ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 164/2021

 

Σύμβαση πώλησης - Έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων - Πραγματικά ελαττώματα - Ενδοσυμβατική ευθύνη - Αδικοπρακτική ευθύνη - Προσωπική κράτηση -.

 

Αντικειμενική ευθύνη πωλητή σε περίπτωση παροχή πράγματος χωρίς τις συνομολογημένες ιδιότητες και με πραγματικά ελαττώματα. Δικαίωμα υπαναχώρησης αγοραστή. ’σκηση και αποτελέσματα. Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία (θετική ή διαφυγόν κέρδος) που συνάπτεται άμεσα και με την ύπαρξη του ελαττώματος ή την έλλειψη της ιδιότητας. Πότε συρρέει ενδοσυμβατική ευθύνη για πραγματικό ελάττωμα του πωληθέντος πράγματος και εξωσυμβατική ευθύνη από αδικοπραξία του πωλητή. Οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να ασκηθούν παράλληλα, αλλά δεν μπορούν, εφόσον αλληλοκαλύπτονται, και να ικανοποιηθούν μαζί, αφού η ικανοποίηση της μιας καθιστά άνευ αντικειμένου την άλλη, εκτός αν από την τελευταία παρέχεται πρόσθετη έννομη προστασία, μη παρεχόμενη από τη συρρέουσα αντικειμενικά. Απόρριψη αιτήματος για απαγγελία προσωπικής κράτησης, καθόσον η ασκούμενη απαίτηση είναι μικρότερη των 30.000 ευρώ.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

 

Απόφαση 164/2021

(αριθ. εκθ.προσδ.έφεσης ./12.7.2019)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Μποσιώλη Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου αυτού και τη Γραμματέα Ευφροσύνη Λιαρομμάτη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Ιανουαρίου 2021, για να δικάσει την επόμενη υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: ., κατοίκου Πατρών, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Θεόδωρου Χρονόπουλου του Δ.Σ. Πατρών, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: ., κατοίκου Πατρών, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Δήμητρας Κοκκοράκη του Δ.Σ.Πατρών, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

 

Η εκκαλούσα με την από 15.5.2019 έφεση της κατά της υπ' αριθμ. 35/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών, που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό (αριθμ. εκθ. προσδ. ./12.7.2019), ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτήν.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η κρινόμενη από 15-5-2019 έφεση της εκκαλούσας κατά της υπ' αριθμ. 35/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών, το οποίο δίκασε την από 6-7-2016 (αριθ.εκθ.καταθ../8.7.2016) αγωγή της εφεσίβλητης εναντίον της, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την νέα τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα στην γραμματεία του εκδόσαντος της προσβαλλόμενη απόφαση Δικαστηρίου, την 22.5.2019 (βλ. την υπ' αριθ. ./22.5.2019 πράξη κατάθεσης του γραμματέα του Ειρηνοδικείου Πατρών), ήτοι εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης την 22.4.2019 (άρθρο 518 παρ και 2 ΚΠολΔ), όπως η ίδια η εκκαλούσα επικαλείται στην έφεση της. Φέρεται δε παραδεκτώς προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου (άρθρα 511, 513 παρ.ιβ, 516 παρ.1, 517 σε συνδυασμό με 17Α ΚΠολΔ) και πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια διαδικασία, η βασιμότητα των λόγων της, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο παράβολο του Δημοσίου (σχ. το υπ' αριθ. . ηλεκτρονικό παράβολο).

 

Με την κρινόμενη από 6.7.2016 (αριθ. εκθ.καταθ. ./2016) αγωγή της κατά της εκκαλούσας, η εφεσίβλητη - ενάγουσα εξέθετε ότι, δυνάμει προφορικής σύμβασης πώλησης, που συνήψε με την εναγόμενη στην Πάτρα τον Ιούνιο του 2015, η τελευταία της πώλησε και της παρέδωσε τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα στην αγωγή εμπορεύματα και δη κουφώματα, ρολά, ανοιγόμενες πόρτες με τζάμια, σίτες, κρύσταλλα, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ανοιγμάτων της οικίας της, όπως αυτές είχαν επιμετρηθεί από τους προοτηθέντες της εναγόμενης και με τη συμφωνία ότι θα είναι της κατασκευάστριας εταιρείας ΕΤΕΜ και με την εγγύηση αυτής πέντε ετών καλής λειτουργίας, αντί συνολικού τιμήματος 2.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ εκ ποσοστού 23% και με την συμφωνία η εναγόμενη να τα εγκαταστήσει, ότι τα ως άνω εμπορεύματα κατά την τοποθέτηση τους διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τις σωστές διαστάσεις με αποτέλεσμα η τοποθέτηση τους να μην γίνει κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αγωγή, ότι επιπλέον τα ρολά δεν ρυθμίστηκαν και δεν τοποθετήθηκαν σωστά με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σωστά, ότι τα εν λόγω εμπορεύματα δεν ήταν της κατασκευάστριας εταιρείας ΕΤΕΜ και δεν είχαν εγγύηση πέντε ετών καθώς και ότι τα κρύσταλλα δεν ήταν triplex ενεργειακά, κατά τη συμφωνία τους, ότι, αν και όχλησε κατ' επανάληψη την εναγόμενη για την άρση των ως άνω ελαττωμάτων η τελευταία δεν ανταποκρίθηκε, ότι ήδη με την υπό κρίση αγωγή της δηλώνει ότι υπαναχωρεί από την πώληση, ότι η εναγόμενη τελούσε σε γνώση των ελαττωμάτων αυτών και δολίως τα αποσιώπησε, ότι για την αποκατάσταση της τοιχοποιίας μετά την αφαίρεση των ελαττωματικών κουφωμάτων θα απαιτηθεί να δαπανήσει το ποσό των 930 ευρώ, ότι, τέλος, εξαιτίας της ως άνω παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της υπέστη ηθική βλάβη. Με βάση το ιστορικό αυτό, η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη ζητούσε, αφού αναγνωρισθεί η λύση της σύμβασης πώλησης λόγω της υπαναχώρησης της, να υποχρεωθεί η εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα να της καταβάλλει το ποσό των 2.300 ευρώ, νομιμότοκα από την εξόφληση αυτού την 8.7.2015 άλλως από την 2.10.2015 οπότε όχλησε την εναγόμενη, άλλως από την επίδοσης της αγωγής, που αντιστοιχεί στο τίμημα των ως άνω εμπορευμάτων, επικουρικά δε με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, να υποχρεωθεί να της καταβάλλει το ποσό των 930 ευρώ για την αποκατάσταση της ζημίας στην τοιχοποιία της οικίας καθώς και το ποσό των 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, να απαγγελθεί κατά της εναγόμενης προσωπική κράτηση διάρκειας 12 μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αφού δίκασε την αγωγή αντιμωλία των διαδίκων, με την υπ' αριθ. 234/2017 μη οριστική απόφαση του, έκρινε αυτήν παραδεκτή, απέρριψε ως μη νόμιμη την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού καθώς και το αίτημα για την χρηματική ικανοποίηση θεωρώντας ότι η παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων δε συνιστά αδικοπραξία, ενώ απέρριψε ως μη νόμιμο και το αίτημα για απαγγελία προσωπικής κράτησης και στη συνέχεια διέταξε την επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη για την εξακρίβωση των ελαττωμάτων. Με την ως άνω οριστική προσβαλλόμενη απόφαση του, έκανε δεκτή, ως ουσία βάσιμη, την αγωγή και υποχρέωσε την εναγόμενη - εκκαλούσα να καταβάλει στην ενάγουσα εφεσίβλητη το συνολικό ποσό των 3.230 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Κατά της απόφασης αυτής, παραπονείται η ηττηθείσα εκκαλούσα με την κρινόμενη έφεση της για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ζητά να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση και να απορριφθεί η αγωγή.

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 534 του ΑΚ, "ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα". Συνομολογημένη ιδιότητα είναι τα φυσικά γνωρίσματα ή πλεονεκτήματα του πράγματος, ακόμη δε και οποιαδήποτε σχέση, η οποία λόγω του είδους και της διάρκειας της επιδρά κατά τις συναλλαγές στην αξία ή τη χρησιμότητα του. Έτσι συνομολογημένη νοείται μια ιδιότητα, όταν υπάρχει ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των μερών, ότι το πράγμα έχει τη συμφωνημένη ιδιότητα, στην ύπαρξη της οποίας αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία από τον αγοραστή και την οποία ο πωλητής εγγυάται, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη για την ενδεχόμενη έλλειψη της (ΑΠ 1165/2019, 1231/2018). Πραγματικό ελάττωμα, εξάλλου, συνιστά η ατέλεια του πράγματος, που αφορά στην ιδιοσυστασία ή την κατάσταση του κατά τον κρίσιμο χρόνο της μετάθεσης του κινδύνου στον αγοραστή και η οποία έχει αρνητική επίδραση στην αξία ή τη χρησιμότητα αυτού (ΑΠ 1544/2008 ΝοΒ 2009. 434, Εφ Θεσ. 394/2009 ΑΡΜ.2010/1337, ΕφΑθ 6910/2007 ΕλλΔνη 2008.618). Η παροχή πράγματος από τον πωλητή στον αγοραστή, χωρίς τις άνω ιδιότητες και με πραγματικά ελαττώματα, είναι θεμελιωτική της ευθύνης λόγω μη εκπληρώσεως, η οποία υπόκειται στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 537 ΑΚ, που παρέχει στον αγοραστή, είτε πρόκειται για πώληση γένους είτε για πώληση είδους, μεταξύ άλλων, και το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, κατά το άρθρο 540 παρ.1 περ. 3 ΑΚ, διότι μετά τη μετάθεση του κινδύνου στον αγοραστή, ήτοι μετά την παράδοση σ’ αυτόν του πράγματος και τη διαπίστωση της ελαττωματικότητας του, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 540 επ. ΑΚ και όχι οι γενικές διατάξεις του ΑΚ. Η ευθύνη του πωλητή, στην περίπτωση αυτή είναι αντικειμενική, δηλαδή ανεξάρτητη από την γνώση ή την έστω ανυπαίτια άγνοια αυτού περί της υπάρξεως του ελαττώματος. Από τα δικαιώματα του άρθρου 540 ΑΚ η υπαναχώρηση, με την άσκηση της οποίας καταλύεται εξ ολοκλήρου η αρχική σύμβαση της πώλησης και στη θέση της εντάσσεται η αποκαλούμενη σχέση της εκκαθάρισης, συνιστά διαπλαοτικό δικαίωμα, αφού με την άσκηση της διαπλάθεται μία νέα έννομη κατάσταση, κατά την οποία είναι υπόχρεοι να αποδώσουν ο μεν αγοραστής το πράγμα και τα ωφελήματα του πράγματος που αποκόμισε ο δε πωλητής το τίμημα και τα έξοδα της πώλησης. Ειδικότερα, οι αξιώσεις που απορρέουν για τα μέρη σε περίπτωση υπαναχώρησης από την πώληση ρυθμίζονται από το άρθρο 547 του ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο, ο μεν αγοραστής έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που αυτός πρόσθεσε, καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε από το πράγμα, ο δε πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει εντόκως το τίμημα, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα. Το δικαίωμα υπαναχώρησης της πώλησης ενδέχεται να έχει ασκηθεί εξώδικα και αρκεί προς τούτο η άτυπη δήλωση του αγοραστή από την περιέλευση της οποίας στον πωλητή ανατρέπεται αμέσως και αναδρομικά η σύμβαση της πώλησης, το γεγονός δε αυτό, δηλαδή της εξώδικης υπαναχώρησης από την πώληση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής κατά το άρθρ. 70 ΚΠολΔ. Επίσης μπορεί να ασκηθεί και με σχετική αγωγή, η οποία όμως έχει στην περίπτωση αυτή διαπλαστικό χαρακτήρα, και παραδεκτά μπορούν να σωρευθούν σ' αυτή και οι δευτερογενείς αξιώσεις από την υπαναχώρηση της πώλησης. (ΑΠ 727/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, κατά την υπόψη διάταξη του άρθρου 543 ΑΚ, στην περίπτωση της ελλείψεως συνομολογημένης ιδιότητας του πράγματος κατά τον χρόνο μεταστάσεως του κινδύνου στον αγοραστή ή της υπάρξεως πραγματικού ελαττώματος, η οποία οφείλεται σε πταίσμα του πωλητή, επιτρέπεται για πρώτη φορά ρητά η σώρευση της αξιώσεως αποζημιώσεως με τα άλλα δικαιώματα του αγοραστή, που αναφέρονται στο άρθρο 540 ΑΚ, στο μέτρο που η αξίωση αποζημιώσεως μπορεί να καλύψει συμπληρωματικά ζημίες που είναι απότοκοι της ελαττωματικότητας του πράγματος, αλλά δεν καλύφθηκαν με την άσκηση των αξιώσεων του άρθρου 540 ΑΚ. Επομένως, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία (θετική ή διαφυγόν κέρδος) που συνάπτεται άμεσα και με την ύπαρξη του ελαττώματος ή την έλλειψη της ιδιότητας, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των δύο αξιών, τις δαπάνες που έγιναν για την προσπάθεια διόρθωσης του πράγματος, το διαφυγόν κέρδος, τη ζημία από τυχόν στέρηση της χρήσης του πράγματος και όλα τα έξοδα για άλλους λόγους. (ΑΠ 1703/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέλος, η αθέτηση προϋφιοτάμενης ενοχής και μόνη δεν συνιστά άνευ άλλου και αδικοπραξία, είναι  όμως δυνατόν μία  υπαίτια  ζημιογόνος συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), με τη οποία παραβιάζεται η σύμβαση, πέραν της αξίωσης από τη σύμβαση, να θεμελιώνει και αξίωση από αδικοπραξία, όταν και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττόμενη, θα ήταν παράνομη, ως ενέχουσα προσβολή δικαιώματος, το οποίο αντιτάσσεται κατά του ζημιώσαντος και όφειλε αυτός να το σεβαστεί (Ολ.Απ 1801/2001). Ειδικότερα, όταν υπάρχει ενδοσυμβατική ευθύνη για πραγματικό ελάττωμα του πωληθέντος πράγματος, για τη θεμελίωση και εξωσυμβατικής ευθύνης από αδικοπραξία του πωλητή θα πρέπει η ύπαρξη του ελαττώματος κατά το χρόνο που ο κίνδυνος του πράγματος μεταβαίνει στον αγοραστή να αποδίδεται σε υπαίτια (δόλια) συμπεριφορά του πωλητή, με την οποία αυτός με πρόθεση επιδιώκει να παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανημένη αντίληψη ή εντύπωση στον αγοραστή, αναφορικά με την ύπαρξη του ελαττώματος του πράγματος ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την (διαζευκτικά και όχι σωρευτικά) απόκρυψη ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση των αληθινών γεγονότων, των οποίων η αποκάλυψη στον αγοραστή που τα αγνοεί επιβαλλόταν από την καλή πίστη ή την υφιστάμενη ιδιαίτερη σχέση μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Οι αξιώσεις από τη σύμβαση και την αδικοπραξία είναι δυνατόν να συρρέουν και να ασκηθούν παράλληλα, δεν μπορούν όμως εφόσον αλληλοκαλύπτονται και να ικανοποιηθούν μαζί, αφού η ικανοποίηση της μιας καθιστά χωρίς αντικείμενο την άλλη, εκτός εάν από την τελευταία παρέχεται πρόσθετη έννομη προστασία, μη παρεχόμενη από τη συρρέουσα αντικειμενικά (σχ. ΑΠ 737/2011 Α' δημ.ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι, μερικά από τα οποία αναφέρονται ειδικότερα στη συνέχεια, χωρίς όμως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστικά διάγνωση της διαφοράς και εκτιμώνται άλλα προς άμεση απόδειξη και άλλα για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων και η υπ' αριθ. ./28.11.2016 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα της εκκαλούσας - εναγόμενης ., ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πατρών ., που έχει ληφθεί ύστερα από νομότυπη κλήτευση της ενάγουσας - εφεσίβλητης (σχ. η  υπ’ αριθμ. ./23.11.2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Πατρών .) καθώς και η υπ' αριθ. ./10.11.2016 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρος της ενάγουσας - εφεσίβλητης . ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πατρών ., που έχει ληφθεί ύστερα από νομότυπη κλήτευση της εκκαλούσας - εναγόμενης (σχ. η υπ' αριθ. .Β/2.11.2016 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Πατρών .) καθώς και η υπ' αριθ. έκθεσης κατάθεσης ./23.7.2018 έκθεση δικαστικής πραγματογνωμοσύνης του διορισθέντος με την υπ' αριθ. 257/2017 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Πατρών ., πολιτικού μηχανικού, σε αντικατάσταση του διορισθέντος με την ως άνω 234/2017 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου πραγματογνώμονα . καθώς και η από 20.11.2015 ιδιωτική γνωμοδότηση της πολιτικού μηχανικού . και η από 9.11.2018 ιδιωτική γνωμοδότηση του πολιτικού μηχανικού ., που προσκόμισε και επικαλέστηκε η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη με τις συνημμένες σε αυτές φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε (άρθρα 444 αριθ.3, 448 παρ.2 και 457 παρ.4 ΚΠολΔ), αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα διατηρεί ατομική επιχείρηση στην Πάτρα επί της οδού . και .  με αντικείμενο το εμπόριο πορτών ασφαλείας και εσωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου PVC, επίπλων κουζίνας, ντουλαπών κ.λπ.. Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη ενδιαφερόταν για την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των τζαμιών και συγκεκριμένα την τοποθέτηση ρολών, κουφωμάτων και κρυστάλλων σε ιδιόκτητη οικία της στην Πάτρα επί της οδού .. Η ενάγουσα ενδιαφερόταν για την τοποθέτηση κουφωμάτων μάρκας ΕΤΕΜ, καθόσον θεωρούσε αυτό αξιόπιστα (βλ. ένορκες βεβαιώσεις αμφοτέρων διαδίκων για το θέμα αυτό). Ωστόσο, η εν λόγω εταιρεία δεν κατασκευάζει κουφώματα κατά παραγγελία αλλά προφίλ για κουφώματα, τα οποία στην συνέχεια προμηθεύει στους κατασκευαστές αλουμινίων και οι οποίοι κατασκευάζουν τα τελικά προϊόντα που πωλούν. Η εν λόγω εταιρεία δεν διαθέτει «επίσημους συνεργάτες» (βλ. το από 19.5.2016 έγγραφο της εταιρείας «ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της ενάγουσας αλλά και την ως άνω ένορκη βεβαίωση της εναγόμενης). Η ενάγουσα επισκέφθηκε την επιχείρηση της εναγόμενης προς το σκοπό αυτό τον Ιούνιο του 2015 και στην συνέχεια προστηθείς υπάλληλος της εναγόμενης επισκέφθηκε την οικία της προκειμένου να επιμετρήσει τις ακριβείς διαστάσεις των ανοιγμάτων της οικίας της. Κατόπιν αυτών, την 5.6.2015 συνήφθη μεταξύ τους σύμβαση πώλησης, το περιεχόμενο της οποίας αποτυπώθηκε στο από 5.6.2015 δελτίο παραγγελίας που συντάχθηκε από την εναγόμενη και υπογράφηκε από την ενάγουσα και στην οποία αναγράφονται τα είδη που αποτέλεσαν το αντικείμενο της πώλησης, οι διαστάσεις τους και τα χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα, αντικείμενο της πώλησης με βάση το δελτίο παραγγελίας ήταν : 1. Ένα κούφωμα PVC διαστάσεων 124 χ 223,50, 2. ένα ρολό φυλλαράκι αλουμινίου πολυουρεθάνης με επικαθήμενο μοτέρ πολυουρεθάνης δεξία διαστάσεων 124 χ 223,50, 3. μία δίφυλλη ανακυκλούμενη και ανοιγόμενη πόρτα τζαμιλίκι με κρύσταλλα διπλά ενεργειακά TRIPLEX διαστάσεων 124 χ 223,5, 4. μια σίτα plise οριζόντιας κίνησης ίδιων διαστάσεων, 5. ένα κούφωμα PVC διαστάσεων 126 χ 139,50, 6. ένα ρολό φυλλαράκι αλουμινίου πολυουρεθάνης με επικαθήμενο μοτέρ πολυουρεθάνης δεξία διαστάσεων 126 χ 139,50, 7. μία δίφυλλη ανακυκλούμενη και ανοιγόμενη πόρτα τζαμιλίκι με κρύσταλλα διπλά ενεργειακά TRIPLEX διαστάσεων 126 χ 139,50, 8. μια σίτα κάθετης κίνησης ίδιων διαστάσεων, 9. ένα κούφωμα PVC διαστάσεων 121,50 χ 138,5 2, 10. ένα ρολό φυλλαράκι αλουμινίου πολυουρεθάνης με επικαθήμενο μοτέρ πολυουρεθάνης δεξία διαστάσεων 121χ138,50, 11. μία δίφυλλη ανακυκλούμενη και ανοιγόμενη πόρτα τζαμιλίκι με κρύσταλλα διπλά ενεργειακά TRIPLEX διαστάσεων 121 χ 138,50, 12. μια σίτα κάθετης κίνησης ίδιων διαστάσεων, 13. δύο κρύσταλλα διαστάσεων 18,5χ 141 και ένα κρύσταλλο διαστάσεων 57,5 χ 38 διπλά, τύπου triplex mat σε αντικαστάσταση των κρυστάλλων της κουζινόπορτας και άνωθεν αυτής, 14. κύλινδρος κουζινόπορτας ασφάλειας. Ουσιαστική η παραγγελία αυτή αφορούσε δύο παράθυρα και μία μπαλκονόπορτα, όλα τα κουφώματα ήταν χρώματος λευκού και ήταν μάρκας ETEM, όπως αναγραφόταν στο ως άνω δελτίο παραγγελίας. Η τιμή πώλησης των ως άνω κουφωμάτων συμφωνήθηκε σε ποσό 2.300 ευρώ, στο οποίο περιλήφθηκε και ο αναλογούν ΦΠΑ αλλά και το κόστος τοποθέτησης, την οποία είχε αναλάβει η εναγόμενη. Κατά τη σύναψη της σύμβασης, η ενάγουσα κατέβαλε στην εναγόμενη, ως προκαταβολή το ποσό των 700 ευρώ. Η   παράδοση των ως άνω εμπορευμάτων συμφωνήθηκε να γίνει σε 20 ημέρες (βλ. αντίγραφο δελτίου παραγγελίας που δόθηκε στην εναγόμενη), ενημερώθηκε όμως η ενάγουσα για την πιθανότητα καθυστέρησης παράδοσης ανάλογα με τον πότε η ΕΤΕΜ θα απέστελνε τα προφίλ αλουμινίου στο εργοστάσιο κατασκευής. Για λόγους δε επίσπευσης της παραγγελίας, στο πρωτότυπο που παρέμεινε στα χέρια της εναγόμενης και στάλθηκε στο εργοστάσιο κατασκευής στην παράδοση σημειώθηκε η λέξη «άμεσα» (βλ. πρωτότυπο παραγγελίας σε συνδυασμό με την ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα της εναγόμενης). Η εναγόμενη ανέθεσε την κατασκευή των ως άνω κουφωμάτων στην εταιρεία ETICOM που εδρεύει στην Βουλγαρία στην πόλη Πέτριτσι, με την οποία συνεργάζεται και απέστειλε την ως άνω παραγγελία στον εν λόγω εταιρεία, η οποία με τη σειρά της απέστειλε στην εναγόμενη την από 19.6.2015 προσφορά της. Στην προσφορά αυτή περιγράφονται αναλυτικά και με σχεδιάγραμμα τα ως άνω κουφώματα, σύμφωνα με τις διαστάσεις της ως άνω παραγγελίας, αναφέρεται ότι τα προφίλ αλουμινίου είναι ΕΤΕΜ PVC, τα τζάμια triplex 2 εποχές (βλ. την από 19.6.2015 προσφορά της ETICOM). Εξάλλου, από τις αναρτήσεις της εν λόγω εταιρείας στο διαδίκτυο φαίνεται ότι χρησιμοποιεί προφίλ αλουμινίου και PVC της ΕΤΕΜ. Η ETICOM απέστειλε τα ως άνω παραγγελθέντα εμπορεύματα στην εναγόμενη την 29.6.2015, εκδίδοντας αντίστοιχα και το υπ' αριθ. ./29.6.2015 τιμολόγιο της αξίας 1.111 ευρώ, που αντιστοιχεί και στο ποσό της ως άνω προσφοράς της. Λίγον πριν την τοποθέτηση των κουφωμάτων και δη την 4.7.2015, η ενάγουσα κατέβαλε στην εναγόμενη, έναντι του ως άνω τιμήματος το ποσό των 1.300 ευρώ (βλ. σχετική σημείωση όπισθεν του αντιγράφου δελτίου παραγγελίας που είχε η ενάγουσα για τη σχετική καταβολή με την υπογραφή της εναγόμενης). Εν τέλει, η τοποθέτηση και η παράδοση των κουφωμάτων έγινε την 8.7.2015. Η ενάγουσα εξόφλησε και το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα των 700 ευρώ (βλ. σημείωση «εξωφλήθη» στο υπ' αριθ. ./8.7.2015 δελτίο αποστολής που εξέδωσε η εναγόμενη). Ωστόσο, ήδη κατά την τοποθέτηση διαπιστώθηκε ότι τα κουφώματα παρουσίαζαν σοβαρά ελαττώματα. Συγκεκριμένα, όλα τα κουφώματα εξέχουν περί τα πέντε εκατοστά προς το εσωτερικό της οικίας από το άνοιγμα του τοίχου και τούτο διότι οι διαστάσεις τους ήταν μεγαλύτερες από τα ανοίγματα, γεγονός που αποτελεί κατασκευαστική ατέλεια. Αν είχαν τις σωστές διαστάσεις δεν θα εξείχαν από το τοίχο περιμετρικά σαν κορνίζα. Επιπλέον το κενό που δημιουργείται από την ως άνω ατέλεια έχει καλυφθεί με πηχάκια περιμετρικά, τα οποία δεν έχουν στερεωθεί σωστά με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν την απαραίτητη μόνωση. Σε όλα τα κουφώματα εισέρχεται αέρας από τις άκρες τους. Όλες οι βίδες στερέωσης και των τριών κουφωμάτων έχουν τοποθετηθεί λοξά και δεν εφαρμόζουν σωστά στα κασώματα των κουφωμάτων. Οι γωνιακές ραφές (συνδέσεις) των τμημάτων που αποτελούν κάθε κούφωμα δεν εφαρμόζουν σωστά και υπάρχουν ατέλειες. Στην μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου δεν έχει τοποθετηθεί η λειτουργία stop με αποτέλεσμα το ρολό να μην σταματάει σε κάποιο σημείο και να τυλίγεται όλο εντός του κουτιού. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην ξετυλίγεται κατόπιν το ρολό και να χρειάζεται άνοιγμα του κουτιού και επαναφορά στην αρχική του θέση. Τέλος, στο ρολό της μπαλκονόπορτας του υπνοδωματίου και εντός του κουτιού υπάρχουν προεξοχές που έχουν τραυματίσει σε αρκετό μήκος το ρολό κατά την κίνηση του. Τα παραπάνω πραγματικά ελαττώματα αποδεικνύονται από την ως άνω δικαστική πραγματογνωμοσύνη, που διενήργησε ο ως άνω διορισθείς πραγματογνώμονας κατόπιν μάλιστα αυτοψίας στο χώρο σε συνδυασμό με τις δύο ως άνω τεχνικές εκθέσεις που προσκόμισε η ενάγουσα. Τόσο στις ως άνω τεχνικές εκθέσεις όσο και στην ως άνω δικαστική πραγματογνωμοσύνη διαπιστώνονται τα ίδια ως άνω προβλήματα που η βασική τους αιτία είναι το γεγονός ότι τα κουφώματα δεν είχαν τις σωστές διαστάσεις με αποτέλεσμα να εξέχουν των ανοιγμάτων του τοίχου και να προκαλούνται τα ως άνω προβλήματα και στη σωστή τοποθέτηση τους. Το γεγονός ότι τα ως άνω κουφώματα εξέχουν του ανοίγματος είναι πασιφανές και στις φωτογραφίες που συνοδεύουν τις τεχνικές εκθέσεις, καθώς και οι ατέλειες στην τοποθέτηση και κυρίως στις γωνίες των κουφωμάτων. Όσον αφορά το ζήτημα, αν τα κουφώματα ήταν μάρκας ΕΤΕΜ, από το γεγονός ότι τόσο στην παραγγελία που συνέταξε η εναγόμενη όσο και στην προσφορά που έλαβε η εναγόμενη από την εταιρεία ETICOM τα προφίλ αλουμινίου χαρακτηρίζονται ως ΕΤΕΜ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε, η ETICOM χρησιμοποιεί προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ, αποδεικνύεται ότι αυτά ήταν μάρκας ΕΤΕΜ. Ως μάρκας ΕΤΕΜ αναγράφονται τα κουφώματα και στο δελτίο αποστολής που εξέδωσε η εναγόμενη και παρέλαβε η ενάγουσα. Το γεγονός αυτό δεν αναιρείται από αντίθετο αποδεικτικό μέσο, αφού ούτε στην ως άνω πραγματογνωμοσύνη ούτε και στις τεχνικές εκθέσεις αναφέρεται το αντίθετο. ’λλωστε ο πραγματογνώμονας για το ζήτημα αυτό ανέφερε ότι δεν μπορούσε να εκφέρει γνώμη διότι δεν του παραδόθηκαν σχετικά πιστοποιητικά. Εξάλλου, ουδέποτε αποδείχθηκε ότι υπήρξε συμφωνία ότι τα κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από την ΕΤΕΜ, αλλά ότι θα είναι μάρκας ΕΤΕΜ. Περαιτέρω, και όσον αφορά για το αν τα τζάμια που τοποθετήθηκαν ήταν triplex, για τον ίδιο λόγο, ο πραγματογνώμονας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να εκφέρει γνώμη. Ωστόσο, τόσο στην παραγγελία, όσο και στην προσφορά της ETICOM τα τζάμια αναφέρονται ως triplex. Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι τα παραδοθέντα κουφώματα παρουσίαζαν τα ως άνω αναφερόμενα πραγματικά ελαττώματα, οφειλόμενα κυρίως στο γεγονός ότι η διάσταση τους δεν ήταν η σωστή. Όσον αφορά τις συμφωνημένες ιδιότητες των αλουμινίων ως μάρκας ΕΤΕΜ και των κρυστάλλων ως energy triplex αποδεικνύεται ότι αυτά παραδόθηκαν με τις ιδιότητες αυτές, ενώ όσον αφορά την εγγύηση πέντε ετών δεν αποδείχθηκε ότι αυτό αποτέλεσε αντικείμενο της συμφωνίας τους και ότι επομένως αποτέλεσε συμφωνημένη ιδιότητα, αφού δεν περιλήφθηκε στο ως άνω δελτίο παραγγελίας, σε αντίθεση με τις άλλες ιδιότητες (ΕΤΕΜ, triplex κρύσταλλα), που περιλήφθηκαν σαφώς στο εν λόγω δελτίο. Ωστόσο, τα ως άνω πραγματικά ελαττώματα είναι ουσιώδη, καθόσον αναιρείται η χρησιμότητα αυτών αφού δεν παρέχουν αποτελεσματική μόνωση διότι, όπως αναφέρεται και στις τεχνικές εκθέσεις αλλά και στην πραγματογνωμοσύνη, δεν υπάρχει μόνωση γιατί εισέρχεται αέρας. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης αυτών, αν ασκηθούν ισχυρές δυνάμεις (ανεμοσυμπιέσεις) και κίνδυνος εισροής υδάτων, λόγω της μη σωστής τοποθέτησης τους, ως συνέπεια των λανθασμένων διαστάσεων τους. Τέλος, το ως άνω ελάττωμα δημιουργεί σοβαρά αισθητικά προβλήματα, αφού τα εν λόγω κουφώματα εξέχουν της τοιχοποιίας και οι γωνιακές ραφές (συνδέσεις), αλλά και τα πηχάκια που έχουν χρησιμοποιηθεί για την στερέωση τους είναι εμφανώς αντιαισθητικά (βλ. φωτογραφίες). Η ενάγουσα αμέσως μετά την τοποθέτηση διαμαρτυρήθηκε για το αποτέλεσμα, πλην όμως έλαβε από τους τεχνίτες της εναγόμενης τις διαβεβαιώσεις ότι θα επανέλθουν και θα αποκαταστήσουν όλες τις ατέλειες. Η εναγόμενη διαμαρτυρήθηκε και στην ίδια  την  εναγόμενη,  λαμβάνοντας  υποσχέσεις  περί  ανόρθωσης των προβλημάτων αυτών, που όμως ουδέποτε τηρήθηκαν. Η ενάγουσα, κατόπιν των απρόσφορων προς την εναγόμενη προφορικών οχλήσεων, της απέστειλε την 16.9.2015 την από 15.9.2015 εξώδικη δήλωση της με την οποία διαμαρτυρόταν για τα προβλήματα αυτά και ζητούσε την άρση των ελαττωμάτων με την τοποθέτηση κουφωμάτων με ορθές διαστάσεις, (βλ. την υπ' αριθ. ./16.9.2015 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πατρών .). Ούτε όμως σε αυτήν τη διαμαρτυρία ανταποκρίθηκε η εναγόμενη. Κατόπιν αυτών η ενάγουσα όσκει την υπό κρίση αγωγή, στην οποία περιέλαβε σαφή και ρητή δήλωση υπαναχώρησης της από την εν λόγω σύμβαση πώλησης λόγω των ως άνω ελαττωμάτων. Επομένως και δεδομένου ότι συντρέχουν τα ως άνω ελαττώματα που είναι ουσιώδη, όπως ανωτέρω αναφέρθηκαν, η δήλωση υπαναχώρησης που περιήλθε στην εναγόμενη με την επίδοση της υπό κρίση αγωγής την 13.7.2016 (σχ. η υπ' αριθ. ./13.7.2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών .) επέφερε τα αποτελέσματα της και δη την ανατροπή της σύμβασης. Συνεπώς, η εναγόμενη οφείλει να επιστρέψει το τίμημα των ως άνω κουφωμάτων, που όπως αναφέρθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.300 ευρώ και αντίστοιχα η ενάγουσα να επιστρέψει τα ως άνω κουφώματα. Το εν λόγω τίμημα, αφορά τα κουφώματα και όχι την αλλαγή κρυστάλλων στην κουζινόπορτα, όπως άλλωστε κατέθεσε στην ένορκη βεβαίωση και ο μάρτυρας της εναγόμενης. Ας σημειωθεί ότι δεν μπορεί το Δικαστήριο στην προκειμένη περίπτωση να επιδικάσει μόνο μείωση τιμήματος, παρά το γεγονός ότι ασκήθηκε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, όπως ζήτησε επικουρικά η εναγόμενη τόσο με τις προτάσεις στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, όσο και με τους λόγους της έφεσης της. Τούτο διότι τα ως άνω πραγματικά ελαττώματα, που συνίστανται στην εσφαλμένη κυρίως διάσταση των κουφωμάτων, επιφέρουν καθολική άρση της χρησιμότητας τους και δεν μπορούν να είναι λειτουργικά, αφού δεν εξασφαλίζουν κανένα είδους μόνωσης, ενώ είναι παράλληλα επικίνδυνα σε ισχυρές πιέσεις και να αποκολληθούν και ταυτόχρονα αντιαισθητικά. ’λλωστε τόσο στις τεχνικές εκθέσεις όσο και στην δικαστική πραγματογνωμοσύνη επισημαίνεται ότι τα κουφώματα αυτά πρέπει να ξηλωθούν και να αντικατασταθούν. Υπό αυτές τις περιστάσεις δεν μπορεί να διαταχθεί η μείωση τιμήματος. Πρέπει ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν αποδείχθηκε ούτε πταίσμα της εναγόμενης ως προς τα ως άνω πραγματικά ελαττώματα και πολύ περισσότερο ούτε δόλια απόκρυψη τους, καθόσον η εναγόμενη, όπως συνομολογείται και από τις δύο πλευρές, προέβη σε επιμέτρηση των διαστάσεων των ανοιγμάτων της οικίας της ενάγουσας, κατέγραψε αυτές στο δελτίο παραγγελίας και της απέστειλε στην κατασκευάστρια εταιρεία, τις ίδιες δε διαστάσεις αποτύπωσε και η κατασκευάστρια εταιρεία στην προσφορά που απέστειλε προς την εναγόμενη. Ωστόσο, κατά την τοποθέτηση προέκυψε ότι οι διαστάσεις των κουφωμάτων που κατασκευάστηκαν και τελικά τοποθετήθηκαν δεν ήταν οι σωστές. Πλην όμως δεν αποδείχθηκε, αν αυτό οφειλόταν στη λάθος επιμέτρηση των διαστάσεων ή στη λάθος κατασκευή των κουφωμάτων. Πταίσμα της εναγόμενης θα συνέτρεχε στην πρώτη περίπτωση. Ωστόσο από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προκύπτει εσφαλμένη επιμέτρηση των διαστάσεων, δεδομένου ότι ούτε στις τεχνικές εκθέσεις, αλλά ούτε και στη δικαστική πραγματογνωμοσύνη επισημαίνεται ότι έγινε λάθος επιμέτρηση των διαστάσεων. Πολύ περισσότερο, δεν προέκυψε ότι η εναγόμενη γνώριζε το ελάττωμα και εκ προθέσεως και με παραπλανητικά μέσα επιχείρησε να αποκρύψει και να το αποσιωπήσει, αφού εμφανώς στην παραγγελία της είχε καταχωρήσει τις διαστάσεις των κουφωμάτων και τις είχε αποστείλει στην κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ είχε χορηγήσει και αντίγραφο αυτής στην ενάγουσα και επομένως ανά πάσα στιγμή μπορούσε να ελεγχθεί αν ορθώς είχε επιμετρήσει τις διαστάσεις. Συνεπώς και ενόψει των ανωτέρω δεν αποδεικνύεται ούτε πταίσμα της εναγόμενης για το εν λόγω πραγματικό ελάττωμα, αλλά πολύ περισσότερο ούτε δόλια απόκρυψη αυτού. Επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να επιδικαστεί η αιτούμενη από την ενάγουσα αποζημίωση ύψους 930 ευρώ που αντιστοιχεί στο κόστος εργασιών αποκατάστασης των ζημιών από την αποξήλωση των ως άνω κουφωμάτων, καθόσον η επιδίκαση αποζημίωσης σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος, όπως εν προκειμένω, απαιτεί πταίσμα του πωλητή (βλ. προηγηθείσα μείζονα σκέψη). Εξάλλου, το γεγονός ότι δεν συντρέχει περίπτωση δόλιας απόκρυψης σημαίνει ότι δεν στοιχειοθετείται και συρροή αξιώσεων από αδικοπραξία (βλ. προηγηθείσα μείζονα σκέψη) και επομένως η ενάγουσα δεν διατηρεί αξίωση αποζημίωσης για το ως άνω ποσό των 930 ευρώ ούτε με τις διατάξεις της αδικοπραξίας, ενώ φυσικά δεν διατηρεί ούτε αξίωση χρηματικής ικανοποίησης. Επομένως, η εναγόμενη οφείλει να επιστρέψει στην ενάγουσα το ως άνω τίμημα των κουφωμάτων ύψους 2.300 ευρώ υπό τον όρο όμως της ταυτόχρονης εκ μέρους της ενάγουσας εκπληρώσεως της αντιπαροχής που τη βαρύνει και εν προκειμένω της επιστροφής των ως άνω κουφωμάτων, γενομένης δεκτής ως ουσία βάσιμης, της νόμιμης κατ' άρθρο 374 ΑΚ προβληθείσας από την εναγόμενη στον πρώτο βαθμό που επαναφέρεται με λόγο έφεσης ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ένστασης μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος (βλ. ΑΠ 1165/2019, 243/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ για την εν λόγω ένσταση). Ας σημειωθεί ότι η υπό κρίση αγωγή δεν πάσχει αοριστίας, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της εναγόμενης, που προβλήθηκαν στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και επαναφέρονται με λόγο έφεσης, καθόσον η αγωγή περιέχει όλα τα κατά νόμο στοιχεία ήτοι τα στοιχεία της σύμβασης πώλησης, το τίμημα και το αντικείμενο της πώλησης, την παράδοση των εμπορευμάτων, αλλά και την περιγραφή των πραγματικών ελαττωμάτων (βλ. και ΕφΠατρών 673/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ για το ορισμένο της αγωγής). Περαιτέρω, δεν απαιτείται η διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση των ελαττωμάτων, καθόσον η ως άνω δικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι σαφής ως προς τα πραγματικά ελαττώματα των κουφωμάτων και την ανάγκη αντικατάστασης τους, έρχεται δε σε συμφωνία και με τις ως άνω τεχνικές εκθέσεις και επομένως αποδεικνύονται πλήρως τα ως άνω πραγματικά ελαττώματα και η ανάγκη αντικατάστασης τους, ενώ από άλλα αποδεικτικά μέσα προέκυψε ότι τα εν λόγω κουφώματα ήταν μάρκας ΕΤΕΜ. Όσον αφορά τις δαπάνες αποκατάστασης της τοιχοποιίας από την αφαίρεση των κουφωμάτων, το σχετικό κονδύλιο αποζημίωσης απορρίφθηκε καθόσον δεν συντρέχει πταίσμα της εναγόμενης. Συνεπώς όλα τα θέματα απόδειξης που είχε τάξει η ως άνω μη οριστική απόφαση έχουν καλυφθεί και δεν απαιτείται η διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προβάλλεται νόμιμη ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της ενάγουσας από την εναγόμενη, καθόσον δεν γίνεται επίκληση περιστάσεων που συνιστούν κατάχρηση δικαιώματος, αλλά στο περιεχόμενο της σχετικής ένστασης επαναλαμβάνονται απλώς οι αρνητικοί της αγωγής ισχυρισμοί, με τους οποίους τίθεται απλώς σε αμφισβήτηση το αγωγικό δικαίωμα (βλ. ολΑΠ 8/2018, 7/2002 για την έννοια της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος). Επομένως, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που υποχρέωσε την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 3.230 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της αιτούμενης αποζημίωσης των 930 ευρώ, χωρίς να διατάξει την ταυτόχρονη επιστροφή των κουφωμάτων από την ενάγουσα, έσφαλε εν μέρει ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και την εφαρμογή και την ερμηνεία του νόμου, κατά παραδοχή εν μέρει των αντίστοιχων λόγων έφεσης. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο τούτο (όρθρο 535 παρ.1 του ΚΠολΔ), να δικαστεί στην ουσία της η υπό κρίση αγωγή, η οποία είναι νόμιμη και ορισμένη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 341, 346, 513, 534, 535, 536, 537, 540, 542, 543, 547, 557, 914 επ. ΑΚ και ως προς τη βάση της αδικοπραξίας, καθόσον γίνεται επίκληση δόλια απόκρυψης ελαττώματος και υπάρχει επομένως συρροή αξιώσεων από την αδικοπραξίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη. Το αίτημα για την καταβολή τόκων είναι νόμιμο από την όχληση που επικαλείται η ενάγουσα, ενώ όσον αφορά το αίτημα για απαγγελία προσωπικής κράτησης, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθόσον η ασκούμενη απαίτηση είναι μικρότερη των 30.000 ευρώ (άρθρο 1047 παρ.2 ΚΠολΔ). Όσον αφορά την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, καθόσον θεμελιώνεται στα ίδια, όπως και η κύρια βάση της αγωγής περιστατικά από τη σύμβαση και επομένως δεν νοείται ούτε και επικουρικά δικονομικά ασκούμενη (βλ. ΑΠ 16/2008, 104/2003 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 2.300 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, καθόσον κατά την ως άνω εξώδικη όχληση της ενάγουσας δεν είχε λάβει χώρα υπαναχώρηση και επομένως δεν είχε γεννηθεί η αντίστοιχη αξίωση επιστροφής του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης και υπό τον όρο της ταυτόχρονης επιστροφής από την ενάγουσα των ως άνω τοποθετηθέντων κουφωμάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Όσον αφορά το αίτημα της αγωγής περί αναγνώρισης της ανατροπής της σύμβασης λόγω υπαναχώρησης παρέλκει, αφού εμπεριέχεται στη διάταξη που υποχρεώνει την εναγόμενη να επιστρέψει το τίμημα λόγω υπαναχώρησης. Πρέπει, τέλος, η εκκαλούσα, λόγω της εν μέρει ήττας της, να καταδικαστεί σε μέρος των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το νόμιμο αίτημα της τελευταίας (άρθρα 176, 183, 191 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό, ενώ, όσον αφορά το παράβολο πρέπει αυτό να επιστραφεί στην εκκαλούσα καθόσον η έφεση της έγινε δεκτή και η απόφαση εξαφανίστηκε ανεξάρτητα από την κρίση του Δικαστηρίου επί της ουσίας της υπόθεσης και επομένως θεωρείται νικήσασα για την τύχη του παραβόλου (σχ. ΑΠ 532/2016, Εφ Πατρών 364/2017).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ  αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση κατά το τυπικό και το ουσιαστικό της μέρος.

 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την υπ' αριθ. 35/2019 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών.

 

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ στην ουσία την από 6.7.2016 (αριθ. εκθ. καταθ. ./8.7.2016) αγωγή.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αυτήν.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη - εκκαλούσα να καταβάλει στην ενάγουσα - εφεσίβλητη το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση και υπό τον όρο της ταυτόχρονης επιστροφής από την ενάγουσα των περιγραφόμενων στο σκεπτικό εμπορευμάτων - κουφωμάτων υπ' αύξοντα αριθμό 1 έως 12, λόγω υπαναχώρησης.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εκκαλούσα σε μέρος των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του ως άνω παραβόλου στην εκκαλούσα.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του στις 29/3/2021, παρουσία της Γραμματέως και απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ