ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 3410/2020

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Επιμέλεια ανηλίκου τέκνου -.

 

Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου, δεκαπέντε μηνών, αβάπτιστου θήλεος τέκνου των διαδίκων, στον πατέρα.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3410/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών που ορίστηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3327/2005.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 23-06-2020, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

 

Α) Του αιτούντος ..., κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός ..., με ΑΦΜ ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Καπελλάκη.

 

Της καθ' ής η αίτηση ..., κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός ..., με ΑΦΜ ..., η οποία παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων της Αποστόλου Λύτρα και Ιωάννας Μωραΐτου.

 

Β) Της αιτούσας ..., κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός ..., με ΑΦΜ ..., η οποία παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων της Αποστόλου Λύτρα και Ιωάννας Μωραΐτου.

 

Του καθ' ού η αίτηση ..., κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός ..., με ΑΦΜ ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Καπελλάκη.

 

Ο αιτών της υπό στοιχείο α' αίτησης ζητεί να γίνει δεκτή η από 03-04-2020 αίτηση του, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό καταθέσεως ./2020 και προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Η αιτούσα της υπό στοιχείο β' αίτησης ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-04-2020 αίτηση της, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό καταθέσεως ./2020 και προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο σημειώματα που κατέθεσαν.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Α) Με την υπό κρίση από 03-04-2020 (αριθμός καταθέσεως δικογράφου ./2020) αίτηση του ο αιτών επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο να του ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου θήλεως τέκνου που απέκτησε με την καθ' ής η αίτηση, με την οποία έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις, διότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του ανηλίκου, να απειληθεί σε βάρος της καθ' ης χρηματική ποινή 10.000,00 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της με την εκδοθησομένη απόφαση, καθώς και να καταδικαστεί στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

 

Η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683, 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι, πλην του κατωτέρω αιτήματος της νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 1518 του ΑΚ, 731 και 176 ΚΠολΔ. Το παρεπόμενο αίτημα απαγγελίας χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως κατά της καθ' ής είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει περίπτωση υποχρεώσεως της καθ' ής σε υλική πράξη, ή υποχρεώσεως αυτής να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, ούτε τέλος περίπτωση παρεμποδίσεως της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, και δη η ανάθεση της επιμέλειας ως νομική ενέργεια δεν είναι δεκτική εκτελέσεως. Πρέπει επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

 

Β) Με την υπό κρίση από 10-04-2020 (αριθμός καταθέσεως δικογράφου ./2020) αίτηση της η αιτούσα επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση ζητεί ως ασφαλιστικά μέτρα αφενός να της ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου θήλεως τέκνου που απέκτησε με τον καθ' ού η αίτηση, με τον οποίο έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις, διότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του ανηλίκου, και αφετέρου να υποχρεωθεί ο καθ' ού η αίτηση στην καταβολή προσωρινής διατροφής ποσού 700,00 ευρώ μηνιαίως για το άνω ανήλικο τέκνο, εντόκως από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσεως, να απειληθεί σε βάρος του καθ' ού χρηματική ποινή 10.000,00 ευρώ και προσωπική κράτηση έξι (6) μηνών σε περίπτωση παραβίασης της εκδοθησομένης απόφασης και τέλος να καταδικασθεί ο καθ' ού η αίτηση στην πληρωμή της δικαστικής της δαπάνης.

 

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683, 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι, πλην του κατωτέρω αιτήματος της νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1514, 1516, 1518, 340, 345, 346 του ΑΚ, 728 παρ. 1 περ. α', 729, 730, 731 επ. και 176 ΚΠολΔ. Το παρεπόμενο αίτημα απαγγελίας χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως κατά του καθ' ού, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει περίπτωση υποχρεώσεως του καθ' ού σε υλική πράξη, ή υποχρεώσεως αυτού να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, ούτε τέλος περίπτωση παρεμποδίσεως της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, και δη η μεν ανάθεση της επιμέλειας ως νομική ενέργεια δεν είναι δεκτική εκτελέσεως, η δε επιδίκαση διατροφής αφορά σε χρηματική απαίτηση και συνεπώς ως τέτοια εκτελείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 951 ΚΠολΔ (άρθρο 700 παρ. 1 ΚΠολΔ). Πρέπει επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας, συνεκδικαζόμενη με την παραπάνω υπό στοιχείο α' αίτηση λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας και της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 246 ΚΠολΔ.

 

Από την συνεκτίμηση των ενόρκων στο ακροατήριο αυτού του δικαστηρίου καταθέσεων των μαρτύρων ..., τις υπ' αριθμούς ./2020, ./2020, ./2020 και ./2019 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., που προσκομίζει ο αιτών-καθ' ού η κλήση, τις υπ' αριθμούς ./2020, ./2020 και ./2020 ένορκες βεβαιώσεις της Ειρηνοδίκη Αθηνών οι δύο πρώτες και της συμβολαιογράφου Πύλου ... η τελευταία, που προσκομίζει η αιτούσα-καθ' ης η κλήση, από την επισκόπηση των νομίμως προσαγόμενων μετ' επικλήσεως φωτογραφιών, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αριθμός 1 περ γ', 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ) και όλων των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι συνήψαν το υπ' αριθμόν 976/28-02-2019 σύμφωνο συμβίωσης το οποίο συνέταξε η συμβολαιογράφος Αθηνών ...

 

Κατά την διάρκεια του ως άνω συμφώνου συμβίωσης απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο το οποίο γεννήθηκε στις 28-03-2019 και είναι αβάπτιστο. Το καλοκαίρι του ιδίου έτους η αιτούσα-καθ' ης έφυγε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την κοινή οικία που ζούσε με τον αιτούντα-καθ' ού, με αποτέλεσμα το μόλις λίγων μηνών τέκνο τους να μην έχει την φροντίδα της μητέρας του, η οποία κατ' αυτόν τον τρόπο είχε σταματήσει και το θηλασμό. Την φροντίδα του τέκνου των διαδίκων την είχε αναλάβει αποκλειστικά ο πατέρας του και η γιαγιά του, ήτοι η μητέρα της αιτούσας-καθ' ης. Το γεγονός της απομάκρυνσης της τελευταίας τόσον από την οικία της και πολύ περισσότερο από την φροντίδα του τέκνου της, οφείλεται στην σχέση της με τρίτο πρόσωπο του ιδίου φύλου το οποίο αναμφισβήτητα πιθανολογήθηκε από αμφότερες της μαρτυρικές αποδείξεις ενώπιον του ακροατηρίου αυτού του Δικαστηρίου. Εν συνεχεία οι διάδικοι συνήψαν, λόγω της έκρυθμης κατάστασης που δημιουργήθηκε στη σχέση τους, το από 28 Ιουλίου 2019 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αφενός συμφώνησαν στην από κοινού επιμέλεια του τέκνου τους, αφετέρου το ότι το τελευταίο θα διέμενε στην κατοικία του πατέρα του και η μητέρα του θα είχε απλώς κάποιες ημέρες επικοινωνίας με αυτό. Η σύνταξη αυτού του συμφωνητικού αποτελεί μία ακόμα ένδειξη ότι η αιτούσα-καθ' ης είχε αποφασίσει να αποξενωθεί από την αποκλειστική φροντίδα του τέκνου της, το οποίο διήγε τον τέταρτο μήνα της ζωής του, και να προσκολληθεί στην νέα της σχέση. Το τρίτο πρόσωπο με το οποίο συνδέθηκε η αιτούσα-καθ' ης πιθανολογήθηκε, σύμφωνα με την μαρτυρία της μητέρας της τελευταίας ενώπιον του ακροατηρίου αυτού του Δικαστηρίου, πως αποτελεί ιδιόρρυθμο χαρακτήρα ο οποίος φτάνει στα όρια της παραβατικότητας αφού έχει επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, τόσο λεκτική όσο και σωματική, αφού τουλάχιστον μία φορά την έχει χτυπήσει όταν η αιτούσα-καθ' ης ήταν έγκυος και άλλη μία φορά την απείλησε με μαχαίρι. Παρά ταύτα η αιτούσα-καθ' ης πιθανολογήθηκε ότι εξακολουθεί να συζεί με το ανωτέρω πρόσωπο, παρά την επικίνδυνη συμπεριφορά του τελευταίου, παρασυρόμενη από το ερωτικό πάθος που νιώθει γι' αυτό, και από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει, σύμφωνα και με τα όσα κατέθεσε η μητέρα της. Περαιτέρω, κατόπιν όλων των ανωτέρω πιθανολογηθέντων, με το υπ' αριθμόν ./07-10-2019 συμβόλαιο λύσης συμφώνου συμβίωσης που συνέταξε η ως άνω συμβολαιογράφος Αθηνών ..., το εν λόγω σύμφωνο συμβίωσης, μεταξύ των διαδίκων, λύθηκε νομίμως και εν συνεχεία ο αιτών-καθ' ού η κλήση στις 03-04-2020 ζήτησε και έλαβε προσωρινή διαταγή, από την Πρόεδρο Υπηρεσίας αυτού του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία του ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου θήλεος τέκνου του, η οποία μεταρρυθμίστηκε λίγες ημέρες αργότερα (10-04-2020) με νέα προσωρινή διαταγή που αυτή τη φορά ζήτησε η αιτούσα-καθ' ης, σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε από κοινού η επιμέλεια του ανωτέρω τέκνου στους διαδίκους.

 

Με βάση τα ανωτέρω πιθανολογήθηκε ότι το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του στον αιτούντα της υπ' αριθμόν α' αίτησης και πατέρα του ο οποίος περιβάλλει αυτό με αγάπη και στοργή και μπορεί να του παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον για την ψυχοσωματική του ανάπτυξη και εξ άλλου αυτός έχει αφιερωθεί στο γονεϊκό-πατρικό ρόλο του και έχει αναλάβει πλήρως τη φροντίδα του επικουρούμενος από την πεθερά του και γιαγιά του τέκνου του, απασχολούμενος συστηματικά με τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του και προσπαθεί να του εξασφαλίσει τόσο τις κατάλληλες συνθήκες, όσο και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή ψυχοπνευματική υγεία του, κυρίως δε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον και κλίμα εμπιστοσύνης. Αντίθετα, με την έως τώρα συμπεριφορά της αιτούσας της υπό στοιχείο β' αίτησης και μητέρας του τέκνου, πιθανολογείται ότι η τελευταία δεν έχει συνειδητοποιήσει επαρκώς έως και σήμερα το μητρικό ρόλο της, παρασυρόμενη σε μία σχέση την οποία διατηρεί μέσα σε ένα ζοφερό περιβάλλον, καθόλου κατάλληλο, όπως ανωτέρω πιθανολογήθηκε, για την ομαλή διαπαιδαγώγηση και ψυχοπνευματική ανάπτυξη του δεκαπέντε μηνών τέκνου της και δεν μπορεί, τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο, να εξασφαλίσει για το τελευταίο ούτε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, ούτε κλίμα εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, και ενόψει του ότι πιθανολογείται η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης για την ως άνω ρύθμιση, πρέπει η υπό στοιχείο α' αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να διαταχθούν τα οριζόμενα στο διατακτικό καθώς και να απορριφθεί ολικά ως κατ' ουσίαν αβάσιμη η υπό στοιχείο β' αίτηση, αφού απορριπτόμενου του πρώτου αιτήματος της αιτούσας δεν υφίσταται λόγος εξέτασης του δεύτερου αιτήματος περί διατροφής. Τέλος λόγω της νίκης του αιτούντος πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα αυτού σε βάρος της καθ' ής η αίτηση (άρθρο 178 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) αμφοτέρων των αιτήσεων, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Συνεκδικάζει τις : α) από 03-04-2020 (αριθμός καταθέσεως δικογράφου ./03-04-2020) και β) από 10-04-2020 (αριθμός καταθέσεως δικογράφου ./10-04-2020) αιτήσεις αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται την από 03-04-2020 (αριθμός καταθέσεως δικογράφου ./03-04-2020) αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου αβάπτιστου θήλεος τέκνου των διαδίκων το οποίο γεννήθηκε στις 28-03-2019 στον αιτούντα της υπό στοιχείο α' αίτησης πατέρα του.

 

Απορρίπτει την από 10-04-2020 (αριθμός καταθέσεως δικογράφου ./10-04-2020) αίτηση.

 

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας-καθ' ης η αίτηση τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος-καθ' ού η αίτηση, αμφοτέρων των αιτήσεων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

 

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 8-7-2020.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                       (ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)