ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΙλίου 49/2020

 

Μη ολοκλήρωση μεταβίβασης οχήματος - Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως -.

 

Υποχρέωση του εναγόμενου να προβεί σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον αρμόδιας αρχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του επίδικου οχήματος. Δεκτή η αγωγή. Επιβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος σε βάρος του εναγόμενου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό του ενάγοντος)

 

Απόφαση 49/2020

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Συγκροτηθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιλίου Αικατερίνη Παπαγγελή και τη Γραμματέα

 

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 για να δικάσει κατά την τακτική διαδικασία μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ... κατοίκου οδός ... αρ. ...., με ΑΦΜ .... ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Σωκράτη Τσαχιρίδη, που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις κατ' άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε αυτό από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 (με αριθμό γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών κι ενσήμων ΔΣΑ) και παραστάθηκε στο ακροατήριο.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ... κατοίκου Ιλίου, οδός ... αρ. ... με ΑΦΜ .... ο οποίος δεν προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις κατ' άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε αυτό από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 12.2019 αγωγή που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ... 2019 και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στην παραπάνω δικάσιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 237 ΚΠολΔ όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015. Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι στις ... 2013 συμφώνησε προφορικά με τον εναγόμενο την πώληση σε αυτόν του με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκας Nissan, με αριθμό πλαισίου ... και αριθμό κινητήρα ... αξίας 1.000,00 ευρώ, το οποίο του παρέδωσε μαζί με τα και την άδεια κυκλοφορίας. Ότι του χορήγησε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του προκειμένου να μεταβιβάσει το αυτοκίνητο στο όνομα του. Ότι ο εναγόμενος μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί στη μεταβίβαση του αυτοκινήτου στο όνομα του. Με αυτά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αναπτύσσονται εκτενέστερα στην υπό κρίση αγωγή, ζητεί, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προβεί εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης που θα εκδοθεί, άλλως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης που θα εκδοθεί, άλλως εντός πέντε ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί στην διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ή ενέργειας ενώπιων οποιαδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας του με αριθμό κυκλοφορίας ... αυτοκινήτου στο όνομα του εναγομένου και σε περίπτωση άρνησης του να το κάνει ο ενάγων και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική του δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο καθ' ύλη και κατά τόπο (άρθρα 14§1, 22 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία (άρθρο 237 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015) και ειδικότερα: i) έχει επιδοθεί στον εναγόμενο, κατά την διάταξη του άρθρου 215 παρ. 2 του ΚΠολΔ (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 του Ν.4335/2015), η υπό κρίση αγωγή εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την κατάθεση της σύμφωνα με την με αριθμό

....12.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ii) έχουν κατατεθεί από τον ενάγοντα τα έγγραφα πληρεξουσιότητας της διάταξης του άρθρου 96 ΚΠολΔ iii) έχουν κατατεθεί από τον ενάγοντα, εμπρόθεσμα προτάσεις με τα αποδεικτικά του μέσα και διαδικαστικά έγγραφα (άρθρο 237 παρ.2 ΚΠολΔ όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 του Ν.4335/2015). Από τη με αριθμό ... 12.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ... την οποία επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, αποδεικνύεται ότι επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και με κλήση για να καταθέσει προτάσεις εντός 100 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της υπό κρίση αγωγής, ο εναγόμενος όμως δεν κατάθεσε προτάσεις και δεν παραστάθηκε και συνεπώς πρέπει να δικασθεί ερήμην (άρθρο 271 §§1 και 2 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με αρ. 237 ΚΠολΔ) Περαιτέρω, η υπό κρίση αγωγή είναι νόμιμη αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1034 ΑΚ, 949, 176 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος σε περίπτωση άρνησης του εναγομένου να δοθεί η σχετική δυνατότητα στον ενάγοντα να προβεί στη σχετική δήλωση, το οποίο απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενο, διότι κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ η δήλωση θεωρείται ότι έγινε μόλις η απόφαση γίνει τελεσίδικη, ενώ για τον ίδιο λόγο απορρίπτεται το αίτημα κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι καταβλήθηκε το απαιτούμενο για το καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ενσήμου (..... e παράβολο).

 

Κατά της αγωγής δεν υφίσταται ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της επιτρέπεται η ομολογία. Επομένως, αφού, ως εκ της ερημοδικίας του εναγομένου, αποδεικνύονται πλήρως οι αγωγικοί ισχυρισμοί, δεδομένου ότι, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 271 παρ. 3 και 352 παρ. 1 του ΚΠολΔ, θεωρούνται ως ομολογημένοι εκ μέρους αυτού, πρέπει η ένδικη αγωγή να γίνει δεκτή και ως κατ' ουσία βάσιμη.

 

Ακολούθως, δεκτής γενομένης της κρινόμενης αγωγής, πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προβεί σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών αλλά και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ώστε να ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία μεταβίβασης στον εναγόμενο της κυριότητας του με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκας Nissan, με αριθμό πλαισίου ... και αριθμό κινητήρα .... Ακόμη, εν όψει της ερημοδικίας του εναγομένου, πρέπει να ορισθεί το νόμιμο παράβολο, για την περίπτωση που αυτός ασκήσει το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας εναντίον της παρούσας απόφασης (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης. Τέλος ο εναγόμενος πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο διατακτικό (αρ. 176 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικαζει ερήμην του εναγομένου.

 

Οριζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ. δεχεται την αγωγή.

 

Υποχρεωνει τον εναγόμενο να προβεί σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών αλλά και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, ώστε να ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία μεταβίβασης σε αυτόν της κυριότητας του με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκας Nissan, με αριθμό πλαισίου ... και αριθμό κινητήρα ... καταδικαζει τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (390,45).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Ίλιο, στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις 18 Δεκεμβρίου 2020, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ