της. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής κατά το μέρος που η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει, ήδη, εκτελεστεί, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο της αιτούσας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προαναφερθείσας προσφυγής της, η οποία, άλλωστε, δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη. Η αναστολή χορηγείται υπό τον όρο της λειτουργίας της επίδικης επιχείρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19).

 

8. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και η προσβαλλόμενη πράξη να ανασταλεί, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, υπό τον προαναφερόμενο όρο. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στην αιτούσα το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α' του Κ.Δ.Δ.), ενώ, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί το καθ' ου από τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας (κατ' άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' του Κ.Δ.Δ.).

 

 

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

 

 

Δέχεται την αίτηση αναστολής.

 

Αναστέλλει την εκτέλεση - κατά το μέρος που δεν έχει ήδη εκτελεσθεί - της υπ' αριθμ. ./26.12.2020 πράξης επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας κατά της πράξης αυτής προσφυγής, υπό τον όρο της λειτουργίας της επίδικης επιχείρησης της αιτούσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19).

 

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην αιτούσα.

 

Απαλλάσσει το καθ' ου Ελληνικό Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας.

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στη Λιβαδειά στις 21.1.2021 και η απόφαση εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 8.3.2021.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ