ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 1407/2020

 

Υποβολή σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση -.

 

 Επιδόσεις αιτήσεως στον συμπαραστατέο, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο στα πολιτικά Δικαστήρια. Δυνατότητα του Δικαστηρίου να προχωρήσει στην ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης, παρόλο που δεν έχει γνωμοδοτήσει η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Ο αυτισμός και οι αναπτυξιακές διαταραχές είναι στοιχεία που καταδεικνύουν νοητική καθυστέρηση. Δεκτή η αίτηση. Θέση του περί ου η αίτηση σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Ορισμός προσωρινού και οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη και ορισμός εποπτικού συμβουλίου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό της αιτούσας)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός Απόφασης 1407/2020

(αριθμός κατάθεσης αίτησης: ./2019)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Μαρία Ρόγγα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα,

 

Συνεδρίασε στο ακροατήριο του στην Αθήνα κεκλεισμένων των θυρών στις 10-1-2020, για να δικάσει την αίτηση:

 

Της αιτούσας: ... του ... και της ... με ΑΦΜ ... κατοίκου ... Αττικής, η οποία εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Σωκράτη Τσαχιρίδη

 

Για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση του: ... του ... και της ..., με ΑΦΜ ... κατοίκου Αττικής, ο οποίος εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο αλλά δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από -2019 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2019, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο (ΡΒ-.).

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσε.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από την υπ' αριθ.: ... 2019 έκθεση επίδοσης του διορισμένου στην περιφέρεια   του Εφετείου Αθηνών Δικαστικού Επιμελητή, που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού της παρούσας δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παρούσα δυχάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο του οποίου ζητείται η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση και του οποίου η κλήτευση είναι υποχρεωτική εκ του νόμου στην παρούσα διαδικασία (122 παρ. 1, 123, 124, 128 παρ.4, 748 παρ.3, 4 και 802 παρ.2 ΚΠολΔ). Ωστόσο, ο περί ου η αίτηση εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο στην παρούσα δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου. Δεδομένου ότι η παράσταση με δικηγόρο είναι υποχρεωτική στην παρούσα διαδικασία, ο περί ου η αίτηση δεν έλαβε μέρος κανονικά στη δίκη και πρέπει, συνεπώς, να δικασθεί ερήμην αλλά η διαδικασία θα προχωρήσει σα να ήταν και αυτός δικονομικώς παρών (271 παρ. 1, 2, 741, 754 ΚΠολΔ).

 

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι ο υιός της, ... γεννηθείς στις 2001, πάσχει από αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές με αποτέλεσμα η νοημοσύνη του να είναι στα όρια της νοητικής καθυστέρησης και ως εκ τούτου να αδυνατεί να επιμελείται των υποθέσεων του. Για τους λόγους αυτούς ζητά να τεθεί αυτός σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, να διοριστεί η  αιτούσα προσωρινή και οριστική δικαστική συμπαραστάτης του και να οριστεί εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τα αναφερόμενα στην αίτηση πρόσωπα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο (740, 801 παρ.1 ΚΠολΔ) εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με την προσήκουσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (739-781, 801-806 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1666 παρ.1,1667 παρ.1, 1669, 1672, 1673, 1675, 1676, 1678, 1681, 1682, 1684 ΑΚ και 802, 804, 805 και 69 παρ.1 περ.δ' ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσία, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία για το παραδεκτό της συζήτησης (748 παρ. 2, 3,4, 802 παρ.2 ΚΠολΔ), ήτοι επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για την παρούσα δικάσιμο στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την ... 2019 έκθεση επίδοσης του διορισμένου στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών Δικαστικού Επιμελητή, ...), στο συμπαραστατέο, όπως προαναφέρθηκε, και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα 796 παρ. 2, 3 ΚΠολΔ, 1674 ΑΚ, 1 και 2 Π.Δ. 250/1999 και 19 παρ. 4 Ν. 2521/1997 (βλ. την υπ' αριθ.... έκθεση επίδοσης του διορισμένου στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών Δικαστικού Επιμελητή, ... ενώ η διορισθείσα με προσωρινή διαταγή δικαστική συμπαραστάτης είναι η αιτούσα, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της και κατέθεσε προτάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά η προβλεπόμενη από το άρθρο 1674 ΑΚ κοινωνική υπηρεσία, ωστόσο το Δικαστήριο θα προχώρησα στην ουσιαστική έρευνα της αίτησης, χωρίς την έκθεση της υπηρεσίας αυτής, καθόσον στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.2521/1997 ορίζεται ότι, αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση, η οποία, άλλωστε, δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλώς συνεκτιμάται και συνεπώς η παράλειψη προσκόμισης της δε δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας στο ακροατήριο και την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, και τα έγγραφα, που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούντες (μερικά εκ των οποίων αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω χωρίς, ωστόσο, να παραλείπεται κανένα) σε συνδυασμό με την επικοινωνία του Δικαστηρίου με τον περί ού η αίτηση δικαστικής συμπαράστασης, που έλαβε χώρα στο ακροατήριο αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο υιός της αιτούσας γεννηθείς στις 2001, πάσχει από αυτιστική διαταραχή και εμφανίζει ηπίου βαθμού διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, που έχει ως συνέπεια τη δυσκολία στην επικοινωνία του με τους άλλους και ειδικά όσους δεν ανήκουν στο στενό του καθημερινό περιβάλλον.

 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει ιδίως από την υπ' αριθ. πρωτοκ. ... 2017 ιατρική βεβαίωση παιδοψυχιάτρου, ..., Διευθυντή της Ειδικής Θεραπευτικής Μονάδας Αυτιστικών Παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές του και από την από ….2017 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ΕΦΚΑ, ο συμπαραστατέος έχει δυσκολία σε επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, η νοημοσύνη του είναι στα όρια της ήπιας νοητικής καθυστέρησης ενώ για όλες τις καθημερινές του δραστηριότητες και υποχρεώσεις χρειάζεται συνδρομή έτερου προσώπου, δεν αντιλαμβάνεται τις αριθμητικές πράξεις και την αξία των χρημάτων, δεν είναι σε θέση να κάνει καθημερινές συναλλαγές, ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο με παράλληλη στήριξη και έχει συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% εφ' όρου ζωής, το οποίο οφείλεται σε ψυχιατρική πάθηση. Όπως προκύπτει δε από την υπ' αριθ. πρωτοκ. ... 2014 γνωμάτευση του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης - Διάγνωσης και Υποστήριξης Ανατολικής Αττικής σε συνδυασμό με την από ... 2020 βεβαίωση ψυχολογικής αξιολόγησης από το κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης «Εμμέλεια», ο συμπαραστατέος έχει δείκτη νοημοσύνης 62 μονάδες, είναι σε θέση να παράσχει απλές πληροφορίες για τον εαυτό του και να ασχοληθεί με την προσωπική του υγιεινή αλλά αποπροσανατολίζεται εύκολα, η ομιλία του είναι μονότονη, με περιορισμένο λεξιλόγιο και στερεότυπη χρήση της γλώσσας και δυσκολία στη νοηματική κατανόηση και επεξεργασία κειμένου. Ο γραπτός λόγος του παρουσιάζει κακή επίδοση στη συντακτική οργάνωση και συνοχή του κειμένου, παρουσιάζει δε δυσκολίες στις λεκτικές και πρακτικές δεξιότητες. Έχει χαμηλή απόδοση στις αριθμητικές πράξεις και στην αφαιρετική και επαγωγική σκέψη. Περαιτέρω εμφανίζει ελλείματα στην κοινωνικοσυναισθηματική αμοιβαιότητα, περιορισμένη έναρξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και ελάχιστη ανταπόκριση στην κοινωνική προσέγγιση από άλλους, δύσκαμπτη συμπεριφορά και δυσκολία στη διαχείριση αλλαγών. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω ο περί ου η αίτηση δεν είναι σε θέση να επιμεληθεί των προσωπικών του υποθέσεων. Επομένως, πρέπει να τεθεί αυτός σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, στερούμενος πλήρως της δικαιοπρακτικής του ικανότητας, να κηρυχθεί ανίκανος για όλες τις δικαιοπραξίες ενώ η επιμέλεια του προσώπου του πρέπει να ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο. Κατάλληλο πρόσωπο για να οριστεί προσωρινή ως την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης αλλά και οριστική δικαστική συμπαραστάτης του, με γνώμονα το συμφέρον του συμπαραστατέου, κρίνεται η αιτούσα ..., η οποία είναι η μητέρα του, διαμένει στην ίδια οικία με το συμπαραστατέο, τον φροντίζει, τρέφει για αυτόν αισθήματα αγάπης και στοργής και επιμελείται του προσώπου και των υποθέσεων του ενώ τυγχάνει και της αγάπης και της εμπιστοσύνης του συμπαραστατέου. Η δικαστική συμπαραστάτης παρέχει, συνεπώς, τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημα, που της ανατίθεται. Περαιτέρω πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1680 ΑΚ, να ανατεθεί εν όλω η επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατέου στην ως άνω δικαστική συμπαραστάτη, η οποία όμως, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του τελευταίου, οφείλει να του εξασφαλίζει τη δυνατότητα να διαμορφώνει μόνος του τις προσωπικές του σχέσεις.

 

Πρέπει, επίσης, να οριστεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο, το οποίο θα συνδράμει και θα εποπτεύει το έργο της δικαστικής συμπαράστασης μετά την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης. Κατάλληλα πρόσωπα να διορισθούν ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου κρίνονται οι: α) ... κάτοικος Αττικής, πατέρας του συμπαραστατέου, ο οποίος πρέπει να διοριστεί πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου, β) ... κάτοικο Αττικής, αδελφή του συμπαραστατέου, ως μέλος και γ) ..., κάτοικος Αττικής, οικογενειακή φίλη και δασκάλα του συμπαραστατέου, ως μέλος. Ανήκουν άπαντες στο στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του συμπαραστατέου, οι δύο πρώτοι είναι οι στενότεροι συγγενείς αυτού, διαβιούν μαζί του και τον φροντίζουν και η τρίτη είναι δασκάλα του στο μάθημα χορού, όλοι έχουν δεσμούς μαζί του, ενδιαφέρονται γι' αυτόν, τον αγαπούν και τον φροντίζουν. Επομένως οι ανωτέρω αναφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης.

 

Πρέπει, συνακόλουθα, η αίτηση να γίνει δεκτή και να τεθεί ο ..., με ΑΦΜ .... κάτοικος Αττικής ..., γεννηθείς στις 2001 σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, να κηρυχθεί ανίκανος για όλες τις δικαιοπραξίες, να διορισθεί προσωρινή δικαστική συμπαραστάτης αυτού μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας και οριστική δικαστική συμπαραστάτης μετά την τελεσιδικία,  η αιτούσα, μητέρα του συμπαραστατέου .... με ΑΦΜ .... κάτοικος .... Αττικής, .... να της ανατεθεί η επιμέλεια του συμπαραστατέου, να οριστεί εποπτικό συμβούλιο καινά διορισθούν ως μέλη αυτού οι: α) ... κάτοικο ... Αττικής, πατέρας του συμπαραστατέου, ο οποίος πρέπει να διοριστεί πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου, β) ... κάτοικο ... Αττικής, αδελφή του συμπαραστατέου, ως μέλος και γ) ... κάτοικος ... Αττικής, οικογενειακή φίλη και δασκάλα του συμπαραστατέου, ως μέλος. Πρέπει, επίσης, να διαταχθεί ο Γραμματέας του Δικαστηρίου αυτού να καταχωρήσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη γραμματεία (άρθρο 1675 ΑΚ), και να επιμεληθεί την επίδοση αυτής στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 802 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου 805 ΚΠολΔ και το άρθρο 4 του ΠΔ 250/1999, ήτοι στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, στην αιτούσα - διορισθείσα δικαστική συμπαραστάτη, στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία και στο δικαστικώς συμπαραστατούμενο, στον τελευταίο δε με την υπενθύμιση του δικαιώματος του να ασκήσει ένδικα μέσα (άρθρο 802 παρ.5 εδ. α', β' ΚΠολΔ).

 

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση τον ... με ΑΦΜ. ... κάτοικο ... Αττικής, και τον κηρύσσει ανίκανο για όλες τις δικαιοπραξίες.

 

ΔΙΟΡΙΖΕΙ δικαστική συμπαραστάτη του προαναφερόμενου, τη μητέρα του, ... με ΑΦΜ ... κάτοικο ... Αττικής.

 

ΔΙΟΡΙΖΕΙ προσωρινή δικαστική συμπαραστάτη του ανωτέρω συμπαραστατούμενου για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση έως την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης τη μητέρα του, ... με ΑΦΜ ... κάτοικο ... Αττικής.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την επιμέλεια του συμπαραστατούμενου στη διορισθείσα δικαστική συμπαραστάτη.

 

ΔΙΟΡΙΖΕΙ τριμελές εποπτικό συμβούλιο της δικαστικής συμπαράστασης αποτελούμενο από τους: α) ... κάτοικο ... Αττικής, πατέρα του συμπαραστατέου, ο οποίος πρέπει να διοριστεί πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου, β) ... κάτοικο ... Αττικής, αδελφή του συμπαραστατέου, ως μέλος και γ) ... κάτοικο ... Αττικής, οικογενειακή φίλη και δασκάλα του συμπαραστατέου, ως μέλος.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επίδοση της παρούσας με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, στην αιτούσα - διορισθείσα δικαστική συμπαραστάτη, στο δικαστικώς συμπαραστατούμενο με την υπενθύμιση του δικαιώματος του να ασκήσει ένδικα μέσα και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού να προβεί στην καταχώρηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 15-6-2020 χωρίς την παρουσία της αιτούσας και του πληρεξούσιου δικηγόρου τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ