ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 154/2022

 

Δήλωση αυτοεξαίρεσης δικαστή προς αποφυγή υπόνοιας μεροληψίας -.

 

Συντρέχει λόγος εξαίρεσης δικαστή από πολιτική δίκη, επειδή είχε εκφέρει γνώμη ως μέλος σύνθεσης ποινικού δικαστηρίου επί του αυτού βιοτικού συμβάντος που αποτελεί το αντικείμενο της πολιτικής δίκης. Δεκτή η δήλωση αυτοεξαίρεσης.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Διονύση Θ. Μπαράτη, Δικηγόρου - Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Αστικού Δικαίου)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 154/2022

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ταρσίτσα Μπέκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών - Εισηγήτρια, Αθανάσιο Πανταζόπουλο, Πρωτοδίκη και Χριστίνα Ντάφου, Πρωτοδίκη, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

Συνεδρίασε σε Συμβούλιο στη βιβλιοθήκη του Πρωτοδικείου Αθηνών τη 22η Ιουλίου 2022, για να δικάσει τη δήλωση αυτοεξαίρεσης:

 

Της δηλούσας ., Πρωτοδίκη Αθηνών.

 

Η δηλούσα με την από 21.07.2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2022 αίτηση αυτοεξαίρεσης της, που υποβλήθηκε στην Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητεί να γίνει δεκτή η δήλωση αυτοεξαίρεσης για τον αναφερόμενο σ' αυτή λόγο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την από 21.07.2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2022 δήλωση αυτοεξαίρεσης της, η οποία υπεβλήθη ενώπιον της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την υπηρετούσα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρωτοδίκη ..., ζητείται να γίνει δεκτή η δήλωση αυτοεξαίρεσης προς αποφυγή υπόνοιας μεροληψίας σε βάρος της από την έκδοση απόφασης επί της από 12.2.2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2018 αγωγής του ... κατά των 1) ... και 6) ..., η οποία εκδικάστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 24.02.2022 κατά την τακτική διαδικασία και με αριθμό πινακίου ΗΑ., για το λόγο ότι είχε εκφέρει γνώμη ως μέλος της σύνθεσης του Δ' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 7.6.2022 επί του αυτού βιοτικού συμβάντος, που αποτελεί το αντικείμενο της ανωτέρω πολιτικής δίκης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η δήλωση αυτή παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 54 του Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, το οποίο συνεδριάζει σε Συμβούλιο, στηριζόμενη στο άρθρο 52 παρ. 1 περ. στ', και 55 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. πρέπει, δε, να ερευνηθεί η βασιμότητα του σχετικού λόγου.

 

Από το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, τα ανωτέρω δικόγραφα και τα από 24ης.2.2022 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πιθανολογείται ότι συντρέχει λόγος εξαίρεσης της δηλούσας από την έκδοση απόφασης επί της προαναφερόμενης υπόθεσης για λόγους αποφυγής υπόνοιας μεροληψίας, για όλους τους ουσιαστικά βάσιμους και αναλυτικά αναφερόμενους στην αίτηση λόγους και συνεπώς πρέπει η σχετική δήλωση αυτοεξαίρεσης να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 21.7.2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2022 δήλωση αυτοεξαίρεσης της Πρωτοδίκη ..., για την εξαίρεση της από την έκδοση απόφασης επί της από 12.2.2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2018 αγωγής του ... κατά των 1) ... και 6) .., η οποία εκδικάστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 24.2.2022 κατά την τακτική διαδικασία.

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 22.07.2022.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                   (για τη δημοσίευση)

 

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 22.07.2022.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                      (για τη δημοσίευση)