ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΛαυρίου 1/2020

 

Προστασία κύριας κατοικίας - Μη επιλεξιμότητα του οφειλέτη από την πλατφόρμα, λόγω μη επιδεκτικότητας ρύθμισης της οφειλής -.

 

Περαιτέρω, οφειλή που ξεπερνά το όριο της διάταξης του νόμου. Μελέτη της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4605/2019 από το Δικαστήριο. Στάθμιση κατά περίπτωση, όλων των περιστάσεων. Κρίση του Δικαστηρίου ότι η αιτούσα δεν είναι στρατηγική κακοπληρωτής των οφειλών της. Δεκτή η αίτηση. Διατάσσει την προστασία της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Επιβάλλει σε αυτήν την καταβολή 300 μηνιαίων δόσεων για την προστασία αυτής.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Δικηγόρου Αθηνών Αντωνίου Ξενάκη, που τη χειρίστηκε για λογαριασμό της αιτούσας).

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ./2019

 

Αριθμός Απόφασης : 1/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Ελένη Ιωάννου και τη Γραμματέα Χαρίκλεια Χριστοδουλίδου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Φεβρουάριου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της αιτούσας : ......... του ........ και της ........, κατοίκου ........ Δήμου ....... Αττικής, οδός ..........., αριθμός ...., με ΑΦΜ .........., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αντώνιου Ξενάκη.

 

Των καθ' ων η αίτηση : 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ........Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ......... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 2) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «........... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ......., αριθμός ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και 3) Της ειδικής εκκαθαρίστριας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «........» (νομίμως εκπροσωπούντος την ....Τράπεζα της Ελλάδος υπό ειδική εκκαθάριση), που εδρεύει στο ........ Αττικής, ...., αριθμός ...., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

Της κυρίως παρεμβαίνουσας με προφορική, αλλά και μέσω των νομίμως κατατεθειμένων προτάσεών κύρια παρέμβαση, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «............» και το διακριτικό τίτλο «... Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π» που εδρεύει στην Αθήνα, ...... και εκπροσωπείται νόμιμα, που έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (με την υπ ' αριθμ. ......./17-09-2019 απόφαση της επιτροπής πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων της τράπεζας της Ελλάδος - ΦΕΚ Β ....../20-09-2019) ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του Ν.4354/2015, εποπτεύεται και ελέγχεται από αυτή, ενεργώντας εν προκειμένω ως μη δικαιούχος διάδικος και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της δικαιούχου αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «...........», με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, ως νόμιμα εκπροσωπείται, δυνάμει της από 12/09/2019 σύμβασης διαχείρισης, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτ. ..../16-09-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4354/2015, (άρθρο 3 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000), η οποία («........») κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ........ Α.Ε.», κατόπιν μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία επιχειρηματικών απαιτήσεων στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, δυνάμει της από 12/09/2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτ. ..../16-09-2019, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Σπυροπούλου.

 

Η αιτούσα με την από 22/12/2019 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης .../24-12-2019 αίτησή της που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζήτησε να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ' αυτήν. Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά και το Δικαστήριο,

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

I. Με το Ν. 4605/2019 (Τεύχος Α' 52/01.04.2019) Μέρος Ζ' εισήχθη πρόγραμμα επιδότησης της αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία φυσικών προσώπων. Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει διττό σκοπό: α) να αποτελέσει ένα νέο πλαίσιο για τη προστασία της κύριας κατοικίας οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων και β) να εισάγει ένα μηχανισμό ρύθμισης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, τα οποία εξασφαλίζονται με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία (βλ. Αιτιολογική έκθεση ν. 4605/2019 Μέρος Έβδομο Α. Επί της Αρχής). Στο νέο πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της πτωχευτικής ή μη ικανότητάς τους, εφόσον πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 68 παρ. 1 περιπτώσεις α' έως η του ν. 4605/2019. Οι δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν μόνο οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές από στεγαστικό δάνειο προς εταιρίες παροχής πιστώσεων και προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο, για τις οποίες έχει εγγράφει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία τους και εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 (άρθρο 68 παρ. 2). Η διαδικασία (συναινετικής) ρύθμισης διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (άρθρο 71). Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο καταβάλλουν το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας τους με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%, σε χρονικό διάστημα είκοσιπέντε ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός αν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης (άρθρο 75 παρ. 1 και 2). Το Δημόσιο συνεισφέρει στις καταβολές, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του υπαγόμενου προσώπου (άρθρο 76), ενώ, αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4605/2019 «1. Φυσικό πρόσωπο, που υπέβαλε οριστικά την αίτηση του άρθρου 72 κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του με τους όρους του άρθρου 75, αν δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές. 2. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος. 3. Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ... 4. Η αίτηση της παραγράφου 1 ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 74 ... 5. Η αίτηση στρέφεται κατά των πιστωτών, με τους οποίους δεν επιτεύχθηκε συναινετική ρύθμιση ... 8. Το δικαστήριο καθορίζει σύμφωνα με το άρθρο 75 ενιαίο σχέδιο ρύθμισης έναντι των πιστωτών, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση ...». Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου, κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 68, μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, ενώ, στο άρθρο 72 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα, ο αιτών υποβάλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης». Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του ν. 4605/2019 «Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται: α) με την απόρριψη της αίτησης κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73, β)... γ)..., δ)... ».

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία που εισήχθη με το νόμο αυτό, υπάγονται οφειλές φυσικών προσώπων που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου αυτού και που αφορούν: 1) στο πρόσωπο του αιτούντος (οφειλέτη ή τρίτου κυρίου) και την έννομη θέση του, 2) στο ύψος της αντικειμενικής αξίας και τη νομική κατάσταση της αιτούμενης να προστατευθεί κύριας κατοικίας, 3) στο ύψος του εισοδήματος και της λοιπής κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος και 4) στο είδος και το ύψος της οφειλής και στο πρόσωπο του πιστωτή. Η διαδικασία της υπαγωγής του οφειλέτη στο πλαίσιο του ν. 4605/2019 ρυθμίζεται στα άρθρα 68-84 και περιλαμβάνει δύο στάδια, εκ των οποίων αναγκαίο να προηγηθεί είναι το πρώτο, αυτό κατά το οποίο ο οφειλέτης υποβάλει στη ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύσσεται στη Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., την κατ' άρθρο 72 του νόμου ηλεκτρονική αίτηση για τη συναινετική ρύθμιση των επιδεκτικών ρύθμισης οφειλών του και τη προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της αίτησης αυτής προβλέπεται στο άρθρο 72, περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος καθώς και στοιχεία βαρών επί της κύριας κατοικίας του, τα οποία δηλώνονται από τον ίδιο, στοιχεία σχετικά με την εισοδηματική, οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος, τα οποία ανακτώνται αυτομάτως από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης και στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, χρηματικές καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα καθώς και βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί ακινήτων του αιτούντος, τα οποία ανακτώνται αυτομάτως από τα πιστωτικά ιδρύματα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία επεξεργάζονται από την πλατφόρμα προκειμένου να κριθεί ο αϊτών επιλέξιμος ή μη για αυτό και πριν την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο αϊτών ενημερώνεται με σχετική ένδειξη περί της επιλεξιμότητάς του. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αϊτών κρίνεται είτε: α) μη επιλέξιμος, αν από τα δεδομένα που μεταφορτώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκύπτει ότι αυτός δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητάς ή ότι οι οφειλές του δεν είναι επιδεκτικές προς ρύθμιση, οπότε αυτομάτως τερματίζεται η διαδικασία σε πρώιμο στάδιο, είτε β) επιλέξιμος οπότε ανοίγει η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης με την κοινοποίηση στους πιστωτές της ως άνω ηλεκτρονικής αίτησης, οι οποίοι εντός προθεσμίας ενός μηνός καλούνται να τοποθετηθούν επ' αυτής. Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης θεωρείται ότι περατώθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και σε αυτήν που ο οφειλέτης, παρά την ένδειξη της πλατφόρμας για μη επιλεξιμότητά του, προβαίνει σε οριστική υποβολή αυτής της αίτησης, δηλαδή χωρίς να μεταβάλει κάποιο από τα στοιχεία που έχει εισάγει και που είναι κρίσιμο για τον χαρακτηρισμό του από την πλατφόρμα ως επιλέξιμου οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο στάδιο της υπαγωγής του οφειλέτη στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, ήτοι η διαδικασία της συναινετικής ρύθμισης, ολοκληρώνεται ανεπιτυχώς, χωρίς επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, η μη επιλεξιμότητά του αιτούντος βεβαιώνεται πλέον οριστικά και η ηλεκτρονική αίτηση απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου. Με τη διαδικασία του προελέγχου και τη σχετική ένδειξη της πλατφόρμας για τη μη επιλεξιμότητα του οφειλέτη, ο τελευταίος προειδοποιείται ουσιαστικά ότι με αυτό το περιεχόμενο η αίτησή του θα απορριφθεί καθόσον δεν πληροί, βάσει των σε αυτήν αναφερόμενων στοιχείων, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 58 του ν. 4605/2019. Η προειδοποίηση αυτή αποσκοπεί στον επανέλεγχο από τον οφειλέτη της αιτήσεώς του και στη διόρθωση των κρίσιμων, για την επιλεξιμότητά του, στοιχείων, που επιδέχονται διόρθωση ή τροποποίηση από τον ίδιο τον οφειλέτη, ενόψει του ότι αφενός απαγορεύεται υποβολή δεύτερης αίτησης, έστω και διορθωμένης, αφετέρου η διόρθωση της υποβληθείσας οριστικά αίτησης είναι δυνατή μόνο με διαγραφή της και υποβολή νέας, διορθωμένης, αίτησης χωρίς όμως ανασταλτικά αποτελέσματα της εκτελεστικής διαδικασίας (αρ. 72 παρ. 2,3 ν. 4605/2019). Η, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα του οφειλέτη, οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αιτήσεώς χωρίς καμία μεταβολή επί του περιεχομένου της, συνεπάγεται απλώς τη βεβαίωση, από τη πλατφόρμα, του γεγονότος εκείνου που κατά το προηγούμενο στάδιο αναφερόταν ενημερωτικά, δηλαδή ότι ο αϊτών τη συναινετική ρύθμιση είναι μη επιλέξιμος οφειλέτης καθόσον αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του νόμου. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης και βεβαίωση μη επιλεξιμότητας του οφειλέτη όπου παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι μη επιλεξιμότητάς του, ως κριτήρια επιλεξιμότητας που δεν πληρούνται για αυτό και φέρουν την ένδειξη "ΟΧΙ" στο πεδίο "Πλήρωση", η δε διαδικασία της συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται ανεπιτυχώς κατά τον ίδιο χρόνο που η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται οριστικά. Κατά κανόνα ο οφειλέτης προβαίνει στην, παρά την ένδειξη της πλατφόρμας για μη επιλεξιμότητά του, οριστική υποβολή της αίτησής του, όταν τα σε αυτήν αναφερόμενα στοιχεία δεν επιδέχονται διόρθωση από τον ίδιο κατά το στάδιο αυτό, είτε επειδή το σφάλμα αφορά κάποιο από τα στοιχεία που ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης ή κάποιο από τα στοιχεία που ανακτώνται αυτόματα από τα πιστωτικά ιδρύματα, είτε επειδή τα σε αυτήν (αίτηση) αναφερόμενα στοιχεία αν και ορθά, έχουν εκτιμηθεί εσφαλμένα από την πλατφόρμα, οπότε και πάλι το σφάλμα οφείλεται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία της πλατφόρμας στην οποία ο οφειλέτης δεν μπορεί να επέμβει. Ο οφειλέτης τότε επιδιώκει τον τερματισμό της διαδικασίας και προβαίνει στην οριστική υποβολή της αίτησής του προκειμένου να ολοκληρωθεί ανεπιτυχώς το πρώτο στάδιο και να προσφύγει παραδεκτά, με αίτηση του άρθρου 77 του νόμου, για δικαστική πλέον ρύθμιση της οφειλής του, ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, το οποίο θα κρίνει επί της επιλεξιμότητας του οφειλέτη και της επιδεκτικότητας ρύθμισης της οφειλής του, εκτιμώντας αποκλειστικά τα συγκεκριμένα στοιχεία της αίτησης που είτε είναι εσφαλμένα είτε είναι ορθά αλλά εκτιμήθηκαν εσφαλμένα, είναι πάντως κρίσιμα αφού πρόκειται για τα κριτήρια επιλεξιμότητας που κατά την πλατφόρμα δεν πληρούνται στο πρόσωπο του αιτούντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, επί αιτήσεως για δικαστική ρύθμιση, αν η επιλεξιμότητα του αιτούντος αμφισβητείται, επειδή αυτός κρίθηκε από τη πλατφόρμα ως μη επιλέξιμος και η αίτησή του απορρίφθηκε για αυτό το λόγο, τότε το δικαστήριο αποφαίνεται πρωτίστως επί του ζητήματος της επιλεξιμότητας, ως προς τη συνδρομή ή όχι των συγκεκριμένων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που αμφισβητούνται και στη συνέχεια, αν κρίνει ότι πρόκειται για επιλέξιμο οφειλέτη, καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 75, ενιαίο σχέδιο ρύθμισης έναντι των πιστωτών, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση. Εξ' άλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ, 747 παρ. 2 και 77 παρ. 1 ν. 4605/2019 συνάγεται ότι, για να είναι ορισμένη η αίτηση του οφειλέτη που δεν κρίθηκε επιλέξιμος από την πλατφόρμα αρκεί και πρέπει ν' αναφέρονται σε αυτήν: 1) ότι ο αϊτών είναι φυσικό πρόσωπο, 2) ότι υπέβαλε στη ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών του με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, 3) ότι την αίτηση αυτή υπέβαλε οριστικά μετά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας και την ενημέρωσή του από την πλατφόρμα με ειδική ένδειξη ως μη επιλέξιμου οφειλέτη, 4) ότι με την οριστική υποβολή της αίτησης αυτός κρίθηκε μη επιλέξιμος και 5) αίτημα για τη προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση με δικαστική ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με τους όρους προστασίας της κύριας κατοικίας του ν. 4605/2019. Τα παραπάνω στοιχεία, πραγματικά γεγονότα, είναι τα κατά νόμο αναγκαία για την περιγραφή του αντικειμένου της δίκης που ανοίγει με την αίτηση του άρθρου 77 του ν. 4605/2019 και για το δικαίωμα που αξιώνεται με αυτήν, δηλαδή του δικαιώματος για την προστασία της κύριας κατοικίας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του άρθρου 75 του νόμου. Λοιπά στοιχεία σχετικά με την οικονομική, εισοδηματική, οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, στοιχεία σχετικά με το σύνολο των οφειλών, τις καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τις οφειλές του αιτούντος ανεπίδεκτες ρύθμισης κ.λπ.., ως στοιχεία κρίσιμα για την επιλεξιμότητα του αιτούντος, δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ' άρθρο 77 παρ. 1 του ν. 4605/2019, αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητά της και αποτελούν αντικείμενο απόδειξης, εφόσον αμφισβητείται η επιλεξιμότητα του αιτούντος. Ειδικότερα, η κατ' άρθρο 77 παρ. 1, αναφορά του νομοθέτη στην ηλεκτρονική αίτηση του άρθρου 72 και συγκεκριμένα στη προηγούμενη οριστική υποβολή της στη πλατφόρμα, ως προϋπόθεση για την άσκηση της αίτησης του άρθρου 77, γίνεται προκειμένου να προσδιοριστεί το πότε ο οφειλέτης μπορεί να προσφύγει ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και να ζητήσει την προστασία της κύριας κατοικίας του, μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί ανεπιτυχώς το πρώτο στάδιο της διαδικασίας υπαγωγής του στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, το οποίο, στην περίπτωση του μη επιλέξιμου οφειλέτη ξεκινά και ολοκληρώνεται με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στη πλατφόρμα. Επομένως, η κατ' άρθρο 77 παρ. 1, αναφορά του νομοθέτη στην ηλεκτρονική αίτηση του άρθρου 72 δεν συνιστά ευθεία παραπομπή στο άρθρο αυτό έτσι ώστε το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης του άρθρου 72 να καταστεί αναγκαίο κατά νόμο περιεχόμενο της αίτησης του άρθρου 77.

 

II. Περαιτέρω, στο άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4605/2019 ορίζεται ότι: «1. Φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: α) Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ' ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα...» στη δε παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι: «2. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα, ... εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράφει, πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018», ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 69 περίπτωση στ' του νόμου αυτού ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση του αιτούντος. Από τη συνδυασμένη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της συνδρομής ή όχι στο πρόσωπό τους πτωχευτικής ικανότητας, λόγω ύπαρξης εμπορικής δραστηριότητας παρούσας ή παρελθούσας, που όμως έχουν κυριότητα σε ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία τους και το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. Πρωταρχική λοιπόν προϋπόθεση για την υπαγωγή του οφειλέτη στο προστατευτικό πλαίσιο του νέου νόμου είναι η κατοικία, της οποίας ζητείται η προστασία από την αναγκαστική ρευστοποίηση, να ανήκει στον αιτούντα και εφόσον ανήκει σε αυτόν, η κατοικία αυτή να έχει την ιδιότητα της «κύριας κατοικίας». Οι δικαιούχοι υπαγωγής στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, ήτοι όσοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 68, με πρωταρχική προϋπόθεση αυτή του εμπράγματου δικαιώματος σε κύρια κατοικία, μπορούν να ρυθμίσουν μόνο οφειλές που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, υπό την παραπάνω έννοια, και βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Επομένως, η επιδεκτικότητα ρύθμισης μιας οφειλής εξαρτάται πρωτίστως από τη σωρευτική συνδρομή των κριτηρίων επιλεξιμότητας στο πρόσωπο του αιτούντος κατ' άρθρο 68 παρ. 1 (περιπτώσεις α' έως η'), αφού η μη πλήρωση ενός εξ αυτών συνεπάγεται αυτοδικαίως και τη μη επιδεκτικότητα ρύθμισης της οφειλής. Για το λόγο αυτό και ο προέλεγχος από τη πλατφόρμα ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας (άρθ. 68 παρ. 1 περιπτώσεις α' έως η') προηγείται αυτού της επιδεκτικότητας ρύθμισης της οφειλής και διενεργείται διαδοχικά, για ένα προς ένα εκ των απαιτούμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας, με πρωταρχικό αυτό του εμπράγματου δικαιώματος στην κύρια κατοικία. Συνεπώς η εσφαλμένη εκτίμηση ως προς την πλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου, συνεπάγεται αυτοδικαίως και την εσφαλμένη εκτίμηση ως προς τη μη επιδεκτικότητα ρύθμισης της οφειλής, όπως και κάθε άλλου κριτηρίου επιλεξιμότητας που είναι συναφές με το συγκεκριμένο κριτήριο, η πλήρωση του οποίου προαπαιτείται όλων των άλλων για να υπαχθεί ο αϊτών στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου.

 

III. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4605/2019 «1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. 2. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης», ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 εδαφ. α' του νόμου αυτού «2. Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72». Εξάλλου, για τις συνέπειες της δικαστικής ρύθμισης του χρέους ως προς την προστασία της κύριας κατοικίας στο άρθρο 79 παρ. 1, 2, και 3 ορίζεται ότι: «Μετά την επίτευξη συναινετικής ή δικαστικής ρύθμισης με τουλάχιστον έναν πιστωτή, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πιστωτή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επ' αυτής, η εγγραφή υποθήκης ή η τροπή προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για τους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ήταν επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68, τελικά όμως, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ρυθμίστηκαν, συναινετικά ή δικαστικά ... Μη επιδεκτικοί ρύθμισης πιστωτές του ιδιωτικού τομέα μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση μόνο μετά από άδεια, που χορηγείται από το Ειρηνοδικείο του τόπου της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η άδεια χορηγείται μόνο αν η υπόλοιπη ρευστοποιήσιμη περιουσία του οφειλέτη δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του συνόλου των πιστωτών, εκτός εάν ο πιστωτής έχει εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία, που εγγράφηκε πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72 ... ».

 

Με βάση τα παραπάνω, η προστασία της κύριας κατοικίας και η εν τέλει υπαγωγή του οφειλέτη στο προστατευτικό πλαίσιο του ν. 4605/2019 είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο εφόσον αυτός κρίθηκε επιλέξιμος, επειδή αποδείχθηκε ότι πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του νόμου, η συνδρομή των οποίων αμφισβητήθηκε. Το δικαστήριο θέτει σε καθεστώς προστασίας την κύρια κατοικία του επιλέξιμου οφειλέτη και προβαίνει σε δικαστική ρύθμιση της οφειλής προκειμένου να επιβάλλει τους ειδικότερους όρους υπό τους οποίους αυτή προστατεύεται, προσδιορίζοντας, με βάση το συνολικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο οφειλέτης για την προστασία της κύριας κατοικίας του και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό αυτό, το πλήθος και το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Η προστασία αυτή παρέχεται στον οφειλέτη που ρύθμισε τις οφειλές του και ισχύει κατ' αρχήν τόσο έναντι των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις ρυθμίστηκαν όσο και έναντι των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις δεν είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 1. Η κατ' αρχήν ισχύς της προστασίας έναντι των τελευταίων πιστωτών επιβάλλεται, διότι η ρύθμιση των ενυπόθηκων οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα είχε καμία χρησιμότητα για τον οφειλέτη, αν η κατοικία του κινδύνευε να πλειστηριαστεί για οφειλές προς λοιπούς πιστωτές. Από την άλλη πλευρά, το δικαίωμα του οφειλέτη για προστασία της κύριας κατοικίας του πρέπει να σταθμιστεί με τα δικαιώματα των ιδιωτών πιστωτών. Στη στάθμιση αυτή προβαίνουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 4, οι οποίες ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα των αρρύθμιστων ιδιωτών πιστωτών (πρβ αιτιολογική έκθεση νόμου επί του άρθρου 12). Επομένως, επί αιτήσεως του άρθρου 77 του ν. 4605/2019 για τη προστασία της κύριας κατοικίας με δικαστική ρύθμιση του χρέους σύμφωνα με του όρους προστασίας της κύριας κατοικίας του νόμου αυτού, παθητικώς νομιμοποιούμενοι είναι οι πιστωτές με επιδεκτικές ρύθμισης οφειλές κατ' άρθρο 68 παρ.2 έως 6, αφού μόνον αυτών οι απαιτήσεις μπορούν να ρυθμιστούν δικαστικά. Η κοινοποίηση της αίτησης στους λοιπούς πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις δεν είναι επιδεκτικές ρύθμισης αλλά έναντι των οποίων ισχύει η προστασία της κύριας κατοικίας, μόνο ως γνωστοποίηση του δικαστικού αγώνα που ανοίγει με την αίτηση του άρθρου 77 του νόμου μπορεί να εκτιμηθεί, αφού δεν πρόκειται για διαδικαστική πράξη με την οποία εξαιρετικά επεκτείνονται τα υποκειμενικά όρια της έννομης σχέσης της δίκης έναντι αυτών, καταλείπεται δε στην απόλυτη κρίση τους αν θα συμμετέχουν στην ανοιγείσα δίκη ή όχι, καθόσον δεν υποχρεούνται προς τούτο από το νόμο. Συνεπώς η αίτηση του άρθρου 77 του ν. 4605/2019 για τη προστασία της κύριας κατοικίας με δικαστική ρύθμιση του χρέους, στρέφεται κατά των πιστωτών οι απαιτήσεις των οποίων ήταν επιδεκτικές ρύθμισης όμως δεν ρυθμίστηκαν, ενώ κατά των υπολοίπων πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις δεν ρυθμίστηκαν ως ανεπίδεκτες ρύθμισης, η κοινοποίηση της αίτησης συνιστά ανακοίνωση της ανοιγείσας δίκης, η οποία δεν αποτελεί μορφή αίτησης παροχής ένδικης προστασίας, δεν δημιουργεί στο δικαστήριο υποχρέωση να αποφανθεί γι' αυτήν, ούτε δημιουργεί σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται υποχρέωση να συμμετέχει στη δίκη και να απαντήσει στην ιστορική βάση της αίτησης (άρθρα 91, 92 και 93 Κ.Πολ.Δ).

 

Με την κρινόμενη αίτηση, κατ' εκτίμηση του δικογράφου, η αιτούσα, επικαλούμενη την, από τη ψηφιακή πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., εσφαλμένη εκτίμηση κρίσιμων για την επιλεξιμότητά της στοιχείων αναφορικά με το κριτήριο της επιδεκτικότητας ρύθμισης οφειλής ως προς την καθυστέρηση των 90 ημερών κατά την 31/12/2018, την εξ αυτού του λόγου απόρριψη της ηλεκτρονικής αιτήσεως της, κατά την οριστική υποβολή της, ως μη επιλέξιμης οφειλέτιδας και την επακόλουθη, της απόρριψης αυτής, ολοκλήρωση της διαδικασίας για συναινετική ρύθμιση ανεπιτυχώς, χωρίς επίτευξη συμφωνίας, ζητεί από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του με ρύθμιση του χρέους της, σύμφωνα με τους όρους προστασίας της κύριας κατοικίας του ν. 4605/2019.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 77 παρ. 2 του Ν. 4605/2019) στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κύρια κατοικία της αιτούσας και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4605/2019. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο της συναινετικής ρύθμισης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας των άρθρων 71 και 72 του ν. 4605/2019 που ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς στις 3/12/2019 αφού προσκομίζεται η με ίδια ημερομηνία Βεβαίωση μη επιλεξιμότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με ημερομηνία έναρξης σταδίου, καταχώρησης της με αριθμό ........ αίτησης στο Δικαστήριο, την 03/12/2019. Επίσης, από την από 24/12/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου προκύπτει ότι η κρινόμενη αίτηση, με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα που μεταφορτώθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, κατατέθηκε εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και μεταφορτώθηκε μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από την κατάθεσή της στη ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας κοινοποιήθηκε στις καθ' ων (βλ. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασία Κύριας Κατοικίας πεδίο "Αίτηση Δικαστηρίου"). Περαιτέρω η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη καθόσον περιέχει τα απαραίτητα για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής της βασιμότητας στοιχεία κατά το άρθρο 77 παρ. 1 του ν. 4605/2019 ήτοι ότι η αιτούσα, φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε στη ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών της με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας της από την αναγκαστική ρευστοποίηση, ότι την αίτηση αυτή υπέβαλε οριστικά μετά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας και την ενημέρωσή της από την πλατφόρμα με ειδική ένδειξη ως μη επιλέξιμου οφειλέτη, ότι με την οριστική υποβολή της αίτησης αυτή κρίθηκε μη επιλέξιμη και ότι ζητά την προστασία της κύριας κατοικίας της από την αναγκαστική ρευστοποίηση με δικαστική ρύθμιση του χρέους της σύμφωνα με τους όρους προστασίας της κύριας κατοικίας του νόμου. Πέραν των ανωτέρω στοιχείων, ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για το ορισμένο της υπό κρίση αιτήσεως, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της κυρίως παρεμβαίνουσας, η ο οποίος σε κάθε περίπτωση τυγχάνει παντελώς νόμω αβάσιμος καθώς αναφέρεται στα απαιτούμενα εκ του νόμου 3869/2010 απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης. Η αίτηση περαιτέρω,κατά τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσης είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 77, 72, 73 εδαφ. β', 68, 75 του Ν.4605/2019 και 176 ΚΠολΔ. Επομένως, εφόσον το πρώτο στάδιο της συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

 

Περαιτέρω, η ανωτέρω παρεμβαίνουσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.......» και το διακριτικό τίτλο «......... Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π», με δήλωση της ως άνω πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού και με τις προτάσεις της που κατατέθηκαν επί της έδρας, άσκησε παραδεκτά σύμφωνα με το άρθρο 15 ν.3869/2010 και το άρθρο 54 παρ. 1 του ΠτωχΚ, και υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά της, κύρια παρέμβαση, ισχυριζόμενη, ότι η ως άνω εταιρία με την επωνυμία «.............», της οποίας τυγχάνει διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων, κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ......... Α.Ε.», η οποία της μεταβίβασε τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της από δάνεια και πιστώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτά που ενέχεται η αιτούσα, σύμφωνα με την από 12/09/2019 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων. Η ανωτέρω κύρια παρέμβαση ωστόσο ασκήθηκε παραδεκτώς κατ' άρθρο 54 παρ. 1 του ΠτωχΚ και άρθρο 15 του Ν. 3869/2010, μη εφαρμοζομένου εν προκειμένω του άρθρου 752 ΚΠολΔ το οποίο απαιτεί κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία. Είναι νόμιμη αφού στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015 και πρέπει να συνεκδικαστεί περαιτέρω μαζί με την κύρια αίτηση και κριθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα (άρθρα 246 και 31 αριθ. 3 ΚΠολΔ).

 

Η κυρίως παρεμβαίνουσα προέβαλε μεταξύ άλλων, κατ' ορθή εκτίμηση, τον ισχυρισμό περί μη σωρευτικής συνδρομής στο πρόσωπο της αιτούσας των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για την υπαγωγή της στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου καθόσον αυτή δεν πληροί το κριτήριο της επιδεκτικής προς ρύθμιση οφειλής, αφού επίδικες οφειλές της δεν βρίσκονταν σε καθυστέρηση πληρωμής 90 ημερών κατά την 31/12/2018 και άρα η αιτούσα δεν αδυνατούσε να καταβάλει τις δόσεις για την αποπληρωμή τους. Ο ισχυρισμός αυτός της κυρίως παρεμβαίνουσας όπως ειδικότερα τον ανέπτυξε προφορικά στο ακροατήριο και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε συνιστά άρνηση, παραδεκτά προβάλλεται (αρθ. 263 Κ.Πολ.Δ) και είναι νόμιμος, στηρίζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 2 του ν. 4605/2019 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω αν είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος.

 

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση, πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Η αιτούσα, ηλικίας 44 ετών, είναι διαζευγμένη (βλ. το από 11/06/2015 διαζευκτήριο της Ιεράς Μητρόπολης ...............) και μητέρα δύο ανηλίκων σήμερα τέκνων ηλικίας 15 και 12 ετών (βλ. την από 25/01/2019 βεβαίωση της Δ/νσης .............). Είναι τραπεζικός υπάλληλος και εργάζεται στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ............» απ' όπου και λαμβάνει μηνιαίως ως μισθό το ποσό των 1.070,55 ευρώ (βλ. απόδειξη μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου 2019) και το ετήσιο καθαρό εισόδημά της κατά το φορολογικό έτος 2018 ανήλθε στο ποσό των 19.5400,51 ευρώ και άρα δεν υπερβαίνει το όριο που θέτει το άρθρο 68 παρ. 1δ του ν. 4605/2019 (12.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη). Επίσης λαμβάνει από τον πρώην σύζυγό της, μηνιαίως ως διατροφή για τα ανήλικα τέκνα της το ποσό των 500,00 ευρώ (βλ το από 28/11/2014 ιδιωτικό συμφωνητικό). Ακόμα η αιτούσα είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100% μιας κατοικίας - μεζονέτας, α' ορόφου και δώματος, συνολικής επιφάνειας 152,82 τ.μ., που βρίσκεται στα ......... Αττικής και επί της οδού ......., αριθμός ..... Η φορολογητέα αξία της ως άνω κατοικίας, την οποία η αιτούσα ζητεί να προστατέψει από την αναγκαστική ρευστοποίηση, επειδή πρόκειται για το ακίνητο περιουσιακό της στοιχείο το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της ιδίας και των τέκνων της και ως τέτοια ζητεί να προστατευθεί, ανέρχεται σε 131.165,68 (βλ. δήλωση ΕΝΦΙΑ 2019), ενώ η εμπορική της αξία σε 212.146,62 (βλ. ένδειξη «Εμπορική Αξία» στην κατηγορία «15. Εξασφαλίσεις Κύριας Κατοικίας» σελ. 15 της υποβληθείσας στην πλατφόρμα αίτησης) και η οποία δεν αμφισβητήθηκε από την αιτούσα.

 

Πιστωτές της αιτούσας είναι: Α) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .........» στην οποία οφείλει : 1) από την με αριθμό ........ σύμβαση (............. και ........... λογαριασμοί), το ποσό των 24.049,59 ευρώ (10.661,94 ευρώ και 13.387,65 ευρώ), 2) από την με αριθμό .../18-07-2006 σύμβαση, το ποσό των 113.179,09 ευρώ και 3) Από την με αριθμό ........ σύμβαση, το ποσό των 42.961,50 ευρώ και συνολικά η οφειλή της προς την ανωτέρω πιστώτρια ανέρχεται στο ποσό των 180.190,18 ευρώ. Σημειώνεται ότι δικαιούχος των ανωτέρω απαιτήσεων έχει καταστεί, σύμφωνα και με τα ως άνω αναφερόμενα, η «............», ενώ διαχειρίστρια αυτών τυγχάνει η ως άνω κυρίως παρεμβαίνουσα εταιρία με την επωνυμία «........» και το διακριτικό τίτλο «......... Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π», όπως προκύπτει από τα προσαγόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα. Συνεπώς, η οφειλή της αιτούσας προς την ανωτέρω πιστώτρια της ξεπερνά το εκ της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 1, εδ. «η» όριο των 130.000,00 ευρώ ανά πιστωτή, το οποίο και αποτελεί κριτήριο για την επιλεξιμότητά της, παρ' όλο που στην από 3/12/2019 βεβαίωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. έχει σημειωθεί η ένδειξη «ΝΑΙ» στο πεδίο περί πλήρωσης ή μη του εν λόγω κριτηρίου, πλην όμως στο πεδίο «ΤΙΜΗ» δεν αναγράφεται το σύνολο των οφειλών της αιτούσας, παρά μόνο αναγράφεται ως τιμή το «Ο». Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως αναφέρεται και στην ως άνω νομική σκέψη αλλά και όπως διαπνέεται σε όλη την αιτιολογική έκθεση του ν. 4605/2019 βασικός στόχος της ρύθμισης αυτής είναι η ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, που εξασφαλίζονται με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε ακίνητό τους, που αποτελεί την κύρια κατοικία τους και την οποία επιθυμούν να προστατεύσουν από την εκποίηση. Και ναι μεν στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου τίθενται συγκεκριμένα και ποσοτικά κριτήρια (αρθρ. 68), τα οποία καθορίζουν την ένταξη ή μη του εκάστοτε οφειλέτη στην ρύθμιση των οφειλών του μέσω της πλατφόρμας, ωστόσο στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης κριθεί μη επιλέξιμος από την πλατφόρμα, ήτοι στην περίπτωση μη πλήρωσης κάποιων εκ των ανωτέρω κριτήριων, δίνεται η δυνατότητα προσφυγής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο το οποίο θα κληθεί να κρίνει και την επιλεξιμότητα η μη του οφειλέτη, εφαρμόζοντας τα εκ του άρθρου 68 τιθέμενα κριτήρια, έχοντας όμως τη δυνατότητα, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, να εφαρμόσει αυτά σταθμίζοντας ανά περίπτωση και τις λοιπές περιστάσεις. Εν προκειμένω λοιπόν, εφόσον η αιτούσα διαθέτει κύρια κατοικία, της οποίας η εμπορική αξία ανέρχεται στο ποσό των 212.146,62 και άρα θα καταβάλει το σύνολο της οφειλής της, αφού αυτή (οφειλή) υπολείπεται αυτής (180.190,17 ευρώ) και εφόσον η οφειλή της αυτή είναι προς έναν και μοναδικό πιστωτή, θα ήταν υπέρμετρα επαχθές γι' αυτήν αλλά και άδικο συγκριτικά με τυχόν οφειλέτες που οφείλουν σε περισσότερους από έναν πιστωτή, ποσά τα οποία δεν θα ξεπερνούν το όριο των 130.000 ευρώ και άρα θα αποτελούν επιδεκτικές ρύθμισης οφειλές, αλλά αθροιστικά μπορεί να είναι κατά πολύ μεγαλύτερα έως υπέρογκα, αφού δεν τίθεται εκ του ανωτέρω νόμου, όριο περί του συνολικού ύψους των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, να κριθεί ως προς το κριτήριο αυτό μη επιλέξιμη. Β) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.........» στην οποία οφείλει : 1) Από την με αριθμό ......... σύμβαση, το ποσό των 78,60 ευρώ, 2) Από την με αριθμό .......... σύμβαση, από την οποία η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 201,24 ευρώ και 3) Από την με αριθμό ......... σύμβαση, από την οποία η οφειλή της ανέρχεται στο ποσό των 562,48 ευρώ και συνολικά η οφειλή της προς την ανωτέρω πιστώτρια ανέρχεται στο ποσό των 842,32 ευρώ. Γ) Η ........ Τράπεζα της Ελλάδος Υπό Ειδική Εκκαθάριση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την ειδική εκκαθαρίστρια με την επωνυμία «.....», στην οποία οφείλει από την με αριθμό ...../2015 σύμβαση (......... και .......λογαριασμοί), από την οποία η οφειλή της ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.940,81 ευρώ.

 

Περαιτέρω από την από 03/12/2019 Βεβαίωση μη επιλεξιμότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποδείχθηκε ότι η αιτούσα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), προέβη στη δημιουργία της από 1/10/2019 και με αριθμό ....... ηλεκτρονικής αίτησης, απευθυνόμενη προς τις πρώτη και δεύτερη των καθ' ων, ζητώντας τη συναινετική ρύθμιση των ως άνω χρεών της προς αυτές προκειμένου να προστατέψει την κύρια κατοικία της από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Στην αίτηση αυτή η αιτούσα δήλωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ελεγχθεί από την πλατφόρμα η συνδρομή στο πρόσωπό της των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και η επιδεκτικότητα ρύθμισης των οφειλών της. Συγκεκριμένα, ως προς τις επίδικες προς ρύθμιση οφειλές, βάσει των εγγράφων που αυτόματα ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης και των στοιχείων που αυτόματα ανακτήθηκαν από το Αρχείο Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η αιτούσα δήλωσε: α) Ότι η κύρια κατοικία της είναι το προαναφερόμενο ακίνητο, ήτοι η μεζονέτα, α' ορόφου και δώματος, συνολικής επιφάνειας 152,82 τ.μ., που βρίσκεται στα .......... Αττικής και επί της οδού ............, αριθμός ... (βλ. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους 2018, Πίνακας 5 α. Προσδιορισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης, πεδίο: α) ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ και την σε αυτό περιγραφή του ακινήτου), β) Ότι του ακινήτου αυτού είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100% και ότι η φορολογητέα αξία του ανέρχεται σε 131.165,68 (βλ. Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 και Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού έτους 2019), γ) Ότι επί του ακινήτου αυτού που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ φέρει κωδικό αριθμό ........., υφίστανται τα κάτωθι εμπράγματα βάρη (προσημειώσεις) : 1) Το με κωδικό αριθμό ...........για την εξασφάλιση της υπό στοιχ. Α1 απαιτήσεως της πρώτης των καθ' ων πιστώτριας που απορρέει από την υπ' αριθμ. .......... σύμβαση δανείου, 2) Το με κωδικό αριθμό ......... για την εξασφάλιση της υπό στοιχ. Α2 απαιτήσεως της πρώτης των καθ' ων πιστώτριας που απορρέει από την υπ' αριθμ. ............ σύμβαση δανείου και 3) Το με κωδικό αριθμό ......... για την εξασφάλιση της υπό στοιχ. A3 απαιτήσεως της πρώτης των καθ' ων πιστώτριας που απορρέει από την υπ' αριθμ. ..../18-07-2006 σύμβαση δανείου. Ειδικότερα, οι εμπράγματες εξασφαλίσεις σε βάρος του ως άνω ακινήτου, δηλώθηκαν από την αιτούσα αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που η εν λόγω πιστώτρία χορηγεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ κατά τη συγκέντρωση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς για τη δημιουργία βάσης (αρχείου) Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς με σκοπό ακριβώς την παροχή ορθών και επίκουρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες αυτές που ανακτήθηκαν αυτομάτως από το ως άνω Αρχείο Δεδομένων, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και που αποδεικνύουν τα υφιστάμενα βάρα επί του συγκεκριμένου ακινήτου, αφού προσδιορίζουν την εμπράγματη εξασφάλιση με συγκεκριμένους κωδικούς, ήτοι κωδικό αριθμό ταυτότητας της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης οφειλής, κωδικό αριθμό εξασφάλισης που αυτή έλαβε και κωδικό αριθμό βεβαρημένου ακινήτου, η αιτούσα δήλωσε ότι η κύρια κατοικία της είναι προσημειωμένη (βλ. την από 03/12/2019 Βεβαίωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σελ. 14 Πίνακας Οφειλές, εγγραφή 4 σε συνδυασμό με σελ. 15 και 16 Πίνακας Εξασφαλίσεις Κύριας Κατοικίας και Ακίνητης Περιουσίας). Ωστόσο όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, μόνο οι προς την πρώτη των καθ' ων οφειλές της αιτούσας εξασφαλίζονται με εμπράγματο βάρος (εν προκειμένω προσημείωση) επί της κύριας κατοικίας, ενώ για τις λοιπές οφειλές της δεν υφίστανται. Συνεπώς και σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στη νομική σκέψη της παρούσας, η κοινοποίηση της υπό κρίση αίτησης προς αυτές, συνιστά ανακοίνωση της ανοιγείσας δίκης, η οποία δεν αποτελεί μορφή αίτησης παροχής ένδικης προστασίας, δεν δημιουργεί στο δικαστήριο υποχρέωση να αποφανθεί γι' αυτήν, ούτε δημιουργεί σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται υποχρέωση να συμμετέχει στη δίκη και να απαντήσει στην ιστορική βάση της αίτησης. Την αίτηση αυτή η αιτούσα υπέβαλλε οριστικά, ήτοι μετά τον προέλεγχο και την σχετική ένδειξη της πλατφόρμας, ότι αυτή (αιτούσα) είναι μη επιλέξιμη οφειλέτιδα, την 03/12/2019. Με την οριστική υποβολή της ως άνω με αριθμό ........... ηλεκτρονικής αίτησης, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας για συναινετική ρύθμιση ανεπιτυχώς χωρίς επίτευξη συμφωνίας αφού η εν λόγω αίτηση απορρίφθηκε καθόσον βεβαιώθηκε πλέον ότι η αιτούσα δεν πληροί το κριτήριο επιλεξιμότητας ως προς την επιδεκτικότητα ρύθμισης της οφειλής, ήτοι αυτό της καθυστέρησης πληρωμής για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών κατά την 31/12/2018. Το κριτήριο αυτό, σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4605/2019 «επιδιώκει τη μη ένταξη των στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι σκόπιμα έπαψαν να εξυπηρετούν τα δάνεια τους, εν αναμονή του προτείνόμενου σχεδίου». Και ναι μεν το κριτήριο αυτά ελέγχεται από την πλατφόρμα, κατά το γράμμα του νόμου, αφού καθορίζει την επιδεκτικότητα ρύθμισης της εκάστοτε οφειλής, εφόσον όμως προβλέπεται, ως ήδη ειπώθηκε ανωτέρω, η δυνατότητα του οφειλέτη που κρίθηκε μη επιλέξιμος να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου και να ζητήσει την ρύθμιση των οφειλών του, μπορεί το συγκεκριμένο κριτήριο να αποτελέσει αντικείμενο απόδειξης από την πλευρά του αιτούντος - οφειλέτη, ο οποίος δύναται να αποδείξει ότι μπορεί να μην βρίσκονταν οι οφειλές του σε καθυστέρηση πληρωμής 90 ημερών στις 31/12/2018, αλλά ωστόσο αυτό δεν καταδεικνύει ότι αποτελεί στρατηγικό κακοπληρωτή, που αν και έχει την δυνατότητα πληρωμής των οφειλών του, εκμεταλλεύεται τον νόμο. Από όλο το αποδεικτικό υλικό συνεπώς και από την κατάθεση της αιτούσας στο ακροατήριο, αποδείχτηκε ότι οι οφειλές της προς την πρώτη των καθ' ων ΤΡΑΠΕΖΑ ........, δεν παρουσίαζαν καθυστέρηση ενενήντα (90) ημερών κατά την 31/12/2018, καθώς λόγω ρυθμίσεων που είχε υπογράψει προσπαθούσε να καταβάλει τις ορισθείσες δόσεις, όταν αυτές δε έληξαν σταμάτησε να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό.

 

Ειδικότερα, όπως κατέθεσε και η ίδια η αιτούσα και όπως προκύπτει και από τα προσαγόμενα έγγραφα (βλ. πρόσθετες πράξεις συμβάσεων), η αιτούσα από το έτος 2017 έως και το έτος 2018, προέβαινε σε συνεχείς ρυθμίσεις των οφειλών της προς την πρώτη των καθ' ων, προκειμένου να είναι ενήμερη ως προς την αποπληρωμή τους, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι είναι και η ίδια υπάλληλος της πιστώτριας και δεν επιθυμούσε να εκτεθεί αλλά και του γεγονότος ότι ήταν ανέφικτο να βρεθεί μια κοινή λύση με τον πρώην σύζυγό της, ο όποιος σε κάποια από τα πιστωτικά προϊόντα ευθυνόταν ως εγγυητής (βλ. την από 4/10/2017 εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία του ....... προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ......»). Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η αιτούσα δεν είναι στρατηγική κακοπληρωτής των οφειλών της αλλά προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ρυθμίσει τις οφειλές της και να είναι ενήμερη σε αυτές, ενόψει και του ότι ο δανειστής της ήταν και εργοδότης της.

 

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, η αιτούσα πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις επιλεξίμότητας του άρθρου 68 του ν. 4605/2019, εφόσον αποδείχθηκε ότι στο πρόσωπό της συντρέχουν τα κριτήρια επιλεξίμότητας που αμφισβητήθηκαν, ήτοι, διαθέτει κύρια κατοικία της οποίας είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας, ότι σε βάρος της κύριας κατοικίας της υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης, και ότι οι οφειλές της προς την πρώτη των καθ' ων πιστώτρια είναι επιδεκτικές ρύθμισης αφού για την εξασφάλισή τους έχουν εγγράφει οι ως άνω προσημειώσεις (ενώ για το ότι αυτές ξεπερνούν το ποσό των 130.000 ευρώ προς τον ίδιο πιστωτή έγινε λόγος εκτενώς ανωτέρω), το γεγονός δε ότι δεν κρίθηκε επιλέξιμη από την πλατφόρμα καθώς οι προς ρύθμιση οφειλές της δεν βρίσκονταν στην απαιτούμενη σύμφωνα με την παρ. 2 της ανωτέρω διάταξης καθυστέρηση των ενενήντα (90) ημερών κατά την 31/12/2018, στη προκειμένη υπόθεση, δεν συνιστά λόγο για τη μη επιλεξίμότητά της, ως ήδη αναλύθηκε. Σύμφωνα με τα παραπάνω η αιτούσα, ως επιλέξιμη οφειλέτιδα, υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4605/2019, η δε προστασία της κύριας κατοικίας της είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο, το οποίο προβαίνει σε δικαστική ρύθμιση των χρεών της, προκειμένου να επιβάλλει τους ειδικότερους όρους της προστασίας αυτής κατά το άρθρο 75 του νόμου αυτού. Ειδικότερα, στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 180.190,18 που αντιστοιχεί στο σύνολο των επιδεκτικών ρύθμισης οφειλών της προς την πρώτη των καθ'ων, δεδομένου ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας της ξεπερνά το ύψος των οφειλών της (212.146,62 ευρώ). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού (180.190,18 ) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%), που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι πέντε έτη (300 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένου υπόψη της ηλικίας της αϊτού σας, η οποία διανύει ήδη το 44ο έτος της ηλικίας του, γεγονός που επιτρέπει την εξάντληση του χρονικού διαστήματος της εκ του νόμου εικοσιπενταετίας για τη παρούσα ρύθμιση, αφού κατά την ολοκλήρωσή της η αιτούσα θα διανύει το 69ο έτος της ηλικίας της. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 600,00 ευρώ, δηλαδή 180.190,18 ευρώ : 300 μήνες, οι δε μηνιαίες δόσεις για τη προστασία της κύριας κατοικίας θα καταβάλλονται από την 1η έως την 15η ημερολογιακή ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης την 15η ημερολογιακή ημέρα του πρώτου μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα. Το ποσό των 180.190,18 αποτελεί το υποχρεωτικό αντάλλαγμα το οποίο πρέπει να καταβάλει η αιτούσα κατά τη διάρκεια των 25 ετών του χρόνου της ρύθμισης, προκειμένου να εκπληρώσει τους παραπάνω ειδικότερους όρους υπό τους οποίους προστατεύεται η κύρια κατοικία της.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να προστατευτεί η κύρια κατοικία της αιτούσας ρυθμιζομένων του χρεών της, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απόσβεση του χρέους της αιτούσας και κάθε εμπράγματου βάρους στην κύρια κατοικία της για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της πρώτης των καθ' ων, θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 81 του Ν. 4605/2019/2010) υπό τον όρο της πλήρους συμμόρφωσής της με τη ρύθμιση και της επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτής.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει αντιμωλία της αιτούσας και της πρώτης των καθ' ων και με την απουσία των δεύτερης και τρίτης των καθ' ων.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Δέχεται την κύρια παρέμβαση.

 

Διατάσσει τη προστασία της κύριας κατοικίας της αιτούσας, ήτοι μιας κατοικίας -μεζονέτας, α' ορόφου και δώματος, συνολικής επιφάνειας 152,82 τ.μ., που βρίσκεται στα ..... Αττικής και επί της οδού ....., αριθμός .... και της οποίας η αιτούσα είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100%.

 

Επιβάλλει στην αιτούσα να καταβάλλει για τη προστασία της άνω κατοικίας της το ποσό των 180.190,18 ευρώ που θα καταβληθεί προς την εταιρία «....», ως διαχειρίστρια των επίδικων απαιτήσεων, σε 300 μηνιαίες δόσεις των 600,00 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται από την 1η έως την 15η ημερολογιακή ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης την 15η ημερολογιακή ημέρα του πρώτου, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%), που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το

στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 3 Νοεμβρίου 2020.

 

 Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ