ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΣυμβΑΠ (Ν. 3068)  7/2021

 

Μη συμμόρφωση του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση -.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση, μετά τη διαπίστωση από το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο ότι η μη συμμόρφωση είναι αδικαιολόγητη, την κλήση αυτής για συμμόρφωσή της και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε σχετικά, το τριμελές συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση.

 

 

 

Αριθμός απόφασης 7/2021

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από τους: Μαρία Γεωργίου, Πρόεδρο του. Αρείου Πάγου, Μαρία Μουλιανιτάκη-τακτικό μέλος και Ασημίνα Υφαντή εισηγήτρια-αναπληρωματικό μέλος, Αρεοπαγίτες.

 

Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή την 211 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της Προέδρου του.   Αφού έλαβε υπόψη:

 

Α) την από 3-9-2019 αίτηση των: 1)  «» και 2) «…» που εκπροσωπούνται νόμιμα και εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και κατά κάθε άλλου αρμοδίου φορέα, που κατατέθηκε νόμιμα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Γκεσούλη, στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία αυτές παραπονούνται για τη μη συμμόρφωση του καθ’ ού με την υπ' αριθμ. 7040/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία έγινε αμετάκλητη με την υπ' αριθμ. 797/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και στην οποία εκθέτουν αναλυτικώς τις απόψεις τους, δεν κρίνεται αναγκαία η διά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου παράσταση ενώπιον του συμβουλίου (άρθρ. 2 παρ. 3 Π.Δ. 61/2004).

 

Β) Τα στοιχεία του φακέλου, σύμφωνα με τα οποία: α) η παραπάνω απόφαση έχει ήδη, καταστεί αμετάκλητη σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ./3-9-2019 πιστοποιητικό για μη άσκηση ενδίκων μέσων της αρμόδιας γραμματέως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, β) υποχρεώνει το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (97.793,99 ) και στην δεύτερη ενάγουσα το ποσό των εκατό χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (100.875,72), γ) το 18/2019 πρακτικό του συμβουλίου τούτου και την ./16-12-2019 έκθεση επίδοσής του, της ., δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείο. Αθηνών, δ) το ./2020 πρακτικό του συμβουλίου τούτου και την ./17-7-2020 έκθεση επίδοσής του, της ., δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, ε) το ./2 10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε Εκτέλεση του ./2020 πρακτικού του συμβουλίου τούτου, στ) το ./2020 πρακτικό του συμβουλίου τούτου και την ./15-12 2020 έκθεση επίδοσής του, της ., δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών.

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά το άρθρο 1 του N. 3068/2002, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν 3301/2004 και το άρθρο 4 Ε παρ. 3 του Ν 3388/2005, το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής Αυτοδιοίκησης και  τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων, η αρμοδιότητα δε για τη λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ανατίθεται στο τριμελές συμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο. 2. παρ. 1 του ανωτέρω νόμου. Εξάλλου στο άρθρο 3 παρ. 1, 2 και 3 του ΠΔ 61/2004 ορίζονται τα εξής "1.Το συμβούλιο συντάσσει πρακτικό μέσα σε δύο μήνες από τότε που περιέρχεται σε αυτό η αίτηση, με το οποίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καλεί την αρχή να υποβάλει στοιχεία και απόψεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν 3068/2002... 2. Αν μετά από έρευνα των στοιχείων που απεστάλησαν, το συμβούλιο διαπιστώσει αιτιολογημένα ότι η καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, συντάσσει πρακτικό, με το οποίο καλεί την υπόχρεη αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο... 3. Αν η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν 3068/2002». Τέλος κατά το άρθρο 5 του ίδιου ΠΔ 61/2004 νέα αίτηση των ίδιων ή άλλων ενδιαφερομένων για επανάληψη της διαδικασίας διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης και επιβολή νέας χρηματικής κύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 εδαφ. τελευταίο του Ν. 3068/2002, δεν υποβάλλεται πριν περάσει τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης του συμβουλίου στην υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση, μετά τη διαπίστωση από το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο ότι η μη συμμόρφωση είναι αδικαιολόγητη, την κλήση αυτής για συμμόρφωσή της και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε σχετικά, το τριμελές συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο σ ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση. Κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού αυτού είναι η φύση και η σημασία της διαφοράς για την οποία εκδόθηκε η μη εκτελούμενη απόφαση, οι συνθήκες της μη συμμόρφωσης και οι συνέπειές της για το πρόσωπο του θιγομένου, η χρονική διάρκεια και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της κύρωσης.

 

Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι αιτούσες εταιρείες στην κρινόμενη αίτησή τους εκθέτουν ότι με την 7040/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης το καθ' ου Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώθηκε να τους καταβάλει για τόκους υπερημερίας, επί των καταβληθέντων ποσών της αποζημιώσεως λόγω απαλλοτριώσεως των ιδιοκτησιών τους, τα ποσά των 97.793,99 ευρώ στην πρώτη και των 100.875,72 ευρώ στην δεύτερη εξ αυτών, ότι κατά της ανωτέρω αποφάσεως ασκήθηκε έφεση, η οποία απορρίφθηκε με την 797/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά της οποίας το καθ'ου δεν άσκησε αίτηση αναιρέσεως και ότι από την αδράνεια αυτού να τους καταβάλει τα ως άνω ποσά υφίστανται ζημία, Ζητούν δε, να επιβληθεί σε βάρος του Δημοσίου, ως κύρωση, το ποσό των 40.000 ευρώ για την κάθε μια εξ αυτών. Με το ./2019 πρακτικό αυτού του Συμβουλίου κλήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο να εκθέσει εντός ενός μηνός από την επίδοση σ' αυτό αντιγράφου του πρακτικού τις απόψεις του σχετικά με την καθυστέρηση συμμορφώσεως του προς την παραπάνω απόφαση και να υποβάλει τυχόν στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Το πρακτικό αυτό επιδόθηκε στο καθ' ου στις 16-12-2019. Η Δ/νση Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών στο από 3-2-2020 έγγραφο της προς το παρόν Συμβούλιο αναφέρει ότι ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία συντάξεως του πίνακα παρακαταθέσεως της αποζημιώσεως και οι απαραίτητες ενέργειες προς εύρεση πιστώσεων. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο με το ./2020 πρακτικό του, που επιδόθηκε στο καθ'ου στις 17-7-2020, κάλεσε αυτό να συμμορφωθεί προς την παραπάνω αμετάκλητη απόφαση και να προβεί στην εκτέλεσή της μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την επίδοση αυτού του πρακτικού. Η ως άνω Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων στο από 2-10-2020 έγγραφό της προς το παρόν Συμβούλιο αναφέρει ότι εγκρίθηκε η απόφαση αναγνωρίσεως δαπάνης συνολικού ποσού 198.669,71 ευρώ, προκειμένου να συσταθεί το γραμμάτιο παρακαταθήκης, όταν εγκριθούν οι δαπάνες από τα αρμόδια Υπουργεία. Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο με το 10/2020 πρακτικό του, που επιδόθηκε στο καθ'ου στις 15-12-2020, κάλεσε αυτό να γνωστοποιήσει ότι τα ως άνω χρήματα εισπράχθηκαν από τις αιτούσες ή κατατέθηκαν στο ΤΠΔ, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την επίδοση του πρακτικού. Το καθ'ου, όμως, δεν έχει συμμορφωθεί προς την ανωτέρω απόφαση και η ταχθείσα σ' αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτη. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το Συμβούλιο κρίνει ότι η μέχρι τώρα μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την 7040/2013 αμετάκλητη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση, να βεβαιωθεί η μη συμμόρφωση του καθ'ού προς την ως άνω δικαστική απόφαση και να προσδιορισθεί χρηματικό ποσό ως κύρωση, για τη μη συμμόρφωση. Το μέγεθος του χρηματικού αυτού ποσού προσδιορίζεται, ενόψει της φύσεως και της σημασίας της διαφοράς για την οποία εκδόθηκε η εκτελούμενη δικαστική απόφαση, των συνθηκών της μη συμμορφώσεως και των συνεπειών της για τις αιτούσες, της χρονικής διάρκειας που παρήλθε από την τελεσιδικία, και το αμετάκλητο της αποφάσεως χωρίς αυτή να εκτελεσθεί, και του αποτρεπτικού χαρακτήρα που εξυπηρετεί η κύρωση αυτή, σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε μια αιτούσα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δέχεται την από 3-9-2019 αίτηση των: 1) εταιρείας με την επωνυμία  «» και 2) εταιρείας με την επωνυμία  «…».        

 

Βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση του καθ' ού Ελληνικού Δημοσίου προς την 7040/2013 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

Προσδιορίζει το χρηματικό ποσό που πρέπει να επιβληθεί υπέρ κάθε μιας των αιτουσών και σε βάρος του καθ' ού, ως κύρωση, για τη μη συμμόρφωση του προς τη δικαστική αυτή απόφαση, σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου 2021.

                  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ