ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 7152/2022

 

Πλειστηριασμός. Ακύρωση πράξης δήλωσης και δήλωσης συνέχισης αναγκαστικής κατάσχεσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξουσία κατ' εξαίρεση νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με τον ν. 3156/2003. Διαφορετικά νομικά πλαίσια ν. 3156/2013 και ν. 4354/2015.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης: 7152/2022

 

Γενικός αριθμός κατάθεσης ανακοπής: ./2022

Ειδικός αριθμός κατάθεσης ανακοπής: ./2022

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΉΘΗΚΕ από το Δικαστή Μιχαήλ Φίλιππα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε μετά από κλήρωση που έγινε σύμφωνα με το ν. 3327/2005, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 27η Οκτωβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: ... με Α.Φ.Μ. ... κατοίκου Αθηνών, οδ. ..., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ελένης Κονομόδη με A.M. 37663 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενης, με Α.Φ.Μ. . και έδρα στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 109, ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «Sunrise I NPL Finance Designated Activity Company», με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, 3 George's Dock, EFSC, 4ος όροφος, Dublin 1, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία (καθ' ης η ανακοπή) παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Παναγιώτη Σταύρου με A.M. 41973 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-10-2022 ανακοπή της, που κατατέθηκε την 21-10-2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2022 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατά την εκφώνηση της από το οικείο έκθεμα, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκου ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η ανακύπτουσα ιστορεί στην υπό κρίση ανακοπή της ότι η καθ' ης η ανακοπή εταιρεία, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «Sunrise I NPL Finance Designated Activity Company», της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», επέσπευσε σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση, επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητο ιδιοκτησία τη, και προσδιορίστηκε πλειστηριασμός για την 6-7-2022, ο οποίος ματαιώθηκε. Και ότι κατόπιν τούτου η καθ' ης προέβη σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και όρισε ημερομηνία αυτού την 4-11-2022. Με βάση τα ανωτέρω ζητεί, για τους λόγους που ανάφερα στο δικόγραφο της ανακοπής της, να ακυρωθεί η υπ' αρ. ./30-9-2022 δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών . και να καταδικαστεί η καθ' ης στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η ανακοπή αυτή παραδεκτά κατατέθηκε και εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού ως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (άρθρα 973 παρ. 1, 3, 6 ΚΠολΔ), για να δικασθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ), ασκηθείσα εμπροθέσμως, αφού η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού αναρτήθηκε στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ την 3-10-2022 και δεν παρήλθαν οι 30 ημέρες της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 973 ΚΠολΔ μέχρι την έγερση της ανακοπής, η οποία περαιτέρω είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 973 παρ. 6 και 176 ΚΠολΔ και επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό, τη νομική και την ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

 

Κατά το άρθρο 919 ΚΠολΔ, τα πρόσωπα που μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση είναι, εφόσον πρόκειται για δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις αποφάσεις, τα πρόσωπα που δεσμεύονται από το δεδικασμένο, κατά τα άρθρα 325 - 329 ΚΙΊολΔ, και στις λοιπές περιπτώσεις οι δικαιούχοι που αναφέρονται στον εκτελεστό τίτλο, τα πρόσωπα των άρθρων 325 - 327 ΚΠολΔ και αυτοί που απέκτησαν τη νομή ή κατοχή μετά τη σύνταξη του εγγράφου ή την έκδοση του τίτλου. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 325 περ. 1 ΚΠολΔ το δεδικασμένο ισχύει υπέρ και κατά των διαδίκων, καθίσταται σαφές ότι, αφού δεσμεύονται από το δεδικασμένο, αναγκαστική εκτέλεση μπορούν να επισπεύσουν και οι λεγόμενοι μη δικαιούχοι ή μη υπόχρεοι διάδικοι, ήτοι αυτοί που, χωρίς να είναι οι ίδιοι φορείς της αξίωσης δεν διεξάγουν τη δίκη απλώς αντιπροσωπεύοντας το δικαιούχο (οπότε δεσμεύεται μόνο ο αντιπροσωπευόμενος) αλλά στο δικό τους όνομα για λογαριασμό του, όπως ο σύνδικος της πτώχευσης, ο πλαγιαστικώς ενάγων, ο εκκαθαριστής της κληρονομιάς κλπ. Περαιτέρω, δικαίωμα να προβεί σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού κατ5 άρθρο 973 παρ. 1 ΚΠολΔ έχει ο ίδιος ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση ή άλλως κατά την παρ. 2 κάθε δανειστής που έχει απαίτηση στηριζόμενη σε εκτελεστό τίτλο. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 § 1 του ν. 3156/2003, τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι  η   μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξά του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μόνου, ομολογιών οποιοσδήποτε είδους ή μορφής, η εξόφληση των οποίων πραγματοποιείται: α) από το προϊόν είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται ή β) από δάνεια, πιστώσεις ή συμβάσεις παραγωγών χρηματοοικονομικών μέσων. Ως «ιδιωτική τοποθέτηση» θεωρείται η διάθεση των ομολογιών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα. «Μεταβιβάζων», κατά την § 2 του ίδιου άρθρου, μπορεί να είναι έμπορος με εγκατάσταση στην Ελλάδα και «αποκτών» νομικό μόνο πρόσωπο - ανώνυμη εταιρία - με σκοπό την απόκτηση και την τιτλοποίηση των απαιτήσεων (Εταιρία Ειδικού Σκοπού). Η εταιρία καταβάλλει το τίμημα και «τιτλοποιεί» τις απαιτήσεις εκδίδοντας αξιόγραφα «ομολογίες» ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 100.000 € η κάθε μία (§5). Στην πιο απλή μορφή της, η τιτλοποίηση συνίσταται στην εκχώρηση (μεταβίβαση λόγω πωλήσεως) απαιτήσεων από έναν ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας μιας εταιρίας προς μία άλλη εταιρία, η οποία έχει ως ειδικό σκοπό την αγορά των ευ λόγοι απαιτήσεων έναντι τιμήματος. Το τίμημα καταβάλλεται από το προϊόν της διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών, στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου που η λήπτρια εταιρία εκδίδει για το σκοπό αυτό. Η πώληση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ, η δε μεταβίβαση από τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού (§6). Η σύμβαση μεταβίβασης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000 (§ 8). Από την καταχώριση της σχετικής σύμβασης κατά τα ανωτέρω επέρχεται η μεταβίβαση των τυποποιούμενων απαιτήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται στους όρους της σύμβασης, η δε μεταβίβαση αναγγέλλεται εγγράφως από τον μεταβιβάζοντα ή την εταιρεία ειδικού σκοπού στον οφειλέτη (§ 9). Ως αναγγελία λογίζεται η καταχώριση της σύμβασης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν 2841/2000, σύμφωνα με τη διάταξη της § 8 του ιδίου άρθρου. Πριν από την αναγγελία δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώματα που απορρέουν από τη μεταβίβαση (εκχώρηση) λόγω πώλησης της § 1. Η ανωτέρω καταχώριση γίνεται με δημοσίευση (κατάθεση εντύπου, η μορφή του οποίου καθορίστηκε με την 161337/30-10-2003 - ΦΕΚ Β' 1688/2003 υπουργική απόφαση και ήδη με την 20783/09-11-2020 - ΦΕΚ 4944/09-11-2020 - απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης) στο ενεχυροφυλακείο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του μεταβιβάζοντος, ως ενεχυροφυλακεία δε έως την ίδρυση τους με π.δ. ορίζονται τα κατά τόπους λειτουργούντα σήμερα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία της έδρας των Πρωτοδικείου. Συνοπτικά, τα στοιχεία που περιέχονται στο άνω έντυπο με την προκαθορισμένη μορφή είναι: α) τα στοιχεία των συμβαλλόμενων, β) οι όροι της σύμβασης (λ.χ. νόμισμα και ποσό του τιμήματος της αγοράς), γ) ο τύπος των επιχειρηματικών απαιτήσεων, δ) το οφειλόμενο κεφάλαιο ανά επιχειρηματική απαίτηση και ανά σύνολο, ε) τα στοιχεία των οφειλετών και οι παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές απαιτήσεις. Περαιτέρω, ο ως άνω νόμος προβλέπει ότι επί μία τέτοιας μεταβιβάσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων από Τράπεζα σε μία εταιρεία ειδικού σκοπού είναι δυνατό να ανατεθεί με έγγραφη σύμβαση, η οποία σημειώνεται στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν 2844/2000 (§ 16), η διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, το οποίο στην περίπτωση που η εταιρεία ειδικού σκοπού (αποκτήσεως) δεν εδρεύει στην Ελλάδα, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Ειδικότερα, για την ως άνω σύμβαση διαχειρίσεως, η οποία κατά τα εννοιολογικά της στοιχεία ταυτίζεται με τη σύμβαση εντολής (713 επ. ΑΚ) και αντιπροσωπεύσεως (211 επ. ΑΚ), η §14 του ως άνω άρθρου 10, ορίζει τα ακόλουθα: «Με σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως η είσπραξη και εν γένει διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων μπορεί να ανατίθεται σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που παρέχει νομίμως υπηρεσίες σύμφωνα με το σκοπό του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στον μεταβιβάζοντα ή και σε τρίτο, εφόσον ο τελευταίος είτε είναι εγγυητής των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είτε ήταν επιφορτισμένος με τη διαχείριση ή την είσπραξη των απαιτήσεων πριν τη μεταβίβαση τους στον αποκτώντα. Αν η εταιρεία ειδικού σκοπού δεν εδρεύει στην Ελλάδα και οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι απαιτήσεις κατά καταναλωτών πληρωτέες στην Ελλάδα, τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διαχείριση πρέπει να έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση υποκατάστασης του διαχειριστή, ο υποκατάστατος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον διαχειριστή». Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η ως άνω εταιρεία διαχειρίσεως ενεργεί πράξεις διαχειρίσεως ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού (αποκτήσεως). Κατά την άποψη που το παρών Δικαστήριο θεωρεί ορθή, ο νόμος, στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση κατά τους ορισμούς του ν. 3156/2003, δεν απονέμει στην εταιρεία διαχειρίσεως (με την οποία συμβάλλεται η εταιρεία αποκτήσεως) την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική διατύπωση ώστε η τελευταία να ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά παραχώρηση του νομοθέτη, αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομα του, όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Με άλλα λόγια δεν της απονέμει ενεργητική κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση. Ρυθμίζει απλά τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων με σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες. Εξάλλου η ανάγκη αποσυμφορήσεως και απαλλαγής των ελληνικών συστημικών τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πελατών τους υπήρξε πιεστική, κι έτσι εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4354/2015 (άρθρα 1-3) μία νέα, εντελώς διάφορη από την προηγούμενη, διαδικασία μεταβιβάσεως, αποκτήσεως και διαχειρίσεως μη εξυπηρετούμενων και αργότερα και εξυπηρετουμένων τραπεζικών δανείων και πιστώσεων. Ωστόσο, με το ν. 4904/2015 δεν καταργήθηκε η καθιερωθείσα με το ν. 3156/2003 δυνατότητα αποκτήσεως και διαχειρίσεως επιχειρηματικών δανείων κ.λπ. με τιτλοποίηση. Εξακολούθησε και εξακολουθεί να ισχύει για τις μεταβιβάσεις απαιτήσεων που γίνονται με τους δικούς του όρους και διαδικασία. Μάλιστα, για να μην υπάρξει σύγχυση για τις εφαρμοζόμενες σε κάθε περίπτωση νομοθετικές ρυθμίσεις, ρητά ορίσθηκε στο άρθρο I § 1 περ. δ' του ν. 4354/2015 ότι «Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή ίων διατάξεων των νόμων 3106/2003, 1905/1990, 1665/1986, 3606/2007 και 4261/2014» (βλ. ΑΠ 822/2022 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 909/2021 Τ.Ν.Π. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΠειρ 595/2022 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΑΘ 1858/2022 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΠειρ 467/2022 δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΕφΠειρ, ΜονΕφΛαρ 250/2022 sakkoulas on line, ενώ για την αντίθετη άποψη βλ. ΑΠ 1102/2022 Antimolia, και σχ. 402 και 883/2021, καθώς και ΜΠρΑθ 842/2022 ΝΟΜΟΣ και Γ. Ορφανίδη (Γνωμ.), Το κανονιστικό περιεχόμενο του Ν. 4354/2015 ΕφΑΔ 2021.1283, με τη σκέψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4354/2015 εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του δικαίου που διέπει την ουσιαστική έννομη σχέση και αρκεί το γεγονός ότι ο αντισυμβαλλόμενος - δανειολήπτης έχει την έδρα ή την κατοικία του στην Ελλάδα). Εν προκειμένω, η ανακόπτουσα επικαλείται με τον πρώτο λόγο της ανακοπής της ότι η καθ' ης η ανακοπή δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να προβεί σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, επειδή τυγχάνει διαχειρίστρια απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος κατά τα ανωτέρω, και πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα του. Από όλα δε τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, καθώς και τις σχετικές ομολογίες τους που περιέχονται στα σημειώματα που κατέθεσαν ή συνάγονται από αυτά, προκύπτει ότι η καθ' ης η ανακοπή εταιρεία, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «Sunrise I NPL Finance Designated Activity Company», της τελευταίας ως «δικής διαδόχου στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», επέσπευσε σε βάρος της νυν ανακόπτουσας αναγκαστική εκτέλεση, επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητο ιδιοκτησία της με την υπ' αρ. ./26-11-2021 κατασχετήρια έκθεση του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ., και προσδιορίστηκε πλειστηριασμός για την 6-7-2022, ο οποίος ματαιώθηκε. Κατόπιν τούτου η καθ' ης η ανακοπή προέβη σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και όρισε ημερομηνία αυτού την 4-11-2022. Ωστόσο, η νυν καθ' ης η ανακοπή, όχι μόνο δεν είχε δικαίωμα να προβεί σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, αλλά ούτε και να επισπεύσει γενικότερα την ένδικη αναγκαστική εκτέλεση. Συγκεκριμένα, στην καθ' ης έχει ανατεθεί δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων, με τελευταία την από 11-6-2021 σύμβαση διαχείρισης, όπως αυτή καταχωρήθηκε την 29-7-2021 νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ./29-7-2021 στον τόμο . και με αύξοντα αριθμό ., η διαχείριση των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Sunrise I NPL Finance Designated Activity Company», με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Η δε αλλοδαπή αυτή εταιρεία, δυνάμει της από 16-3-2021 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, που καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, απέκτησε απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, που της μεταβίβασε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Πράγματι, δηλαδή, η καθ' ης ανώνυμη  εταιρεία  είναι διαχειρίστρια απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003. Αφού δε, όπως αναφέρθηκε στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, ο νόμος αυτός δεν απονέμει στην εταιρεία διαχειρίσεως την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, ώστε η τελευταία να ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομα του, και δεν της απονέμει ενεργητική κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση, αυτή δεν είχε δικαίωμα να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση, και αφού δεν νομιμοποιείται ως επισπεύδουσα, καίτοι (μη νόμιμα) επέσπευσε εκτέλεση, a fortiori δεν νομιμοποιείται στην προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού κατ' άρθρο 973 παρ. 1 ΚΠολΔ. Εξάλλου δε είναι η ίδια δανείστρια ώστε να νομιμοποιείται κατ' άρθρο 973 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ο ως άνω λόγος της ανακοπής πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτός. Κατ' ακολουθίαν, παρακει η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής, και πρέπει αυτή να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και η επισπευδόμενη βάσει αυτής αναγκαστική εκτέλεση, και να καταδικαστεί κατ' άρθρο 176 ΚΠολΔ η καθ' ης, λόγω της ήττας της, στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ανακόπτουσας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αρ. ./30-9-2022 πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ., την περιεχόμενη σε αυτή δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού, και τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται βάσει αυτής από την καθ' ης η ανακοπή εταιρεία.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης να καταβάλει στον ανακόπτοντα ως δικαστική του δαπάνη το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, την 31-10-2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και με την παρουσία του γραμματέα του Δικαστηρίου.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                           ΓΕΜΙΣΤΟΥ

                                         ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ