ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 406/2021

 

Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω παύσης ισχύος διαταγής πληρωμής, που δεν επιδόθηκε νομίμως εντός δύο μηνών από την έκδοσή της - Διαταγή πληρωμής κατά κατοίκου εξωτερικού -.

 

Μη νόμιμες επιδόσεις της διαταγής πληρωμής στην Ελλάδα σε ακίνητο στο οποίο ο καθ’ ού δεν είχε κατοικία. Το άκυρο των ανωτέρω επιδόσεων ισοδυναμεί με ανυπαρξία επίδοσης της διαταγής πληρωμής. Επομένως, εφόσον η διαταγή πληρωμής δεν επιδόθηκε εντός δύο μηνών από την έκδοσή της, αποβάλλει την ισχύ της κατά το άρθρο 630Α του ΚΠολΔ. Οι μη νόμιμες επιδόσεις της διαταγής πληρωμής, που ισοδυναμούν με έλλειψη επίδοσης, δεν κίνησαν την προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Συνεπώς η διαταγή πληρωμής δεν παράγει δεδικασμένο αλλά έχει αποβάλει αυτοδικαίως την ισχύ της. Λόγω της αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της διαταγής πληρωμής - εκτελεστού τίτλου, δυνάμει του οποίου επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, τυγχάνει απολύτως άκυρη η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεκτή η ανακοπή. Ακυρώνει επιταγή προς εκτέλεση, έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση. 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Διονύση Θ. Μπαράτη, Δικηγόρου - Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Αστικού Δικαίου)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 406/2021

(αριθμός κατάθεσης ανακοπης:./2021)

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Διονυσία Σαββοπούλου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα Χρυσούλα Κατσαΐτη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 26 Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει την από 17.06.2021 και με αριθμ.καταθ. ./18.06.2021 ανακοπή μεταξύ των:

 

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: … κατοίκου Βελγίου επί της οδού … Bruxelles, με ΑΦΜ:., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Διονυσίου Μπαράτη (με AM ΔΣ Αθηνών 25979), ο οποίος προσκόμισε στο υπ.αριθμ. . γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και κατέθεσε προτάσεις.

 

ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «dovalue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «dovalue Greece» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου και Αρχιμήδους και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: …, ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία: «PILLAR FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε ακροατήριο διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Φάνη Κατσίνα (με AM ΔΣ Πατρών 459), ο οποίος προσκόμισε το υπ.αριθμ. Α158129 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών

και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και κατέθεσε προτάσεις.

 

Ο ανακόπτων κατέθεσε την από 17.06.2021 ανακοπή του με αριθμ. καταθ. ./18.06.201 ενώπιον της γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, της οποίας η συζήτηση ορίστηκε για τη δικάσιμο για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο και την εκφώνηση της με τη σειρά της από το πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά της δίκης.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

I. Στη διάταξη του άρθρου 624 παρ.2 ΚΠολΔ όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση της με το ν. 4335/2015 οριζόταν ότι: «δεν είναι δυνατό να εκδοθεί διαταγή πληρωμής και αν εκδόθηκε είναι άκυρη, αν η επίδοση της πρέπει να γίνει σε πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό ή η διαμονή τους είναι άγνωστη». Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για την έκδοση διαταγής πληρωμής απαιτείται, ως αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση, να μη διαμένει στο εξωτερικό και να μην είναι άγνωστης διαμονής το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η έκδοση της, η προϋπόθεση δε αυτή πρέπει να συντρέχει κατά τον κρίσιμο χρόνο της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής (Ολ ΑΠ 12/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΟλΑΠ 10/96 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1762/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ΕφΛαρ 255/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, η διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε κατά προσώπου, το οποίο κατά τον κρίσιμο χρόνο της έκδοσης της διέμενε στο εξωτερικό είναι, κατά τη ρητή απαγγελία του άρθρου 624 παρ.2 ΚΠολΔ, αυτοδικαίως άκυρη, χωρίς να απαιτείται δικαστική κρίση ότι προκλήθηκε βλάβη που δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με κήρυξη της ακυρότητας (Εφ Δωδ 22/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 567/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Συνακόλουθα, στην περίπτωση που η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη, λόγω του ότι, κατά το χρόνο της έκδοσης της, συνέτρεχε η πιο πάνω αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση και επειδή μεταγενέστερα γεγονότα, τα οποία δεν μπορεί να γνωρίζει ο δικαστής που εκδίδει τη διαταγή, δεν είναι νοητό να οπισθενεργούν και να επηρεάζουν ευνοϊκά το κύρος της, δεν καθίσταται αυτή έγκυρη από το ότι κατέστη δυνατή η επίδοση της στον οφειλέτη, λόγω του ότι αυτός κατά το χρόνο της επίδοσης διέμενε στην ημεδαπή και παρέλαβε ο ίδιος αντίγραφο της, αφού η προαναφερόμενη διαδικαστική προϋπόθεση δεν συνάπτεται με τον τρόπο επίδοσης της διαταγής πληρωμής καθεαυτόν (ΟλΑΠ 10/96 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η διάταξη αυτή δεν αξιώνει για την απαγόρευση έκδοσης ή την ακυρότητα της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε, να είναι τα πρόσωπα, κατά των οποίων εκδίδεται αυτή, κάτοικοι αλλοδαπής ή να εδρεύουν ή να διαμένουν σ' αυτή, αλλά να μην πρέπει να γίνει η επίδοση σε αυτή (βλ. Β Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ εκδ. 1995 άρθρο 624 σελ. 820). Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής είναι το ότι ο νομοθέτης έχοντας θεσπίσει απλή διαδικασία για την έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και τις προαναφερόμενες σύντομες προθεσμίες για την άσκηση των μέσων άμυνας (ανακοπών) του καθ' ού η διαταγή, θέλησε συνάμα, με τη ρύθμιση του άρθρου 624 παρ. 2 του ΚΠολΔ, να αποτρέψει την επίδοση της διαταγής πληρωμής υπό τους όρους των άρθρων 134 έως 137 του ΚΠολΔ και να διασφαλίσει έτσι στον οφειλέτη τη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, κατά το πνεύμα των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (κυρ ν, δ 53/1974) (βλ. ΟλΑΠ 10/1996 ΤΝΠΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1459/2000 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Γι' αυτό το λόγο είναι έγκυρη, η διαταγή πληρωμής, εφόσον είναι δυνατή για τα κατοικούντα ή εδρεύοντα στην αλλοδαπή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αντιστοίχως, η επίδοση της στην ημεδαπή, όπως όταν υπάρχει νόμιμα διορισμένος αντίκλητος στην ημεδαπή προς τον οποίον επιδίδεται αυτή, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του εδρεύοντος στην αλλοδαπή νομικού προσώπου κατοικεί ή διαμένει στην ημεδαπή, οπότε γίνεται σε αυτόν η επίδοση, κατ' άρθρο 126 παρ. 1 εδ. δ' ΚΠολδ, ή όταν το πρόσωπο προς το οποίο η επίδοση κατοικεί ή διαμένει στην αλλοδαπή, ή είναι άγνωστης διαμονής, πλην όμως έχει στην ημεδαπή εμπορική επιχείρηση ή κατάστημα ή γραφείο ή αντιπρόσωπο που διεξάγει τις υποθέσεις του (Εφθεσ 1900/2017 ΤΝΠΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 567/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ. 1558/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ. 524/2002 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ εκδ. 1995 άρθρο 624 σελ. 820). Περαιτέρω η επίδοση σε πρόσωπο που έχει τη διαμονή ή την έδρα του στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στον αντίκλητο, εφόσον αναφέρεται στον κύκλο των υποθέσεων για τις οποίες έχει γίνει ο διορισμός του, και όταν ακόμη πρόκειται για αποφάσεις ή πράξεις που επιβάλλουν αυτοπρόσωπη ενέργεια του παραλήπτη της επίδοσης. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό προς εκείνες των άρθρων 142 και 134 ΚΠολΔ σαφώς προκύπτει, ότι αν ο διάδικος στον οποίο γίνεται η επίδοση διαμένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό και έχει διορισμένο αντίκλητο η επίδοση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά προς τον αντίκλητο αυτόν, αλλά υπό την προϋπόθεση του νομίμου διορισμού αυτού, ο οποίος (διορισμός) ενεργείται: α) είτε με δήλωση ενώπιον της Γραμματείας του πρωτοδικείου της κατοικίας του δηλούντος ή της πρωτεύουσας προκειμένου περί κατοίκου αλλοδαπού (άρθρο 142 παρ. 1 ΚΠολΔ), β) είτε με ρήτρα σε σύμβαση, που καλύπτει την επίδοση όλων των εξώδικων ή διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση.... γ) είτε με διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου κατ' άρθρον 96 ΚΠολΔ. (ΑΠ 140/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 30/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1446/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 1400/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως ο επικαλούμενος επίδοση δικογράφου προς τρίτον, ως αντίκλητο του διαδίκου, πρέπει να προτείνει και να αποδεικνύει τα στοιχεία της κατά τις άνω διατάξεις νομίμου ιδιότητας του αντικλήτου, δηλαδή απαιτείται η υπό του επικαλουμένου την επίδοση απόδειξη της κατά τα άνω ιδιότητας του αντικλήτου εκείνου προς τον οποίον έγινε η επίδοση για το κύρος αυτής (ΑΠ 1354/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 315/2000 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑιγ 80/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εφ Πειρ 567/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επίσης, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94, 96, 97, 142 και 143 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η επίδοση προς τον διάδικο μπορεί να γίνεται και προς τον νόμιμα διορισμένο αντίκλητο του, εφόσον εξακολουθεί να έχει αυτή την ιδιότητα. Στον αντίκλητο που διορίστηκε με τον τρόπο αυτόν και μάλιστα στη διεύθυνση του που αναφέρεται στη σύμβαση, ύστερα από παραγγελία του αντισυμβαλλομένου ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του, γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων ή διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις ή πράξεις που επιβάλλουν αυτοπρόσωπη ενέργεια από τον παραλήπτη της επίδοσης, εκτός αν η σύμβαση έχει ρητά διαφορετική ρύθμιση. Σε περίπτωση αμφιβολίας η επίδοση στον αντίκλητο που διορίστηκε με σύμβαση, είναι δυνητική. Στο τελευταίο αυτό εδάφιο περιέχεται ενδοτικού δικαίου ειδικός ερμηνευτικός κανόνας, κατά τον οποίο, αν από τη σχετική ρήτρα της συμβάσεως δεν προκύπτει με σαφήνεια συμφωνία των συμβαλλομένων περί επιδόσεως των άνω πράξεων, υποχρεωτικώς, στον αντίκλητο, τότε η επίδοση τους μπορεί κατ' επιλογή του επισπεύδοντος, να γίνει εγκύρως είτε στον αντίδικο του, είτε (και) στον αντίκλητο.

 

ΙΙ. Κατά το άρθρο 630Α ΚΠολΔ, η διαταγή πληρωμής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έκδοση της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών, η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει. Η διάταξη αυτή καθιστά υποχρεωτική την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον καθ' ού και θεσπίζει ανώτατο χρονικό όριο για τη διενέργεια της. Η τασσόμενη προθεσμία είναι δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Συνεπώς, η μη εμπρόθεσμη ή η μη επίδοση καθόλου ή η προς μη επίδοση εξομοιούμενη μη νόμιμη επίδοση της διαταγής πληρωμής μέσα στην άνω προθεσμία επιφέρει ανατροπή της ισχύος της, δηλαδή η διαταγή πληρωμής από την παράλειψη αυτή θεωρείται ανύπαρκτη και κατά νομική αναγκαιότητα συμπαρασύρονται σε αυτοδίκαιη ανατροπή και οι σε αυτή επιστηριζόμενες συνέπειες της, ενώ και τα αποτελέσματα, που τυχόν επήλθαν, ανατρέπονται αναδρομικά. Η παύση της ισχύος της διαταγής είναι αυτοδίκαιη. Μάλιστα δεν απαιτείται η συνδρομή δικονομικής βλάβης, αφού ο νόμος απαιτεί με ποινή ακυρότητας την πραγματοποίηση της επίδοσης εντός του χρονικού διαστήματος των δυο (2) μηνών από την έκδοση της. Επομένως, δεν εξαρτάται από την ευδοκίμηση ανακοπής (αρθρ. 632 ΚΠολΔ) εναντίον της, που δεν είναι καν απαραίτητο να ασκηθεί. Σε περίπτωση πάντως αμφισβήτησης ως προς την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της, η άσκηση ανακοπής με λόγο τη μη επίδοση της διαταγής εντός διμήνου δεν αποκλείεται (βλ. σχετ. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνευτική- Νομολογιακή Ανάλυση ΚΠολΔ, Συμπληρωματικής τόμος μετά τον Ν.2915/2001, κάτω από άρθρο 630Α, αριθμ. 2, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ό.π., Τόμος II, κάτω από άρθρο 630Α, αρ. 3-4, σελ. 1177-1179 και κάτω από άρθρο 632 αρ 21, σελ, 1187).

 

Με την υπό κρίση ανακοπή, ο ανακόπτων ζητεί για τους λόγους που αναφέρουν στο δικόγραφο της ανακοπής του, να ακυρωθεί: α) η από 06.04.2021 επιταγή προς εκτέλεση του επικυρωμένου αντιγράφου του α' εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, β) η με αριθμό ./10.05.2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών … και γ) η επισπευδόμενη σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση. Τέλος, ζητεί να επιβληθούν τα δικαστικά του έξοδα σε βάρος της καθ' ής η ανακοπή.

 

Με το περιεχόμενο αυτό, η υπό κρίση ανακοπή παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο τυγχάνει καθ'ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 933 παρ.1 και 3 του ΚΠολΔ), προκειμένου να συζητηθεί κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (αρθ. 937 παρ. 3 και 614 επ. ΚΠολΔ). Έχει δε ασκηθεί εμπρόθεσμα, εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 934 παρ. 1 ΚΠολΔ προθεσμίας των 45 εργάσιμων ημερών, δοθέντος ότι η υπ’ αριθμ. ./10.05.2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης οικοπέδου επιδόθηκε στις 11.05.2021, όπως αποδεικνύεται από την επιση μείωση του δικαστικού επιμελητή στην προσκομιζόμενη από τον ανακόπτοντα έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και από την προσκομιζόμενη από την καθ'ής η ανακοπή υπ’ αριθμ. ./09.04.2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Πατρών .  και η υπό κρίση ανακοπή επιδόθηκε στην καθ'ής η ανακοπή στις 23.07.2021, όπως αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη υπ.αριθμ. ./23.07.2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών …. Πρέπει, επομένως η υπό κρίση ανακοπή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό, νόμιμο και ουσία βάσιμο των λόγων αυτής.

 

Στην προκείμενη περίπτωση με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε εναντίον του είναι άκυρη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 624 παρ. 2 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι ο ίδιος από το χρόνο σύναψης της σύμβασης λήψης στεγαστικού δανείου έως και σήμερα είναι κάτοικος εξωτερικού και συγκεκριμένα κάτοικος Βρυξελλών Βελγίου, γεγονός που τελούσε εις γνώσιν της καθ'ής η ανακοπή, αφού ακόμη και τη σύμβαση στεγαστικού δανείου υπέγραψε δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, με το οποίο χορηγούσε τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα για την υπογραφή της συμβάσεως για λογαριασμό του, στον πατέρα αυτού. Με το δεύτερο δε λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων επικαλείται ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής δεν επιδόθηκε νομίμως σε αυτόν και στη νόμιμα διορισμένη αντίκλητο του μέσα στην προθεσμία των δυο (2) μηνών από την έκδοση της και επομένως ότι η υπό κρίση διαταγή πληρωμής έχει παύσει αυτοδικαίως να ισχύει. Με το περιεχόμενο αυτό, οι ανωτέρω λόγοι ανακοπής είναι πλήρως ορισμένοι, παρά τους περί αντιθέτου ισχυρισμούς της καθ'ής η ανακοπή, καθώς ο ανακόπτων αναφέρει όλα τα κρίσιμα στοιχεία προκειμένου αυτοί να είναι ορισμένοι, δοθέντος ότι αναφέρει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού από το χρόνο σύναψης της επίδικης σύμβασης δανείου έως και την εκδίκαση της ανακοπής κατά της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και ότι δεν έχει λάβει χώρα νόμιμη επίδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής είτε σε αυτόν, είτε στη διορισμένη αντίκλητο αυτού εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) μηνών από την έκδοση αυτής. Περαιτέρω οι ανωτέρω λόγοι είναι και νόμιμοι στηριζόμενοι στις διατάξεις που αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.

 

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο με την επιμέλεια του ανακόπτοντος, η κατάθεση του οποίου περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι, για μερικά των οποίων γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατωτέρω, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει ότι κάποιο εξ αυτών παραλείφθηκε κατά τον σχηματισμό της κρίσης του Δικαστηρίου για την ουσία της διαφοράς, λαμβανόμενα υπ' όψιν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» και του ανακόπτοντος συνήφθη η υπ’ αριθμ. ./31.01.2006 σύμβαση στεγαστικού δανείου και οι πρόσθετες πράξεις τροποποίησης όρων αυτής, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στον ανακόπτοντα το χρηματικό ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000 €) με σκοπό την αγορά και την αποπεράτωση- βελτίωση ακινήτου. Στην ως άνω σύμβαση συμβλήθηκε ως εγγυητής ο πατέρας του ανακόπτοντος …. Στην ως άνω δε σύμβαση και σε αμφότερες τις συναφθείσες πράξεις τροποποίησης των όρων της σύμβασης δανείου, ως διεύθυνση της κατοικίας του ανακόπτοντος αναγράφεται η οδός … στο Βέλγιο. Περαιτέρω, για την υπογραφή της ανωτέρω αναφερθείσας δανειακής σύμβασης στεγαστικού δανείου ο ανακόπτων εκπροσωπήθηκε από τον πατέρα αυτού και συμβαλλόμενο ως εγγυητή …, δυνάμει του υπ’ αριθμ. … πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Πατρών … Δυνάμει του άρθρου 20 της ως άνω σύμβασης, ορίστηκε ότι ο ανακόπτων-οφειλέτης της συμβάσεως υποχρεούται να γνωστοποιεί στην συμβαλλόμενη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του και σε κάθε περίπτωση ορίστηκε ότι η τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση θεωρείται ως η κατά νόμο κατοικία του οφειλέτη ώστε σε αυτή νομίμως να κοινοποιείται κάθε έγγραφο ή δικόγραφο οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων αυτών και της αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι και το τέλος της αναφορικά με τη δανειακή σύμβαση. Επιπροσθέτως, δυνάμει του ως άνω άρθρου ορίστηκε ότι σε κάθε περίπτωση κάθε έγγραφο που απευθύνεται στους οφειλέτες μπορεί να κοινοποιηθεί εγκύρως και στη διορισθείσα με την υπ’ αριθμ. ./31.01.2006 σύμβαση αντίκλητο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ειδικότερα ως αντίκλητος του οφειλέτη της συμβάσεως ορίστηκε η …, κάτοικος Ψαθόπυργου επί της οδού …. Τέλος, στον ως άνω όρο αναγράφηκε ότι ο διορισμός της παραπάνω αντικλήτου συμφωνείται ανέκκλητα ως αφορών στο συμφέρον και των δυο συμβαλλόμενων. Εν συνεχεία, με την από 02.06.2008 εξώδικη πρόσκληση της, η οποία επιδόθηκε προς την αντίκλητο του ανακόπτοντος … η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» ενημέρωσε την αντίκλητο ότι ο ανακόπτων έχει καθυστερήσει στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών εκ της ανωτέρω σύμβασης δανείου. Σημειώνεται δε ότι στην ανωτέρω εξώδικη δήλωση ως διεύθυνση του ανακόπτοντος αναγράφεται η οδός . στο Βέλγιο. Λόγω μη καταβολής των ληξιπρόθεσμων δόσεων του δανείου, δυνάμει της από 01.03.2013 εξώδικης πρόσκλησης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» προέβη στην καταγγελία της ως άνω σύμβασης δανείου. Η ως άνω εξώδικη δήλωση, στην οποία ως διεύθυνση του ανακόπτοντος αναγράφεται η οδός . στο Βέλγιο, επιδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. ./14.03.2013 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών . προς την … κατοίκου Ψαθόπυργου Πάτρας, επί της οδού ., ορισθείσα ως αντίκλητου του ανακόπτοντος οφειλέτη δυνάμει σχετικού όρου της σύμβασης δανείου, δια θυροκολλήσεως κατ' άρθρο 128 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εν συνεχεία η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» προχώρησε στην έκδοση της υπ' αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας ο ανακόπτων και ο εγγυητής-πατέρας αυτού υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (159.908,506) εντόκως, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με τον εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων από την επομένη ημέρα της επίδοσης της εξώδικης καταγγελίας. Στην ως άνω δε διαταγή πληρωμής ως κατοικία του ανακόπτοντος-οφειλέτη ανεγράφη ο Ψαθόπυργος Πατρών (οδός …). Η ως άνω δε εκδοθείσα διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον ανακόπτοντα δυνάμει της υπ' αριθμ. ./03.12.2013 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών .. Στην έκθεση επίδοσης δε ως διεύθυνση του ανακόπτοντος οφειλέτη αναγράφεται η πόλη του Ψαθόπυργου και συγκεκριμένα η οδός . στην οποία και αναζητήθηκε ο οφειλέτης, όπου και εν τέλει επιδόθηκε ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του πρώτου (α') εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. ./2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών διά θυροκολλήσεως κατ’ άρθρο 128 παρ.4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εν συνεχεία, δυνάμει της υπ' αριθμ. ./09.04.2021 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών . προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω διαταγής πληρωμής με την από 06.04.2021 γραπτή παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα, ο οποίος φέρεται ομοίως ως κάτοικος Ψαθόπυργου Πατρών κατά τα αναγραφόμενα στην έκθεση επίδοσης διά επιδόσεως στον σύνοικο πατέρα του ανακόπτοντος ., κατ' άρθρο 128 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Από τα ως άνω εκτεθέντα και με βάση τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας παρέπεται ότι η υπ' αριθμ. ./2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκύρως, κατ' άρθρο 624 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εκδόθηκε κατά του ανακόπτοντος ο οποίος κατά την έκδοση αυτής τύγχανε μεν κάτοικος Βελγίου, είχε όμως διορίσει νομίμως με τον τεθέντα υπ' αριθμ. 20 όρο της υπ' αριθμ. ./31.01.2006 συναφθείσας σύμβασης δανείου ως αντίκλητο αυτού την ., κάτοικο Ψαθόπυργου Πατρών. Επομένως, δεν πάσχει ακυρότητας εκ του λόγου αυτού η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής καίτοι ο ανακόπτων ήταν κάτοικος εξωτερικού κατά την έκδοση αυτής, καθώς με το νόμιμο και έγκυρο διορισμό αντικλήτου, υπήρχε η δυνατότητα επίδοσης της διαταγής πληρωμής στην ημεδαπή στην αντίκλητο αυτού, απορριπτόμενου του πρώτου λόγου της ανακοπής που ανακόπτοντος ως ουσιαστικώς αβάσιμου. Λαμβάνοντας δε υπόψιν ότι η καθ' ης τράπεζα σαφώς γνώριζε ότι ο αντισυμβαλλόμενος της ήταν ανέκαθεν κάτοικος εξωτερικού, όφειλε υποχρεωτικά να προβεί στην επίδοση της διαταγής πληρωμής, είτε στον ανακόπτοντα προσωπικά στην κατοικία του στο Βέλγιο και στη γνωστή διεύθυνση του, είτε στην ορισθείσα νομίμως από αυτόν αντίκλητο του ., κάτοικο Ψαθόπυργου Πατρών, επί της οδού ., δυνάμει του άρθρου 20 της δανειακής συμβάσεως. Εν αντιθέσει, η καθ'ής η ανακοπή δεν προέβη σε επιδόσεις σε κάποια εκ των ανωτέρω δυο διευθύνσεων, τουναντίον προέβη σε επιδόσεις στον Ψαθόπυργο Πατρών και δη σε κατοικία επί της οδού ., διεύθυνση στην οποία ουδέποτε κατοικούσε ο ανακόπτων. Ειδικότερα δυνάμει της υπ.αριθμ. ./03.12.2013 έκθεσης επίδοσης προκύπτει ότι η υπ.αριθμ. ./2013 διαταγή πληρωμής επιδόθηκε σε κατοικία στον Ψαθόπυργο στην οδό .... Περαιτέρω, δυνάμει της υπ.αριθ. ./09.04.2021 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών . προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο, επιδόθηκε σε κατοικία στον Ψαθόπυργο στην οδό ... στον σύνοικο πατέρα του ανακόπτοντος .... Πλην όμως η επίδοση αυτή τυγχάνει μη νόμιμη και συνεπώς άκυρη, καθότι όπως αποδείχθηκε ουδέποτε ο ανακόπτων οφειλέτης είχε κατοικία στον Ψαθόπυργο Πατρών αλλά από την σύναψη της σύμβασης κατά το έτος 2006 είχε δηλώσει προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» ότι τυγχάνει κάτοικος Βελγίου. Κατά συνέπεια οι επιδόσεις της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής κατά τον ανωτέρω χρόνο, κατά τον οποίο ο ανακόπτων ήταν σωματικά εγκατεστημένος στο εξωτερικό, τυγχάνουν άκυρες, σύμφωνα και με τα προδιαληφθέντα στη μείζονα σκέψη. Το άκυρο δε των παραπάνω επιδόσεων ισοδυναμεί με ανυπαρξία επιδόσεως της κρινόμενης διαταγής πληρωμής, ενώ περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι έγινε άλλη έγκυρη επίδοση και, επομένως, εφόσον η τελευταία δεν επιδόθηκε εντός δυο (2) μηνών από την έκδοση της, αποβάλλει την ισχύ της, κατ’ άρθρο 630Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει δεκτός ο προβληθείς δεύτερος λόγος ανακοπής του ανακόπτοντος, ως κατ' ουσίαν βάσιμου, απορριπτόμενου του ισχυρισμού της καθ'ής η ανακοπή περί απαραδέκτου προβολής του υπό κρίση λόγου ανακοπής συνεπεία υπάρξεως δεδικασμένου κατ’ άρθρο 633 παρ. 2 και 933 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τούτο διότι δεν έχει παραχθεί δεδικασμένο διά των επιδόσεων της υπ' αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής, το οποίο να αποκλείει την προβολή του υπό κρίση λόγου ανακοπής που βάλει κατά της ισχύος της διαταγής πληρωμής, καθώς αποδείχθηκε από τα ανωτέρω ότι ουδέποτε εχώρησε επί της υπ' αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και επί του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής με την από 06.04.2021 γραπτή παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή, έγκυρη και νόμιμη επίδοση προς τον ανακόπτοντα οφειλέτη, είτε στη διεύθυνση της κατοικίας του στο Βέλγιο, είτε στη διεύθυνση της νομίμως διορισθείσας αντικλήτου του. Ως εκ τούτου, οι μη νόμιμες επιδόσεις της υπ' αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής, που ισοδυναμούν με έλλειψη επίδοσης δεν κίνησαν ουδέποτε την κατά το άρθρο 632 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ προθεσμία των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών για την άσκηση ανακοπής. Συνεπώς, εφόσον η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής δεν επιδόθηκε εντός δυο (2) μηνών από την έκδοση της κατά το άρθρο 630 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχει αποβάλει αυτοδικαίως την ισχύ της. Λόγω δε της αυτοδίκαιης παύσης ισχύος της ως άνω διαταγής πληρωμή ς-εκτελεστού τίτλου δυνάμει του οποίου επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ανακόπτοντος, τυγχάνει απολύτως άκυρη η εις βάρος, του επισπευδόμενη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, απορριπτόμενου ως αόριστου του ισχυρισμού που προέβαλε η καθ' ής η ανακοπή ότι η υπό κρίση ανακοπή και συλλήβδην οι λόγοι αυτής προβάλλονται καταχρηστικά κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ, λόγω της άρνησης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του ανακόπτοντος και της επί μακρόν απραγίας του. Τούτο διότι η καθ' ής η ανακοπή δεν εκθέτει με επάρκεια τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την έννοια της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, καθόσον δεν προσδιορίζει ποια ήταν η συμπεριφορά του ανακόπτοντος που προηγήθηκε της άσκησης της υπό κρίση ανακοπής ή η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα που μεσολάβησε, η οποία και καθιστά μη ανεκτή τη μεταγενέστερη άσκηση της υπό κρίση ανακοπής, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις, του μέσου κοινωνικού ανθρώπου και περαιτέρω ποια η συμπεριφορά του δικαιούχου ανακόπτοντος σε συνάρτηση με εκείνη της καθ'ής η ανακοπή η οποία της δημιούργησε και μάλιστα ευλόγως την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα του, που3ς οι επαχθείς συνέπειες της καθ'ής η ανακοπή και εάν οι πράξεις του ανακόπτοντος και η υπ' αυτού δημιουργηθείσα κατάσταση, που συνεπάγεται επαχθείς για την καθ'ής η ανακοπή επιπτώσεις τελούν σε αιτιώδη σχέση με την προηγούμενη συμπεριφορά του ανακόπτοντος.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, δεν έχει λάβει χώρα νόμιμη επίδοση της διαταγής πληρωμής στον ανακόπτοντα εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) μηνών από την έκδοση αυτής, με αποτέλεσμα να έχει παύσει αυτοδικαίως η ισχύς της υπ' αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής. Εκ του λόγου αυτού, πρέπει η ανακοπή να γίνει δεκτή για το λόγο αυτό καινά ακυρωθεί η από 06.04.2021 επιταγή προς εκτέλεση του επικυρωμένου αντιγράφου του α' εκτελεστού απογράφου της υπ.αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η με αριθμό  ./10.05.2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών . και η επισπευδόμενη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ανακόπτοντος, γενομένου δεκτού του δεύτερου λόγου ανακοπής του ανακόπτοντος, παρελκομένης της εξέτασης των λοιπών προβαλλόμενων λόγων του και των λοιπών ενστάσεων της καθ' ης. (βλ. ΕφΠειρ 526/2003 ΤΝΠ Ισοκράτης). Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτού, πρέπει να επιβληθούν εις βάρος της καθ' ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρα 176 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την από 06.04.2021 επιταγή προς εκτέλεση κάτωθι του επικυρωμένου αντιγράφου του α' εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τη με αριθμό ./10.05.2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών . και την επισπευδόμενη σε βάρος του ανακόπτοντος αναγκαστική εκτέλεση.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ'ής η ανακοπή στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,006).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στην Πάτρα, στις 03.12.2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ