ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 873/2019

 

Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών - Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Διαταγή πληρωμής -.

 

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης που επισπεύδεται βάσει διαταγής πληρωμής. Εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών. ’κυρες πράξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ισχύος της εκδοθείσας δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 3869/2010 προσωρινής διαταγής ειρηνοδίκη με την οποία απαγορεύτηκε μεταξύ άλλων η έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής εκτελέσεως εναντίον του ανακόπτοντος από τους καθών.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 873/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή Κωνσταντίνο Ρήγα, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρο Πρωτοδικών, και από τη γραμματέα Ευγενία Τσιντώνη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Πάτρα την 22α Οκτωβρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των κάτωθι:

 

Του ανακόπτοντος: Χ. Π. του Δ., κατοίκου …, επί της οδού …, και με Α.Φ.Μ. …, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού, Αλεξίου Φλογερά.

 

Της καθ’ ης η ανακοπή: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και Α.Φ.Μ. …, νομίμως εκπροσωπουμένης και εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της λεωφόρου …, ως μη δικαιούχου διαδίκου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2§4 Ν. 4354/2015, ειδικού πληρεξουσίου και άμεσου αντιπροσώπου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» και Α.Φ.Μ. …, νομίμως εκπροσωπουμένης και εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού …, ως οιονεί καθολικής διαδόχου, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας δικηγόρου της, Βασιλικής Τσουκαλά.

 

Ο ανακόπτων αιτείται να γίνει δεκτή η από 29-5-2019 ανακοπή αυτού, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ./30-5-2019, προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 24-9-2019 και ενεγράφη στο σχετικό πινάκιο με αριθμό ., οπότε αναβλήθηκε για τη διαλαμβανόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και ενεγράφη εκ νέου στο οικείο πινάκιο με αριθμό ., στην οποία εκφωνήθηκε και συζητήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν, αφότου ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς αυτών, να γίνουν δεκτά όσα μνημονεύονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις που νομοτύπως κατέθεσαν επί της έδρας.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ME ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

            1. Ο ανακόπτων αιτείται μέσω της υπό κρίση ανακοπής, κατά την προσήκουσα εκτίμηση του δικογράφου αυτής, να ακυρωθούν, εξαιτίας του εκεί παρατιθέμενου λόγου: α) η επιβληθείσα, επί τη βάσει της, συνεπιδοθείσας την 24-4-2019 με αντίγραφο εξ απογράφου της υπ’ αριθμόν ./2015 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών ως εκτελεστού τίτλου, ποσού 83.369,70 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, από 19-4-2019 επιταγής προς εκτέλεση και δυνάμει της, συνταχθείσας από τον αναφερόμενο στην υπό κρίση ανακοπή δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Πατρών και επιδοθείσας προς τον ανακόπτοντα την 9-5-2019, με αριθμό ./8-5-2019 εκθέσεως, αναγκαστική κατάσχεση, από την καθ’ ης η ανακοπή μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού και δη διαχειρίσεως πιστώσεων, εις βάρος του ανακόπτοντος και επί του περιγραφόμενου στην ένδικη ανακοπή ακινήτου πλήρους συγκυριότητάς του κατά το ποσοστό του 1/2 εξ αδιαιρέτου, και β) η προειρημένη έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως ως προς τον ανακόπτοντα, όπως επίσης να καταδικασθεί η καθ’ ης η ανακοπή στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης αυτού.

 

            2. Ενόψει των προεκτεθέντων, η υπό κρίση ανακοπή, κατά του κύρους της κύριας διαδικασίας της επισπευδόμενης επί τη βάσει του προδιαληφθέντος εκτελεστού τίτλου αναγκαστικής εκτελέσεως, παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιου Δικαστηρίου τούτου (ά. 933§§1,3 ΚΠολΔ, όπως έχει κατόπιν της ισχύος του Ν. 4335/2015, βλ. το άρθρο ένατο αυτού), προκειμένου να εκδικασθεί με την αρμόζουσα ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (ά. 933, 937§3, 614 επ. και 591 ΚΠολΔ, όπως διαμορφώθηκαν διά του Ν. 4335/2015). Η υπό κρίση ανακοπή έχει επιπροσθέτως ασκηθεί νομοτύπως (ά. 933 επ., 992 επ., 591§1εδ.α, 585, 122 επ. και 215 επ. ΚΠολΔ, όπως ισχύουν ύστερα από το Ν. 4335/2015) και εμπροθέσμως, ήτοι εντός της προβλεπόμενης, εκ της ρυθμίσεως του άρθρου 934§1 στοιχ. α εδ. α ΚΠολΔ (σε συνδ. προς αυτές των ά. 144 επ. του ίδιου κώδικα), προθεσμίας, οπότε πρέπει ο ένδικος λόγος ανακοπής να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό, τη νομική και την ουσιαστική βασιμότητα αυτού.

 

            3. Μέσω του μοναδικού λόγου της υπό κρίση ανακοπής, ο ανακόπτων ισχυρίζεται πως οι προσβαλλόμενες από 8-5-2019 πράξεις της προαναφερθείσας επισπευδόμενης, εις βάρος του από την καθ’ ης η ανακοπή μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία διαχειρίσεως πιστώσεων, αναγκαστικής εκτελέσεως τυγχάνουν απολύτως άκυρες και πρέπει ως εκ τούτου να ακυρωθούν, επειδή διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ισχύος της, εκδοθείσας δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 5§2 Ν. 3869/2010, από 5-3-2018 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Πατρών, διά της οποίας απαγορεύθηκε, μεταξύ άλλων, η έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής εκτελέσεως εναντίον του ανακόπτοντος, από τους καθ’ ων η από 29-12-2017 και υπ’ αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Πατρών ./2018 αίτηση, για την υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010 περί της ρυθμίσεως των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, και μέχρι τη συζήτηση αυτής κατά τη νομοτύπως προσδιορισθείσα δικάσιμο της 17-5-2019. Ότι η προμνημονευθείσα αίτηση αφορά και την ενσαρκούμενη στην προειρημένη εκτελούμενη εν προκειμένω υπ’ αριθμόν ./2015 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ποσού 83.369,70 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, και εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης αξίωση της, αμέσως αντιπροσωπευόμενης από την καθ’ ης η ανακοπή, ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εναντίον του ανακόπτοντος, ύψους κατά την 13-7-2017 117.406,41 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, που απορρέει εκ της, συναφθείσας μεταξύ του τελευταίου ως πιστολήπτη και της, συγχωνευθείσας εν συνεχεία ένεκα απορροφήσεώς της από την προδιαληφθείσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ως οιονεί καθολική της διάδοχο, ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως πιστοδότριας, υπ’ αριθμόν …/29-5-2008 συμβάσεως στεγαστικού δανείου. Ο προπαρατεθείς λόγος ανακοπής είναι παραδεκτός και νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 5§2 Ν. 3869/2010, 159αρ.1, 585, 591§1εδ.α, 933 επ. και 992 επ. ΚΠολΔ, οπότε πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

 

            4. Απ’ όλα τα έγγραφα, που νομίμως προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους, είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ά. 336§3, 339, 340, 395, 432 επ. και 591§§1,5 ΚΠολΔ), ορισμένα εκ των οποίων εγγράφων αναφέρονται ειδικώς κατωτέρω, χωρίς να παραλείπεται κάποιο κατά την ουσιαστική κρίση της ένδικης διαφοράς, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ά. 336§4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Επί τη βάσει της από 19-4-2019 επιταγής προς εκτέλεση, η οποία συνεπιδόθηκε στον ανακόπτοντα με αντίγραφο εξ απογράφου της υπ’ αριθμόν ./11-9-2015 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών ως εκτελεστού τίτλου κατά την 24-4-2019, η καθ’ ης η ανακοπή μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία διαχειρίσεως πιστώσεων επέσπευσε, ως μη δικαιούχος διάδικος, εντολοδόχος και άμεσος αντιπρόσωπος της υπέρ ης η προμνημονευθείσα διαταγή πληρωμής και επιτάσσουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως οιονεί καθολικής διαδόχου, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», αναγκαστική εκτέλεση για τη μερική ικανοποίηση της ενσαρκούμενης στην προειρημένη διαταγή πληρωμής και πηγάζουσας εκ της, εγγράφως καταρτισθείσας στην Πάτρα μεταξύ της απορροφηθείσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ως πιστοδότριας, του ανακόπτοντος και του μη διαδίκου εν προκειμένω αδελφού του, Κ. Π. του Δ., ως εις ολόκληρον ενεχόμενων αυτοφειλετών πιστοληπτών, υπ’ αριθμόν …/29-5-2008 συμβάσεως στεγαστικού δανείου, εις ολόκληρον οφειλή των προδιαληφθέντων δανειοληπτών έναντι της νομίμως εκπροσωπούμενης in casu από την καθ’ ης η ανακοπή προαναφερθείσας οιονεί καθολικής διαδόχου της προμνημονευθείσας δανειοδότριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, ποσού 83.369,70 ευρώ, πλέον τόκων από την 12-7-2014 και εξόδων. Η επισπεύδουσα καθ’ ης η ανακοπή προέβη πιο συγκεκριμένα, δυνάμει της συνταχθείσας από το δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Πατρών … και επιδοθείσας προς τον ανακόπτοντα την 9-5-2019 υπ’ αριθμόν ./8-5-2019 εκθέσεως, στην αναγκαστική κατάσχεση, για το ποσό των 50.000 ευρώ, της εκεί αναλυτικώς περιγραφόμενης και ευρισκόμενης στην κείμενη στην Πάτρα, επί της οδού … διώροφη οικοδομή οριζόντιας ιδιοκτησίας, πλήρους συγκυριότητας του καθ’ ου η εκτέλεση ανακόπτοντος κατά το ποσοστό του 1/2 εξ αδιαιρέτου και με Κ.Α.Ε.Κ. …, η οποία οριζόντια ιδιοκτησία αποτελείται από ισόγεια οικία, εμβαδού 172,12 τ.μ., με υπόγειο, επιφάνειας 109,74 τ.μ., διαθέτει συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του αντίστοιχου άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου, εκτάσεως, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως, 267,41 τ.μ. και, κατά το οικείο κτηματολογικό φύλλο, 266 τ.μ., 350/1.000 και έχει περιέλθει, δυνάμει του υπ’ αριθμόν ./2008 συμβολαιογραφικού εγγράφου της συμβολαιογράφου Πατρών …, που καταχωρίσθηκε νομίμως στο Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών με αριθμό ./6-2-2008, και εξαιτίας του μετέπειτα θανάτου της επικαρπώτριας του εν θέματι διαμερίσματος μητέρας τους, … και …, κατά το έτος 2008, στον ανακόπτοντα και τον προειρημένο αδελφό του κατά το ποσοστό του 1/2 εξ αδιαιρέτου εκάστου απ’ αυτούς ένεκα γονικής παροχής. Οι ανακοπτόμενες προαναφερθείσες από 8-5-2019 δύο πράξεις της προμνημονευθείσας επισπευδόμενης, εις βάρος του ανακόπτοντος από την καθ’ ης η ανακοπή μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία διαχειρίσεως πιστώσεων, αναγκαστικής εκτελέσεως, δηλαδή η προειρημένη αναγκαστική κατάσχεση της ανήκουσας στον ανακόπτοντα πλήρους συγκυριότητας κατά το ποσοστό του 1/2 εξ αδιαιρέτου επί του ανωτέρω ακινήτου και η προδιαληφθείσα συνταχθείσα από το δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Πατρών … υπ’ αριθμόν ./8-5-2019 οικεία έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως του εν λόγω ακινήτου, τυγχάνουν, ως προς τον ανακόπτοντα, απολύτως άκυρες και πρέπει ως εκ τούτου να ακυρωθούν γι’ αυτόν, διότι διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ισχύος της από 5-3-2018 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Πατρών, η οποία εκδόθηκε, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 5§2 Ν. 3869/2010, επί της από 29-12-2017 και υπ’ αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Πατρών 36/2018 αιτήσεως του ανακόπτοντος για την υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010 περί της ρυθμίσεως των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, διά της ως άνω προσωρινής διαταγής απαγορεύθηκε, μεταξύ άλλων, η έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής εκτελέσεως εναντίον του ανακόπτοντος, από τους καθ’ ων η προδιαληφθείσα αίτηση και έως τη συζήτηση αυτής, κατά τη νομοτύπως προσδιορισθείσα αρχική δικάσιμο της 19-10-2018 και κατόπιν της από 19-10-2018 αναβολής της στη δικάσιμο της 17-5-2019, δοθέντος επιπροσθέτως ότι η ισχύς της εν θέματι προσωρινής διαταγής διατηρήθηκε, κατά την αναβληθείσα αρχική συζήτηση της 19-10-2018, μέχρι τη μετ’ αναβολή δικάσιμο της 17-5-2019. Η προαναφερθείσα αίτηση, η οποία αφορά και την ενσαρκούμενη στην προμνημονευθείσα εκτελούμενη εν προκειμένω υπ’ αριθμόν ./2015 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ποσού 83.369,70 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, και εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης προειρημένη εις ολόκληρον απαίτηση της, αμέσως αντιπροσωπευόμενης από την καθ’ ης η ανακοπή, ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εναντίον του ανακόπτοντος συνοφειλέτη, ύψους κατά την 13-7-2017 117.406,41 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, εκδικάσθηκε λοιπόν κατά την προδιαληφθείσα νομοτύπως προσδιορισθείσα εξ αναβολής δικάσιμο της 17-5-2019 και έγινε μάλιστα δεκτή μέσω της εκδοθείσας με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας υπ’ αριθμόν 1118/25-7-2019 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πατρών. ’ρα, οι ανωτέρω προσβαλλόμενες δύο από 8-5-2019 εξώδικες διαδικαστικές πράξεις της κύριας διαδικασίας της προαναφερθείσας επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτελέσεως είναι άκυρες και πρέπει επομένως να ακυρωθούν για τον ανακόπτοντα ως αντιβαίνουσες στην προμνημονευθείσα, εκπορευόμενη από την προειρημένη προσωρινή διαταγή και ισχύουσα κατά το χρονικό διάστημα από την 5-3-2018 μέχρι την 17-5-2019, απαγόρευση αναγκαστικής εκτελέσεως εις βάρος αυτού από τους καθ’ ων η ως άνω αίτηση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η νομίμως εκπροσωπούμενη in concreto από την καθ’ ης η ανακοπή μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία διαχειρίσεως πιστώσεων ανώνυμη τραπεζική εταιρεία υπό την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τις διαλαμβανόμενες στην προαναφερθείσα αίτηση αξιώσεις τους εναντίον του ανακόπτοντος, όπου εμπίπτει η προμνημονευθείσα, ενσαρκούμενη στην προειρημένη εκτελούμενη εν προκειμένω διαταγή πληρωμής, εις ολόκληρον απαίτηση της προειρημένης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, γενομένου έτσι δεκτού ως ουσία βάσιμου του μοναδικού λόγου της υπό κρίση ανακοπής. Απορρίπτεται επίσης κατ’ ουσίαν η παραδεκτώς προβληθείσα εκ μέρους της καθ’ ης η ανακοπή ένσταση περί καταχρηστικής ασκήσεως της ένδικης ανακοπής, δεδομένου ότι δε συντρέχουν, επί τη βάσει των προεκτεθέντων, ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, όπως είναι η τυχόν κατάχρηση δικονομικών δυνατοτήτων του ανακόπτοντος αναφορικά με την υποβολή της προδιαληφθείσας αιτήσεως, την έκδοση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής επ’ αυτής και την άσκηση εν συνεχεία της υπό κρίση ανακοπής, προερχόμενες από την προηγηθείσα συμπεριφορά των διαδίκων, ενόψει των οποίων η επακολουθούσα άσκηση της υπό κρίση ανακοπής να συνιστά αντιφατική διαδικαστική συμπεριφορά και γενικότερα να υπερβαίνει προφανώς τα επιβαλλόμενα από την αντικειμενική καλή πίστη, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του υπό κρίση δικονομικού δικαιώματος του ανακόπτοντος όρια (ά. 281 ΑΚ, 116, 262§1 και 591§1 ΚΠολΔ).

 

            5. Κατ’ ακολουθίαν των προπαρατεθέντων, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη και να ακυρωθούν αναδρομικώς (ex tunc), όπως προβλέπεται πιο συγκεκριμένα στο διατακτικό της παρούσας αποφάσεως, οι προμνημονευθείσες ανακοπτόμενες δύο εξώδικες διαδικαστικές πράξεις της κύριας διαδικασίας της προειρημένης επισπευδόμενης από την καθ’ ης η ανακοπή έμμεσης αναγκαστικής εκτελέσεως εις βάρος του ανακόπτοντος. Τα δικαστικά έξοδα αυτού επιβάλλονται άλλωστε, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο διατακτικό της προκείμενης αποφάσεως, στην καθ’ ης η ανακοπή εξαιτίας της ήττας της (ά. 176, 189, 190, 191 ΚΠολΔ και Ν. 4194/2013).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό κρίση ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ α) την επιβληθείσα, δυνάμει της συνταχθείσας από το δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Πατρών … με αριθμό ./8-5-2019 εκθέσεως, από 8-5-2019 αναγκαστική κατάσχεση, εις βάρος του ανακόπτοντος στη πλήρη συγκυριότητά του κατά το ποσοστό του 1/2 εξ αδιαιρέτου επί του περιγραφόμενου εκεί και στο σκεπτικό της παρούσας αποφάσεως ακινήτου, και β) την προαναφερθείσα έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου ως προς τον ανακόπτοντα.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500 €) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Πάτρα, την 19-11-2019, δίχως να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ