ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΙλίου 14/2019

 

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημίες - Σύμπτυξη οδών -.

 

Αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου. Επιδίκαση και ΦΠΑ 24% για υλικές ζημιές, μολονότι δεν είχαν γίνει οι εργασίες επισκευής. Μείωση εμπορικής αξίας κατά 15% σε αυτοκίνητο εικοσαετίας. Επιδίκαση ηθικής βλάβης 1.000,00 ευρώ, χωρίς να έχει υποστεί ο ενάγων οιαδήποτε σωματική βλάβη, παρά μόνο ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, δεδομένου ότι είναι και ΑμεΑ. Εξαίρεση από το τόκο επιδικίας όσον αφορά στο κονδύλι της ηθικής βλάβης. Προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση, στο σύνολό της. Επιδίκαση δικαστικών εξόδων 400,00 ευρώ.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών, Σωκράτη Τσαχιρίδη, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου, Υποτρόφου Νομικής Βιβλιοθήκης)

 

 

 

Αριθμός 14/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη, Ελευθερία Μπουτοπούλου, και τη Γραμματέα,

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στο Ίλιον, στις 25-02-2019, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ... του κατοίκου Αττικής, επί της οδού ... αρ. ..., με Α.Φ.Μ. …  που παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σωκράτη Τσαχιρίδη που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (ΔΣΑ, υπ' αρ. Π./2019 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών και Ενσήμων του ΔΣΑ).

 

TON ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) ..., του ..., κατοίκου Αττικής, επί της οδού ... αρ. ..., 2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ... που εδρεύει στο ... Αττικής, επί της οδού ... αρ. ..., με Α.Φ.Μ. ..., νομίμως εκπροσωπούμενης και 3) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στη Αττικής, επί της ..., αρ. ... νομίμως εκπροσωπούμενης που παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ευστρατίου Χατζηκωνσταντίνου (ΔΣΑ, υπ' αρ. Π./2019 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών και Ενσήμων του ΔΣΑ) που κατέθεσε έγγραφες Προτάσεις.

 

Ο ενάγων άσκησε την από C -2019 αγωγή του, διαδικασίας περιουσιακών διαφορών (διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο), που κατατέθηκε με ΓΑΚ .../.1-2019 και ΕΑΚ : ...-2019, προσδιορίστηκε για συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο στο Πινάκιο Αυτοκίνητα, με αρ. πινακίου και ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτήν.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO ΝOMO

 

 

Η ζημία στην περιουσία του ιδιοκτήτη προκαλείται με μόνη την προσβολή του αυτοκινήτου. Δεν απαιτείται αποκατάσταση των ζημιών, προκειμένου να θεωρηθεί ότι επήλθε μείωση της περιουσίας του ιδιοκτήτη του, αλλά αρκεί η επέλευση και μόνον της βλάβης του αυτοκινήτου (Εφ.ΑΘ. 3290/1979 ΝοΒ 27.607. Επίσης, Κρητικός Αθ. Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα, Αθήνα 1992, ο. 269). Σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου, η θετική ζημία του ιδιοκτήτη, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν απαιτεί την προηγούμενη αποκατάσταση της βλάβης, περιλαμβάνει την αξία των ανταλλακτικών, το κόστος της εργασίας και τον αναλογούντα ΦΠΑ (ΕφΑΘ 4580/2006, ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 9831/1984, ΕΕΝ 1985.184).

 

Με την υπό κρίση αγωγή του ο ενάγων εκθέτει ότι από υπαιτιότητα (αμέλεια) του πρώτου των εναγομένων, ο οποίος οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ... αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της δεύτερης των εναγομένων, το οποίο ήταν ασφαλισμένο κατά το χρόνο του ατυχήματος για τις προς τους τρίτους προκαλούμενες ζημίες από την λειτουργία του στην τρίτη των εναγομένων, έγινε αυτοκινητικό ατύχημα στον τόπο, το χρόνο και με τις συνθήκες που περιγράφει στην αγωγή του, με συνέπεια α) την πρόκληση υλικών ζημιών στο με αρ. κυκλοφορίας … αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, το οποίο οδηγούσε ο ίδιος κατά το χρόνο του ατυχήματος, για την αποκατάσταση των οποίων θα αναγκαστεί να δαπανήσει το συνολικό ποσό των 1.316,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και πιο συγκεκριμένα το συνολικό ποσό των 180 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% για αγορά ανταλλακτικών, όπως αυτά περιγράφονται, κατ' είδος, ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία στην ένδικη αγωγή και το ποσό των 882 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% για εργασίες επισκευής όπως αυτές περιγράφονται κατ' είδος εργασίας και αξία εργασίας στην ένδικη αγωγή, β) την μείωση της αξίας του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, το οποίο περιγράφει, αξίας κατά το χρόνο του ατυχήματος 5.000 ευρώ, σε ποσοστό 15%, ήτοι κατά το ποσό των 750 ευρώ, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ένδικη αγωγή του και γ) την πρόκληση σε αυτόν ηθικής βλάβης συνιστάμενης στο ψυχολογικό σοκ που του προκλήθηκε εκ της ένδικης σύγκρουσης, στην θλίψη του στη θέα των σοβαρών ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο του, στην αδυναμία της χρήσης αυτού εκ του ένδικου ατυχήματος λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι το εν λόγω όχημα είναι ειδικά διαμορφωμένο για ΑμΕΑ και απαραίτητο για τις μετακινήσεις του ενάγοντος, ο οποίος έχει ποσοστό αναπηρίας 70%, και στην ψυχολογική και σωματική ταλαιπωρία του ενάγοντος, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ένδικη αγωγή.

 

Κατ' ακολουθία του ιστορικού αυτού ο ενάγων ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι και ειδικότερα ο πρώτος των εναγομένων ως οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος, η δεύτερη των εναγομένων ως ιδιοκτήτρια αυτού και η τρίτη των εναγομένων ως συνυπόχρεη εις ολόκληρον με τον πρώτο και την δεύτερη των εναγομένων καθόσον το ζημιογόνο όχημα ήταν ασφαλισμένο για την πρόκληση ζημιών σε τρίτους από την λειτουργία του σε αυτή, να του καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος α) το συνολικό ποσό των 1.316,88 ευρώ ως αποζημίωση λόγω των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στο ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του εκ του ένοικου ατυχήματος, β) το ποσό των 750 ευρώ ως αποζημίωση για την μείωση της αξίας του ΙΧΕ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του από το ένδικο ατύχημα και γ) το ποσό των 4.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από το ένδικο ατύχημα από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα ανωτέρω, ήτοι το συνολικό ποσό των 6.066,88 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος.

 

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου που είναι καθ' ύλην (αρθρ. 14 παρ. 1 ΚΠολΔ) και κατά τόπον (αρθρ. 35, 25 παρ. 2, 37 και 41 ΚΠολΔ) αρμόδιο να τη δικάσει, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών του ΚΠολΔ (διαφορών για ζημία από αυτοκίνητο), περιέχει κατά τρόπο σαφή και πλήρη όλα τα απαιτούμενα κατά νόμο πραγματικά περιστατικά που την καθιστούν ορισμένη, απορριπτόμενης της προβαλλόμενης από τους εναγόμενους με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση Πρακτικά και με τις έγγραφες προτάσεις τους ενστάσεως αοριστίας και περαιτέρω είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 299, 330 εδ. β', 345, 346, 481 επ. 926, 932 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του Ν. ΓπΝ/1911, 10 παρ. 1 του Π.Δ. 237/1986, με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 489/1976, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 7 Ν. 3557/2007, 907, 908, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, νόμιμο είναι δε και το επιμέρους αίτημα περί καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α. κατά τα ανωτέρω, καθόσον σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, σε περίπτωση  βλάβης του  αυτοκινήτου, η θετική ζημία του ιδιοκτήτη, η οποία δεν απαιτεί την προηγούμενη αποκατάσταση της βλάβης, περιλαμβάνει την αξία των ανταλλακτικών, το κόστος της εργασίας και τον αναλογούντα ΦΠΑ (ΕφΑΘ 4580/2006, ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 9831/1984, ΕΕΝ 1985.184). Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία αφού για το αντικείμενο της καταβλήθηκε το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (ιδέτε το προσκομιζόμενο e ...-παράβολο με κωδικό παραβόλου και την προσκομιζόμενη απόδειξη πληρωμής του ανωτέρω e-παραβόλου).

 

Οι εναγόμενοι, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά και με τις έγγραφες προτάσεις τους αρνούνται την αγωγή ως προς τα αιτούμενα κονδύλια αυτής, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στις έγγραφες Προτάσεις τους και περαιτέρω ζητούν σε περίπτωση κατά την οποία η ένδικη αγωγή ήθελε γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη το όποιο χρηματικό ποσό υποχρεωθούν να καταβάλουν να επιδικαστεί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας και όχι επιδικίας καθόσον εν προκειμένω υφίσταται εύλογη αμφιβολία για την έκβαση της δίκης.

 

Από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι, από όλες τις προσκομιζόμενες μετ' επικλήσεως φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε, από την ανωμοτί κατάθεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του ενάγοντος που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, από όσα οι διάδικοι ρητώς ή εμμέσως συνομολογούν, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη και από την διαδικασία γενικότερα αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά (σημειωτέον ότι η προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από τον ενάγοντα ένορκη βεβαίωση υπ' αρ. ... -2019 του μάρτυρα του ενάγοντος ... του ... η οποία ελήφθη ενώπιον της Ειρηνοδίκου Ιλίου Ελευθερίας Μπουτοπούλου δεν θα ληφθεί υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθόσον προσκομίστηκε μετά την συζήτηση της υπόθεσης και δεν προσκομίστηκε για την αντίκρουση ισχυρισμών που προβλήθηκαν οψίμως -βλ. άρθρο 591 παρ. 1 εδ. στ' ΚΠολΔ):

 

Την 29-10-2018 και περί ώρα 13.50 ο ενάγων, ο οποίος οδηγούσε το με αρ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, εκινείτο με κανονική και επιτρεπόμενη ταχύτητα επί της δεξιάς λωρίδας της οδού Μπίμπιζας με κατεύθυνση από την οδό Μέσης Ανατολής στο Ίλιον Αττικής προς την Λεωφόρο Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους Αττικής προσεγγίζοντας την διασταύρωση της οδού Μπίμπιζας με την οδό Φυλής - Χασίας. Η οδός Μπίμπιζας έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Φυλής - Χασίας είναι μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μετά την διασταύρωση αυτής με την οδό Φυλής - Χασίας τρέπεται σε οδό διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα μετά την διασταύρωση της οδού Μπίμπιζας με την οδό Φυλής - Χασίας επέρχεται σύμπτυξη της οδού Μπίμπιζας υπέρ της δεξιάς λωρίδας αυτής. Την ίδια χρονική στιγμή ο πρώτος των εναγομένων, ο οποίος οδηγούσε το με αρ. κυκλοφορίας αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της δεύτερης των εναγομένων, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την πρόκληση ζημιών σε τρίτους από λειτουργία του στην τρίτη των εναγομένων ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία εκινείτο στην αριστερή λωρίδα της οδού Μπίμπιζας με κατεύθυνση από την οδό Μέσης Ανατολής στο Ίλιον Αττικής προς την Λεωφόρο Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, ήτοι με ίδια κατεύθυνση με αυτή του ενάγοντος, προσεγγίζοντας την διασταύρωση της οδού Μπίμπιζας με την οδό Φυλής - Χασίας. Όταν ο πρώτος των εναγομένων, κινούμενος ως άνω έφτασε στο σημείο όπου η οδός Μπίμπιζας τρέπεται από οδό μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε οδό διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ήτοι όταν έφτασε στο σημείο μετά την διασταύρωση της οδού Μπίμπιζας με την οδό Φυλής - Χασίας όπου οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της οδού Μπίμπιζας με κατεύθυνση από την οδό Φυλής - Χασίας προς την Λεωφόρο Δημοκρατίας συμπτύσσονται σε μία λωρίδα και ειδικότερα στην δεξιά λωρίδα αυτής, από έλλειψη της προσοχής που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει ως μέσος συνετός οδηγός και από ανεπιτηδειότητα περί την οδήγηση, δεν οδηγούσε με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή του στην οδήγηση και επεχείρησε αιφνίδια και απότομη αλλαγή κατεύθυνσης προς τα δεξιά με δεξιό ελιγμό προκειμένου να εισέλθει στην δεξιά λωρίδα της οδού Μπίμπιζας, χωρίς ωστόσο προηγουμένως να ελέγξει την κίνηση των οχημάτων επί της ως άνω (δεξιάς) λωρίδας κυκλοφορίας της οδού Μπίμπιζας, χωρίς να προειδοποιήσει για την ως άνω κίνηση του με την ενεργοποίηση του δεξιού δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης (δεξιού φλας), χωρίς να βεβαιωθεί ότι μπορεί να πραγματοποιήσει την ως άνω κίνηση του χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού λαμβάνοντας υπόψη την θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητα τους, δεν αντιλήφθηκε το οδηγούμενο από τον ενάγοντα όχημα, το οποίο εκινείτο με κανονική και επιτρεπόμενη ταχύτητα στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Μπίμπιζας, στο σημείο όπου οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της οδού Μπίμπιζας συμπτύσσονται σε μία, με αποτέλεσμα να παρεμιβληθεί αιφνιδίως στην πορεία του ως άνω οχήματος και να επιπέσει με την δεξιά πλευρά του ΙΧΦ αυτοκινήτου που οδηγούσε επί της αριστερής πλευράς του IXΕ αυτοκινήτου του ενάγοντος και να προκαλέσει έτσι την ένδικη σύγκρουση. Οι παραπάνω συνθήκες του ατυχήματος, επιβεβαιώνονται μεταξύ άλλων από το είδος και το μέγεθος των ζημιών, από τα σημεία σύγκρουσης των δύο οχημάτων και από το σημείο που έλαβε χώρα η ένδικη σύγκρουση. Ενόψει των αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών, η ένδικη σύγκρουση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου των εναγομένων, ο οποίος κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1, 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 παράγραφοι 1 και 2 Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) και από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε και μπορούσε να καταβάλει, προκάλεσε το ένδικο ατύχημα. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκε ότι αποτέλεσμα του οδικού αυτού ατυχήματος ήταν να υποστεί υλικές ζημίες το με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενάγοντος στην αριστερή πλευρά του, για την αποκατάσταση των οποίων ο ενάγων θα αναγκαστεί να δαπανήσει το συνολικό ποσό των 1.316,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (24%) και πιο αναλυτικά: α) το συνολικό ποσό των 180 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% για αγορά ανταλλακτικών και συγκεκριμένα για την αγορά i) ενός καινούριου λάστιχου ζάντας αξίας 100 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και Η) ενός καθρέφτη, αξίας 80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και β) το συνολικό ποσό των 882 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% για εργασίες επισκευής και συγκεκριμένα ί) για την ευθυγράμμιση του εμπρόσθιου αριστερού φτερού, το ποσό των 100 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ii) για την ευθυγράμμιση της εμπρόσθιας αριστερής πόρτας, το ποσό των 120 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, iii) για την ευθυγράμμιση του οπίσθιου αριστερού φτερού, το ποσό των 50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ) για εξαγωγή και αλλαγή καθρέφτη με βαφή, το ποσό των 35 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ν) για εξαγωγή τριμ - διακοσμητικού και βαφή, το ποσό των 35 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, νi) για εξαγωγή επενδύσεων, το ποσό των 50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, vii) για ευθυγράμμιση μαρσπιέ και βαφή αριστερά, το ποσό των 90 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, viii) για εξαγωγή εμπρόσθιου αριστερού φανού, το ποσό των 12 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ) για ευθυγράμμιση κατ’ βαφή αριστερής ζάντας, το ποσό των 100 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, χ) για βαφή αριστερού φτερού, το ποσό των 90 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, χί) για βαφή αριστερής πόρτας, το ποσό των 100 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και xii) για βαφή οπίσθιου αριστερού φτερού, το ποσό των 100 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (ιδέτε την προσκομιζόμενη σε αντίγραφο μετ’ επικλήσεως προσφορά - εκτίμηση εργασιών του .... Τα ανωτέρω ποσά κρίνονται στο σύνολο τους εύλογα και ανταποκρινόμενα στο κόστος για την ανωτέρω αγορά ανταλλακτικών και για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το ως άνω αυτοκίνητο εκ του ένδικου ατυχήματος, δεδομένης της φύσης του, της έντασης του και των σημείων σύγκρουσης των δύο οχημάτων. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, ο ενάγων δικαιούται να λάβει από τους εναγόμενους ως αποζημίωση για την ως άνω αιτία (πρόκληση υλικών ζημιών στο ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του), το συνολικό ποσό των 1.316,88 ευρώ. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το με αρ. κυκλοφορίας ... αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενάγοντος είναι εργοστασίου κατασκευής BMW, μοντέλου 3 Cabrio, 1.796cc, αμολυβδοκαταλυτικό, χρώματος μαύρου,  13.0 φορ. ίππων, μοντέλο έτους 1997, ημερομηνίας πρώτης αδείας σιην Ελλάδα 02-04-2007, η δε αξία του ακριβώς πριν την ένδικη σύγκρουση, δεν ξεπερνούσε το ποσό των 5.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη για τον ως άνω υπολογισμό των φθορών από την χρήση των είκοσι περίπου ετών κυκλοφορίας του (από το 1997 έως την 29-10-2018). Εξαιτίας των φθορών που του προκλήθηκαν από το ένδικο ατύχημα, μειώθηκε η αγοραστική του αξία, τόσο κατά την έννοια της εμπορικής υπαξίας του, που συνίσταται στη μείωση της αξίας πωλήσεως του, λόγω της παρατηρούμενης απροθυμίας στις συναλλαγές για αγορά αυτοκινήτων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες από ατυχήματα ή συγκρούσεις από μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού, στο οποίο και δημιουργούνται υπόνοιες ότι τα αυτοκίνητα αυτά μπορούν να έχουν κρυμμένα ελαττώματα δυνάμενα να   εμφανιστούν μεταγενέστερα, όσο και κατά την έννοια της τεχνικής υπαξίας του, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σ' αυτό, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με ευχέρεια από οποιονδήποτε έμπειρο αγοραστή, παρά την έντεχνη επισκευή και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων μερών του, ακόμα και με καινούρια ανταλλακτικά (ΕφΑΘ 5002/1993 ΕπΣυγκΔ 1993. 357), τη μείωση δε αυτη το Δικαστήριο καθορίζει στο 15% της αξίας του, ήτοι στο ποσό των 750 ευρώ. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, ο ενάγων δικαιούται να λάβει από τους εναγόμενους ως αποζημίωση για την ως άνω αιτία (μείωση της αξίας του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του), το συνολικό ποσό των 750 ευρώ. Περαιτέρω από τα ίδια αποδεικτικά μέσα  αποδείχτηκε ότι το  εν λόγω αυτοκίνητο  είναι ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες του ενάγοντος, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί με ποσοστό αναπηρίας 90% από την 01-11-2017 έως την 31-10-2022 (ιδέτε την προσκομιζόμενη σε αντίγραφο μετ' επικλήσεως γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας με ημερομηνία 23-02-2018) ως ΑμΕΑ, καθότι είναι αυτόματο, χωρίς ταχύτητες, χειρόγκαζο και με μπίλια στο τιμόνι (ιδέτε και το προσκομιζόμενο σε αντίγραφο μετ' επικλήσεως Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ για το εν λόγω όχημα με ημερομηνία λήξης 29-01-2023). Περαιτέρω, εκτός από τις προαναφερόμενες υλικές ζημίες, το Δικαστήριο σταθμίζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ένδικη σύγκρουση, την αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου των εναγομένων στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων πλην της τρίτης των εναγομένων ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας, κρίνει ότι πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στον ενάγοντα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 1.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από το ένδικο ατύχημα και την αδικοπρακτική συμπεριφορά του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, συνιστάμενη στο σοκ που του προκλήθηκε εκ της ένδικης σύγκρουσης, στην θλίψη του στη θέα των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του και στην ταλαιπωρία του (σωματική και ψυχολογική) λόγω της αδυναμίας της χρήσης αυτού εκ του ένδικου ατυχήματος (το οποίο μέχρι τότε χρησιμοποιούσε σχεδόν σε καθημερινή βάση για όλες τις μετακινήσεις του), δεδομένου του γεγονότος ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το επισκευάσει καθόσον το μοναδικό του εισόδημα προέρχεται από την σύνταξη αναπηρίας την οποία λαμβάνει ύψους 420 ευρώ περίπου μηνιαίως και του γεγονότος ότι το εν λόγω όχημα είναι ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες του ενάγοντος ως ΑμΕΑ και απαραίτητο για τις μετακινήσεις του αφού (ο ενάγων) έχει ποσοστό αναπηρίας 90% και δεν δύναται να μετακινείται πεζός άνευ συνοδού, με αποτέλεσμα αφενός να δυσχεραίνονται ουσιωδώς όλες οι μετακινήσεις του για τις οποίες είτε αναγκάζεται να ζητήσει την βοήθεια φιλικών - συγγενικών προσώπων, είτε αναγκάζεται να επιβαρυνθεί οικονομικά και αφετέρου να απέχει για το λόγο αυτό από τις δραστηριότητες του Συλλόγου για ΑμΕΑ στον οποίο είναι μέλος και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ψυχολογική του υγεία και την ψυχαγωγία του (ιδέτε την προσκομιζόμενη από .../2019 βεβαίωση του ανωτέρω Συλλόγου). Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στον ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη κατά τα ανωτέρω το ποσό των 1.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, γενομένου εν μέρει δεκτού του παραδεκτών προβαλλόμενου από τους εναγόμενους σχετικού αιτήματος, στηριζόμενου στο άρθρο 346 ΑΚ, λόγω του ευλόγου της αντιδικίας ως προς το εν λόγω κονδύλιο, επειδή πρόκειται για απαίτηση εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας (βλ. ΑΠ 1207/2017, ΝΟΜΟΣ), απορριπτόμενου του σχετικού κονδυλίου ως προς το υπερβάλλον αιτούμενο ποσό ως ουσία αβάσιμου.

 

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αγωγή ως βάσιμη και κατ' ουσία, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ο πρώτος των εναγομένων ως οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου, η δεύτερη των εναγομένων ως ιδιοκτήτρια αυτού και η τρίτη των εναγομένων ως συνυπόχρεη εις ολόκληρον με τον πρώτο και την δεύτερη των εναγομένων, καθόσον, κατά το χρόνο της σύγκρουσης, το ζημιογόνο όχημα ήταν ασφαλισμένο για τις προς τους τρίτους ζημίες από την λειτουργία του σ' αυτή, να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος/η στον ενάγοντα για τις ως άνω αιτίες, το συνολικό ποσό των (1.316,88 + 750 + 1.000 = 3.066,88 ευρώ) 3.066,88 ευρώ, με το νόμιμο τόκο επιδικίας για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των (1.316,88 + 750 = 2.066,88 ευρώ) 2.066,88 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και με το νόμιμο τόκο υπερημερίας για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 1.000 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή, καθόσον κατά την κρίση του Δικαστηρίου η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα (908 ΚΠολΔ) και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι, αφού ηττήθηκαν κατά ένα μέρος, σε μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος (άρθρο 178 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους, να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (3.066,88 ευρώ), με το νόμιμο τόκο επιδικίας για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 2.066,88 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και με το νόμιμο τόκο υπερημερίας για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 1.000 ευρώ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος των εναγομένων, μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το οποίο ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Ίλιον, την 28-08-2019, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ