ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 3194/2023

 

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά επιταγής προς πληρωμή και κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων κατ’ αρ. 938 ΚΠολΔ -.

 

Από τα συγκοινοποιηθέντα με την επιταγή προς πληρωμή έγγραφα και δη από τα συνημμένα σε αμφότερες τις συμβάσεις πωλήσεις, αποσπάσματα εξαχθέντα εκ του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, δεν ταυτοποιούνται, κατά παράβαση του αρ. 925 ΚΠολΔ, τα στοιχεία της εκχωρούμενης απαίτησης, εφόσον σε αυτά αναγράφεται μόνο το όνομα της πιστούχου πρωτοφειλέτριας εταιρείας, ενώ δεν αναγράφεται, ούτε το ποσό της οφειλής, ούτε το μεταβιβασθέν ποσό, με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύεται ότι μεταξύ των εκχωρηθεισών απαιτήσεων, συμπεριλαμβάνεται και η επίδικη. Δέχεται την αίτηση, αναστέλλει την εκτέλεση της επιταγής και του κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πειραιώς Γεωργίου Καλτσά)

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3194/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δήμητρα Μόρφη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Μαρτίου 2023, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Των αιτουσών: 1) … και τ … χήρας …, με ΑΦΜ … και 2) … του … και της … με ΑΦΜ …, κατοίκων Αχαρνών Αττικής, οδός … αρ. …, οι οποίες παραστάθηκαν στο Δικαστήριο η πρώτη δια και η δεύτερη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Καλτσά.

 

Της καθ' ης η αίτηση : Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΜ  ΚΑΙ  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»  (πρώην … ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ) και το διακριτικό τίτλο «…Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της … αρ. …, Τ.Κ. …, με Α.Φ.Μ. …, με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. … νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση υπ' αρ. 241/10/31.07.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρίας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (δυνάμει του Ν. 4354/2015 και της πράξης 118/19.05.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 153/8.1.2019 Πράξη) μη δικαιούχου - υπόχρεου διαδίκου, εντολοδόχου, ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου   της  αλλοδαπής  εταιρίας  με  την  επωνυμία «…DESIGNATED ACTIVITY CΟΜΡΑΝΥ», με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, οδός Molesworth Street, Dublin, 2, νομίμως καταχωρισθείσας με αριθμό … στο μητρώο εταιριών της Ιρλανδίας, ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 16 Νοεμβρίου 2018 Σύμβασης Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τις από 12.06.2020, 01.12.2020, 21.05.2021 συμπληρωματικές συμφωνίες και ισχύει, και του υπ' αρ. ./16.07.2021 Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ., της τελευταίας (…) ως ειδικής διαδόχου απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «…», με έδρα το Λουξεμβούργο, 1 Rue Schiller, 1925, νομίμως καταχωρισθείσας με αριθμό στο μητρώο εταιριών της Λουξεμβούργου, ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 16 Οκτωβρίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων που υπεγράφη μεταξύ της «…» και της «…» σε συνέχεια της οποίας υπεγράφη η από 29 Οκτωβρίου 2019 Συνοπτική Σύμβαση Πώλησης και Εκχώρησης, όπως αυτή καταχωρίσθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ./29.10.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (άρθρο 3 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000), και της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου απαιτήσεων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «…» (και ήδη μετονομασθείσας σε «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός …, με αριθμό ΑΦΜ …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 13 Μαρτίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρίσθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ./23.03.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (άρθρο 3 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000), την οποία εκπροσώπησε στο Δικαστήριο η πληρεξούσια δικηγόρος της.

 

Οι αιτούσες ζητούν να γίνει η από 16-12-2022 αίτηση που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου (αριθ. κατάθεσης ./2022) και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί, καθώς και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από το συνδυασμό των άρθρων 919 και 925 ΚΠολΔ σε περίπτωση διαδοχής στη διαδικασία εκκρεμούς αναγκαστικής εκτέλεσης καθιερώνεται υποχρέωση κοινοποίησης στον οφειλέτη ή στον καθ' ου επιταγής και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη διαδοχή (ειδική ή καθολική) του επισπεύδοντος. Η επιταγή αυτή δεν συνιστά την πρώτη πράξη της προδικασίας νέας αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά περιέχει την επίσημη γνωστοποίηση ότι ενεργοποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 919 ΚΠολΔ, για την επέκταση των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας σε πρόσωπα που δεν αναφέρονται στον εκτελεστό τίτλο ως δικαιούχοι ή υπόχρεοι, προκειμένου είτε να γίνει εκούσια εκπλήρωση της παροχής είτε να αμφισβητηθεί, με ανακοπή, η υποχρέωση του καθ' ου (Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 925 αριθ. 1). Παρά δε το γεγονός ότι η επίδοση της ως άνω (νέας) επιταγής δεν αποτελεί πράξη έναρξης νέας αναγκαστικής εκτέλεσης, εντούτοις, ως πράξη της ήδη αρξαμένης εκτέλεσης, που είναι αναγκαία για την έγκυρη συνέχιση της κύριας διαδικασίας της, προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (Νικολόπουλο, ό.π., αριθ. 4). Αδιάφορη δε παραμένει η άλλοθεν γνώση της διαδοχής από τον καθ' ου, ενώ η παράβαση του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου ότι η φράση του νόμου «δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση» είναι ισοδύναμη με την απειλή ακυρότητας (ΑΠ 345/2006 ΕλλΔ/νη 2006/807, Μπρίνια/Αναγκαστική Εκτέλεσις άρθρο 925 παρ. 124, σελ. 319). Αποσκοπεί δε στην αποφυγή αιφνιδιασμού του καθ' ού η εκτέλεση οφειλέτη ως προς τη διαδοχή στο πρόσωπο του επισπεύδοντος δανειστή. Εξάλλου, η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων δεν θεραπεύεται με τη μεταγενέστερη προσκόμιση αυτών στη δίκη της ανακοπής (ΑΠ 914/2018 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 782/1994 ΕλλΔ/νη 1995/838, ΠΠΘεσ 3236/2019, ΠΠΘεσ 38/2018 ΝΟΜΟΣ, ΜΠΒερ 92/2021 Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ΚΠολΔ II (2000) άρθρο 626 αρ. 3). Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούσες, επικαλούμενες επικείμενο κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης των οικονομικών τους συμφερόντων, ζητεί να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση της από 7-9-2022 δεύτερης επιταγής προς πληρωμή της καθ' ης, κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της υπ' αριθ. ./2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας από την ... ΑΕ, ως και η αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος τους δυνάμει του από 2-12-2022 κατασχετηρίους εις χείρας τρίτων τραπεζών, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους και να καταδικασθεί η καθ' ης στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 176, 933, 938 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά το ν. 4842/2021 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν κι επικαλούνται οι διάδικοι, όσα ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους προφορικά και στα γραπτά σημειώματα, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : Δυνάμει της υπ' αριθ. ./2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υποχρεώθηκαν μεταξύ άλλων οι αιτούσες να καταβάλουν στην Α.Ε. ποσά 5.152,45 και 15.457,34 ευρώ, αντίστοιχα, υπό την ιδιότητα τους ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων κατά ποσοστό 1/4 και 3/4 του ..., συζύγου της πρώτης και πατέρα της δεύτερης, ο οποίος απεβίωσε το 2013 και είχε εγγυηθεί ως αυτοφειλέτης υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας  σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό. Αντίγραφο εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής επεδόθη στις αιτούσες στις 23-3-2016, χωρίς να ασκήσουν ανακοπή. Εν συνεχεία, η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων με την επωνυμία «... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο « ... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 241/10/31-7-2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις - Μη Δικαιούχου Διαδίκου, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015 και την Πράξη 118/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «... DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (με διακριτικό τίτλο «...»), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός 32 Molesworth Street, Dublin, 2 Ιρλανδία, συστημένη κατά τους νόμους της Ιρλανδίας και αριθμό καταχώρησης ..., ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 16 Νοεμβρίου 2018 Σύμβασης Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την από 21 Μαΐου 2021 τροποποιητική συμφωνία και του υπ' αρ. ./16.07.2021 Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ., της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της εταιρίας με την επωνυμία «...» (με διακριτικό τίτλο «...»), με έδρα το Λουξεμβούργο, 1 rue Schiller, L-2519, νομίμως καταχωρημένης με αριθμό στο μητρώο Εταιριών και Εμπορίου του Λουξεμβούργου, ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 16 Οκτωβρίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων από καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια, που υπεγράφη μεταξύ της «...» και της όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ./29.10.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (άρθρο 3 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000) και της τελευταίας (...), ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «... ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο - , η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός ...), με αριθμό ΓΕΜΗ … και ΑΦΜ … Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 13 Μαρτίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων σε συνδυασμό με την από 23/03/2018 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον Τόμο . με α.α. . με αριθμό πρωτοκόλλου . και με ημερομηνία καταχώρησης 23-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (άρθρο 3 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000), τους επέδωσε (ως εντολοδόχος και ειδικό πληρεξούσιος της «... DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»), την από 7-9-2022 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, επιτάσσοντας τες να καταβάλλουν για κεφάλαιο €20.043,78 πλέον νομίμων τόκων και εξόδων από 23.10.2014, για δικαστική δαπάνη €400, εντόκως οπό την πρώτη επίδοση της διαταγή πληρωμής, ήτοι από την 24.03.2016, για απόγραφο και αντίγραφο ποσό € 6,00, για σύνταξη επιταγής €100, για κοινοποίηση της επιταγής €60,00 και συνολικά €20.609,78. Κατά της άνω διαταγής πληρωμής δεν ασκήθηκε ανακοπή από τους καθ' ων. Ακολούθως, στις 15.09.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ..., η με αριθμό ./15.09.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σε «... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με δ.τ. Α-Ε.Δ.Α.Δ.Π., με αρ. ΓΕΜΗ .... και ΑΦΜ ... σύμφωνα με την από 13.09.2022 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η τελευταία συνέχισε τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των αιτουσών, με την επίδοση στις 13-12-2022 του από 2-12-2022 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων τραπεζών, ήτοι «... Α.Ε.»,  «... Α.Ε.», «... Α.Ε.», «... ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «... Α.Ε.» και «... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Οι δε αιτούσες άσκησαν εμπρόθεσμα την ενσωματωμένη στην αίτηση ανακοπής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατ' άρθρο 933 ΚΠολΔ (αριθ. κατάθεσης ./2022), που επεδόθη εμπρόθεσμα στην καθ' ης στις 20-12-2022 (άρθρα 933, 934, 938, 982 επ. 985 ΚΠολΔ), με την οποία ζητεί να ακυρωθούν οι ως άνω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, προβάλλοντας ως λόγο ανακοπής (δεύτερος λόγος), μεταξύ άλλων, ότι από τα συγκοινοποιηθέντα με την από 7-9-2022 επιταγή προς πληρωμή έγγραφα, δεν αποδεικνύεται η απαίτηση και η νομιμοποίηση της καθ' ης η αίτηση επισπεύδουσας εταιρείας κι ως εκ τούτου είναι άκυρη τόσο η επιταγή όσο και η επ' αυτής ερειδόμενη αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Ο λόγος ανακοπής είναι ορισμένος και νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 325 περ. 2, 919 περ. 2, 925 παρ. 1 και 933, 934, 938, 982 επ. 985 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1, παρ. 2 παρ. 6, παρ. 8, παρ. 9 και παρ. 10 του Ν. 3156/2003, 1 παρ. 1 στ. α περ. αα, 2 παρ. 4 και 3 ν. 4354/2015 και 3 ν. 2844/2000 και πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ' ουσίαν.

 

Ειδικότερα, από  τα συγκοινοποιηθέντα, κατ' άρθρο 925 παρ. 1 ΚΠολΔ έγγραφα, στα συγκοινοποιηθέντα με την από 7-9-2022 επιταγή προς πληρωμή έγγραφα α) συνημμένο 6, απόσπασμα του παραρτήματος της από 16 Οκτωβρίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ./29.10.2018, [α/α .] και β) συνημμένο 7 απόσπασμα του Παραρτήματος της από 13 Μαρτίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως καταχωρήθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ./23-3-2018, [α/α .], αναγράφεται μόνο το όνομα της πιστούχου πρωτοφειλέτριας εταιρείας, χωρίς καμία απολύτως καταχώρηση της εκχωρούμενης απαίτησης, δεν αναγράφεται καθόλου το ποσό της οφειλής, το μεταβιβασθέν ποσό, ώστε να προκύπτει on πράγματι αφορά την ένδικη απαίτηση. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων της ένδικης απαίτησης, ούτε ότι συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των εκχωρηθεισών απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν από την τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία . προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού, τη διαχείριση των οποίων η τελευταία ανέθεσε στην καθ' ης και συνακόλουθα η νομιμοποίηση της καθ' ης η αίτηση διαχειρίστριας εταιρείας για επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, πιθανολογείται ότι θα ακυρωθεί η επιταγή προς εκτέλεση και για τον ίδιο λόγο, ως ερειδόμενη επί άκυρης επιταγής προς εκτέλεση· πάσχει και η επιβληθείσα εν συνεχεία αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Κατά τα ανωτέρω, ενόψει του ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής και η επέλευση ανεπανόρθωτης βλάβης των συμφερόντων των αιτουσών από τη σε βάρος τους αναγκαστική εκτέλεση, με την είσπραξη των ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη κατ' ουσία, να ανασταλεί η σε βάρος τους αναγκαστική εκτέλεση, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα των αιτουσών σε βάρος της καθ' ης, λόγω της ήττας της, κατά παραδοχή σχετικού αιτήματος (άρθρα 176, 180, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, 84 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση από 7-9-2022 επιταγής προς πληρωμή της καθ' ης, κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της υπ' αριθ. ./2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως και την αναγκαστική κατάσχεση που επεβλήθη σε βάρος των αιτουσών δυνάμει του από 2-12-2022 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων τραπεζών «... Α.Ε.», «... Α.Ε.», «... Α.Ε.», «... ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «... Α.Ε.» και «... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 16-12-2022 (αριθ. κατάθεσης ./2022) ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Επιβάλει σε βάρος της καθ' ης τα δικαστικά έξοδα των αιτουσών, ποσού τριακοσίων (300).

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 26-5-23.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                                        (για τη δημοσίευση)