ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΘεσ 624/2021

 

Αοριστία αγωγής - Απαράδεκτο αγωγής για την καταβολή διδάκτρων ιδιωτικού σχολείου λόγω αοριστίας -.

 

Δεν αναφέρονται στοιχεία ώστε να εξειδικευθεί το περιεχόμενο συμβάσεων για τη φοίτηση παιδιού στο εν λόγω ιδιωτικό σχολείο οι οποίες καταρτίστηκαν προφορικώς. Μεταξύ άλλων δεν ορίζεται ο χρόνος σύναψης κάθε συμφωνίας, ούτε γενικότερα το ακριβές περιεχόμενο και οι όροι της συμφωνίας ούτε ποιες υπηρεσίες θα παρείχε στον μαθητή και έναντι ποιου τιμήματος. Εξαιτίας της γενικής αόριστης και ασαφούς αναφοράς σε δύο προφορικές συμφωνίες το δικαστήριο δεν δύναται να διαγνώσει με ασφάλεια την επίδικη διαφορά.

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(4335/2015)

 

 

Αριθμός 624/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Μαρία Τζιάρα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα Σοφία Χρυσανθοπούλου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 7 Απριλίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΕΝΑΓΩΝ: Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ .», με Α.Φ.Μ.: ., που εδρεύει στην . Θεσσαλονίκης, εντός των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου . και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον πρόεδρο του Κολεγίου . κ. ., το οποίο στη δίκη εκπροσωπήθηκε δια των προτάσεων της πληρεξουσίας δικηγόρου της, Σμαραγδής Δούδου του Χρήστου (Α.Μ.: 3545 Δ.Σ.Θ.), κατοίκου Θεσσαλονίκης (Κομνηνών 15), η οποία για την παράστασή της και την κατάθεση των προτάσεών της, προσκόμισε το με κωδικό: . e-Παράβολο και το με No: A . / 26-05-2020 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ: 1. ., ελεύθερος επαγγελματίας, με Α.Φ.Μ.: . και 2. ., δημόσιος υπάλληλος, αμφότεροι κάτοικοι Πανοράματος Θεσσαλονίκης (N .), οδός ., οι οποίοι στη δίκη εκπροσωπήθηκαν δια των προτάσεων της πληρεξουσίας δικηγόρου τους, Σωτηρίας Νικούλη του Κωνσταντίνου (Α.Μ.: 8838 Δ.Σ.Θ.), κατοίκου Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Ηρακλείου 14), η οποία για την παράστασή της και την κατάθεση των προτάσεών της, προσκόμισε το με No: A . / 08-07-2020 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η με ./2019 αγωγή του, που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, για τους αναφερόμενους στο δικόγραφο αυτής, λόγους. Η αγωγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 23784 ΚΠολΔ, κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, οπότε και συζητήθηκε αφού εκφωνήθηκε από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της σύμφωνα με το νόμο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216, 217 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικόγραφο της αγωγής, πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων, α. σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγόμενου, β. ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και γ. ορισμένο αίτημα, με τρόπο ώστε να παρέχεται στον εναγόμενο η ευχέρεια της άμυνας, στο δε δικαστήριο η δυνατότητα ελέγχου του βάσιμου κατά νόμο της αγωγής. Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιγράφει καθαρά όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι νομικώς ικανά και αναγκαία για τη θεμελίωση του δικαιώματος, η προστασία του οποίου ζητείται και τα οποία πρέπει να αναφέρονται με τέτοια σαφήνεια, ώστε να εξατομικεύουν την επίδικη έννομη σχέση και να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της αξιώσεως, η οποία απορρέει από αυτά. Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να είναι αυτάρκες, δηλαδή να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, τα οποία θεμελιώνουν κατά νόμο το αξιούμενο δικαίωμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να συμπληρωθούν αυτά από το περιεχόμενο άλλου εγγράφου, αφού η τυχόν αόριστη αγωγή δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με την παραπομπή της σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε και από την εκτίμηση των αποδείξεων (βλ. σχετ. ΑΠ 305/2001 ΕλλΔνη 42.1318, ΑΠ 1363/1997 ό.π., ΑΠ 1296/1983 NOB 32. 1028, ΑΠ 412/1982 ΝοΒ 30. 1478, ΕφΑΘ 9107/1995 ΕλλΔνη 38. 916). Η έλλειψη ή η ανεπαρκής ή η ασαφής αναφορά κάποιου από τα γεγονότα αυτά, συνιστά έλλειψη προδικασίας και καθιστά την αγωγή αόριστη και για το λόγο αυτό απαράδεκτη. Η αοριστία δε αυτή ερευνάται και αυτεπαγγέλτως. (ΑΠ 4/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1138/2014 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 577/2013 ΤΝΠ Νομος).

 

Με την υπό κρίση αγωγή, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου αυτής, εκτίθεται ότι: Οι εναγόμενοι, γονείς και ασκούντες από κοινού τη γονική μέριμνα του υιού τους ., κατήρτισαν με τον ενάγοντα, σωματείο με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, συμφωνία εγγραφής του τέκνου τους στην ε' και στην στ' τάξη, τον Ιούνιο του 2013 για το σχολικό έτος 2013-2014 και τον Ιούνιο του 2014 για το σχολικό έτος 2014 2015, αντίστοιχα. Το παιδί παρακολούθησε κανονικά τα μαθήματα του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και αποφοίτησε από τις ανωτέρω τάξεις. Για την ε' τάξη το συμφωνηθέν ποσό ήταν ύψους 4.525€, για δε την στ' 4.572,50€, εξοφλητέα ως την 15η-1-2014 και 15η-1-2015 αντίστοιχα, με τους εναγόμενους εις ολόκληρον ευθυνόμενους, λόγω της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας του τέκνου τους. Έναντι αυτών των οφειλών, οι εναγόμενοι κατέβαλαν μόνον 76,30€ στις 26-9-2014 για κάλυψη μέρους της οφειλής της ε' τάξης του δημοτικού. Ουδέν έχουν καταβάλει έκτοτε. Βάσει αυτών, ο ενάγων ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 9.021,20€, νομιμότοκα από την 16η-1-2014 και 16η-1-2015 αντίστοιχα για τα επιμέρους ποσά 4.448,70€ και 4.572,50€, άλλως από την επομένη της επίδοσης της κρινόμενης αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 8, 9, 10, 11 παρ. 4, 14 παρ.1 α και 22 και 33 ΚΠολΔ), προς συζήτηση κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία (άρθρα 215 επ., 226 επ., 233, 237 ΚΠολΔ). Ωστόσο η αγωγή δεν κρίνεται επαρκώς ορισμένη, περιέχουσα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία, (κατ' άρθρα 216 παρ.1 και 118 περ. 4 ΚΠολΔ), καθότι δεν περιέχονται σ' αυτήν, κατά τρόπο λεπτομερή, και ορισμένο, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη θεμελίωσή της και την παροχή δυνατότητας στους εναγόμενους να αμυνθούν. Συγκεκριμένα, συνάγεται μεν η προφορική κατάρτιση των δύο συμβάσεων για τη φοίτηση του τέκνου στο σχολείο τις δυο αναφερόμενες σχολικές χρονιές, όμως, ενόψει της ασάφειας που εκ των πραγμάτων ενυπάρχει στις προφορικές συμφωνίες, δεν αναφέρονται στοιχεία, ώστε να εξειδικευτεί κατά το δυνατό επαρκέστερα καθεμιά προφορικά συναφθείσα συμφωνία και να μην καταλείπονται αμφιβολίες για το περιεχόμενό τους. Δεν ορίζεται ο χρόνος σύναψης κάθε συμφωνίας, παρά αναφέρεται γενικά ο Ιούνιος πριν από την έναρξη έκαστου σχολικού έτους. Δεν αναφέρεται πώς και που έγινε η συμφωνία, αν βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου οι γονείς αμφότεροι ή κάποιος εξ αυτών. Δεν αναφέρεται το ακριβές περιεχόμενο και οι όροι της συμφωνίας, δηλαδή τι ακριβώς θα προσέφερε το σχολείο στον μαθητή, ποιες υπηρεσίες θα του παρείχε, με σαφήνεια και έναντι ποιου ειδικού τυχόν τιμήματος. Δεν αναφέρεται αν έλαβε χώρα εγγραφή του μαθητή για τις επίμαχες σχολικές χρονιές, αλλά αναφέρεται μόνο ότι συμφωνήθηκε η εγγραφή αυτού. Εξαιτίας, αυτής της γενικής αόριστης και ασαφούς αναφοράς σε δυο προφορικές συμφωνίες, το Δικαστήριο δε δύναται να διαγνώσει με ασφάλεια την επίδικη διαφορά σύμφωνα με το νόμο. Επομένως, σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω της αοριστίας της, ως ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους, κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

 

 ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στη Θεσσαλονίκη, στις 22 11-2021, απόντων των διαδίκων.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ