ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΠειρ 59/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ερημοδικία - Μηνιαίες καταβολές - Αφαίρεση καταβολών - Σύμμετρη καταβολή -.

 

Υπερδανεισμός φυσικού προσώπου από τράπεζες. Κρίθηκε ότι δεν υπήρξε δολιότητα από την πλευρά της αιτούσας, είτε με τη μορφή του άμεσου, είτε με τη μορφή του ενδεχόμενου δόλου. Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου με μηνιαίες επί τριετία καταβολές. Καθορισμός συνολικού ποσού και ποσού που θα καταβάλλεται μηνιαίως. Αφαίρεση ποσού που έχει καταβληθεί στο πλαίσιο προσωρινής διαταγής. Καταβολή ποσού στις πιστώτριες τράπεζες συμμέτρως διανεμόμενο στις απαιτήσεις τους, κατά το ποσοστό εκάστης αξίωσης στο συνολικό χρέος της αιτούσας. Εκούσια δικαιοδοσία. Ερημοδικία καθών. Η συζήτηση προχωρεί σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

 

 

 

ΓΑΚ ./2016

Αριθμός Απόφασης: 59/2021

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη: ...  και τον Γραμματέα ...

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 02 Ιουνίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ... το γένος ... κατοίκου Πειραιά, η οποία παραστάθηκε μετά  του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σωκράτη ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ.

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ: 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως  νόμιμα εκπροσωπείται, 2) υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 4) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 5) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, οι οποίες δεν παραστάθηκαν.

 

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ- ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΩΝ: 1) εταιρείας με την επωνυμία « ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας ΠΟΥΛΗ, υπό την ιδιότητα της ως μη δικαιούχου διαδίκου, η οποία (εταιρεία), κατ' άρθρο 2. παρ. 4 Ν.4354/2015, διαχειρίζεται απαιτήσεις που ανήκουν στην αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «ASOPUS LP», η. δε ως άνω αλλοδαπή εταιρεία είναι ειδική διάδοχος επίδικων απαιτήσεων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και 2) εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κωνσταντίνου ΦΛΩΡΟΥ, υπό την ιδιότητα της ως μη δικαιούχου διαδίκου, η οποία (εταιρεία), κατ' άρθρο -2 παρ. 4 Ν.4354/2015, διαχειρίζεται απαιτήσεις που ανήκουν στην αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY ΟΟΜΡΑΝΥ», που εδρεύει στο , Δουβλίνο Ιρλανδίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η δε ως άνω αλλοδαπή εταιρεία είναι ειδική διάδοχος επίδικων απαιτήσεων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με· την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», καθώς η μεταβίβαση των ως άνω. απαιτήσεων καταχωρήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.2844/2000, στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αρ. πρωτ. /16-09-2019.

 

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 24η-05-2016 αίτηση της, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμ. καταθ. /24-05-2016, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Κατά την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού ειδικού πινακίου και συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των παρασταθέντων διαδίκων, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί αυτοί και όσα αναφέρονται στα Πρακτικά και τις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Η αιτούσα, με την κρινομένη αίτηση της, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ' ων πιστώτριες της, ζητάει, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η προσωπική, εισοδηματική και περιουσιακή της κατάσταση, τη ρύθμιση των οφειλών της και την απαλλαγή της από τα χρέη. Με  το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση αρμόδια κατ' άρθρ. 3 Ν.3869/2010 φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ως αυτού στην περιφέρεια αρμοδιότητος του οποίου βρίσκεται η κατοικία της αιτούσας, κατά την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρ. 741  επ. ΚΠολΔ), αφού δεν επετεύχθη Προδικαστικός Συμβιβασμός, αλλά, αντιθέτως, χορηγήθηκε Προσωρινή Διαταγή (βλ. την από 10η-05-2017 Προσωρινή Διαταγή του κυρίου Ειρηνοδίκη Πειραιά που εκδόθηκε επί της προκειμένης αίτησης). Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ότι εκκρεμεί άλλη αίτηση της ίδιας αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της σε έτερο Ειρηνοδικείο της Χώρας, καθώς η ίδια έχει νομότυπα παραιτηθεί από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ' αρ. 109/2016 απόφασης του παρόντος  Δικαστηρίου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), δυνάμει της οποίας απερρίφθη προγενέστερη αίτηση υπαγωγής της αιτούσας στον Ν.3869/2010 για αμιγώς τυπικούς λόγους, ούτε ότι  έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της. Γίνεται μνεία ότι προσκομίζεται η προβλεπόμενη από τον Ν.3869/2010, ως ισχύει, από 28η-03-2016 Υπεύθυνη Δήλωση της αιτούσας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της από το Κ.Ε.Π. του Δήμου Πειραιά, που υποβλήθηκε στον φάκελο που τηρείται στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις του Ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτήν περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στις ρυθμίσεις του ανωτέρω Νόμου και αρκούντως ορισμένη (βλ. ΑΠ 1131/1987 ΝοΒ Τόμος 36 σελ. 1601-1602, Αιτιολογική Έκθεση Ν.3994/2011 ο οποίος αντικατέστησε το άρθρ. 236. ΚΠολΔ, ΜΠρΗρακλείου 21/2013 ΕΔΥΠ 1/2014 σελ. 17 επ., ΜΠρΑλεξανδρρύπολης 190/2012, ΜΠρΠειρ 141/2014, ΕιρΠειρ 60/2012, ΕιρΑκράτας 7 και 8/2012 αδημ., ΕιρΝικαίας 39/2012 ΝοΒ 2012/1444 καί ΕιρΚορίνθου 67/2012 Α' Δημοσίευση NOMOS).

Εξάλλου, πρέπει να γίνουν δεκτές και οι ανωτέρω αναφερόμενες κύριες παρεμβάσεις ως νόμω βάσιμες, στηριζόμενες στην διάταξη του άρθρ. 54 παρ. 1 εδ. β' ΠτωχΚ, σε συνδυασμό με το άρθρ. 15 Ν. 3869/2010 (βλ. ΕιρΚαλύμνου 1/2012 ΝοΒ 2012/563). Ωστόσο, απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη είναι η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος που προβλήθηκε, καθώς ο Ν.3869/2010 αποβλέπει στην δυνατότητα να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο για επανένταξη στην κοινωνική και οικονομική, ζωή, με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει. (βλ. Αιτιολογική Έκθεση Ν.3869/2010 και ΕιρΑκράτας 7 και 8/2012 ό.π.). Ως εκ τούτου, η επιδίωξη της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Ν.3869/2010, δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, δηλαδή άσκηση με τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του, αφού ο δανειολήπτης ασκεί νόμιμο δικαίωμα του σε ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου που επιτάσσει τον οικονομικό και κοινωνικό απεγκλωβισμό του, προκειμένου να ενταχθεί στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον (βλ. ΜΠρΑλεξανδρούπολης 190/2012 ό.π. και ΕιρΛάρισας 65/2013 αδημ.). ʼλλωστε, το κατά πόσον η αιτούσα πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 και, σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη, το ποια είναι η μηνιαία δόση που αυτή θα κληθεί να καταβάλει είναι ζητήματα ουσίας που θα τα κρίνει το Δικαστήριο μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

 

Επομένως, η κρινομένη αίτηση, συνεκδικαζόμενη με τις ανωτέρω προφορικώς ασκηθείσες κύριες παρεμβάσεις, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, και δη ερήμην των καθ' ων, αφού, όπως αποδεικνύεται από τις υπ' αριθμ. /08-06-2016 Εκθέσεις Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή , που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της κρινομένης αίτησης της με Πράξη Ορισμού Δικασίμου και Κλήση προς συζήτηση για την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε αυτές τούτων δοθέντων, αφού οι καθ' ων δεν παραστάθηκαν κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το σχετικό ειδικό πινάκιο, πρέπει να δικασθούν ερήμην και η συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (βλ. άρθρ. 754 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με την Αιτιολογική Έκθεση Ν.4335/2015, που τροποποίησε τον ΚΠολΔ, σελ. 35 αυτής, βλ. και άρθρ. 115 παρ. 2 ΚΠολΔ).

 

Από την δέουσα εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, η κατάθεση της οποίας περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα Πρακτικά, καθώς και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που νομίμως ol διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται και όσων περιέχονται στον φάκελο της δικογραφίας, άλλα εκ των οποίων μνημονεύονται ρητά στην παρούσα και άλλα όχι, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, αλλά και από την όλη εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα γεννήθηκε στις ... και από τον γάμο της με τον του γεννηθέντα στις 29-01-1954 και αποβιώσαντα στις 04-09-1995, ο οποίος (γάμος) είχε λάβει χώρα στις 10-07-1977, απέκτησε ένα τέκνο, και δη την , γεννηθείσα στις 15-11-1977. Η αιτούσα εργάζεται ως πωλήτρια στο επί της οδού κατάστημα της εταιρείας και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές της τάξεως των 1.050,00€. Επιπλέον, λαμβάνει και σύνταξη χηρείας ύψους 410,00€. Η ίδια μισθώνει διαμέρισμα επί της οδού ... αρ. στον Πειραιά, έναντι μηνιαίου μισθώματος ύψους 400,00€, καθώς η ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας της έχει κηρυχθεί υπό απαλλοτρίωση. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινομένης αίτησης η αιτούσα δανείσθηκε από τις καθ' ων πιστώτριες της και οφείλει συνολικά το ποσό των 250.124, 05€. Πιο συγκεκριμένα: α) από καταναλωτικό, δάνειο που έλαβε από την πρώτη των καθ' ων οφείλει  το συνολικό ποσό των.41.832,52€, β) στην δεύτερη των καθ' ων οφείλει εκ 2 πιστωτικών καρτών το συνολικό ποσό των ...21.- 959, 81€, γ), στην τρίτη των καθ' ων οφείλει από καταναλωτικό δάνειο και πιστωτική κάρτα το συνολικό ποσό των 50.090,19€, δ) από δανειακά προϊόντα  που έλαβε  από  την τέταρτη των καθ' ων οφείλει, το συνολικό ποσό των 12.715,56€ και ε), τέλος από 4 πιστωτικές κάρτες και 3 καταναλωτικά δάνεια που έλαβε από την πέμπτη των καθ' ων οφείλει το συνολικό ποσό των 123.525,97€. Λόγω της μείωσης του μέσου καθαρού  μηνιαίου εισοδήματος της αιτούσας από το ποσό των 1.961,00€, το οποίο λάμβανε κατά το έτος 2009 (οικ. έτος 2010), στο ανωτέρω αναφερόμενο συνολικό καθαρό ποσό, η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της. Η αδυναμία της είναι γενική, καθώς με το μηνιαίο εισόδημα της, όπως αυτό διαμορφώθηκε, αδυνατεί και τις βασικές βιοτικές της ανάγκες να καλύπτει και τις μηνιαίες δόσεις των επίδικων δανείων να αποπληρώνει. Περαιτέρω, η αδυναμία της είναι μόνιμη, επειδή δεν αναμένεται σημαντική αύξηση των μηνιαίων απολαβών της κατά το προσεχές μέλλον, εξ αιτίας της ηλικίας της, εξ αιτίας των προβλημάτων βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, λόγω των οποίων δεν αναμένεται  ουσιώδης αύξηση των συντάξεων κατά τα προσεχή έτη, αλλά και εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης λόγω της οποίας δεν αναμένεται ουσιώδης αύξηση των μισθών των εργαζομένων, αλλά, αντιθέτως, αναμένεται η ανεργία να συνεχίζει να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε δολιότητα της αιτούσας ως προς την περιέλευσή της σε αδυναμία πληρωμής καθώς η ίδια κατά τον χρόνο λήψης  των επίδικων δανείων είχε την εισοδηματική δυνατότητα αποπληρωμής τους. Προς τούτο, οι ίδιες ως άνω πιστώτριες συνέχιζαν, λόγω της συνεπούς από μέρους της αιτούσας αποπληρωμής των παλαιών δανειακών της υποχρεώσεων, να τις χορηγούν και νέα δανειακά προϊόντα. Εξάλλου, η αιτούσα εργάζεται αδιαλείπτως και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επαύξηση του εισοδήματος της. Σημειώνεται επιπλέον ότι η ίδια, λόγω του πρόωρου θανάτου του συζύγου της, βρέθηκε σε τεράστιο οικονομικό αδιέξοδο, καθώς έπρεπε μόνη της να φροντίσει για τα έξοδα και ιδιαίτερα, για τις σπουδές του τέκνου της, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του δανεισμού της να οφείλεται στην ανωτέρω αιτία και όχι σε πολυτελή διαβίωση με την λήψη καταναλωτικών προϊόντων και άσκοπη σπατάλη χρημάτων με περιττά έξοδα. ʼλλωστε, ο χρόνος που η αιτούσα ανέλαβε τα επίδικα δάνεια, καθώς οι βασικές της υποχρεώσεις είχαν αναληφθεί κατά το έτος 2002, σε συνδυασμό με το χρονικό διάστημα που αυτά εξυπηρετούνταν, αποκλείει την δολιότητα στον υπερδανεισμό της είτε με τη μορφή του άμεσου είτε με τη μορφή του ενδεχόμενου δόλου, καθώς αυτά δεν αναλήφθηκαν κοντά στον χρόνο της παύσης πληρωμών (βλ. αντίστοιχο σκεπτικό και στην ΕιρΝικαίας 60/2012 αδημ.). Εξάλλου, το ότι η συνολική οφειλή της κυμαίνεται στα ανωτέρω επίπεδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στα υψηλά επιτόκια υπερημερίας των καταναλωτικών δανείων. Τέλος, η αιτούσα δεν ανέλαβε εικονικά χρέη τρίτων ούτε προέβη σε δωρεές προς τρίτους ούτε εκποίησε περιουσιακά της στοιχεία, απορριπτόμενης της νομίμως υποβληθείσας ένστασης περί δόλιας περιέλευσής της σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ως ουσία αβάσιμης. Απορριπτέα είναι και η νομίμως υποβληθείσα ένσταση, ανειλικρίνειας, καθώς η ηλικία της αιτούσας δεν  είναι τέτοια που να της επιτρέπει να λαμβάνει και άλλα, πέραν των  δηλωθέντων, εισοδήματα. Εξάλλου, για τα ακίνητα της, τα οποία έχουν τεθεί υπό απαλλοτρίωση, δεν έχει συντελεστεί Πράξη Αναλογισμού Αποζημίωσης, ώστε η αιτούσα να έχει λάβει χρηματικά ποσά εκ της ανωτέρω αιτίας και να τα αποκρύπτει από τους πιστωτές της. Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για υπαγωγή της στον Ν.3869/2010, και  δη στο άρθρ. 8 παρ. 2 Ν.3869/2010 για μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματα της. Σε σχέση με την ανωτέρω ρύθμιση σημειώνονται, τα εξής: Η αιτούσα οφείλει να καταβάλλει από τα εισοδήματα της μηνιαίως προς τις πιστώτριες της το ποσό των 200,00€. Το ανωτέρω ποσό είναι εύλογο για περιπτώσεις  όπως αυτή της αιτούσας, η οποία διαθέτει πηγές εισοδήματος, και εντός των οικονομικών της δυνατοτήτων. Σημειώνεται ότι θα ήταν αδύνατο να οριστεί χαμηλότερη μηνιαία δόση, ακόμη και σε περίπτωση μείωσης στο μέλλον των εισοδημάτων της αιτούσας ή αύξησης των δαπανών της, καθώς, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα λαμβανόταν καθόλου υπόψη το εύλογο συμφέρον των πιστωτριών της. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να οριστεί ούτε υψηλότερο του ανωτέρω ποσού, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση παραβλάπτεται το βιοτικό επίπεδο της αιτούσας. Εξάλλου, σταθερή βούληση του Νομοθέτη (βλ. και την παρ. 1 του άρθρ. 4 Ν.3869/2010, ως ισχύει μετά την τροποποίηση της με τις διατάξεις του Ν.4336/2015) εξακολουθεί να αποτελεί η στάθμιση όλων των παραγόντων για την μέγιστη ικανοποίηση των πιστωτών, χωρίς ταυτόχρονα να θίγεται το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη. Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, πρέπει και η αιτούσα από την πλευρά της να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες της, περιοριζόμενη μόνο στις απολύτως απαραίτητες για το προβλεπόμενο από τον Νόμο χρονικό διάστημα, προκειμένου, μετά την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν.3869/2010, να μπορέσει να ανταποκριθεί στη μερική, έστω, ικανοποίηση των οφειλών της, αφού η ικανοποίηση αυτή από τα εισοδήματα της για μια χρονική περίοδο προβάλλει ως δοκιμασία, ώστε να επιτύχει η αιτούσα μετά το πέρας της το ευεργετικό αποτέλεσμα της απαλλαγής της από τα χρέη (βλ. Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3869/2010, σελ. 1-2). Ως εκ  τούτου, θα πρέπει οι δαπάνες της να περιοριστούν, για να εξευρεθεί μεγαλύτερο ποσό χρημάτων προς  ικανοποίηση τόσο των πιστωτριών της όσο και των βιοτικών της αναγκών. Η διάρκεια της ανωτέρω ρύθμισης για τις' αιτήσεις που κατατέθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4336/2015, όπως η προκειμένη, ανέρχεται σε 36 μήνες. Επομένως, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει στις πιστώτριες της το συνολικό ποσό των (200,00€ επί 36 μήνες) 7.200,00€, στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης. Ωστόσο, η αιτούσα, δυνάμει της ανωτέρω Προσωρινής Διαταγής, όφειλε να καταβάλλει 80,00€ μηνιαίως από τα εισοδήματα της, συμμέτρως διανεμόμενα, αρχής γενομένης από τον μήνα Ιούνιο του έτους 2017 έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης της, ήτοι για 45 μήνες, και σε περίπτωση που δεν το πράξει, έστω και αναδρομικά, δεν θα είναι δυνατή η απαλλαγή  της από τα χρέη. Τούτων δοθέντων, η αιτούσα όφειλε να καταβάλλει δυνάμει της ανωτέρω Προσωρινής Διαταγής το συνολικό ποσό των (80, 00€ επί 45 μήνες) 3.600,00€. Οι καταβολές αυτές θα αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό που ορίστηκε δυνάμει της παρούσας δικαστικής απόφασης να καταβάλει η αιτούσα. Επομένως, η ίδια θα πρέπει εφεξής να καταβάλει (7.200,00€ - 3.600,00€) 3.600,00€. Το συνολικό αυτό ποσό θα διαιρεθεί  με  τις δόσεις που ορίστηκαν, με αποτέλεσμα η  αιτούσα, αντί να καταβάλλει το ποσό των 200,00€ μηνιαίως, να καταβάλλει εν τέλει το ποσό των (3.600,00€ δια 36 μήνες) 100, 00€ για την τρέχουσα 3/ετία. Το ποσό αυτό των 100,00€ θα το καταβάλλει η αιτούσα στις πιστώτριες της, συμμέτρως διανεμόμενο στις απαιτήσεις τους, όπως αυτές ανωτέρω εκτίθενται, κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστης αξίωσης στο συνολικό χρέος της. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων της, 3/ετούς διάρκειας, ρύθμισης θα ξεκινήσει για την αιτούσα από τον μήνα Απρίλιο του έτους 2021, θα διαρκέσει έως και τον μήνα Μάρτιο του έτους 2024 και θα γίνεται εντός του πρώτου 10/ημέρου εκάστου μηνός.

 

Επομένως, η κρινομένη αίτηση, αφού συνεκδικάσθηκε με τις ανωτέρω προφορικώς ασκηθείσες κύριες παρεμβάσεις, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν κατά τρόπο οριστικό τα χρέη της αιτούσας, με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά με την τήρηση των όρων που επιβάλλονται σε αυτήν. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, επειδή η παρούσα δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας  (άρθρ. 14 Ν. 3869/2010).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και, τις προφορικώς, ασκηθείσες κύριες παρεμβάσεις ερήμην των καθ' ων και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά τις ανωτέρω προφορικώς ασκηθείσες κύριες παρεμβάσεις

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ κατά τρόπο οριστικό τα χρέη της αιτούσας από τα εισοδήματα της, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ήτοι με μηνιαία δόση ύψους εκατό ευρώ (100,00 €) και για τριάντα έξι (36) μήνες, συμμέτρως διανεμόμενων στις επίδικες απαιτήσεις, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας, της καταβολής των μηνιαίων δόσεων λαμβανομένης χώρα εντός του πρώτου δεκαημέρου (10/ημέρου) εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον μήνα Απρίλιο του έτους 2021 έως και τον μήνα Μάρτιο του έτους 2024.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 10 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους,

 

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ