ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

Ειρ (ΑσφΜ) Θεσ 266/2019

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Απαγόρευση παρακρατήσεως εφάπαξ βοηθήματος - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

Παρακράτηση εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προσώπου που έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Πιθανολόγηση ότι η αίτηση θα ευδοκιμήσει λόγω ανυπαίτιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμής. Απαγόρευση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της παρακράτησης από τη σύνταξη της αιτούσας οποιουδήποτε ποσού για την εξυπηρέτηση των δανείων που της έχουν χορηγηθεί, όπως και της δέσμευσης του εφάπαξ βοηθήματος, το οποίο πρέπει να διατεθεί κατά την οριστική ρύθμιση από το δικαστήριο για την ικανοποίηση του πιστωτή της αιτούσας, απαγορευμένης της διαχείρισης και διάθεσής του και από αυτήν.

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

 

 

Αριθμός: 266/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Αργύρη Μπιχάκη, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέως.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στη Θεσσαλονίκη, στις 31 Ιουλίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων

 

ΑΙΤΟΥΣΑ: …, κάτοικου Θεσσαλονίκης, οδός …, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρυσάνθης Ντέμου- Παππά (A.M. ΔΣΑ 33298).

 

ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε στην δίκη, 2) της εταιρείας με την επωνυμία "G. F. Nol PLC (Γ. Φ. Νοί ΠΑΣ) c/o …, LONDON", που εδρεύει στο Λονδίνο Η. Β. κι εκπροσωπείται νόμιμα από το ως άνω ΝΠΔΔ ΤΠΔ ως νόμιμο αντίκλητο αυτής, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελισσαβετ Ταστσίδου (AM 5351). Αρ. κατάθεσης αίτησης στην Γραμματεία του Δικαστηρίου ./13-7-2018.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναστολή της παρακράτησης ποσού εφάπαξ βοηθήματος που έλαβε η αιτούσα και η άρση της δέσμευσης ποσοστού 3/4 αυτού ώστε να εξασφαλισθεί η διατήρηση της περιουσίας της ενόψει ρύθμισης των οφειλών αυτής κατά τις διατάξεις ν.3869/2010 καθώς έχει ήδη υποβάλει την υπ' ./2018 αίτησης της κατά αρθ.4 ν.3869/2010, επί της οποίας εξεδόθη η από 3/5/2018 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης κατά αρθ.5 με την οποία αναστέλλετο κάθε πράξη εκτέλεσης επί της περιουσίας της αιτούσης και διετάσσετο η μη μεταβολή αυτής.

 

Η αίτηση είναι νόμιμη κατά 5§2 και 6 ν.3869/2010 και 781§§1,2, 758ΚΠολΔ και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσία, ερήμην του α' καθ' ου κατά 754§2ΚΠολΔ, νομίμως κλητευθέντος.

 

Από την πιθανολόγηση μετά την εκτίμηση των αποδεικτικών εγγράφων που προσκομίζει η αιτούσα και την εξέταση της προκύπτει ότι η αιτούσα μη δυνάμενη να εξυπηρετεί οφειλή στεγαστικού δανείου εκ του α' καθ' ου, απαίτηση που έχει μεταβιβασθεί στην β' καθ' ης αιτήθηκε την κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010 ρύθμιση αυτής με την ως άνω αίτηση του αρθ.4 και έλαβε προσωρινή διαταγή από την Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης η οποία απαγορεύει την όποια μεταβολή της περιουσιακής της κατάστασης. Στο μεταξύ έλαβε ήδη με την υπ' αρ. ./2016 απόφαση του διευθυντή του ΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ποσό 28.378,43€ ως εφάπαξ βοήθημα λόγω συνταξιοδότησης εκ του οποίου ποσοστό 3/4 ή ποσό 21.283,83€ παρακρατήθηκε από το α' καθ' ου υπέρ της β' καθ' ης. Επειδή πιθανολογείται ότι η ως άνω αίτηση της θα ευδοκιμήσει, λόγω της ανυπαίτιας περιέλευσης της αιτούσης σε αδυναμία πληρωμής, η οποία οφείλεται στην μείωση των μισθών της αλλά των συντάξεων σε σχέση με τις προσδοκώμενες λόγω πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής και προς εκπλήρωση του σκοπού των ένδικων ρυθμίσεων απαιτείται η διατήρηση της υπάρχουσας περιουσίας της ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη ρύθμιση των χρεών της και την απαλλαγή της απ' αυτά, δέον να απαγορευτεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η παρακράτηση από τη σύνταξη της αιτούσης οποιουδήποτε ποσού για την εξυπηρέτηση των δανείων που της έχουν χορηγήσει, όπως και η δέσμευση του άνω εφάπαξ βοηθήματος, το οποίο πρέπει να διατεθεί κατά την οριστική ρύθμιση από το δικαστήριο για την ικανοποίηση του πιστωτή της αιτούσης, απαγορευμένης της διαχείρισης και διάθεσης του και από αυτήν. Δεν ορίζεται δικαστική δαπάνη (8§6).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του α' των καθ' ων, αντιμωλία των λοιπών διαδίκων

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ως την έκδοση οριστικής απόφασης κάθε ατομικό καταδιωκτικό μέτρο κατά της περιουσίας της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπ' αρ. κατ../2018 αίτησης της και ιδίως την παρακράτηση από το α' καθ' ου για λογαριασμό της β' καθ' ης μέρους από το ποσό της ως άνω εφάπαξ αποζημίωσης που έχει λάβει αυτή λόγω συνταξιοδότησης,

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης αυτής έως την έκδοση οριστικής απόφασης.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αποδέσμευση από το α' καθ' ου ή από την β' καθ' ης του όποιου ποσού έχει ήδη δεσμευθεί υπέρ αυτών εκ του άνω εφάπαξ ποσού προκειμένου να αποκατασταθεί η περιουσία της αιτούσης στο επίπεδο που θα εβρίσκετο αν δεν είχε παραβιασθεί η ως άνω προσωρινή διαταγή εκδοθείσα επί της αίτησης της.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Θεσ/νίκη στις 30-1-2019, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους Δικηγόρων.

 

 

Ο Ειρηνοδίκης                                       Η Γραμματέας

                                                          (για δημοσίευση)