ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΠατρών 28/2020

 

Σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Σύμβαση πώλησης - Αδικαιολόγητος πλουτισμός -.

 

Όταν οι συμβαλλόμενοι απέβλεψαν στην ίδια την ενέργεια ως εμπόρευμα και όχι στην μέσω αυτής πραγματοποίηση ενός αποτελέσματος, πρόκειται για σύμβαση πώλησης. Αυτό έχει γίνει δεκτό για τη σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την παραγωγό επιχείρηση στους καταναλωτές. Η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι επιβοηθητικής φύσεως και ασκείται μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από σύμβαση ή αδικοπραξία.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ

 

Αριθμός 218/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αικατερίνη Σπυρέλλη Ειρηνοδίκη και τη Γραμματέα Ασπασία Παπαζαφειροπούλου.

 

Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριο του στις 21 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.», που έχει την έδρα της στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ., η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μαρίας Πετροπούλου και δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ..., κατοίκου Πατρών, με ΑΦΜ ., ο οποίος δεν κατέθεσε έγγραφες προτάσεις και δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση.

 

Η ενάγουσα με την από ημερομηνία 19-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης ./2019 αγωγή της που απηύθυνε ενώπιον

 

του Δικαστηρίου τούτου και για όσους λόγους εκθέτει στο σχετικό δικόγραφο, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της.

 

Μετά το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας και δυνάμει της με αριθμό ./17-9-2020 πράξη της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Πατρών ορίστηκε δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από την υπ'αριθ. .Γ/30-12-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, ..., την οποία η ενάγουσα επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει, πλήρως αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με την υπ' αριθμόν 275/2019 πράξη κατάθεσης, με τη μνεία περί προκατάθεσης προτάσεων εντός προθεσμίας 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την επιμέλεια της ενάγουσας στον εναγόμενο (άρθρα 122,126 παρ. 1α, 127 παρ.1, 215 § 2, 228 ΚΠολΔ). Στη συνέχεια, ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 128/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Πατρών, ως ημέρα και ώρα συζήτησης η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και η υπόθεση εγγράφηκε στο πινάκιο με επιμέλεια του γραμματέα η οποία ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 237 § 4 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, άρθρο δεύτερο § 2 του Ν. 4335/2015). Η ενάγουσα κατέθεσε εμπροθέσμως προτάσεις δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, ο εναγόμενος όμως δεν προκατέθεσε προτάσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας και επομένως δεν έλαβε μέρος κανονικά στη δίκη (άρθρο 271 § 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4335/2015). Συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην, κατ' άρθρο 271 § 2 εδ. β' ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, άρθρο δεύτερο § 2 του Ν. 4335/2015. Σύμφωνα με το άρθρο 947 παρ. 2 ΑΚ, ως πράγματα λογίζονται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα, εφόσον υπόκεινται σε εξουσίαση, όταν περιορίζονται σε ορισμένο χώρο. Ο νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης παροχής ενέργειας έναντι ανταλλάγματος ποικίλλει σε κάθε περίπτωση. Συνήθως, πρόκειται για μικτή σύμβαση που έχει τα στοιχεία της πώλησης, μίσθωσης έργου, μίσθωσης πράγματος κλπ., οπότε η επιλογή των εφαρμοστέων κανόνων θα γίνει μετά ερμηνεία της βουλήσεως των μερών (βλ. Φ. Δημάκου, σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ, αρθρ. 947 αριθμ. 16, ΕφΑΘ 105/1994, Αρμ ΜΗ (1994) 1366). Όταν οι συμβαλλόμενοι απέβλεψαν στην ίδια την ενέργεια ως εμπόρευμα και όχι στην μέσω αυτής πραγματοποίηση ενός αποτελέσματος, πρόκειται για σύμβαση πώλησης. Αυτό έχει γίνει δεκτό για τη σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την παραγωγό επιχείρηση στου ς καταναλωτές (βλ. Μ. Μαγγί β α, σε Γεω ρ γιάδη -Σταθόπουλο ΑΚ, αρθρ. 513, αρ. 5, I. Δεληγιάννη -Π. Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο I, 1992, σ. 104).

 

Με την ένδικη αγωγή της, η ενάγουσα ΔΕΗ, όπως παραδεκτά με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένες προτάσεις της, διόρθωσε και περιόρισε το αίτημα αυτής κατ' άρθρα 224 και 223 του Κ.Πολ.Δ., εκθέτει ότι, σε εκτέλεση συμβάσεως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ αυτής και του εναγομένου, ανέλαβε την υποχρέωση να προμηθεύει στον εναγόμενο, προκειμένου να καλύψει της ανάγκες της οικίας του, επί της οδού ... στην Πάτρα, ηλεκτρική ενέργεια, (εναλλασσόμενο ρεύμα 50 περιόδων, μονοφασικό, με τιμολόγιο . οικιακή χρήση), με αριθμό παροχής .... Ότι η αξία της καταναλωθείσας από τον εναγόμενο ηλεκτρικής ενέργειας κατά το χρονικό διάστημα από την 8-11 -2012 έως την 13-3-2014 (ανεξόφλητων λογαριασμών), ανέρχεται στο ποσό των 17.751,58 ευρώ, το οποίο όμως αρνείται να καταβάλει στην ενάγουσα, αν και παρήλθε η ημερομηνία λήξεως του εκδοθέντος την 12-5-2015 τελικού λογαριασμού της οφειλής του εναγομένου, ήτοι η 5-6-2015, καίτοι οχλήθηκε από αυτήν. Περαιτέρω εκθέτει ότι, σε εκτέλεση συμβάσεως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ αυτής και του εναγομένου, ανέλαβε την υποχρέωση να προμηθεύει στον εναγόμενο, προκειμένου να καλύψει της ανάγκες της επιχείρησης του, επί της οδού ... στην Πάτρα, ηλεκτρική ενέργεια, (εναλλασσόμενο ρεύμα 50 περιόδων, τριφασικό, με τιμολόγιο επαγγελματικό), με αριθμό παροχής .... Ότι η αξία της καταναλωθείσας από τον εναγόμενο ηλεκτρικής ενέργειας (ανεξόφλητος λογαριασμός), ανέρχεται στο ποσό των 489,77 ευρώ, το οποίο όμως αρνείται να καταβάλει στην ενάγουσα, αν και παρήλθε η ημερομηνία λήξεως του εκδοθέντος την 4-12-2013 τελικού λογαριασμού της οφειλής του εναγομένου, ήτοι η 30-12-2013, καίτοι οχλήθηκε από αυτήν. Με αυτό το ιστορικό για την ως άνω αιτία, άλλως με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, διώκει η ενάγουσα, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 18.241,35 ευρώ (17.751,58 + 489,77), με το νόμιμο τόκο, από την λήξη προθεσμίας εκάστου ως άνω τελικού λογαριασμού, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη.

 

Μ' αυτό το περιεχόμενο η αγωγή, όπου για το παραδεκτό της συζητήσεως της δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου, διότι η ενάγουσα απολαμβάνει των δικαστικών προνομίων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 αρ. 2, 4 § 1 του ν. 1468/1950, 36 § 1 του, από 28/28-1-1951 ΒΔ, οι οποίες δεν καταργήθηκαν ούτε με το πδ 360/1991 «περί εξόδου της ΔΕΗ από το δημόσιο τομέα», ούτε με τους νόμους 1914/1990 και 1947/1991, ενώ οι ανωτέρω διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 10 του ν. 2941/2001 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το ν. 2773/1999, με τον οποίο απελευθερώθηκε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η άσκηση της δραστηριότητας της ΔΕΗ τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και το π.δ. 333/2000, το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου και με το οποίο η ΔΕΗ μετατράπη σε ανώνυμη εταιρία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2190/1920 (βλ. ΑΠ 74/2003 ΝοΒ 51.1630), αρμοδίως φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο προς εκδίκαση της ένδικης αγωγής (αρθρ. 14 παρ. Ια, 22 και 33 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία. Από την ορθή εκτίμηση δε, του όλου περιεχομένου της ένδικης αγωγής, σαφώς προκύπτει ότι οι διάδικοι-αντισυμβαλλόμενοι, με τις επικαλούμενες στο υπό κρίση δικόγραφο σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έναντι συμφωνημένου τιμήματος, απέβλεψαν στην ίδια την ενέργεια ως εμπόρευμα και συνεπώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη, εν προκειμένω πρόκειται για σύμβαση πωλήσεως, από την οποία προέρχεται η ένδικη αξίωση περί καταβολής του οφειλομένου υπολοίπου τιμήματος της καταναλωθείσας υπό του εναγομένου ηλεκτρικής ενέργειας και η υπό κρίση αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 513 επ., 340, 341, 345, 346 του ΑΚ, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ. Η επικουρική όμως βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού, είναι μη νόμιμη και συνεπώς απορριπτέα, γιατί η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι επιβοηθητικής φύσεως και ασκείται μόνον, όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από σύμβαση ή αδικοπραξία (ΑΠ 1567/1989 ΝοΒ 32.1354, Ε.Α 1712/1989 ΝοΒ 27/1445, ΕφΘεσ 296/1994 Αρμ. 1994 σελ. 786). Μετά από αυτά, πρέπει να ακολουθήσει η ουσιαστική έρευνα της αγωγής. Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της επιτρέπεται ομολογία. Επομένως, εφόσον ο εναγόμενος ερημοδικεί, οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί της ενάγουσας θεωρούνται ομολογημένοι εκ μέρους του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 271 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, άρθρο δεύτερο § 2 Ν. 4335/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 352 παρ. 1 ΚΠολΔ. Μετά από αυτά, πρέπει η κρινόμενη αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, σύμφωνα με το διατακτικό. Όσον αφορά το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που να επιβάλουν την προσωρινή εκτελεστότητα και ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα, γι’ αυτό το περί τούτου αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό, για το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000). Τα δικαστικά έξοδα της τελευταίας βαρύνουν τον εναγόμενο, λόγω της ήττας του (άρθρο 176 Κ.ΠολΔ.). Για την περίπτωση άσκησης αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει ερήμην του εναγομένου.

 

Ορίζει παράβολο ερημοδικίας 140 ευρώ.

 

Δέχεται την αγωγή.

 

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα ΔΕΗ, το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (18.241,35), με το νόμιμο τόκο του ποσού των 17.751,58 ευρώ από την 6-6-2015 και του ποσού των 489,77 από την 31-12-2013, μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, για το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000).

 

Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών στις 13-11-2020 σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ