ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΠρΗλείας 229/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ισχυρισμός περί δόλου - Έφεση - Εκούσια δικαιοδοσία - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Ορισμός ποσού για τη διάσωση της κύριας κατοικίας -.

 

Εφεση ν. 3869/2010. Δεκτή με ν. 4549/2018. Ισχυρισμός περί δόλου του αιτούντος οφειλέτη. Ο οφειλέτης ενεργεί δολίως, όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του επιδιώκει την αδυναμία των πληρωμών του ή προβλέπει ότι οδηγείται σε αδυναμία πληρωμών και δεν αλλάζει συμπεριφορά, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό. Ειδικότερα, πρόκειται για τον οφειλέτη εκείνο, ο οποίος καρπούται οφέλη από την υπερχρέωσή του, με την απόκτηση κινητών ή ακινήτων, πλην όμως, είτε γνώριζε, κατά την ανάληψη των χρεών, ότι είναι αμφίβολη η εξυπηρέτησή τους, είτε από δική του υπαιτιότητα βρέθηκε μεταγενέστερα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Ρύθμιση των χρεών του αιτούντος προς τους καθών πιστωτές με μηνιαίες καταβολές επί πενταετία (ήτοι σε διάστημα 60 μηνών). Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Προσδιορισμός ποσού καταβαλλόμενου επί 20ετία (κατανεμομένου σε 240 ισόποσες δόσεις) για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. ʼρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 4549/2018. Προβλέπεται η κατανομή των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της πενταετίας της πρώτης ρύθμισης. Όσον αφορά τη δόση του άρθρου 8 παρ. 2, αυτή θα πρέπει τελικά να οριστεί μηνιαίως στο ποσό της διαφοράς που θα προκύψει μετά την αφαίρεση από το ποσό της δόσης του άρθρου 8 παρ. 2, όπως διαμορφώθηκε μετά το συνυπολογισμό των προκαταβολών, αυτού της δόσης του άρθρου 9 παρ. 2, και εφόσον βέβαια υπάρχουν περιθώρια.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΦΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός  Απόφασης 229/2021

(αριθμ.εκθ.καταθ.αίτησης ./2014)

(αριθμ.εκθ.καταθ.έφεσης ./2020, ΜΕ ./2020)

 

ΤΟ  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από  τη Δικαστή Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Ηλείας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τον Γραμματέα Νικόλαο Λύκουρα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 10 Μαρτίου του 2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

Της εκκαλούσας καθής η αίτηση : ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», κατόχου αριθμού φορολογικού μητρώου ., Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ.40, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας Δικηγόρου της Δήμητρας Μπιρίτη (Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, ΑΜ 000218), η οποία προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4194/2013 (γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας Νο Η0./10.3.2021) και κατέθεσε προτάσεις.

 

Των εφεσίβλητων - αιτούντος - καθών η αίτηση : 1) ..., κατοίκου Τοπικού Διαμερίσματος Β  της Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου του Δήμου Πύργου Ηλείας, κατόχου αριθμού φορολογικού μητρώου ., Δ.Ο.Υ. Πύργου, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Αντωνίου Λαμπρόπουλου (Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, ΑΜ 000061), ο οποίος προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 Ν.4194/2013 (γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας Νο Η0./10.3.2021) και κατέθεσε προτάσεις. 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέστη διάδικος κατόπιν νομότυπης κλήτευσής της και δεν παραστάθηκε. 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ.8, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέστη διάδικος κατόπιν νομότυπης κλήτευσής της και δεν παραστάθηκε. 4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αμαλίας αρ.20 και Σουρή αρ.5, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέστη διάδικος κατόπιν νομότυπης κλήτευσής της και δεν παραστάθηκε.

 

Ο πρώτος εφεσίβλητος άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας την από 11.3.2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./11.3.2014 αίτηση, με αντικείμενο την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.3869/2010 περί της ρυθμίσεως των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ερήμην των καθών η αίτηση, η υπαριθμ. 4/23.01.2020 οριστική απόφαση του ανωτέρω πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία την έκανε εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατουσίαν. Η πρώτη των καθών η αίτηση και ήδη εκκαλούσα προσβάλλει την πρωτόδικη αυτή απόφαση, με την από 07 Ιουλίου 2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ./7.7.2020 έφεση, και ζητεί  την εξαφάνισή της. Η έφεση αυτή επιμελεία της εκκαλούσας κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΜΕ./07.7.2020 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (10ης.3.2021), γράφτηκε δε στο οικείο πινάκιο με αριθμό (.).

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνησή της από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

 

1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 762 ΚΠολΔ, που ρυθμίζει την παθητική νομιμοποίηση της εφέσεως κατά των αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΚΠολΔ 741 επ.), "αν περισσότεροι έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη, η έφεση που ασκεί ένας από αυτούς απευθύνεται κατά των άλλων ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους". Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 748 παρ.3 εδ.α` του ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και στα ένδικα μέσα (ΚΠολΔ 760 εδ.α), το Δικαστήριο, που είναι αρμόδιο να δικάσει το ένδικο μέσο κατά αποφάσεως που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί να διατάξει την κλήτευση τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον από τη δίκη. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, η έφεση κατά αποφάσεως που εκδίδεται κατά την ανωτέρω διαδικασία πρέπει μεν να απευθύνεται κατά όλων εκείνων που έλαβαν μέρος στη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, και μεταξύ αυτών και κατά των παρεμβάντων, πλην όμως όχι με κύρωση το απαράδεκτο της εφέσεως, αλλά το δικαστήριο που δικάζει την έφεση μπορεί να διατάξει την κλήτευση τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον από τη δίκη, επομένως δε και του διαδίκου που είχε λάβει μέρος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά του οποίου δεν απευθύνεται το ένδικο μέσο, τούτο δε διότι το άρθρο 748 παρ.3 του ΚΠολΔ, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 760 του ΚΠολΔ, δεν καταλαμβάνει μόνο τους τρίτους που δεν κατέστησαν διάδικοι στην πρωτοβάθμια δίκη αλλά και τους κατ` αυτήν διαδίκους κατά των οποίων δεν στρέφεται η έφεση (ΟλΑΠ 6/1999, ΕλλΔνη 1999. 274, ΑΠ 757/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4198/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ,  ΕφΑθ 8561/2004, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 6399/2006, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ187/2000, ΕλλΔνη 2000.1385). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν τυχόν δεν κλητευθούν οι λοιποί διάδικοι της πρωτόδικης δίκης, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη γιατί παραβιάζεται η αρχή που αναφέρεται στην ακρόαση όλων των διάδικων μερών (ΑΠ 757/2019 ο.π., ΑΠ 894/2003, ΕλλΔνη 45 (2004). σελ. 168, ΕφΛαρ 141/2006, ΕΠΙΣΚΕΔ 2006.1120, αντιθέτως ότι δεν απαιτείται στην κατέφεση δίκη η κλήτευση του αρχικώς διαδίκου έτερου καθού η αίτηση, λόγω της απλής ομοδικίας που συνδέει τα διάδικα μέρη βλ.Ι. Βενιέρη-Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 2η έκδοση, σελ. 198 επί του κεφαλαίου Ζ περ. 2, Αρβανιτάκη, παρατ. σε ΕιρΣητ 6/2012 ΕΠολΔ 2012, σελ. 225). Εξάλλου, οι διατάξεις περί ομοδικίας του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΚΠολΔ 741). Στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ο δεσμός που συνδέει τους πιστωτές του αιτούντος - οφειλέτη, ενόψει του ότι η ισχύς της αποφάσεως που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους "μετέχοντες στη δίκη" πιστωτές, είναι αυτός της αναγκαστικής παθητικής ομοδικίας (άρθρο 76 παρ.1 περ. β` του ΚΠολΔ). Στην εκούσια δικαιοδοσία -κατά την ορθότερη γνώμη - δεν εφαρμόζεται, όπως στην αμφισβητούμενη, η διάταξη του άρθρου 76 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίο του ΚΠολΔ, κατά την οποία "οι ομόδικοι που μετέχουν νόμιμα στη δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται". Και τούτο διότι η έκταση του επηρεασμού στις έννομες σχέσεις του αιτούντος και των άλλων ενδιαφερομένων είναι διάφορη. Ειδικά στο Ν. 3869/2010 (Φ.Ε.Κ. Α` 130/3-8-2010) "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις", δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η ανωτέρω διάταξη, για το λόγο ότι συντρέχουν αντίθετα συμφέροντα των πιστωτών (ΑΠ 757/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

Από τις υπαριθμ. Ε-./14.7.2020, Ε-./14.7.2020 και Ε-./14.7.2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ..., προκύπτει ότι οι μετέχουσες στην πρωτόδικη δίκη πιστώτριες, ήτοι η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», οι οποίες μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους κατά τα άρθρα 5 παρ.1 Ν. 3869/2010 και 748 ΚΠολΔ κατέστησαν διάδικοι στην πρωτοβάθμια δίκη και δεν παραστάθηκαν κατά την παρούσα δικάσιμο, έχουν κλητευθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 762 ΚΠολΔ, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω νομική σκέψη της παρούσας, να παρασταθούν ενώπιον του παρόντος  Δικαστηρίου. Σημειωτέον ότι οι ανωτέρω νομιμοποιούνται παθητικά στην παρούσα έκκλητη δίκη, αφού τυγχάνουν πιστωτές του εκκαλούντος, είχαν δε αποκτήσει την ιδιότητα διαδίκου στην πρωτοβάθμια δίκη, ανεξαρτήτως του ότι δεν εμφανίστηκαν στην τελευταία, δεδομένου ότι η αίτηση είχε κοινοποιηθεί και σε αυτές. Μολονότι δε η έφεση δεν απευθύνθηκε σε βάρος τους, επειδή κοινοποιήθηκε σε αυτές κατέστησαν εφεσίβλητες (βλ. σχετ. ΜΠΛαμ 100/2015, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).  Επομένως οι ανωτέρω πρώτη, δεύτερη και τρίτη των καθ’ ών η αίτηση και ήδη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη των εφεσίβλητων, που δεν παραστάθηκαν στην  προκείμενη δικάσιμο, όταν εκφωνήθηκε και συζητήθηκε η υπόθεση με τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο απαιτείται ωστόσο να προχωρήσει στη συζήτηση της υπό κρίση εφέσεως σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 764παρ.2 εδ.β ΚΠολΔ), χωρίς να ορισθεί παράβολο ερημοδικίας, διότι δεν επιτρέπεται εν προκειμένω η άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 14 Ν. 3869/2010).

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 528 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 44 παρ.2 Ν.3994/2011, ΦΕΚ Α 165/25.7.2011, «Αν ασκηθεί έφεση από τον διάδικο που δικάσθηκε ερήμην, η εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που τηρήθηκε. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως.». Κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 528 ΚΠολΔ, με την οποία ρυθμίζονται τα αποτελέσματα της έφεσης κατά αποφάσεως που εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος, πλην όμως ερευνήθηκε η αγωγή ως εάν ο απολειπόμενος διάδικος  ήταν παρών, η εκκαλουμένη εξαφανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους και ο εκκαλών δικαιούται να προτείνει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει και πρωτοδίκως. Του παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα, δεδομένου του ότι δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, όπως, εντός των ορίων του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης, ακουστεί και προτείνει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως, επανορθώνοντας με την έφεση τις συνέπειες που η απουσία του ενδεχομένως επέφερε. Επομένως, για την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, εφόσον αυτή εκδόθηκε σαν να ήταν παρών ο εκκαλών, δεν απαιτείται προηγουμένως να ευδοκιμήσει κάποιος λόγος της έφεσης, αλλά αρκεί η τυπική παραδοχή της, καθόσον αυτή έχει τα αποτελέσματα της αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας (ΑΠ 251/2009, ΑΠ 254/2008, ΑΠ 829/2008, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 5/2008, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Σαμουήλ, Η Έφεση, εκδ. 2003, σελ. 97 επ.). Η εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους αυτής. Με τη διάταξη αυτή εφαρμόζεται η θεσπιζομένη από το άρθρο 106 ΚΠολΔ γενική αρχή της διάθεσης, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο ενεργεί μόνον ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, την οποία αρχή ρυθμίζει ειδικά η διάταξη του άρθρου 522 ΚΠολΔ. Έτσι, στην περίπτωση που ο διάδικος, ο οποίος δικάστηκε ερήμην στον πρώτο βαθμό, διατυπώνει με την έφεσή του παράπονα για την κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής, το εφετείο, εφόσον η έφεση είναι τυπικά παραδεκτή, εξαφανίζει την απόφαση χωρίς ανάγκη να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ ουσίαν κάποιος λόγος της έφεσης. Όμως η εξαφάνιση της απόφασης οριοθετείται από το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα παράπονα που διατυπώνονται με την έφεση ή τους πρόσθετους λόγους έφεσης του εκκαλούντος ή την αυτοτελή έφεση ή αντέφεση του εφεσίβλητου και των ισχυρισμών που ο τελευταίος προβάλλει ως υπε¬ράσπιση κατά των λόγων της έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 527 αρ.1 ΚΠολΔ, καθώς και εκείνων των ζητημάτων, η έρευνα των οποίων προηγείται ως αναγκαίο προαπαιτούμενο για να ληφθεί απόφαση σχετικά με τα παράπονα της έφεσης, τα οποία κατά νόμο εξετάζει αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο, όπως είναι το ορισμένο ή η νομική βασιμότητα της αγωγής (ΕφΠατρ 161/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Αν ο ερημοδικασθείς εκκαλών αρνηθεί τους αγωγικούς ισχυρισμούς ή προβάλλει εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ως προς τη βάση της αγωγής, η απόφαση πλήττεται στο σύνολό της και πρέπει να εξαφανιστεί ως προς όλες τις διατάξεις της (ΕφΔωδ 136/2009 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

 Η υπό κρίση από 07 Ιουλίου 2020 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας ./07.7.2020 έφεση κατά της υπαριθμ.4/23.01.2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πύργου, το οποίο δίκασε την από 11.3.2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./11.3.2014 αίτησης ερήμην των καθ’ ών η αίτηση και ήδη εκκαλούσα και δεύτερη, τρίτη και τέταρτη των εφεσίβλητων και παριστάμενου του αιτούντος και ήδη πρώτου εφεσίβλητου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 3 Ν.3869/2010 και 741 επ. ΚΠολΔ), ασκήθηκε νομότυπα και εμπροθέσμα από την πρώτη των καθών, που ηττήθηκε στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της εκκαλουμένης στις 23 Ιανουαρίου 2020, καθώς από τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των διαδίκων δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης (άρθρα 17 Α, 495, 513 παρ.1β, 516, 517, 518 παρ.2, 741, 761, 762 ΚΠολΔ και 14 Ν.3869/2010). Εξάλλου, για το παραδεκτό της έφεσης κατατέθηκε το υπαριθμ. . ηλεκτρονικό παράβολο, όπως προκύπτει από τη σχετική σημείωση στην υπαριθμ. 14/2020 έκθεση κατάθεσης του αρμόδιου Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας. Πρέπει, συνεπώς, η υπό κρίση έφεση να γίνει τυπικώς και ουσιαστικώς δεκτή δυνάμει της ρυθμίσεως του άρθρου 528 ΚΠολΔ, χωρίς να εξεταστεί η βασιμότητα των λόγων της, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, να διαταχθεί η επιστροφή στην εκκαλούσα του καταβληθέντος από αυτή κατά την άσκηση της ένδικης εφέσεώς της παραβόλου (άρθρο 495 ΚΠολΔ), να κρατηθεί η υπό κρίση αίτηση και να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο κατά την προσήκουσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010 και άρθρα 522, 524, 528, 533, 535 παρ.1, 739 επ. ΚΠολΔ),  ώστε να ερευνηθεί, ερήμην της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης των καθών, ως προς το παραδεκτό, τη νομική και την ουσιαστική βασιμότητά της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 Ν. 3869/2010 η αίτηση ρύθμισης των οφειλών πρέπει να περιέχει : α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών, που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για το ορισμένο της αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου ο αιτών οφειλέτης πρέπει να εκθέτει σε αυτή ότι είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου, ότι περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του χωρίς δόλο, ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του, να εκθέτει επίσης ποιοι είναι οι πιστωτές του με πλήρη στοιχεία, ποιες είναι οι απαιτήσεις τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, να περιγράφει την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, αν έχει προστατευόμενα μέλη, τα οποία υποχρεούται εκ του νόμου να διατρέφει), τα από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματα του ίδιου και της συζύγου του, κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής της αίτησης, τα περιουσιακά του στοιχεία (κρίσιμα, εφόσον του αποφέρουν εισοδήματα, αλλά, και, σε αρνητική περίπτωση, για τη διερεύνηση της δυνατότητας εκποίησής τους), μη υποχρεούμενος περαιτέρω να αναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του, τα οποία αποτελούν ξένη περιουσία και δεν είναι υπέγγυα στους πιστωτές του. Επίσης ο αιτών θα πρέπει να περιλάβει στην αίτησή του σαφές και ορισμένο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, περιέχον ρυθμίσεις για όλους τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους, αίτημα δικαστικής ρύθμισης των οφειλών του, επί αποτυχίας του δικαστικού συμβιβασμού, και διάσωσης (εξαίρεσης από την εκποίηση) της κύριας κατοικίας του.

 

Αντιθέτως δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης να αναφέρεται ο χρόνος ανάληψης του εισαγόμενου προς ρύθμιση χρέους, ούτε ο χρόνος γέννησης των απαιτήσεων. Ο αποκλεισμός από τη ρύθμιση του νόμου χρέους αναληφθέντος το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν σημαίνει αναγκαίως ότι ο χρόνος ανάληψης του χρέους ανάγεται σε στοιχείο της αίτησης (ΜΠΘες 38/2014, ΕλλΔνη 2014.1134, ΜΠΔρ 336/2013, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Πλέον των ανωτέρω ουδέν έτερο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα της αίτησης και ιδίως δεν απαιτείται η αναφορά των εισοδημάτων του αιτούντος οφειλέτη κατά τον χρόνο ανάληψης των εισαγομένων προς ρύθμιση χρεών του, τα οποία άλλωστε ο οφειλέτης καθιστά γνωστά στους πιστωτές τους, προσκομίζοντας δημόσια έγγραφα προς απόδειξή τους, κατά τον χρόνο σύναψης των δανειακών συμβάσεων, οπότε είναι προαπαιτούμενος ο έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας (ΜΠΔρ 336/2013, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, δεν απαιτείται η παράθεση περιστατικών εξαιτίας των οποίων ο οφειλέτης περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, καθόσον αρκεί η αναφορά ότι περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής χωρίς δόλο (ΜΠΚαστ 187/2014, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΗρ 205/2013, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Η συνδρομή ή μη των ανωτέρω (μόνιμης αδυναμίας και έλλειψης δόλου) είναι ζήτημα απόδειξης, του μεν οφειλέτη φέροντος το σχετικό βάρος να αποδείξει ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο η σχέση ρευστότητάς του προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του είναι αρνητική, του δε πιστωτή να επικαλεστεί και να αποδείξει κατ ένσταση την ύπαρξη περιστατικών, που καθιστούν δόλια την περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία (ΕφΔρ 336/2013 ο.π., ΜΠΘες 18927/2017, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΧαν 197/2014, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΔρ 336/2013, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕιρΛαμ 1/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους μετέχοντες πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από την ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του, ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπόψη η εισοδηματική, οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά. Ειδικότερα ζητά α) να επικυρωθεί  το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή όπως τροποποιηθεί, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, β) επικουρικά να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του για χρονικό διάστημα πέντε ετών και να ρυθμιστούν οι απαιτήσεις των πιστωτών του με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών, γ) να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας του η κύρια κατοικία αποκλειστικής κυριότητάς του, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010 με ορισμό μηνιαίων καταβολών για τη διάσωσή της, δ) να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση των ως άνω ρυθμίσεων θα απαλλαγεί από τα υπόλοιπα των οφειλών του και ε) να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση είναι πλήρως ορισμένη, καθώς εκτίθενται σε αυτή όλα τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα και με τα όσα εκτενώς αναφέρονται στην  ανωτέρω νομική σκέψη της παρούσας, ήτοι α) η μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος, β) η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, γ) η κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, δ) η κατάσταση των πιστωτών του αιτούντος και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και ε) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, απορριπτόμενου ως αβάσιμου του αντίθετου ισχυρισμού της παριστάμενης πρώτης των καθ’ ών μετέχουσας πιστώτριας, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του Ν.3869/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν.4161/2013  και το Ν.4549/2018, οι διατάξεις του οποίου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις (άρθρο 68). Ωστόσο μη νόμιμο και συνεπώς απορριπτέο τυγχάνει το αίτημα να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης κατά το άρθρο 7 του Ν. 3869/2010, αφού η επικύρωση του σχεδίου αυτού από τους διαδίκους κατά το ίδιο ως άνω άρθρο δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας αυτών, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα ανωτέρω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωσή του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 11 παρ.1 Ν.3869/2010). Επίσης το αίτημα να αναγνωριστεί η απαλλαγή του αιτούντος από το υπόλοιπο των χρεών του μετά την τήρηση από μέρους του των όρων της ρύθμισης, το οποίο αλυσιτελώς και πρόωρα προβάλλεται, διότι η πιστοποίηση της απαλλαγής γίνεται μετά τη λήξη της ρύθμισης και σε κάθε περίπτωση είναι περιττό, δεδομένου ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη προβλέπεται απευθείας από το νόμο ως αυτοδίκαιο αποτέλεσμα της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που του επέβαλε η απόφαση ή ως αποτέλεσμα μετά από αίτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο (αρθρ. 11 παρ. 1 Ν.3869/2010). ʼλλωστε εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 ΚΠολΔ ώστε να θεωρηθεί ότι παραδεκτώς ζητείται η πρόωρη δικαστική προστασία (βλ.σχετ. ΕιρΛαμ 24/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Κατόπιν των ανωτέρω, η αίτηση πρέπει, κατά το μέρος που  κρίθηκε νόμιμη, να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

4. Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν.3869/2010 ορίζεται ότι «φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και την απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής». Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του Ν.3869/2010 είναι ο οφειλέτης να έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ο Ν. 3869/2010 θεωρεί δεδομένη την έννοια του δόλου από τη γενική θεωρία του αστικού δικαίου. Στο πεδίο του τελευταίου ο δόλος, ως μορφή πταίσματος, προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 330 ΑΚ, με την οποία ορίζεται ότι "ο οφειλέτης ενέχεται, αν δεν ορίσθηκε κάτι άλλο, για κάθε αθέτηση της υποχρέωσής του από δόλο ή αμέλεια, δική του ή των νομίμων αντιπροσώπων του. Αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές’’. Η εν λόγω διάταξη θεσπίζει δύο μορφές πταίσματος, τον δόλο και την αμέλεια. Ενώ, όμως, δίνει ορισμό της αμέλειας, τον προσδιορισμό του δόλου αφήνει στην επιστήμη και τη νομολογία. Η έννοια του δόλου, όπως γίνεται δεκτή στο πεδίο του αστικού δικαίου, συμπίπτει με εκείνη του άρθρου 27 παρ. 1 του ΠΚ, που ορίζει ότι "Με δόλο (πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόμο απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης. Επίσης, όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται". Η τελευταία αυτή διάταξη διακρίνει τον δόλο σε άμεσο και ενδεχόμενο. Ορίζει δε, ότι με άμεσο δόλο πράττει αυτός που "θέλει" την παραγωγή του εγκληματικού αποτελέσματος, καθώς και εκείνος που δεν επιδιώκει μεν αυτό, προβλέπει όμως ότι τούτο αποτελεί αναγκαία συνέπεια της πράξεως του και, παρά ταύτα, δεν αφίσταται αυτής. Αντίθετα, με ενδεχόμενο δόλο πράττει εκείνος που προβλέπει το εγκληματικό αποτέλεσμα ως δυνατή συνέπεια της πράξεώς του και το "αποδέχεται". Περαιτέρω από τη διατύπωση της παρ. 1 εδαφ. α` του άρθρου 1 του Ν.3869/2010 προκύπτει ότι το στοιχείο του δόλου αναφέρεται στην "περιέλευση" του οφειλέτη σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών. Επομένως, το στοιχείο του δόλου δύναται να συντρέχει τόσο κατά τον χρόνο ανάληψης της οφειλής όσο και κατά τον χρόνο μετά την ανάληψη της τελευταίας. Ο δόλος αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο, είτε είναι αρχικός, είτε είναι μεταγενέστερος. Το κρίσιμο ζήτημα είναι το περιεχόμενο του δόλου και όχι ο χρόνος που αυτός εκδηλώθηκε. Στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3869/2010, ο οφειλέτης ενεργεί δολίως, όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του επιδιώκει την αδυναμία των πληρωμών του ή προβλέπει ότι οδηγείται σε αδυναμία πληρωμών και δεν αλλάζει συμπεριφορά, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό. Ειδικότερα, πρόκειται για τον οφειλέτη εκείνο, ο οποίος καρπούται οφέλη από την υπερχρέωσή του, με την απόκτηση κινητών ή ακινήτων, πλην όμως, είτε γνώριζε, κατά την ανάληψη των χρεών, ότι είναι αμφίβολη η εξυπηρέτησή τους, είτε από δική του υπαιτιότητα βρέθηκε μεταγενέστερα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Επομένως, η συνεπεία του δόλου μόνιμη αδυναμία του οφειλέτη δεν είναι αναγκαίο να εμφανισθεί μετά την ανάληψη του χρέους, αλλά μπορεί να υπάρχει και κατά την ανάληψη αυτού, όταν δηλαδή ο οφειλέτης ήδη από την αρχή, αναλαμβάνοντας το χρέος γνωρίζει ότι, με βάση τα εισοδήματά του και τις εν γένει ανάγκες του δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει. Περίπτωση ενδεχόμενου δόλου συντρέχει, όταν ο οφειλέτης συμφωνεί με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων, προβλέποντας ως ενδεχόμενο, ότι ο υπερδανεισμός του με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε συνδυασμό με το ύψος των οφειλών του, θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό. Αξίωση πρόσθετων στοιχείων για τη συγκρότηση του δόλου στο πρόσωπο του οφειλέτη κατά την ανάληψη του χρέους, όπως είναι η εξαπάτηση των υπαλλήλων του πιστωτικού ιδρύματος ή η παράλειψη του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί στις αναγκαίες έρευνες της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη, δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα του νόμου. Ο δόλος του οφειλέτη στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών χρεών του περιορίζεται στην πρόθεσή του και μόνο, δηλαδή σε ένα υποκειμενικό στοιχείο, χωρίς να είναι ανάγκη προσθήκης και άλλων, κατά τα ανωτέρω, αντικειμενικών στοιχείων. Τέλος, όπως προκύπτει από την πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου 1 του Ν.3869/2010, σύμφωνα με την οποία την ύπαρξη του δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής, το επιλαμβανόμενο της υπόθεσης δικαστήριο ερευνά την ύπαρξη του δόλου όχι αυτεπαγγέλτως, αλλά, όπως είναι αυτονόητο και γι` αυτό παραλείφθηκε στο νόμο, κατά πρόταση πιστωτή, ο οποίος πρέπει να προτείνει τον εν λόγω ισχυρισμό κατά τρόπο ορισμένο, ήτοι με σαφή έκθεση των γεγονότων που τον θεμελιώνουν (άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολΔ) και να τον αποδείξει (ΑΠ 53/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 208/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 400/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 426/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 634/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1174/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠΚορ 85/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕιρΛαμ 49/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλούσα πρώτη των καθ’ ών, που στον πρώτο βαθμό ερημοδίκησε, παραδεκτά και νόμιμα προβάλει την ένσταση της δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών των οφειλών του, αφού γνώριζε κατά την ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεών του ότι αδυνατεί να τις εκπληρώσει με βάση τις οικονομικές δυνάμεις του. Ο ισχυρισμός αυτός είναι ορισμένος και νόμιμος στηριζόμενος στη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

 

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, που εξετάστηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο  του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και του οποίου η κατάθεση περιέχεται στα ταυτάριθμα με την υπαριθμ. 4/2020 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, τα έγγραφα, που παραδεκτά οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, και από εκείνα που παραδεκτά προσκομίζονται στο παρόν Δικαστήριο χωρίς να γίνεται επίκλησή τους (άρθρα 744 και 759 παρ.3 ΚΠολΔ), καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν  τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών είναι ηλικίας εξήντα δύο (62) ετών (γεννήθηκε το 1959) και από το 1988 είναι παντρεμένος με την ., ηλικίας  πενήντα ενός (51) ετών (γεννήθηκε το 1970). Από τον γάμο του αυτό έχει αποκτήσει δύο τέκνα, ενήλικα πλέον, τον ., και την ., που γεννήθηκαν το 1990 και το 1991, αντίστοιχα, τα οποία διαμένουν στην Αθήνα και καλύπτουν μόνα τους τις διατροφικές τους ανάγκες και για το λόγο αυτό δεν εμπίπτουν στην έννοια του προστατευόμενου μέλους.

 

Ο αιτών διαμένει με τη σύζυγό του σε διώροφη οικοδομή, συνολικής επιφάνειας 239,40 τ.μ., η οποία έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο, επιφάνειας 330,00 τ.μ., της αποκλειστικής κυριότητάς του, κείμενο στη Τοπική Κοινότητας Β  του Δήμου Σκιλλούντος Ηλείας. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί τη κύρια κατοικία του. Ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης και τα εισοδήματά του προερχόμενα από τις αγροτικές δραστηριότητες και από ετήσια επιδότηση που  λαμβάνει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των  2.000,00 ευρώ κατά μέσο όρο, όπως προκύπτει από την κατάθεση του ιδίου. Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματά του για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ανέρχονταν σε 11.012,23 , 10.797,75 , 4.825,16, 4.752,18, 4.731,10 , αντίστοιχα, και για τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ανέρχονταν σε 19.827,67, 12.853,21, 14.394,85 , 11.221,65 , 7.670,35 και 5.776,63 , αντίστοιχα (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα που προσκομίζονται).  ʼλλη πηγή εισοδήματος δεν αποδείχθηκε ότι έχει ο αιτών. Η σύζυγος του αιτούντος ασχολείται και αυτή με αγροτικές εργασίες και συνδράμει αυτόν στην συγκέντρωση του ανωτέρω μηνιαίου εισοδήματός του. Ωστόσο η απασχόληση αυτή της συζύγου του είναι μειωμένη από το 2008, καθώς έκτοτε αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας που χρήζει τακτικής παρακολούθησης ( κακοήθεια δεξιού μαστού και επακόλουθη μαστεκτομή, βλ. την από 30.7.2008 διάγνωση του Καθηγητή … του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών-Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας και την υπ αρ. ./9-4-2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ Πύργου). Επομένως το μηνιαίο πραγματικό και καθαρό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται σε 2.000,00 ευρώ. Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη από τους μετέχοντες πιστωτές, τα οποία, τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010), και συγκεκριμένα : Α. Από τη πρώτη μετέχουσα, «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» έλαβε (α) δυνάμει της υπ αριθμ. . συμβάσεως, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 39.482,53 (κεφάλαιο 39.313,21 , τόκοι 169,32 , έξοδα 0,00 ), (β) δυνάμει της υπ αριθμ. . συμβάσεως, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 7.135,61 (κεφάλαιο 5.592,40 , τόκοι 1.002,69 , έξοδα 540,52 ), (γ) δυνάμει της υπ αριθμ. . συμβάσεως, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 282,55 (κεφάλαιο 141,25 , τόκοι 81,94 , έξοδα 59,36 ), (δ) δυνάμει της υπ αριθμ.. συμβάσεως, στεγαστικό δάνειο, με εγγυήτρια τη σύζυγό του ., προς την οποία επιδόθηκε νομότυπα η κρινόμενη αίτηση, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. . Δ/21-3-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών ., η απαίτηση εκ του οποίου είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωσης υποθήκης, με υπόλοιπο οφειλής 95.232,15 (κεφάλαιο 94.532,15 , τόκοι 700,00 , έξοδα 0,00 ), (ε) δυνάμει της υπ αριθμ. . συμβάσεως, στεγαστικό δάνειο, με εγγυήτρια τη σύζυγό του ., προς την οποία επιδόθηκε νομότυπα η κρινόμενη αίτηση όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. . Δ721-3-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών ., η απαίτηση εκ του οποίου είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης, με υπόλοιπο οφειλής 70.661,66 (κεφάλαιο 70.033,23 , τόκοι 520,36 , έξοδα 108,07 ), (βλ. από 03 Ιανουαρίου 2014 αναλυτική κατάσταση οφειλών και από 19 Φεβρουαρίου 2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών). Β. Από τη δεύτερη μετέχουσα,  «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» έλαβε: (α) δυνάμει της υπ αριθμ.λογαρ. . πιστωτικής κάρτας, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 3.093,44 (κεφάλαιο 3.005,41 , τόκοι 88,03 , έξοδα 0,00 ), (β) δυνάμει του υπ αριθμ. λογαρ. . δανείου καταναλωτικής πίστης, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 10.445,12 (κεφάλαιο 10.061,67 , τόκοι 333,01 , έξοδα 50,44 ), (γ) δυνάμει της υπ αριθμ. λογαρ. . πιστωτικής κάρτας, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 5.631,18 (κεφάλαιο 5.328,68 , τόκοι 302,50 , έξοδα 0,00 ), (δ) δυνάμει της υπ αριθμ. λογαρ. . πιστωτικής κάρτας, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 1.313,94 (κεφάλαιο 1.267,01 , τόκοι 46,93 , έξοδα 0,00 ), (βλ.από 23 Δεκεμβρίου 2013 αναλυτική κατάσταση οφειλών). Γ. Από τη τρίτη μετέχουσα, «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» έλαβε: (α) δυνάμει της υπ αριθμ. . σύμβασης πίστωσης, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 20.472,85 (κεφάλαιο 20.319,25 , τόκοι 153,60 , έξοδα 0,00 ), (β) δυνάμει της υπ αριθμ. . σύμβασης καταναλωτικού δανείου, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 9.665,33 (κεφάλαιο 9.485,37 , τόκοι 179,96 , έξοδα 0,00 ), (γ) δυνάμει της υπ αριθμ. . σύμβασης πιστωτικής κάρτας, δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής 2.925,45 (κεφάλαιο 2.810,20 , τόκοι 98,00 , έξοδα 17,25 ), (βλ. την από 24 Δεκεμβρίου 2013 αναλυτική κατάσταση οφειλών). Δ. Από τη τέταρτη μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» έλαβε δυνάμει της υπ αριθμ. . σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου (από την τότε Α.Τ.Ε.), με εγγυητή τον ήδη αποβιώσαντα στις 12.01.2015 πατέρα του ., δάνειο με υπόλοιπο οφειλής 10.509,79 (κεφάλαιο 9.636,11 , τόκοι 854,19 , έξοδα 19,49 ), (βλ. από 24 Δεκεμβρίου 2013 αναλυτική κατάσταση οφειλών). Συνολικά οι οφειλές του αιτούντος προς τους καθών η αίτηση πιστωτές του ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 276.851,56 . Σημειωτέον ότι για τα δάνεια που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένα δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο της οφειλής του αιτούντος κατά τον χρόνο της απόφασης, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 Ν.3869/2010. Το παραπάνω εισόδημα του αιτούντος από την εργασία του, συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις και λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και της οικογενείας του, δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών του. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που πλήττει και τον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Συνεπώς συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση πραγματική και μόνιμη αδυναμία του αιτούντος πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις πιστώτριες του, απορριπτόμενων ως ουσία αβάσιμων των αντίθετων ισχυρισμών της παριστάμενης πρώτης των καθών μετέχουσας πιστώτριας. Επίσης και η ένσταση της παριστάμενης μετέχουσας πιστώτριας περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών είναι ουσιαστικά αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. Και τούτο διότι το 2006 που συνήψε με την πρώτη μετέχουσα πιστώτρια «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» τις δύο συμβάσεις στεγαστικών δανείων, από τις οποίες προέρχεται ο κύριος όγκος των δανειακών του υποχρεώσεων, το πραγματικό του εισόδημα ήταν υψηλό ανερχόμενο στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00), (βλ. ανωμοτί κατάθεση αιτούντος), το οποίο επέτρεπε την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων, ενώ εν συνεχεία το εισόδημα αυτό μειώθηκε σταδιακά κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ). Στην περιέλευση του αιτούντος σε κατάσταση αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων συντέλεσε η οικονομική κρίση, η οποία έπληξε τη χώρα τα τελευταία χρόνια και έχει αρνητική επίδραση σε κάθε τομέα της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και στη γεωργία, σε συνδυασμό με το ύψος των μηνιαίων δόσεων, που όφειλε να καταβάλλει προς εξυπηρέτηση των δανειακών συμβάσεων (απαιτείτο μηνιαίως το ποσό των 2.000,00 βλ. την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος), τα υψηλά επιτόκια, με τα οποία επιβαρύνονται τα ανωτέρω δάνεια, και την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Ειδικότερα τα τελευταία έτη τα εισοδήματα του αιτούντος περιορίστηκαν ουσιωδώς, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα για τις βιοτικές του ανάγκες και να είναι ταυτόχρονα συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις. Όταν δε έλαβε τα δάνεια είχε την πεποίθηση ότι θα είναι σε θέση να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μη δυνάμενος να προβλέψει την επερχόμενη οικονομική κρίση. Στην αδυναμία αυτή, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ο αιτών περιήλθε χωρίς δόλο, αφού κατά τον χρόνο ανάληψης των οφειλών του είχε εισόδημα σαφώς υψηλότερο από αυτό που έχει σήμερα και ήταν σε θέση να εξυπηρετεί τα δάνειά του, ενώ για τη μεταγενέστερη επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης δεν βαρύνεται με κάποια υπαιτιότητα. Πέραν αυτών το 2008 η σύζυγός του αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, με συνέπεια να αυξηθούν οι οικογενειακές δαπάνες αλλά και να στερηθεί της οικονομικής συνεισφοράς της. Είναι βέβαια γεγονός ότι οι δανειακές του υποχρεώσεις είναι υψηλές, ωστόσο από αυτό και μόνο δε θεμελιώνεται δόλια συμπεριφορά, δοθέντος ότι οι πιστώτριες τράπεζες γνώριζαν και πάντως είχαν τη δυνατότητα να ερευνήσουν την πιστοληπτική του ικανότητα και να αρνηθούν τη δανειοδότηση του, εφόσον διαπίστωναν ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Παρόλα αυτά, και στο πλαίσιο της επιθετικής πρακτικής προώθησης πιστώσεων και του ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, που κυριάρχησε κατά τα τελευταία έτη στο τραπεζικό σύστημα, του χορήγησαν τα πιο πάνω δάνεια, αποβλέποντας στα πρόσκαιρα οφέλη από αυτά, συντελώντας έτσι και αυτές στην υπερχρέωση του. Σε κάθε περίπτωση δεν αποδείχθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες του αιτούντος απόκρυψης των πραγματικών εισοδημάτων του, με σκοπό την παραπλάνηση των πιστωτριών του, ώστε να πετύχει τη δανειοδότηση του. Συνεπώς δεν συντρέχει  στο πρόσωπο του αιτούντος ούτε αρχικός, αλλά ούτε επιγενόμενος δόλος, αφού δεν προέκυψε ότι κατά τον χρόνο ανάληψης των χρεών του βρισκόταν σε υπέρμετρη οικονομική αδυναμία, ούτε υπήρχε τότε δυνατότητα πρόβλεψης τέτοιας αδυναμίας με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής.

 

Η παριστάμενη πρώτη των καθών μετέχουσα πιστώτρια «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» προβάλλει τον ισχυρισμό περί ανειλικρινούς δήλωσης του αιτούντος λόγω ύπαρξης αδήλωτων εισοδημάτων. Ο ισχυρισμός αυτός είναι αόριστος καθώς δεν αναφέρει ποια εισοδήματα έχει αυτός αποκρύψει. Επιπλέον είναι και ουσιαστικά αβάσιμο, καθώς το αναφερόμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης του αιτούντος ύψους 2.055,00 είναι το εκτιμώμενο με βάση τις συνθήκες ζωής του και όχι εκείνο που δαπανά πραγματικά, το οποίο προσαρμόζεται στο διαθέσιμο εισόδημά του. Επίσης ο αιτών με τις προτάσεις του εξέθεσε την περιουσιακή του κατάσταση, όπως είχε κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης, με την επαύξησή της κατά το μεσοδιάστημα από την άσκησή της κατά ένα επιπλέον περιουσιακό στοιχείο. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : (α) η πλήρης κυριότητα ενός ημιτελούς ισογείου, επιφανείας 119,70 τ.μ., μετά του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου, επιφανείας 119,70 τ.μ., ήτοι διώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 239,40 τ.μ., ανεγερθείσα δυνάμει της υπ αριθμ. ./1996 οικοδομικής άδειας, κείμενη επί οικοπέδου επιφανείας 330,00 τ.μ. στη  τοπική κοινότητα Β  του Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας, που απέκτησε δυνάμει του υπ αριθμ../1996 συμβολαίου γονικής παροχής της Συμβολαιογράφου Κρεστένων ., νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο . και με αριθμό . των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρεστένων, (β) η πλήρης κυριότητα ενός ελαιοστασίου, εκτάσεως 5.000,00 τ.μ., μετά της εντός αυτού αποθήκης, εμβαδού 60 τ.μ., κείμενου στη θέση Αγία Παρασκευή της τοπικής κοινότητας Β  του Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας, που απέκτησε δυνάμει του υπ αριθμ. ./2006 συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου της Συμβολαιογράφου Κρεστένων ., νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο . και με αριθμό 13.185 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρεστένων, του οποίου η αντικειμενική αξία ανέρχεται στο ποσό των 10.668,00 (βλ. έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας του ελαιοστασίου και έντυπο Κ5 για τον προσδιορισμό της αξίας της αποθήκης) ενώ η εμπορική αξία του δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.000,00 , (γ) η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου, εκτάσεως 132,39 τ.μ., κείμενο στη τοπική κοινότητα Β  του Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας, που απέκτησε δυνάμει του υπ αριθμ. ./1982 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή του Συμβολαιογράφου Πύργου ., νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο . και με αριθμό . των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρεστένων, η εμπορική αξίας του οποίου δεν υπερβαίνει τα 2.000,00 , (δ) η συγκυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός ελαιοστασίου, εκτάσεως 12.000,00 τ.μ., εκ των οποίων τα 10.000,00 τ.μ. με ελιές και τα 2.000,00 τ.μ. με μονοετή καλλιέργεια, κείμενο στη θέση Αγία Παρασκευή της Τοπικής Κοινότητας Β  του Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας, που απέκτησε δυνάμει του υπ' αριθμ../1986 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή του Συμβολαιογράφου Πύργου . νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρεστένων, η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται κατά το ποσοστό συγκυριότητάς του στο ποσό των 7.290,00 (βλ. έντυπα ΑΑ-ΓΗΣ για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας του) και η εμπορική αξία αυτού δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 , (ε) η πλήρης κυριότητα ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 2.977,00 τ.μ., κείμενου στη θέση Ρ  της τοπικής κοινότητας Β  του Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας, που απέκτησε δυνάμει του υπ' αριθμ. ./2017 συμβολαίου αγοραπωλησίας αγροτικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Κρεστένων ., νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρεστένων, η αντικειμενικής αξία του οποίου ανέρχεται στα 4.286,88 (βλ. έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας), η δε εμπορική αξία δεν υπερβαίνει τα 5.000,00 . Επίσης ο αιτών έχει στην αποκλειστική  κυριότητα του το με αριθμό κυκλοφορίας . αγροτικό μηχάνημα (τρακτέρ), τύπου McCORMICK F 105, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2009, η εμπορική αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 , το με αριθμό κυκλοφορίας ΗΑΕ . Ι.Χ.Φ. αγροτικό  όχημα, εργοστασίου κατασκευής V. WAGEN, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1996, η εμπορική αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 και στην συγκυριότητά του κατά ποσοστό 50 % αδιαιρέτως το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΖΒ . Ι.Χ.Ε. όχημα, εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN, τύπου TOUAREG, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004, η εμπορική αξία του οποίου  κατά το ποσοστό κυριότητάς του δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 . Η ανωτέρω διώροφη οικοδομή συνιστά την κύρια κατοικία του αιτούντος, καθώς χρησιμεύει για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του ιδίου και της οικογενείας του, της οποίας ζητείται η εξαίρεση από την ρευστοποίηση με την υπαγωγή της στη διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 Ν.3869/2010. Από τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, πέραν της κύριας κατοικίας, της οποίας ζητείται ρητά η εξαίρεση από την εκποίηση, ουδέν κρίνεται αξιόλογο προς ρευστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 Ν.3869/2010. Και τούτο διότι, αφενός, ενόψει της χαμηλής εμπορικής τους αξίας, τυχόν ρευστοποίησή τους δεν δύναται να αποφέρει ικανοποιητικό αντάλλαγμα προς ικανοποίηση των πιστωτών, συνεκτιμώντας τα έξοδα της διαδικασίας εκποίησης (έξοδα δημοσιεύσεων, αμοιβή εκκαθαριστή κ.λπ.), αφετέρου η διατήρησή τους στην περιουσία του αιτούντος είναι απαραίτητη καθώς μέσω της καλλιέργειάς τους βιοπορίζεται ως αγρότης και αποκομίζει το μηνιαίο εισόδημά του. Επιπλέον, πρέπει να εξαιρεθούν της εκποίησης κατά το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3869/2010 και τα οχήματα του αιτούντος, αφενός μεν διότι όσον αφορά στα αγροτικά αυτοκίνητα αυτά είναι αναγκαία για την αγροτική του ενασχόληση, αφετέρου δε διότι ενόψει της παλαιότητάς τους δεν πρόκειται να προκαλέσουν αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του. Με βάση τα ανωτέρω αποδειχθέντα προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010. Ειδικότερα, όσον αφορά τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2 Ν.3869/2010, αυτή θα πραγματοποιηθεί με μηνιαίες καταβολές επί πέντε (5) έτη, ήτοι επί εξήντα (60) μήνες, απευθείας στους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές από τα εισοδήματα του αιτούντος που θα καταβάλλονται συμμέτρως σε αυτούς, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον μεθεπόμενο από τη δημοσίευση της παρούσας μήνα. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 . Στις συνήθεις δαπάνες για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του ίδιου και της συζύγου του, με βάση τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής και την ηλικία τους, περιλαμβάνονται αυτές για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, καταναλωτικά αγαθά, λειτουργικά έξοδα κατοικίας (ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση, επισκευές), υπηρεσίες τηλεφωνίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετακινήσεις. Ενόψει αυτών το ποσό για την κάλυψη των μηνιαίων δαπανών διαβίωσης του αιτούντος και της συζύγου του ανέρχεται στο ποσό των 1.400,00 , το οποίο ανταποκρίνεται στην απαίτηση διατήρησης του ελάχιστου ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης, λαμβανομένου υπόψη ότι ο οφειλέτης που αιτείται την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.3869/2010 πρέπει να μειώσει τις δαπάνες του στις απολύτως απαραίτητες κατά το χρονικό διάστημα ρύθμισης των οφειλών του. Το ποσό των 600,00 ευρώ, που απομένει  από το μηνιαίο εισόδημά του (2.000,00 1.400,00), πρέπει να διατεθεί ως μηνιαία δόση προς τους μετέχοντες πιστωτές του.

 

Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 276.851,6 και αναλύονται ως ακολούθως : 212.794,5 στην μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 20.483,68 στην μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 33.063,63 στην μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και 10.509,79 στην μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Με την από 2 Ιουλίου 2014 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Πύργου ο αιτών υποχρεώθηκε προσωρινά να καταβάλλει συμμέτρως στους πιστωτές του το ποσό των 400,00 μηνιαίως. Σε συμμόρφωση με την προσωρινή αυτή διαταγή ο αιτών κατέβαλε στους πιστωτές του, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα καταθετήρια των πιστωτών, το συνολικό ποσό των 19.892,61 και συγκεκριμένα 15.190.00 προς τη πρώτη πιστώτρια, 1.308,33 προς τη δεύτερη πιστώτρια, 2.538,78 προς τη τρίτη πιστώτρια και 855,50 προς τη τέταρτη πιστώτρια. Το συνολικό αυτό ποσό των 19.892,61 πρέπει να συνυπολογιστεί και να αφαιρεθεί διαιρούμενο δια το πλήθος των δόσεων της παρούσας ρύθμισης εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 61 και της παρ.2 του άρθρου 59 του Ν.4549/2018, οι οποίες σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 68 παρ.8 του ιδίου νόμου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις. Συνεπώς η μηνιαία δόση στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής θα ανέλθει στο ποσό των 268,45   (36.000,00 (600 χ 60 μήνες) 19.892,61 = 16.107,39 : 60 μήνες= 268,45 ).

 

Ειδικότερα από το ποσό αυτό των 268,45 αναλογεί για τη σύμμετρη ικανοποίηση των μετεχόντων κατά το λόγο των χρεών τους : Α. Στην πρώτη μετέχουσα, «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», (α) για την οφειλή από την  υπ αριθμ. . σύμβαση δανείου, ύψους 39.482,53 , το ποσό των (39.482,53 χ 268,45 / 276.851,6) 38,28 , (β) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση δανείου, ύψους 7.135,61 , το ποσό των (7.135,61 χ 268,45 / 276.851,6) 6,91 ,  (γ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση δανείου, ύψους 282,55 , το ποσό των (282,55 χ 268,45 / 276.851,6) 0,27 ,  (δ) για την οφειλή από την υπ αριθμ.. σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους 95.232,15 , το ποσό των (95.232,15 χ 268,45 / 276.851,6) 92,34 , (ε) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους 70.661,66 , το ποσό των (70.661,66 χ 268,45 / 276.851,6 )68,51. Β. Στη δεύτερη μετέχουσα, «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,  ο αιτών υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως : (α) για την οφειλή από την υπ αριθμ.λογαρ. . σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 3.093,44 , το ποσό των (3.093,44 χ 268,45 / 276.851,6 )  2,99 , (β) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ. . σύμβαση δανείου καταναλωτικής πίστης, ύψους 10.445,12 , το ποσό των (10.445,12 χ 268,45 / 276.851,6 )  10,12 , (γ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ. . σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 5.631,18 , το ποσό των  (5.631,18 χ 268,45 / 276.851,6 ) 5,46 , (δ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ. .σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 1.313,94 , το ποσό των (1.313,94 χ 268,45 / 276.851,6 )  1,27 . Γ. Στη τρίτη μετέχουσα, «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», ο αιτών  υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως : (α) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση πίστωσης, ύψους 20.472,85 , το ποσό των (20.472,85 χ 268,45 / 276.851,6 )  19,85 , (β) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ύψους 9.665,33 , το ποσό των (9.665,33 χ 268,45 / 276.851,6 ) 9,37 , (γ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση πιστωτικής κάρτας, δάνειο, ύψους 2.925,45, το ποσό των (2.925,45 χ 268,45 / 276.851,6 )  2,83 . Δ. Στη τέταρτη μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ Α.Ε.» για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου (από την τότε Α.Τ.Ε.), ύψους 10.509,79 , το ποσό των (10.509,79 χ 268,45 / 276.851,6 ) 10,19 . Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί ʽε την προβλεπόʽενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφόσον προβάλλεται αίτηʽα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση, ʽετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Αποδείχθηκε ότι ο αιτών έχει στην πλήρη κυριότητά του μια διώροφη οικοδομή, συνολικής επιφάνειας 239,40 τ.μ., αποτελούμενη από ένα ημιτελές ισόγειο, επιφανείας 119,70 τ.μ., μετά του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου, επιφανείας 119,70 τ.μ., η οποία έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως 330,00 τ.μ., που βρίσκεται στη  τοπική κοινότητα Β  του Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής ανέρχεται σε 59.750,39 (ήτοι 19.581,72 η αξία του ισογείου ορόφου + 33.568,67 η αξία του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου (βλ. προσκομισθέντα έντυπα Κ2 υπολογισμού αξίας κτισμάτων με αντικειμενικά κριτήρια) + 6.600,00 η αντικειμενική αξία του οικοπέδου, εκτιμηθείσα από το Δικαστήριο κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχό του, ελλείψει εγγράφων στοιχείων). Η αντικειμενική αυτή αξία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου για έγγαμο φορολογούμενο Επομένως, ο αιτών πρέπει να υποχρεωθεί, προκειμένου να διατηρήσει την πλήρη κυριότητα του ακινήτου, να καταβάλει ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής αξίας αυτού, ήτοι (59.750,39 χ 80% =) 47.800,31 . Ό χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού των 47.800,31 θα πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη, ήτοι σε διακόσιους σαράντα (240) μήνες, λαμβανομένων υπόψη, του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Επομένως, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του ανέρχεται σε 199,16 (47.800,31/240 μηνιαίες δόσεις). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας  εντόκως,, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με το επιτόκιο αναφοράς των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις  της πρώτης μετέχουσας πιστώτριας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και κατά τη σειρά  της χρονικής προτεραιότητας.

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 62 παρ. 3 του Ν. 4549/2018, η οποία καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά το άρθρο 68 παρ. 8 του ως άνω Νόμου, προβλέπεται η κατανομή των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της πενταετίας της πρώτης ρύθμισης, στα πλαίσια δε της κατανομής θα πρέπει να τηρηθούν οι βασικές αρχές των δύο ρυθμίσεων, δηλαδή αυτή της μη υπέρβασης της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο, ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτή της καταβολής του υποχρεωτικού ανταλλάγματος της διάσωσης της κύριας κατοικίας στους πιστωτές ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2. Συνεπώς, όσον αφορά τη δόση του άρθρου 8 παρ. 2, αυτή θα πρέπει τελικά να οριστεί μηνιαίως στο ποσό της διαφοράς που θα προκύψει μετά την αφαίρεση από το ποσό της δόσης του άρθρου 8 παρ. 2, όπως διαμορφώθηκε μετά το συνυπολογισμό των προκαταβολών, αυτού της δόσης του άρθρου 9 παρ. 2, και εφόσον βέβαια υπάρχουν περιθώρια. Εν προκειμένω, το ποσό της μηνιαίας δόσης του άρθρου 8 παρ. 2 με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του αιτούντος ορίστηκε σε 600,00 ευρώ. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης για τη διάσωση της κατοικίας ανέρχεται σε 199,16 ευρώ. Έτσι, κατά το διάστημα των πέντε ετών που οι δύο ρυθμίσεις εφαρμόζονται συγχρόνως, από το ποσό των 600,00 ευρώ, στο οποίο ορίστηκε η μηνιαία δόση του άρθρου 8 παρ. 2 με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του αιτούντος, ποσό 199,16 ευρώ μηνιαίως αποτελεί δόση της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 για τη διάσωση της κατοικίας, το δε απομένον υπόλοιπο μέχρι το ποσό των 268,45 ευρώ, στο οποίο διαμορφώθηκε η μηνιαία δόση της ρύθμισης του άρθρ. 8 παρ. 2 μετά το συνυπολογισμό των προσωρινών καταβολών της προσωρινής διαταγής, αποτελεί την τελική δόση της κατά το άρθρο 8 παρ.2 ρύθμισης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 69,29 ευρώ (268,45 - 199,16). Από το ποσό αυτό των 69,29 ευρώ αναλογούν σε καθεμία από τις καθ ων η αίτηση πιστώτριες τα εξής ποσά:

 

Α. Στην πρώτη μετέχουσα, «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ο αιτών πρέπει να καταβάλλει, (α) για την οφειλή από την  υπ αριθμ. . σύμβαση δανείου, ύψους 39.482,53 , το ποσό των (39.482,53 χ 69,29/ 276.851,6) 9,88 , (β) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση δανείου, ύψους 7.135,61 , το ποσό των (7.135,61 χ 69,29/ 276.851,6) 1,79 ,  (γ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση δανείου, ύψους 282,55 , το ποσό των (282,55 χ 69,29/ 276.851,6) 0,08 ,  (δ) για την οφειλή από την υπ αριθμ.. σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους 95.232,15 , το ποσό των (95.232,15 χ 69,29 / 276.851,6) 23,84 , (ε) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους 70.661,66 , το ποσό των (70.661,66 χ 69,29 / 276.851,6 ) 17,68 . Β. Στη δεύτερη μετέχουσα, «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ο αιτών υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως : (α) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ.. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 3.093,44 , το ποσό των (3.093,44 χ 69,29 / 276.851,6 )  0,78 , (β) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ. . σύμβαση δανείου καταναλωτικής πίστης, ύψους 10.445,12 , το ποσό των (10.445,12 χ 69,29 /276.851,6 ) 2,61 , (γ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ. . σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 5.631,18 , το ποσό των  (5.631,18 χ 69,29 / 276.851,6 )  1,40 , (δ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ. . σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 1.313,94 , το ποσό των (1.313,94 χ 69,29 / 276.851,6 )  0,32 . Γ. Στη τρίτη μετέχουσα, «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», ο αιτών  υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως : (α) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση πίστωσης, ύψους 20.472,85 , το ποσό των (20.472,85 χ 69,29 / 276.851,6 ) 5,12 , (β) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ύψους 9.665,33 , το ποσό των (9.665,33 χ 69,29 / 276.851,6 ) 2,42 , (γ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 2.925,45, το ποσό των (2.925,45 χ 69,29 / 276.851,6 )  0,74 . Δ. Στη τέταρτη μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ Α.Ε.» για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου (από την τότε Α.Τ.Ε.), ύψους 10.509,79 , το ποσό των (10.509,79 χ 69,29 / 276.851,6 ) 2,63 . Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον μεθεπόμενο από τη δημοσίευση της παρούσας μήνα.

 

Κατ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρούμενης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Επιπλέον, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στον εκκαλούντα του παραβόλου της έφεσης, ποσού 75,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, λόγω της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010, η οποία τυγχάνει εφαρμογής και στη δευτεροβάθμια δίκη. Τέλος, δεν θα οριστεί παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους των απολειπόμενων διαδίκων, διότι η παρούσα απόφαση δεν μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή ερημοδικίας.

 

                               ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ  ερήμην των δεύτερης, τρίτης και τέταρτης των εφεσίβλητων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση κατά το τυπικό και το ουσιαστικό της μέρος.

 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την υπ αριθμ. 4/2020 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Πύργου.

 

ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση και δικάζει στην ουσία την από 11.3.2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./11.3.2014 αίτηση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος προς τους καθ’ ών πιστωτές του ορίζοντας μηνιαίες καταβολές, ποσού εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (69,29) εκάστη, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, άλλως εξήντα (60) μηνών, αρχής γενομένης από τον μεθεπόμενο από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα, ως εξής : Α. Στην πρώτη μετέχουσα, «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ο αιτών πρέπει να καταβάλλει, (α) για την οφειλή από την  υπ αριθμ. . σύμβαση δανείου, ύψους 39.482,53 , το ποσό των (39.482,53 χ 69,29/ 276.851,6) 9,88 , (β) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση δανείου, ύψους 7.135,61 , το ποσό των (7.135,61 χ 69,29/ 276.851,6) 1,79 ,  (γ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση δανείου, ύψους 282,55 , το ποσό των (282,55 χ 69,29/ 276.851,6) 0,08 ,  (δ) για την οφειλή από την υπ αριθμ.. σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους 95.232,15 , το ποσό των (95.232,15 χ 69,29 / 276.851,6) 23,84 , (ε) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση στεγαστικού δανείου, ύψους 70.661,66 , το ποσό των (70.661,66 χ 69,29 / 276.851,6 ) 17,68 . Β. Στη δεύτερη μετέχουσα, «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,  ο αιτών υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως : (α) για την οφειλή από την υπ αριθμ.λογαρ. . σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 3.093,44 , το ποσό των (3.093,44 χ 69,29 / 276.851,6 )  0,78 , (β) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ. . σύμβαση δανείου καταναλωτικής πίστης, ύψους 10.445,12 , το ποσό των (10.445,12 χ 69,29 /276.851,6 ) 2,61 , (γ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ. . σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 5.631,18 , το ποσό των  (5.631,18 χ 69,29 / 276.851,6 ) 1,40 , (δ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. λογαρ. .2 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 1.313,94 , το ποσό των (1.313,94 χ 69,29 / 276.851,6 )  0,32 . Γ. Στη τρίτη μετέχουσα, «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», ο αιτών  υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως : (α) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση πίστωσης, ύψους 20.472,85 , το ποσό των (20.472,85 χ 69,29 / 276.851,6 ) 5,12 , (β) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ύψους 9.665,33 , το ποσό των (9.665,33 χ 69,29 / 276.851,6 ) 2,42 , (γ) για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ύψους 2.925,45, το ποσό των (2.925,45 χ 69,29 / 276.851,6 )  0,74 . Δ.  Στη τέταρτη μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ Α.Ε.» για την οφειλή από την υπ αριθμ. . σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου (από την τότε Α.Τ.Ε.), ύψους 10.509,79 , το ποσό των (10.509,79 χ 69,29 / 276.851,6 ) 2,63 .

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι την πλήρη κυριότητα επί ενός ημιτελούς ισογείου 119,70 τ.μ. μετά του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου 119,70 τ.μ., ήτοι διώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 239,40 τ.μ., ανεγερθείσα δυνάμει της υπ αριθμ. ./1996 οικοδομικής άδειας, κείμενη επί οικοπέδου επιφάνειας 330,00 τ.μ. στη θέση Β Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας, που απέκτησε δυνάμει του υπ αριθμ. ./1996 συμβολαίου γονικής παροχής της Συμβολαιογράφου Κρεστένων ., νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο ., αριθμό . των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρεστένων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, το συνολικό ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (47.800,31 ), η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε είκοσι (20) έτη με διακόσιες σαράντα (240) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (199,16 ) εκάστη, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον μεθεπόμενο της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης μήνα. Οι συγκεκριμένες καταβολές θα χρησιμοποιηθούν για τη προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων της πρώτης μετέχουσας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και κατά τη σειρά χρονικής προτεραιότητας. Η καταβολή των δόσεων θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του στο ακροατήριο του στον Πύργο Ηλείας, απόντων των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, στις 26 Αυγούστου 2021.

 

 

             Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ