ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2425/2021

 

Επίδειξη εγγράφου - Έννομο συμφέρον - Ασφαλιστικά μέτρα -.

 

Η επίδειξη εγγράφου κατά τη διάρκεια εκκρεμούς δίκης ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 450-452 ΚΠολΔ και αν δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη από τις διατάξεις των άρθρων 902-903 ΑΚ. Προϋποθέσεις αξίωσης για την επίδειξη εγγράφου ή για τη χορήγηση αντιγράφου: η ύπαρξη έννομου συμφέροντος του ζητούντος την επίδειξη και η κατοχή του εγγράφου από τον καθ’ ού στρέφεται η σχετική αξίωση. Δεν υπάρχει τέτοιο έννομο συμφέρον όταν από τον ενάγοντα δεν προβάλλονται πραγματικοί ισχυρισμοί, αλλά η αίτηση επίδειξης εγγράφου αποβλέπει στην αποκάλυψη για πρώτη φορά, με την επίδειξη, κρίσιμων πραγματικών γεγονότων. Προϋποθέσεις έννομου συμφέροντος. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου καθένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητήσει ως ασφαλιστικό μέτρο, να διαταχθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η επίδειξη εγγράφων λόγω κατεπείγοντος. Απόρριψη αίτησης επιδείξεως εγγράφου λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 2425/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ευθυμία Δανιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τον νόμο, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Ιουνίου 2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου νοιξης Αττικής (οδός .), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ευάγγελου Σπυριδάκη (AM ΔΣΑ 23374), που κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

 

ΤΩΝ ΚΑΘΏΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) ..., κατοίκου Ασπρόπυργου Αττικής (...), υπό την ιδιότητα του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «. Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» και 2) της ανώνυμης εταιρεία με την επωνυμία «. Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (.° χιλ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ.) και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Κωνσταντίνου Νικολαρόπουλου (AM ΔΣΑ 33084), που κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29-12-2020 και με αριθμό κατάθεσης ./2020 αίτηση της, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 9-4-2021, κατά την οποία η συζήτηση της ματαιώθηκε λόγω αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, δυνάμει της υπ' αρ. 20651/2021 ΚΥΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4690/2020, επαναπροσδιορίστηκε αυτεπάγγελτα για τη δικάσιμο που αναφέρεται την αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα.

 

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η επίδειξη εγγράφου κατά τη διάρκεια εκκρεμούς δίκης ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 450 - 452 ΚΠολΔ, ενώ αν δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 902 - 903 ΑΚ. Κατά το άρθρο 902 ΑΚ όποιος έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου που βρίσκεται στη κατοχή άλλου, έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη ή και αντίγραφο του, αν το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν ή σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση, είτε απευθείας από του ίδιο είτε για το συμφέρον του, με τη μεσολάβηση τρίτου. Η επίδειξη εγγράφου ή χορήγηση αντιγράφου μπορεί να ζητηθεί με αγωγή, ανταγωγή, ή και με τις προτάσεις, ενώ κατά την κρατούσα στη νομολογία και τη θεωρία άποψη, δύναται να επιδιωχθεί και με αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος (βλ. ΜΠρΑΘ 8430/2009, ΑρχΝ 2010/456, ΜΠρΡοδ 2048/2009 ΤΝΠ - Νόμος, ΜΠρΤριπ 98/2008, ΔΕΕ 2008/814, Χαμηλοθώρης, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 2010, σελ. 328). Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της ενοχικής, εκ του Νόμου, αξίωσης για την επίδειξη εγγράφου ή για τη χορήγηση αναγράψου που αξιώνονται από την 902 ΑΚ, είναι αφενός η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος του ζητούντος την επίδειξη, που εξειδικεύεται στις τρεις, περιοριστικά στο νόμο αναφερόμενες, περιπτώσεις του παραπάνω άρθρου, και αφετέρου η κατοχή του εγγράφου από του καθ’ ού στρέφεται η σχετική αξίωση. Όμως, τέτοιο έννομο συμφέρον λείπει, όταν από τον ενάγοντα δεν προβάλλονται πραγματικοί ισχυρισμοί, αλλά η αίτηση επίδειξης εγγράφου αποβλέπει στην αποκάλυψη για πρώτη φορά, με την επίδειξη, κρίσιμων πραγματικών γεγονότων (βλ. ΑΠ 9/2005, ΕλλΔ/νη 2005/768). Αν στο πρόσωπο του ζητούντος την επίδειξη λείπει το έννομο συμφέρον, γιατί δεν συντρέχει μία από τις αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, τότε η αγωγή απορρίπτεται για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, που συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση και συνεπάγεται την, για το λόγο αυτό, απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης. Ειδικότερα, οι περιπτώσεις που προβλέπονται διαζευκτικά στο άρθρο 902 ΑΚ και εξειδικεύουν το, έννομο συμφέρον είναι οι εξής: α) Αν το έγγραφο συντάχθηκε προς το συμφέρον του αιτούντος. Για να κριθεί αν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή ερευνάται η πρόθεση που επικράτησε κατά το χρόνο σύνταξης του εγγράφου. Τέτοιο έννομο συμφέρον υπάρχει, όταν το έγγραφο συντάχθηκε προς σύσταση, απόδειξη ή διατήρηση γενικά των δικαιωμάτων του αιτούντος την επίδειξη. Το έγγραφο δεν απαιτείται να αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αιτούντος την επίδειξη. Αρκεί να έχει συνταχθεί έστω και προς το συμφέρον του. Πάντως, έννομο συμφέρον δεν υπάρχει, αν το έγγραφο έχει συνταχθεί αποκλειστικά προς το συμφέρον του εναγόμενου κατόχου του, β) Αν το έγγραφο πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και τον αιτούντα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κυρίως τα έγγραφα, συστατικά ή αποδεικτικά μιας δικαιοπραξίας, που έχει καταρτιστεί με τον κάτοχο του εγγράφου ή με κάποιον τρίτο, τα οποία πιστοποιούν έννομη σχέση που αφορά και τον αιτούντα. Πρέπει, πάντως, κατά την κρατούσα ερμηνεία της ως άνω διάταξης, να έχει λάβει ο αϊτών μέρος στη δικαιοπραξία που εμπεριέχεται στο έγγραφο και γ) Αν το έγγραφο σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση είτε απευθείας από τον ίδιο τον αιτούντα, είτε για το συμφέρον του, με τη μεσολάβηση τρίτου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έγγραφα εκείνα, που δεν πιστοποιούν μεν μια έννομη σχέση, αφορούν όμως τις σχετικές μ' αυτήν διαπραγματεύσεις, ανεξάρτητα αν αυτές κατέληξαν ή όχι σε κατάρτιση σύμβασης (βλ. ΕφΑΘ 673/2009, ΕλλΔ/νη 2009/1474, ΕφΑΘ 2456/2002, ΕλλΔ/νη 46. 208). Τέλος, από την επιστήμη και τη Νομολογία γίνεται δεκτό ότι σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου καθένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητήσει, ως ασφαλιστικό μέτρο, να διαταχθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 682 παρ. 1, 683, 686 επομ. 731, 732 ΚΠολΔ, η επίδειξη εγγράφων, λόγω του κατεπείγοντος (βλ. ΑΠ 1613/2000, ΕλλΔ/νη 42/681, ΜΠρΑΘ 6789/2013/ΓΝΠ ΝΟΜΟΣ). Όταν δε ο Νόμος απαιτεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση, εννοεί προδήλως την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, η οποία να δικαιολογείται από τη συνδρομή πραγματικών περιστατικών, και, συγκεκριμένα κινδύνου να ματαιωθεί η απαίτηση ή επείγουσα περίπτωση της παρούσας στιγμής (ΜΠρΕδ 217/2012, ΜονΠρΘεσ 31427/2010, ΜΠρΚαστ 39/2013, ΤΝΠ Νόμος).

 

Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση της, η αιτούσα, εκθέτει ότι είναι μέτοχος κατά ποσοστό 14,5% της δεύτερης των καθ' ων, ανώνυμης εταιρείας, στην οποία μετέχουν επίσης ο αδελφός της (α' των καθ' ων) κατά το ίδιο ποσοστό (14,5%), καθώς και ο πατέρας της . κατά ποσοστό 71%. Ότι μέχρι τις 30-9-2020 διατέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας, με πλούσιο έργο κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο δικόγραφο της αίτησης, ωστόσο με την αναφερόμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας, αποπέμφθηκε από τη διαχείριση της εταιρείας και στη θέση της υπεισήλθε ο αδελφός της, α' των καθ' ων, με θητεία από 30-9-2020 μέχρι 30-9-2025. Περαιτέρω εκθέτει ότι παρά την αντικατάσταση της από τον α' τον καθ' ων, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, εξακολουθεί να εμφανίζεται ως συνυπόχρεη με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας έναντι του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ και σύντομα πρόκειται να της επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. Στη συνέχεια ιστορεί ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο εξωδικαστικός διακανονισμός κατά Ν. 4496/2017, που με δική της επιμέλεια και άοκνες προσπάθειες είχε φτάσει στο 5° στάδιο (προτελευταίο), καθώς και η εμπρόθεσμη διαχείριση του αποβλήτου σκωρίας, ενώ, επίσης, δεν έχουν εκπληρωθεί οι περιβαλλοντολογικοί όροι που θέτει η ΑΕΠΟ της εταιρείας, ούτε έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της καθ' ης εταιρείας, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η ανάκληση της άδειας της και συνεπώς ο μηδενισμός της αξίας της μετοχικής της συμμετοχής. Με βάση το ιστορικό αυτό, το οποίο αναπτύσσεται εκτενέστερα στην αίτηση, η αιτούσα ζητεί να υποχρεωθεί ο α' των καθ' ων, ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της β' των καθ' ων, να της επιδείξει εντός διαστήματος 5 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης και να της χορηγήσει με δικές της δαπάνες επικυρωμένα αντίγραφα αυτών: α) το αναλυτικό καθολικό και τα ισοζύγια όλων των βαθμίδων λογαριασμών που τηρεί μηχανογραφικά η εταιρεία, β) αντίγραφα των κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων (τραπεζών), μαζί με τις σχετικές εκθέσεις επίδοσης επί τη βάση της απόφασης που δικαίωσε την εταιρεία στην αγωγή της κατά της ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε., καθώς και αντίγραφα των υποβληθεισών δηλώσεων τρίτων, γ) βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, από όπου να προκύπτει η αντικατάσταση της ως κατά νόμω υπόχρεης από τον πρώτο των καθ' ων, δ) βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου του Ε.Φ.Κ.Α. Ελευσίνας από όπου να προκύπτει η αντικατάσταση της ως κατά νόμω υπόχρεης από τον πρώτο των καθ' ων, ε) βεβαίωση ή πιστοποιητικό διαχείρισης των ποσοτήτων αποβλήτων σκωρίας που η εταιρεία όφειλε να διαχειριστεί σύμφωνα με την ΑΕΠΟ της, στ) βεβαίωσης τήρησης των λοιπών περιβαλλοντολογικών όρων που προβλέπονται από τις ΑΕΠΟ της εταιρείας, ζ) έκθεση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας από την οποία να προκύπτει η πορεία ή ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της εταιρείας, η) βεβαίωση πορείας από την ορισθείσα συντονίστρια της από 201 αίτησης υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4469/207 περί εξωδικαστικού συμβιβασμού και θ) βεβαίωση πορείας διαπραγματεύσεων με την ΕΠΙΧΕΙΠΑ Α.Ε. σχετικά με την αποζημίωση των επικειμένων της εταιρείας. Τέλος ζητεί, να καταδικαστούν οι καθ'ων στη δικαστική της δαπάνη. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου τούτου Δικαστηρίου (άρθρο 683 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Πλην όμως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, καταρχήν ελλείψει έννομου συμφέροντος. Ειδικότερα, η αιτούσα στερείται εννόμου συμφέροντος να ζητήσει την επίδειξη των προαναφερομένων εγγράφων (άρθρα 68 και 73 ΚΠολΔ), διότι, εφόσον το αίτημα επίδειξης εγγράφων δεν υποβάλλεται στα πλαίσια μιας εκκρεμούς δίκης, κατά τα άρθρα 450 - 451 ΚΠολΔ, και σε κάποια στάση αυτής προς απόδειξη γεγονότος που σχετίζεται με το αντικείμενο αυτής, εισάγεται προς κρίση αίτημα επιδείξεως εγγράφων κατά το άρθρο 902 ΑΚ, για τη θεμελίωση του οποίου η αιτούσα την επίδειξη δεν μπορεί να επικαλεσθεί οιοδήποτε έννομο συμφέρον, αλλά μόνον το έννομο συμφέρον, όπως αυτό εξειδικεύεται στις περιοριστικώς προβλεπόμενες από το εν λόγω άρθρο περιπτώσεις, οι προβαλλόμενοι δε από την αιτούσα για την αιτούμενη επίδειξη λόγοι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις αναφερόμενες στο Νόμο περιπτώσεις (άρθρο 902 ΑΚ), κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, ήτοι τα αιτούμενα έγγραφα δεν φέρονται να έχουν συνταχθεί προς το συμφέρον της αιτούσας, ούτε πιστοποιούν κάποια έννομη σχέση που αφορά και αυτήν, δηλαδή διμερείς δικαιοπραξίες, στις οποίες έχει λάβει μέρος και η αιτούσα, ούτε σχετίζονται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση, ούτε απευθείας από την ίδια ούτε για το συμφέρον της με τη μεσολάβηση τρίτου προσώπου, περαιτέρω δε, ουδόλως εξειδικεύει η αιτούσα εάν πρόκειται για αποδεικτικά στοιχεία με βάση τα οποία θα μπορέσει να ασκήσει κατά των καθ' ων κάποια αγωγή, ώστε να θεμελιώνει το έννομο συμφέρον της για τη χορήγηση των αιτουμένων εγγράφων. Ειδικότερα δε, αναφορικά με το αίτημα επίδειξης και χορήγησης αντιγράφων των αιτούμενων βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών (βεβαίωση η πιστοποιητικό διαχείρισης των αποβλήτων σκωρίας, τήρησης των περιβαλλοντολογικών όρων, ολοκλήρωσης ή μη του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της εταιρείας, πορείας της αίτησης υπαγωγής της εταιρείας σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατά Ν. 4469/2017 και πορείας των διαπραγματεύσεων με την ΕΠΙΧΕΙΠΑ Α.Ε. σχετικά με την αποζημίωση των επικειμένων της εταιρείας), είναι προφανές ότι η αιτούσα αιτείται όχι την επίδειξη εγγράφων που υφίστανται αλλά την έκδοση αυτών, όμως, τέτοιο έννομο συμφέρον λείπει, όταν από τον αιτούντα δεν προβάλλονται πραγματικοί ισχυρισμοί, αλλά η αίτηση επίδειξης εγγράφου αποβλέπει στην αποκάλυψη για πρώτη φορά, με την επίδειξη, κρίσιμων πραγματικών γεγονότων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη. Εξάλλου, αναφορικά με την αντικατάσταση της ως κατά νόμω υπόχρεης έναντι του Δημοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α., πρέπει να λεχθεί ότι εφόσον οι οφειλές αυτές γεννήθηκαν κατά το χρόνο της δικής της θητείας ως διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας, νομίμως αυτές βεβαιώθηκαν στο προσωπικό της Α.Φ.Μ., παρά τα όσα αντίθετα υποστηρίζει η αιτούσα. Σε κάθε περίπτωση δε, η αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει κατεπείγοντος, δεδομένου ότι η αιτούσα δεν επικαλείται κανένα συγκεκριμένο περιστατικό που να θεμελιώνει τον κίνδυνο αυτό. Ειδικότερα, δεν αναφέρει γιατί πρέπει να της χορηγηθεί προσωρινά αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και όχι με τακτική αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ούτε εάν υπάρχει κάποια προθεσμία για την άσκηση κάποιου ενδίκου βοηθήματος (χωρίς να προσδιορίζει ποιο) που κινδυνεύει να χάσει εάν δεν λάβει άμεσα το αντίγραφο που ζητά, ούτε, άλλωστε, κρίνεται ότι η πάροδος του χρόνου για την άσκηση τακτικής αγωγής θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στο αντικείμενο του δικαιώματος της. Περαιτέρω, κατά το μέρος που η αίτηση επιχειρείται να θεμελιωθεί στη διάταξη του άρθρου 755 ΑΚ, κρίνεται απορριπτέα ως μη νόμιμη, δεδομένου ότι το εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 τοου Ν. 4548/2018, το οποίο αντιστοιχεί στο παλαιότερο άρθρο 39 του Ν.2190/1920 (Β. Βαθρακοκοίλης ΕΡΝΟΜΑΚ, τόμος Γ, Ημίτομος Γ, σελ. 84 (άρθρο 755 ΑΚ).

 

Ενόψει όλων των προαναφερομένων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να καταδικαστεί η αιτούσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των καθ' ων λόγω της ήττας της και κατ' αποδοχή ως ουσιαστικά βάσιμου σχετικού αιτήματος των τελευταίων (άρθρα 176 εδαφ. α' και 191 αρ. 2 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των καθ' ων η αίτηση τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280 ) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, στην Αθήνα, και σε έκτακτη, δημόσια αυτού συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, στις 21 Ιουλίου 2021.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                              (για τη δημοσίευση)