ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΛαυρ 14/2021

 

Αγωγή χρέους από σύμβαση δανείου - Δωσιδικία του Δικαστηρίου βάσει του τόπου κατάρτισης της σύμβασης δανείου -.

 

Ο συμβιβασμός που έγινε χωρίς τη τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 293 ΚΠολΔ, είναι εξώδικος και δεν επιφέρει κατάργηση της δίκης. Δεκτή η αγωγή. Προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση. Συμψηφισμός των δικαστικών εξόδων.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου)

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ./2020

 

Αριθμός απόφασης 14/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Παναγιώτα Γραμματικάκη και τη Γραμματέα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Απριλίου 2021, για να δικάσει μεταξύ:

 

Του ενάγοντος: . κατοίκου Αττικής, περιοχή επί της οδού ... αρ. ... με ΑΦΜ ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε στη δίκη από την πληρεξούσια δικηγόρο του (δυνάμει του από 01-12-2020 πληρεξουσίου εγγράφου) Ελένη Μπατσουλη (A.M. ΔΣΑ 30438) που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις κατ' άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε αυτό από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015) και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

 

Του εναγομένου: κατοίκου Αττικής,  επί της οδού ... αρ. ... με ΑΦΜ ... ο οποίος εκπροσωπήθηκε στη δίκη από την πληρεξούσια δικηγόρο της (δυνάμει του από 04-12-2020 πληρεξουσίου εγγράφου) Σύλβια Μιχαλακάκου (A.M. ΔΣΑ 34630) που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις κατ' άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε αυτό από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015) και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

 

Ο ενάγων με την από ... 2020, με Γ.Α.Κ. ...2020 και Ε.Α.Κ. ... 2020 αγωγή του που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζήτησε να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ' αυτήν.

 

Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι, δυνάμει συναφθείσας μεταξύ αυτού και της εναγομένης έγγραφης άτοκου δανείου που καταρτίστηκε στη νήσο της Κέας, κατέβαλε στην εναγομένη στις 2016, το ποσό των 10.000 ευρώ, με τη συμφωνία να του αποδώσει το ποσό αυτό εντός ενός έτους, ήτοι έως τις 2017. Ότι μολονότι παρήλθε το έτος, η εναγομένη του κατέβαλε μόνο το ποσό των 2.000,00 ευρώ, οφείλοντας του έτσι ακόμη το υπόλοιπο ποσό των 8.000,00 ευρώ, το οποίο παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του προς αυτήν, αρνείται να του αποδώσει. Επικαλούμενος δε με τις προτάσεις του τη συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ αυτού και της εναγομένης διαφοράς δυνάμει του από 04-12-2020 πρακτικού, με το οποίο συμφωνήθηκε η καταβολή του συνολικού ποσού των 6.000,00 ευρώ άτοκα από την εναγομένη προς αυτόν προς εξόφληση του οφειλόμενου για την παραπάνω αιτία ποσού, εκ του οποίου ήδη του έχει καταβληθεί το ποσό των 1.500,00 ευρώ, εναπομείνασας έτσι της οφειλής στο ποσό των 4.500,00 ευρώ, ζητεί, κατόπιν παραδεκτού περιορισμού του αιτήματος της αγωγής του με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του, να υποχρεωθεί η εναγομένη, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να του καταβάλει, το ποσό των 4.500,00 ευρώ, να επικυρωθεί το από 04-12-2020 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της μεταξύ των διαδίκων διαφοράς και να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική του δαπάνη άλλως να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα.

 

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή, για το παραδεκτό συζήτησης της οποίας προσκομίστηκε, κατ' άρθρο 3 παρ.2 του Ν. 4640/ 2019, έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης διαφοράς με διαμεσολάβηση, αρμόδια καθ' ύλη και κατά τόπο φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο (άρθρα 14 παρ. 1 α, 33 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 806 επ. Α.Κ. και 1.76, 178 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος για επικύρωση του καταρτισθέντος μεταξύ των διαδίκων από 04-12-2020 πρακτικού συμβιβασμού, το οποίο είναι μη νόμιμο, καθόσον κρίνεται ότι εν προκειμένω δεν πρόκειται για συμβιβασμό βάσει του άρθρου 214Α του ΚΠολΔ αλλά του άρθρου 293 παρ.2 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος αυτής που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι καταβλήθηκε το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. υπ' αριθμ. … παράβολα της ΓΓΠΣ). Κατά το άρθρο 293 του ΚΠολΔ, οι διάδικοι μπορούν σε κάθε στάση της δίκης να συμβιβάζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Ο συμβιβασμός γίνεται με δήλωση ενώπιον του Δικαστηρίου, του εντεταλμένου δικαστή ή του συμβολαιογράφου, και επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της δίκης. Συμβιβασμός που έγινε με άλλο τρόπο δεν επιφέρει την κατάργηση της δίκης, και κρίνεται κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 158, 288, 361 και 871 του ΑΚ, συνάγεται ότι ο συμβιβασμός που έγινε κατά τη διάρκεια της δίκης χωρίς τις διατυπώσεις του άρθρου 293 ΚΠολΔ είναι εξώδικος συμβιβασμός και δεν καταργεί τη δίκη, θεμελιώνει όμως ανατρεπτική ένσταση κατά της βασιμότητας της αγωγής, μετά από την πρόταση και απόδειξη της οποίας το Δικαστήριο οφείλει να ρυθμίσει το διατακτικό της απόφασης σύμφωνα με το περιεχόμενο του συμβιβασμού.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, αμφότεροι οι διάδικοι, με τις προτάσεις τους δήλωσαν ότι έχουν συμβιβασθεί, κατέθεσαν δε προς απόδειξη αυτού το από 04-12-2020 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με το οποίο, ο ενάγων περιόρισε το αιτούμενο ποσό στις 6.000,00 ευρώ, το οποίο η εναγομένη αναγνώρισε ρητά ότι οφείλει και συμφωνήθηκε το ποσό αυτό να καταβληθεί άτοκα σε δόσεις, ως εξής: 1) Η 1η δόση ποσού 1.500,00 ευρώ στις .-12-2020, 2) Η 2η δόση ποσού 1.500,00 ευρώ στις 1-12-2020, 3) Η 3η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις /-01-2020, 4) Η 4η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις -02-2021, 5) Η 5η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις 1-03-2021, 6) Η 6η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις .-04-2021, 7) Η 7η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις .-05-2021, 8) Η 8η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις .-06-2021, 9) Η 9η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις .-07-2021, 10) Η 10η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις .-08-2021, 11) Η 11η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις 09-2021, και, 12) Η 12η δόση ποσού 300,00 ευρώ στις .-10-2021. Με το παραπάνω πρακτικό, οι διάδικοι συνήψαν εξώδικο συμβιβασμό, και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, το Δικαστήριο πρέπει να εκδώσει απόφαση σύμφωνη με το περιεχόμενο του συμβιβασμού, και η κρινόμενη αγωγή, όπως το αίτημα αυτής περιορίστηκε με τις προτάσεις του ενάγοντος, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της. Σχετικά με το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την προσωρινή εκτελεστότητα (αρθ. 908 παρ. 1 ΚΠολΔ). Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολο τους μεταξύ των διαδίκων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται την αγωγή.

 

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 4.500,00 ευρώ, όπως ορίζεται ειδικότερα στο συναφθέν μεταξύ των διαδίκων από 04-12-2020 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

 

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση

στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στο Λαύριο στις 28 Απριλίου 2021.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ