ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΔΠρ(Αναστ Ν. 3068)Κορίνθου 481/2020

 

Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης - Αποζημίωση για την μη συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης -.

 

Μη συμμόρφωση διοίκησης προς δικαστική απόφαση. ’ρση μη συντελεσμένης  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Παράλειψη της διοίκησης να προβεί σε οφειλόμενη ενέργεια. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Δεν προκύπτει καμία ενέργεια της Διοίκησης, πλην της συντάξεως από την αρμόδια Διεύθυνση σχεδίου προεδρικού διατάγματος που ευρίσκεται προ τελικής υπογραφής από τον οικείο Υπουργό. Κυρώσεις. Προσδιορισμός χρηματικού ποσού (ύψους 10.000 ευρώ) ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση σε Ελληνικό Δημόσιο.

 

 

Αριθμός Απόφασης : 481/2020

 

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

(άρθρο 2 του ν. 3068/2002, Α΄ 274, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 56 του ν. 3900/2010, Α΄ 213)

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε  σε συμβούλιο στις 21 Νοεμβρίου 2019, με την εξής σύνθεση: Χρήστο Μπουρναβέα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., ως Πρόεδρο, Καλλιόπη Παπαγεωργίου και Αθηνά Σπαή, Πρωτοδίκες Δ.Δ., ως μέλη, και γραμματέα τον Γεώργιο Κουρούπη, δικαστικό υπάλληλο,

 

γ ι α  να εξετάσει τη με χρονολογία κατάθεσης 27.2.2019 (ΣΔ ./2019) αίτηση των: 1) ……, κατοίκου Αθηνών, οδός ……και 2) ……, κατοίκου ομοίως, με την οποία ζητείται η διαπίστωση της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την 222/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

 

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισηγήτρια, Αθηνά Σπαή, Πρωτοδίκη Δ.Δ., δέχθηκε τα εξής : 

 

 

1.         Ε π ε ι δ ή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου τούτου μετά το ΑΣ241/2019 πρακτικό του, ζητείται, παραδεκτώς, η διαπίστωση της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την 222/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου. Με την ανωτέρω δικαστική απόφαση έγινε δεκτή η από 8.8.2005 προσφυγή των αιτούντων κατά της σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση [κηρυχθείσα με το από 9.4.1964 β.δ. «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ξυλοκάστρου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» (Δ΄ 60)] σε τμήματα τριών ακινήτων που ανήκουν σε αυτούς επί των οδών … στο Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ) . του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ακυρώθηκε δε η σιωπηρή αυτή άρνηση της διοίκησης ως μη νόμιμη, λόγω παρόδου ευλόγου χρόνου (40 και πλέον έτη) από την επιβολή της απαλλοτρίωσης χωρίς τη συντέλεση αυτής, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων εντός των οποίων θα ήταν συνταγματικώς ανεκτή η επιβάρυνση της εν λόγω ιδιοκτησίας.

 

2.         Ε π ε ι δ ή, μετά τη δημοσίευση της ως άνω δικαστικής απόφασης η Διοίκηση όφειλε, χωρίς καθυστέρηση, να επιληφθεί προκειμένου να προβεί στην άρση της εν λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και, ταυτοχρόνως, να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς των συγκεκριμένων τμημάτων ακινήτων. Ειδικότερα, κατά τη νέα αυτή ρύθμιση του πολεοδομικού καθεστώτος η Διοίκηση δεν δεσμεύεται να καταστήσει άνευ ετέρου τα τμήματα αυτά ακινήτων οικοδομήσιμα, αλλά οφείλει να εξετάσει αν συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμησή τους και, περαιτέρω, να συνεκτιμήσει κατά τρόπο τεκμηριωμένο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών, το νομοθετικό καθεστώς, τις πολεοδομικές ανάγκες και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, την ανάγκη δημιουργίας κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων, τις δεσμεύσεις και κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή άλλων συναφών σχεδίων, προκειμένου να αποφεύγονται αποσπασματικές ρυθμίσεις που θα ανέτρεπαν ουσιώδεις επιλογές του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ενόψει δε όλων των ανωτέρω εκτιμήσεων, η Διοίκηση οφείλει να κρίνει εάν η ιδιοκτησία αυτή πρέπει, για κάποιον νόμιμο λόγο, να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού ή να δεσμευθεί εκ νέου, με την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δυνατότητα αποζημίωσης των θιγομένων ιδιοκτητών, ή να καταστεί οικοδομήσιμη, είτε με τους γενικούς όρους δόμησης είτε, ενδεχομένως, με ειδικούς όρους δόμησης, που πρέπει να καθορισθούν (ΣτΕ 1608/2014, 2247/2013, 4569/2009 επταμ., βλ. και ΣτΕ Τριμ. Συμβούλιο άρθρου 2 του ν.3068/2002 Πρ. 13/2018).

 

3.         Ε π ε ι δ ή, ως προς τη δράση της Διοίκησης για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της προς συμμόρφωση με την 222/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Με το ./02-07-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ) υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αίτημα για μετατροπή του κοινόχρηστου χώρου της ιδιοκτησίας των αιτούντων, επί του οποίου ήρθη η ρυμοτομική απαλλοτρίωση με την εν λόγω δικαστική απόφαση, σε οικοδομήσιμο σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή. Εξάλλου, με το ./15.11.2010 έγγραφό της η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  ζήτησε από τον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, ο οποίος με την ./2009 απόφαση του ΔΣ του πρότεινε την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο συγκεκριμένο ΟΤ 140 και στην οδό ανάμεσα στα ΟΤ 140 και 139,  στη ιδιοκτησία ……, να της γνωστοποιήσει αφενός μεν εάν ήταν αναγκαία η διατήρηση του χαρακτηρισμού του εν λόγω χώρου ως κοινόχρηστου και η δυνατότητα εκ μέρους του Δήμου της πλήρους αποζημίωσης των ιδιοκτητών του ρυμοτομούμενου ακινήτου με αναφορά στο ύψος του ποσού αυτής, καθώς και στην επιφάνεια της ιδιοκτησίας, αφετέρου δε εάν ο «τσιμεντένιος υδραύλακας» που βρίσκεται σε επαφή με τη ρυμοτομική γραμμή του ΟΤ . αποτελεί ρέμα ή όχι, καθώς και από τους ιδιοκτήτες να προσκομίσουν τοπογραφικό διάγραμμα και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. Όμως, ενόψει της μη προσκομίσεως των αιτηθέντων στοιχείων τόσο από το Δήμο όσο και από τους αιτούντες συνιδιοκτήτες, με το ./13.5.2014 έγγραφό της, η ως άνω Διεύθυνση διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,  για το λόγο ότι, μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 4067/2012, έπρεπε να γνωμοδοτήσει σχετικά το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της ως άνω Περιφέρειας, ζήτησε δε από τον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και τους ιδιοκτήτες να αποστείλουν απευθείας στην Περιφέρεια τα στοιχεία που, κατά τα ανωτέρω, είχαν ζητηθεί από αυτούς. Εν συνεχεία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού) διαβίβασε στην ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου το ./10-03-2016 έγγραφο με συνημμένο το σχετικό φάκελο της υπόθεσης και το υπ’ αριθμ. ./18-12-2015 πρακτικό γνωμοδότησης του ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Όμως, με το ./25.4.2016 έγγραφό της η ίδια ως άνω Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού επέστρεψε στην Περιφέρεια το φάκελο που είχε διαβιβασθεί σε αυτή,  για το λόγο ότι η πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου έπρεπε να αποσταλεί στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 154 του ΚΒΠΝ διαδικασία δημοσιοποίησής της, ενώ, βάσει της γνωμοδότησης του ΣΥΠΟΘΑ, οι επίμαχες ιδιοκτησίες μετατρέπονται σε οικοδομήσιμο χώρο και εντάσσονται στο εγκεκριμένο ΟΤ ., με όρους δόμησης που έχουν καθοριστεί με το Β.Δ. 09/04/1964 (ΦΕΚ Δ 60) και ισχύουν. Η ίδια Διεύθυνση ζήτησε, επίσης, για το σωστό σχεδιασμό των οικοδομικών τετραγώνων που τροποποιούνται, να ληφθεί υπόψη ότι η …… προσέφυγε στη δικαιοσύνη για άλλη ιδιοκτησία της εντός του ΟΤ αυτού. Εξάλλου, με το ./9.5.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου απεστάλη στην ως άνω Διεύθυνση ο φάκελος της υπόθεσης (με συνημμένη την 48/2017 γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ, σύμφωνα με την οποίαν προτάθηκε να μη μετατοπιστεί η ρυμοτομική γραμμή στον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Α., έτσι ώστε να διατηρηθεί το ισχύον πλάτος της οδού, σε αντίθεση με το συνοδευτικό της γνωμοδότησης διάγραμμα, όπου η εν λόγω ρυμοτομική γραμμή εμφανίζεται μετατοπισμένη κατά 2 μ. περίπου σε σχέση με την εγκεκριμένη), ο οποίος ελέγχθηκε και διαβιβάσθηκε στη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να προωθηθεί η έκδοση προεδρικού διατάγματος για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με άρση της επίμαχης απαλλοτρίωσης, καθότι η σχετική τροποποίηση εμπίπτει σε ζώνη 500 μ. από την ακτή. Σύμφωνα δε με το από 13.5.2019 έγγραφο των απόψεών της η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει ότι η ανωτέρω Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ίδιου Υπουργείου συνέταξε ήδη σχέδιο π.δ., το οποίο βρίσκεται προ τελικής υπογραφής από τον οικείο Υπουργό. Ακολούθως, με την κρινόμενη αίτηση, όπως προαναφέρθηκε, οι αιτούντες ζήτησαν να βεβαιωθεί η μη συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ’ αριθμ. 222/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και τον προσδιορισμό, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3068/2002 χρηματικών ποσών που πρέπει να καταβληθούν ως κύρωση λόγω της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης στην προαναφερόμενη απόφαση. Με το ΑΣ ./2019 Πρακτικό - Απόφαση του Συμβουλίου τούτου, έγινε δεκτό ότι, σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν και ιδίως μετά την παρέλευση έντεκα (11) ετών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 222/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, η Διοίκηση καθυστερούσε αδικαιολόγητα να συμμορφωθεί προς την προαναφερόμενη απόφαση, κλήθηκε δε αυτή να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας απόφασης εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σε αυτήν του προαναφερόμενου Πρακτικού, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο την 19.6.2019, όπως προκύπτει από το από 19.6.2019 αποδεικτικό επίδοσης της επιμελήτριας Διοικητικών Δικαστηρίων, …. Εξάλλου, την 4.6.2019 πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. ΓΠ ./2019 το από 13.5.2019 έγγραφο απόψεων της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αποτελεί στοιχείο του διοικητικού φακέλου. Ειδικότερα, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ίδιου Υπουργείου έχει συντάξει σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της τελικής υπογραφής από τον οικείο Υπουργό, όμως από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου δεν προκύπτει κάποια άλλη ενέργεια της Διοίκησης μετά την κοινοποίηση σε αυτή του υπ’ αριθμ. ΑΣ ./2019 Πρακτικού του Συμβουλίου τούτου.

 

4.         Ε π ε ι δ ή, ενόψει των προαναφερθέντων πραγματικών περιστατικών,  το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) εφόσον, μετά την έκδοση της 222/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου με την έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος, με σκοπό την άρση της επίμαχης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος περίπου ένδεκα (11) ετών από την δημοσίευση της πιο πάνω δικαστικής απόφασης και την κοινοποίησή της στο Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο ανήκει το όργανο από την άσκηση της αρμοδιότητας του οποίου εξαρτάται η επίμαχη τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας), β) η εν λόγω απαλλοτρίωση, επιβληθείσα δυνάμει του από 9.6.1964 Β.Δ. «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ξυλοκάστρου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» (ΦΕΚ Δ΄60), δεν συντελέστηκε, παρά την παρέλευση σαράντα (40) και πλέον ετών από την επιβολή της, με την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης, ενώ ακυρώθηκε με την 222/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η άρνηση της Διοίκησης να την άρει, λόγω υπέρβασης του ευλόγου χρόνου, και γ) έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο τούτο το υπ’ αριθμ. ΑΣ ./2019 Πρακτικό, με το οποίο διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 222/2008 απόφαση, ετάχθη δε προθεσμία τριών (3) μηνών σε αυτή για τη  συμμόρφωσή της, η οποία παρήλθε άπρακτη, δεδομένου ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει καμία ενέργεια της Διοίκησης, πλην της συντάξεως από την αρμόδια Διεύθυνση σχεδίου προεδρικού διατάγματος που ευρίσκεται προ τελικής υπογραφής από τον οικείο Υπουργό, (το Συμβούλιο) κρίνει ότι συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση παράλειψης της Διοίκησης να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση. Ενόψει δε της κατά τα ανωτέρω, μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας άρσης της ένδικης απαλλοτρίωσης, παρά την εκ νέου πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος, το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η Διοίκηση εξακολουθεί αδικαιολογήτως να μην συμμορφώνεται προς την 222/2008 δικαστική απόφαση, πρέπει δε, για τον λόγο αυτόν, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση.   

 

5.         Ε π ε ι δ ή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμος λόγος προσδιορισμού χρηματικής κύρωσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί στους αιτούντες από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της μη συμμόρφωσής του προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση, το ύψος της οποίας ανέρχεται, συνεκτιμωμένων των συνθηκών της μη συμμόρφωσης, της χρονικής της διάρκειας, καθώς και των συνεπειών της για τους αιτούντες, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για κάθε έναν από αυτούς, συνολικά δε στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, ενώ, εξάλλου, παραμένει ακέραιη η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την δικαστική απόφαση.

 

 

Δ Ι Α   Τ Α Υ Τ Α

 

 

-Δέχεται την αίτηση.

 

-Διαπιστώνει ότι μετά την έκδοση του ΑΣ ./2019 Πρακτικού από το Συμβούλιο Συμμόρφωσης η Διοίκηση εξακολουθεί αδικαιολογήτως να μην συμμορφώνεται προς την 222/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

-Υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σε καθέναν από τους αιτούντες, ως χρηματική κύρωση, το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, συνολικά δε το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Κόρινθο την 30.7.2020 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 31 Αυγούστου 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΒΕΑΣ                      ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΗ    

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ