ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 125/2023

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσβολή προσωπικότητας με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -.

 

Πιθανολόγηση ενεργούς και διαρκούς προσβολής της προσωπικότητας του αιτούντος από αναρτήσεις εξυβριστικού και δυσφημιστικού σκοπού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο και μη διαγραφής αυτών.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2023

(αριθμ. κατ. ./2022)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Μαρία Κριτσινέλια, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, στην Πάτρα, την 5η Οκτωβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ., κατοίκου Πατρών, με ΑΦΜ ., ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Σοφίας Κολλιοπούλου.

 

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) . και 2) ., συζύγου ., κατοίκων Πατρών, οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος δια και η δεύτερη μετά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Τιμολέοντος Γριμάνη.

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η αίτηση του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου με αρ. εκθ. κατ. ./2022 και προσδιορίστηκε, έπειτα από αναβολή, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 731, 732 και 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το Δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει, ως ασφαλιστικό μέτρο, κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο, που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή τη διατήρηση δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί ο κανόνας της διάταξης του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, με την οποία ορίζεται ότι τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή διατήρηση. Σκοπός δηλαδή των ασφαλιστικών μέτρων είναι να τεθεί σε προσωρινή λειτουργία η επίδικη σχέση και όχι να κριθεί οριστικά η έννομη σχέση (Τζίφρας «Ασφαλιστικά μέτρα, 1985, σελ, 270 επ.)- Τέλος, τα ασφαλιστικά μέτρα, αποφασίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 682 ΚΠολΔ, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος. Αν δεν συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση η αίτηση απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη, διότι δεν συντρέχει ανάγκη προσωρινής λειτουργίας της επίδικης σχέσης.

 

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών εκθέτει ότι οι καθ' ων προβαίνουν στις, αναφερόμενες στην αίτηση, διαρκείς και επανειλημμένες παράνομες και προσβλητικές της προσωπικότητας τους, ενέργειες, οι οποίες θέτουν σε δοκιμασία την ψυχική του ηρεμία, κατ' ακολουθία δε του ιστορικού αυτού και υπό την επίκληση επικειμένου κινδύνου, ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε να απαγορευθεί στους καθ' ων, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως τους, να τον παρενοχλούν και να προσβάλουν την προσωπικότητα του, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα, και, τέλος, να καταδικασθούν στην πληρωμή των δικαστικών του · εξόδων. Μ' αυτό το περιεχόμενο η ένδικη αίτηση, αρμοδίως φερομένη, ως εκ της επικαλούμενης επείγουσας περίπτωσης, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683, 686 επ. και 731 επ. του ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 57 του ΑΚ, 176, 682§1, 731, 732 και 947§1 του ΚΠολΔ και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσία.

 

Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο της μάρτυρος του αιτούντος, ., της ανωμοτί κατάθεσης της δεύτερης των καθ' ων, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι και από τα στοιχεία, που αυτεπαγγέλτως, κατ' άρθρο 691 ΚΠολΔ, συγκέντρωσε το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσης του, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών και ο πρώτος των καθ' ων, διαπληκτίστηκαν την 26/12/2021 και ώρα 15.00 έξω από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του αιτούντος, με την επωνυμία «.», που βρίσκεται στην Πάτρα, επί της συμβολής των οδών .. Οι ως άνω διάδικοι γνωρίζονταν από το έτος 2014, λόγω της επαγγελματικής τους ενασχόλησης, δεδομένου ότι ο πρώτος των καθ' ων διατηρεί επιχείρηση πώλησης πάγου. Πιθανολογείται ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ τους, που καμιά πλευρά δεν θέλησε να εκθέσει. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω του ότι ο αιτών δεν μετακίνησε το όχημα του, ώστε να μπορέσει να παρκάρει και ο πρώτος των καθ' ων το δικό του όχημα, ξέσπασε καυγάς μεταξύ τους, που είχε ως αποτέλεσμα ο πρώτος των καθ' ων να υποστεί σύμφωνα με την από 28.12.2021 ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης του ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, .: διάχυτο οίδημα, κατά τη ρινική χώρα, μετά δυο συστοίχων εκδορών, διαμέτρου 0,2-0,3 εκ. περίπου, εκχύμωση, μελανέρυθρης χροιάς, διαμέτρου 6 εκ. περίπου, κατά τη δεξιά οσφυϊκή χώρα, ως εκ πλήξεως δια θλώντος οργάνου προκληθείσα, φέρει ανάρτηση αριστερού άνω άκρου, καθότι εκ του προσκομισθέντος πιστοποιητικού της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Αγίου Ανδρέα προκύπτει «τραυματική ρήξη καταφυτικού τένοντα του δικέφαλου μυός αρ. βραχιονίου, που αποκαταστάθηκε χειρουργικά στις 27.12.2021, εκχύμωση, μελανέρυθρης χροιάς, διαμέτρου 4 εκ. περίπου, κατά τη δεξιά πρόσθια κάτω βραχιόνια χώρα, ως εκ πλήξεως δια θλώντος οργάνου προκληθείσα, εκχύμωση μελανέρυθρης χροιάς, διαμέτρου 4 χ 2,5 εκ. περίπου, κατά την έσω ράχη της δεξιάς άκρας χειρός, ως εκ πλήξεως δια θλώντος οργάνου προκληθείσα, διάχυτο οίδημα πατά την έκφυση του δεξιού αντίχειρα, μετά συστοίχου τοπικής ευαισθησίας κατά την ψηλάφηση, εκδορά, διαστάσεων 3,5 χ 0,2 εκ. περίπου, κατά τη δεξιά οπίσθια μέση μηριαία χώρα, ως εκ πλήξεως δια θλώντος οργάνου προκληθείσα, αναφερόμενη διάχυτη μετατραυματική κεφαλαλγία, ως και αίσθηση ζάλης. Οι ως άνω κακώσεις χαρακτηρίστηκαν από τον ως άνω ιατροδικαστή ως βαρείες σωματικές βλάβες και εκτιμήθηκε χρόνος αποκατάστασης της υγείας και αποχής από την εργασία οι 60 ημέρες. Την επομένη ημέρα, στις 28/12/2021, οπότε και εξήλθε από το νοσοκομείο, ο πρώτος των καθ' ων, μετέβη στο . Αστυνομικό Τμήμα Πατρών και υπέβαλε έγκληση κατά του αιτούντος και του ., που εργαζόταν ως μπάρμαν στην επιχείρηση του αιτούντα, και σύμφωνα με την κατάθεση του στην αστυνομία αλλά και την κατάθεση της δεύτερης των καθ' ων ενώπιον του ακροατηρίου, ενεπλάκη στο συμβάν και κλώτσησε τη δεύτερη των καθ' ων και έριξε γροθιά στον πρώτο των καθ' ων. Επίσης, από το από 13.1.2022 ιατρικό πιστοποιητικό της ιατρού των ΤΕΠ, ., προκύπτει ότι κατά την ανωτέρω ημερομηνία προσήλθε ο πρώτος των καθ' ων στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας όπου διαπιστώθηκε «ρίνα με παρεκτόπιση προς τα δεξιά με ελαφρά ερυθρότητα δέρματος, διάφραγμα χωρίς αιμάτωμα και ο ασθενής αρνήθηκε ανάταξης». Ο αιτών, από την πλευρά του, προσκόμισε ιατρικό πιστοποιητικό από το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «.», στο οποίο μετέβη 4 ημέρες μετά το συμβάν και αφού είχε προηγηθεί η έγκληση εναντίον του από τον πρώτο των καθ' ων, από το οποίο προκύπτει ότι φέρει κάκωση κεφαλής και ΑΜΣΣ από αναφερόμενο ξυλοδαρμό προ 4ημερου, χωρίς απώλεια συνειδήσεως ή περιτραυματική αμνησία. Προσήλθε μετά από αναφερόμενα δυο επεισόδια εμέτων, ζάλη, κεφαλαλγία, αυχεναλγία και εμβοές αρ. ωτός, ενώ διαπιστώθηκε ότι φέρει εκχύμωση στην αρ. μαστοειδή, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες. Οι ισχυρισμοί του αιτούντος ότι ο ως άνω σοβαρός τραυματισμός του πρώτου των καθ' ων δεν προήλθαν από αυτόν, δεδομένου ότι αυτός μόνο αμυνόταν και απλώς τον απώθησε με το πόδι, δεν πιθανολογούνται πειστικοί, ενόψει και των σημείων του σώματος στα οποία επλήγη ο πρώτος των καθ' ων. Αλλά και ο ισχυρισμός του πρώτου των καθ' ων ότι απλώς πήγε να χωρίσει τον αιτούντα από την ., φίλη του πρώτου των καθ' ων που ήταν παρούσα στο επεισόδιο, δεν πιθανολογείται πειστική, ενόψει του τραυματισμού στο χείλος του αιτούντα. Μετά το ως άνω επεισόδιο, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν έγγραφο, περί τον Φεβρουάριο του 2022, η δεύτερη των καθ' ων έκανε ανάρτηση στο ίντερνετ με κείμενο «Ο καλύτερος επιχειρηματίας της Πάτρα!!!!! Δολοφόνε. Επίσης, ο πρώτος των καθ' ων ανάρτησε κείμενο στη σελίδα του αιτούντα στο facebook, στο οποίο αναγράφεται: «Συγχαρητήρια επαγγελματία μεγάλε, άφησες έναν πελάτη σου ανάπηρο για μια θέση πάρκινγκ του κατέστρεψε τη ζωή και χτυπάς και γυναίκες αλλά δεν κατάλαβες ότι ήταν η γυναίκα που χτυπούσε η δικηγόρος του ΕΣΧΟΣ». Επίσης, προέβη στις παρακάτω αναρτήσεις: «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, επαγγελματία μεγάλε άφησες έναν πελάτη σου ανάπηρο για μια θέση πάρκινγκ του κατέστρεψες τη ζωή 3 χειρουργεία έκανε ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ έτσι έχεις μάθει να βαράς ντροπή σου». Προφανώς χειρουργείο εννοεί το χειρουργείο καρδιάς στο οποίο υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2022, χωρίς όμως να πιθανολογείται ότι προκύπτει σύνδεση του εμφράγματος, που υπέστη, με το ως άνω περιστατικό, που είχε συμβεί προ 3 μηνών. «Τα έργα σου επαγγελματία σοβαρά σακάτεψες έναν άνθρωπο του διέλυσες τη ζωή. Είναι κρίμα που έβαλες τα χέρια σου και έβγαλες τα μάτια σου μπροστά στους πελάτες σου 3 χειρουργεία θα κάνει από εσένα και δεν θα μπορεί να δουλέψει ξανά μας τελείωσες!!! Τον άφησες ανάπηρο!!!!.» Αυτό το μήνυμα το ανάρτησε και η δεύτερη των καθ' ων. Και τέλος «Και έσπασες και το αμάξι εύγε και πάλι εύγε!!! Απορώ πως σε στηρίζει η Πάτρα!! Αλλά δεν είναι για πολλή ακόμα». Ενώ η δεύτερη των καθ' ων έγραψε στον αιτούντα: «Τα έργα σου Καμάρωνε!!! 3 χειρουργεία». Δεν προκύπτει όμως ο χρόνος που έγιναν οι ως άνω αναρτήσεις. Πάντως, προκύπτει ότι έχουν προβεί επανειλημμένα στις ως άνω αναρτήσεις. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν προβεί σε διαγραφή των ως άνω αναρτήσεων, παρά το γεγονός ότι με την από 13.1.2022 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών, υποχρεούνται να απέχουν προσωρινά από κάθε ενέργεια που προσβάλλει την προσωπικότητα του αιτούντος (εξύβριση, απειλή, δυσφήμηση) με οποιονδήποτε τρόπο (δια ζώσης, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.). Επομένως, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μετά την πάροδο 10 μηνών δεν σημειώθηκε κάποιο άλλο επεισόδιο, πιθανολογείται ότι προσβάλλεται η προσωπικότητα του δράστη, από τις αναφερόμενες αναρτήσεις, το περιεχόμενο των οποίων ακόμη και αν εδράζεται επί πραγματικού γεγονότος και από δικαιολογημένη αγανάκτηση προκύπτει ότι έχει σκοπό εξυβριστικό και δυσφημιστικό. Επομένως, δεδομένου ότι η προσβολή της προσωπικότητας είναι ενεργή και διαρκής, λόγω της μη διαγραφής των ως άνω αναρτήσεων, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση. Τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των καθ' ων, λόγω της ήττας τους (176 ΚΠοΛΔ) όπως ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ προσωρινά τους καθ' ων: α) να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που προσβάλλει την προσωπικότητα του αιτούντος στο μέλλον (εξύβριση, απειλή, δυσφήμηση κ.λπ.) με οποιονδήποτε τρόπο (δια ζώσης, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) και β) να πλησιάζουν τον αιτούντα σε απόσταση μικρότερη των δυο μέτρων

 

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος των καθ' ων χρηματική ποινή 500 ευρώ για κάθε παράβαση της παρούσας απόφασης.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους καθ' ων στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 150 ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Πάτρα, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο ακροατήριο του, την 27η Ιανουαρίου 2023, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, με την παρουσία της Γραμματέως Μαλβίνας Λαγού.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ