ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 634/2020

 

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες - Παραβίαση ρυθμιστικής πινακίδας υποχρεωτικής διακοπής πορείας - Αποκλειστική υπαιτιότητα της πρώτης εναγόμενης, που οδηγούσε όχημα ιδιοκτησίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης - Μείωση εμπορικής αξίας αυτοκινήτου - Πλασματική δαπάνη οικιακής βοηθού -.

 

Επιδίκαση εξόδων α) μίσθωσης αυτοκινήτου και β) χρήσης ιδιωτικών μέσων μεταφοράς (ταξί). Έξοδα ιατρικών εξετάσεων. Επιδίκαση χρημάτων που είχε ήδη καταβάλει ο ενάγων σε ξενοδοχείο για τις θερινές του διακοπές, τις οποίες στερήθηκε, λόγω του επίδικου ατυχήματος. Χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης α) για τη θέα των ζημιών του αυτοκινήτου του ενάγοντος και β) για τον τραυματισμό του ενάγοντος. Απόρριψη αιτήματος των εναγόμενων για εξαίρεση από τους τόκους επιδικίας. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Προσωρινή εκτελεστότητα. Επιβολή σε βάρος των εναγόμενων των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 634/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(τμήμα αυτοκινήτων)

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και τον Γραμματέα ...

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 8 Οκτωβρίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Του ενάγοντος ... του ..., κατοίκου ... Αττικής, οδός ... αριθ...., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ελένης Μπατσούλη.

 

Των εναγομένων α) ... του ..., κατοίκου ... Αττικής, οδός ... αριθ. ..., β) του ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος ...», που εδρεύει στο ... Αττικής, οδός ... αριθ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ευγενίας Κακούρη-Κρεστενίτη και γ) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «...», που εδρεύει στη ... με υποκατάστημα στην Αθήνα, οδός .... αριθ.... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννα Μανουσάκη.

 

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από .../4.2019 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης .../4.2019, προσδιορίστηκε δε η συζήτηση της για την δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Με την υπό κρίση αγωγή του, ο ενάγων εκθέτει ότι κατά τον σε αυτή αναφερόμενο τόπο και χρόνο, η πρώτη εναγομένη, οδηγώντας το υπ' αριθ. κυκλοφ. ... υπηρεσιακό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δεύτερου εναγομένου Δήμου το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από αυτοκινητικά ατυχήματα στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, προκάλεσε από αποκλειστική υπαιτιότητα της (αμέλεια) υλικές ζημίες στο οδηγούμενο από τον ενάγοντα υπ' αριθ. κυκλοφ. ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, καθώς και τον τραυματισμό του, κατά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, που έλαβε χώρα κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή. Ζητεί δε εν όψει του ανωτέρω ιστορικού, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν εις ολόκληρον το ποσό των 10.482,67 ευρώ ως αποζημίωση και των 16.750 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, όπως αναλύονται τα κονδύλια στην αγωγή και όλα τα ποσά νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί η δικαστική του δαπάνη σε βάρος της εναγομένης.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 9, 14 παρ. 2, 16 αρ. 11, 22, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 614 αρ. 6 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914, 330 εδ. β', 346, 481 επ., 930 παρ. 3, 932 ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 6 και 10 Ν. 489/1976 και 70, 907, 908, 176 ΚΠολΔ, 84 παρ. 1 του Ν. 4194/2013. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου με τα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. το υπ' αριθ. ... ηλεκτρονικό παράβολο).

 

Από την πλευρά τους οι εναγόμενοι με τις έγγραφες προτάσεις τους συνομολογούν την υπαιτιότητα της πρώτης εναγομένης οδηγού του ασφαλισμένου στην τρίτη εναγομένη οχήματος ιδιοκτησίας του δεύτερου εναγομένου όσον αφορά την επέλευση του ατυχήματος. Περαιτέρω προβάλλουν ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος κατά ποσοστό 70% ως προς την επίταση της ζημίας του λόγω μη χρήσης ζώνης ασφαλείας, ισχυρισμός ο οποίος είναι νόμιμος σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Τέλος προβάλλουν ένσταση συνυπολογισμού κέρδους και ζημίας λόγω χρήσης καινούργιων ανταλλακτικών στο όχημα του ενάγοντος και ζητούν τη μείωση τυχόν επιδικασθησομένων κονδυλίων στο προσήκον μέτρο και την εξαίρεση .αυτών από τον τόκο επιδικίας λόγω εύλογης αντιδικίας.

 

Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης του μάρτυρα του ενάγοντος, η οποία εξετάσθηκε στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση και η κατάθεση του περιέχεται στα υπ' αριθ. ./2019 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων, που επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι και τα οποία λαμβάνονται υπ' όψη είτε αυτοτελώς ως αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 4.7.2018 και περί ώρα 20:30, ο ενάγων οδηγούσε το υπ' αριθ. κυκλοφ. ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, κινούμενος επί της μονής κατευθύνσεως οδού ... στο ... Αττικής, με κατεύθυνση από ... προς την οδό ... προσεγγίζοντας τη διασταύρωση με την επίσης.. μονής κατευθύνσεως οδό. Την ίδια χρονική στιγμή κινείτο επί της οδού ... το υπ' αριθ. κυκλοφ. ... υπηρεσιακό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δεύτερου εναγομένου Δήμου οδηγούμενο από την πρώτη εναγομένη, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από αυτοκινητικά ατυχήματα στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ... και προσέγγιζε τη συμβολή με την οδό εξ αριστερών σε σχέση με την πορεία του ΙΧΕ του ενάγοντος. Η κυκλοφορία επί της συμβολής αυτής ρυθμίζεται με πινακίδα Ρ-2 (ΣΤΟΠ) που έχει τοποθετηθεί επί της οδού και συνεπώς τα κινούμενα σε αυτήν οχήματα οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα στα κινούμενα οχήματα επί της οδού ... Από έλλειψη της προσοχής όμως, την οποία όφειλε και μπορούσε υπό τις επικρατούσες συνθήκες να επιδείξει ως μέση συνετή οδηγός, η πρώτη εναγομένη οδηγός μολονότι στην πορεία της υπήρχε ρυθμιστική πινακίδα Ρ-2 (ΣΤΟΠ), εν συνεχεία ξεκίνησε να εισέλθει στη διασταύρωση, χωρίς να ελέγξει επαρκώς την κίνηση των οχημάτων στην οδό ... τη στιγμή που πλησίαζε το ΙΧΕ του ενάγοντος, με αποτέλεσμα να επιπέσει το όχημα της πρώτης εναγομένης με σφοδρότητα στο πλάγιο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του ΙΧΕ του ενάγοντος, το οποίο μετακινήθηκε προς τα δεξιά προσκρούοντας σε κάδους απορριμμάτων και ακινητοποιήθηκε κάθετα στο οδόστρωμα, με συνέπεια να υποστεί το όχημα υλικές ζημίες και ο ενάγων σωματικές βλάβες. Αποκλειστικά υπαίτια του ατυχήματος και των επελθουσών από αυτό συνεπειών είναι η πρώτη εναγομένη, η οποία επέδειξε την ανωτέρω αμελή οδηγική συμπεριφορά και παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1, 26 παρ. 4 του ΚΟΚ, όπως συνομολογούν εξάλλου οι εναγόμενοι.

 

Προκειμένου να επισκευασθεί το ΙΧΕ αυτοκίνητο του, ο ενάγων κατέβαλε συνολικά για αγορά ανταλλακτικών και εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το ποσό των 4.849,64 ευρώ (βλ. τις προσκομιζόμενες αποδείξεις του εμπόρου ανταλλακτικών ..., και του φανοποιού ... Το όχημα ήταν μάρκας CITROEN τύπου C3 με έτος πρώτης κυκλοφορίας 2012 και κατά την ημέρα του ατυχήματος ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Η δε αξία του ανερχόταν στο ποσό των 6.500 ευρώ και λόγω της σύγκρουσης υπέστη μείωση αυτής κατά ποσοστό 10% ήτοι κατά 650 ευρώ. Ο ενάγων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «...», όπου διαπιστώθηκαν εμβοές και αισθητή πτώση της ακοής και αίσθημα πληρότητας αριστερά, καθώς επίσης και κάκωση αριστερού ημιθωρακίου, άλγος αριστερών πλευρών. Του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια 15 ημερών, παραταθείσα έκτοτε για ακόμη 15 ημέρες. Ο ισχυρισμός των εναγομένων περί συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος κατά ποσοστό 70% ως προς τον τραυματισμό του λόγω μη χρήσης ζώνης ασφαλείας κρίνεται απορριπτέος καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων δεν έκανε χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ σε κάθε περίπτωση το χτύπημα που υπέστη στο κεφάλι προήλθε από την εξ αριστερών ώθηση του οχήματος λόγω της σύγκρουσης και η χρήση ζώνης δεν θα μπορούσε να αποτρέψει ούτως ή άλλως ένα τέτοιας προέλευσης χτύπημα. Το αίτημα για επιδίκαση βελτιωμένης διατροφής είναι απορριπτέο ως κατ' ουσίαν αβάσιμο, καθώς ο ενάγων δεν υπέστη κάποιο κάταγμα προκειμένου να χρειάζεται βελτιωμένη διατροφή προς το σκοπό ταχύτερης πόρωσης του κατάγματος, ούτε αποδεικνύεται ότι η φύση των τραυμάτων του ήταν τέτοια ώστε να απαιτείται βελτιωμένη διατροφή. Για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών έχρηζε των υπηρεσιών βοηθητικού προσώπου καθώς αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί πλήρως. Δεν προσέλαβε τέτοιο πρόσωπο καθώς την ανάγκη αυτή κάλυψαν με υπερένταση των προσπαθειών τους συγγενικά του πρόσωπα, πλην όμως δικαιούται κατ' άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ εύλογη αποζημίωση αποτιμώμενη στο ποσό των 400 ευρώ. Για μίσθωση οχήματος προκειμένου να μετακινείται, προέβη στη μίσθωση οχήματος για ένα (1) μήνα, καταβάλλοντος το ποσό των 763 ευρώ, αφού ήταν απαραίτητη η χρήση οχήματος για τις μετακινήσεις του και το ΙΧΕ ιδιοκτησίας του βρισκόταν στο συνεργείο. Για διενέργεια εξετάσεων κατέβαλε το ποσό των 203,78 ευρώ (βλ. τις προσκομιζόμενες αποδείξεις). Για μίσθωση ταξί για μετακινήσεις από και προς νοσοκομείο για εξετάσεις κατέβαλε το ποσό των 81,25 ευρώ (βλ. σχετικές αποδείξεις) σε χρονικό σημείο που ακόμη δεν είχε προβεί στην εκμίσθωση του οχήματος. Επίσης απώλεσε το ποσό των 1.960 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο είχε προκαταβάλει για δέκα τέσσερις (14) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ... από 25.6.2018 για τις θερινές διακοπές του (βλ. την από 25.7.2018 βεβαίωση του γενικού διευθυντή του ξενοδοχείου). Επομένως η συνολική περιουσιακή ζημία του ενάγοντος ανέρχεται στο ποσό των (4.849,64 + 650 + 400 + 763 + 203,78 + 81,25 + 1.960 =) 8.907,67 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τις συνθήκες που έγινε το ατύχημα και τις εκ τούτου συνέπειες, λαμβανομένων υπόψη επίσης της ηλικίας του ενάγοντος (58 ετών κατά την ημέρα του ατυχήματος), του βαθμού πταίσματος της υπαίτιας οδηγού και της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των διαδίκων φυσικών προσώπων, το Δικαστήριο κρίνει, ότι αυτός υπέστη από την αδικοπραξία (προσβολή της σωματικής ακεραιότητας του και της περιουσίας του) ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας, πρέπει να του επιδικασθεί, ως χρηματική της ικανοποίηση, το εύλογο ποσό των 3.000 ευρώ για τον τραυματισμό του και των 150 ευρώ για τις ζημιές στο όχημα του. Επομένως, η περιουσιακή και μη ζημία, την οποία υπέστη ο ενάγων, ανέρχεται σε 12.057,67 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον οι εναγόμενοι στον ενάγοντα, γενομένης εν μέρει δεκτής της αγωγής ως κατ' ουσίαν βάσιμης, με τον νόμιμο τόκο (ήτοι τον τόκο επιδικίας), από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Επίσης, το αίτημα των εναγομένων για εξαίρεση από την επιδίκαση τόκου επιδικίας πρέπει να απορριφθεί, καθόσον η προβλεπόμενη εκ του άρθρου 346 ΑΚ δυνατότητα εξαίρεσης από τον τόκο επιδικίας θεσπίστηκε προς επιβράβευση των οφειλετών, που αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους προς αποζημίωση έναντι του ζημιωθέντος και προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες προς ικανοποίηση του (λ.χ. με έγγραφη αναγνώριση της οφειλής τους ή με συμβιβασμό), τέτοια, όμως, περίπτωση κρίνεται ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω (ΕφΜυτΜακ 144/2017, δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), καθώς η πρόταση συμβιβασμού που έγινε προς τον ενάγοντα ... δεν κάλυπτε ούτε το ένα τρίτο των αξιώσεων του, ενώ δεν αρκεί για την εξαίρεση από τον τόκο επιδικίας μόνο το γεγονός ότι ένα μέρος των αιτουμένων κονδυλίων (χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης) επιδικάζεται κατ' εύλογη κρίση, αφού ναι μεν η εξαίρεση ισχύει μεν ιδίως για τις κατ' εύλογη κρίση του δικαστηρίου επιδικαζόμενες χρηματικές απαιτήσεις αλλά όχι και υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση γι' αυτές. Όσον αφορά το αίτημα περί προσωρινής εκτελεστότητας, το Δικαστήριο κρίνει ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτό για ποσό 5.000 ευρώ. Η δικαστική δαπάνη του ενάγοντος βαρύνει τους εναγόμενους, λόγω της ήττας τους και κατά την έκταση και το μέτρο αυτής (άρθρα 176 ΚΠολΔ, 84 παρ. 1 του Ν. 4194/2013).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγομένους να καταβάλουν εις ολόκληρον στον ενάγοντα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (12.057,67 ) με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρι ολοχερούς εξόφλησης

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την ανωτέρω καταψηφιστική διάταξη εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για ποσό πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγομένων μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, το οποίο προσδιορίζει στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, παρουσία του γραμματέως και απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις Μαρτίου 2020.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ