ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρΠειρ 3929/2020

 

Ακύρωση ατομικής ειδοποίησης ΚΕΑΟ για οφειλές ΙΚΑ κατά οικοπεδούχου -.

 

Aκύρωση ατομικής ειδοποίησης ΚΕΑΟ σε βάρος οικοπεδούχου (ως νόμω συνυπόχρεου) για εργοδοτικές εισφορές πρώην ΙΚΑ που επιβλήθηκαν στον εργολάβο που είχε αναλάβει την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα αντιπαροχής. Λόγοι ακύρωσης η εκκρεμής διοικητική διαδικασία ενώπιον της ΤΔΕ και η μη νομότυπη κοινοποίηση των ΠΕΕ/ΠΕΠΕΕ στον οικοπεδούχο ώστε να λάβει πλήρη γνώση.

 

 

 

Αριθμός απόφασης: A 3929/2020

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ 6ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 15 Ιουνίου 2020, με δικαστή τη Βασιλική Τσιάκα, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τη Δήμητρα Θεμιστοκλέους, δικαστική υπάλληλο.

 

Για να δικάσει την ανακοπή με ημερομηνία κατάθεσης 26 Φεβρουαρίου 2019 (αριθμός πράξης κατάθεσης: ΑΚ./2019)

 

Του …….. του ……, κατοίκου Αθηνών (οδός ..), ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Γεωργίου Πουλή

 

Κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νπδδ) με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» («ΕΦΚΑ») και ήδη του νπδδ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e-ΕΦΚΑ), που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Πειραιά και παραστάθηκε με δήλωση, κατ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Νικολάου Μουρδουκούτα.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο διάδικος που παραστάθηκε στο ακροατήριο, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 

 

Η κρίση του είναι η εξής:

 

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό πληρωμής .  e-παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησης της Εθνικής Τράπεζας), επιδιώκεται, καθ ερμηνεία του δικογράφου, παραδεκτώς η ακύρωση: α) της υπ’ αριθ. ./28.1.2019 ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Διευθυντή του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Πειραιά, με την οποία κλήθηκε ο ανακόπτων, ως κύριος του οικοδομικού έργου με ΑΜΟΕ ... και, άρα, ως συνυπόχρεος εργοδότης, ευθυνόμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργολάβο του τελευταίου, ………….., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 περίπτωση γ΄ του αν 1846/1951, να καταβάλει το συνολικό ποσό των 27.896,94 ευρώ (κύρια εισφορά, ποσού 18.301,16 ευρώ και πρόσθετα τέλη, ποσού 9.595,78 ευρώ), προερχόμενο από ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετες επιβαρύνσεις επί αυτών για την εκτέλεση του ως άνω έργου, οι οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακώς σε βάρος του ανωτέρω εργολάβου με τις υπ αριθ. ./17.3.2011, ./19.12.2011, ./19.1.2012, ./28.2.2018 και ./28.2.2018 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου Εισπράξεως Εσόδων Πειραιά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Πειραιά και β) των ως άνω πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, καθ ο μέρος απειλούνται με αυτές μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του.

 

2. Επειδή, στον κυρωθέντα με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) ορίζεται, στο άρθρο 63, ότι: «1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε προσφυγή. 2. ... 3. Στις περιπτώσεις που από το νόμο προβλέπεται, κατά της πράξης ή παράλειψης, διοικητική προσφυγή, η οποία ασκείται, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, ενώπιον του ίδιου ή ιεραρχικώς προϊσταμένου ή άλλου ειδικώς κατεστημένου οργάνου και συνεπάγεται τον έλεγχο της πράξης ή της παράλειψης κατά το νόμο και την ουσία (ενδικοφανής προσφυγή), το ένδικο βοήθημα της προσφυγής, ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται για την ενδικοφανή προσφυγή 4. Αν παρέλθει η προθεσμία που τάσσει τυχόν ειδικώς ο νόμος προς έκδοση απόφασης για την ενδικοφανή προσφυγή ή, σε περίπτωση που δεν τάσσεται τέτοια προθεσμία, αν παρέλθει άπρακτο τρίμηνο από την άσκησή της, το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται κατά της, τεκμαιρόμενης από την πάροδο της προθεσμίας, απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής», στο άρθρο 217, ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) …», στο άρθρο 224, ότι: «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. 2. ... 3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο. 5. ... » και, στο άρθρο 225, ότι: «Το Δικαστήριο αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει σε απόρριψη της ανακοπής».

 

3. Επειδή, στο άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90), όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288), ορίζεται ότι: «1. Η είσπραξις των δημοσίων εσόδων ανατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία, τα λοιπά επί της εισπράξεως όργανα και τους ειδικούς ταμίας, εις ους έχει ανατεθή η είσπραξις ειδικών εσόδων, ενεργείται δε δυνάμει νομίμου τίτλου 2. Νόμιμος τίτλος είναι: α) Η κατά τους κειμένους νόμους βεβαίωσις και ο υπό των αρμοδίων διοικητικών ή ετέρων αρμοδίων κατά τον νόμον αρχών προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι ην οφείλεται. β) Η εξ εγγράφων δημοσίων ή ιδιωτικών αποδεικνυομένη οφειλή. γ) 3 », ενώ στο ίδιο ως άνω άρθρο 2, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 7 παρ.1 και 2 του ν.4224/2013, ορίζεται ότι: «1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ανήκει στην αρμοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και των λοιπών οργάνων που ορίζονται με ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτόν ή των ειδικών ταμιών, στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων 2. Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων απαιτείται νόμιμος τίτλος. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, νόμιμο τίτλο αποτελούν: α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής. β) Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή. γ) 3…».

 

4. Επειδή, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 3 (ήδη παρ. 2, κατόπιν αναρίθμησης που έλαβε χώρα δια της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2676/1999, ΦΕΚ Α΄ 1) του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α΄179), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1469/1984, «Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των εσόδων του δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα και για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ», κατά δε την παρ. 4 (ήδη παρ. 3) του ιδίου άρθρου «ως τίτλοι δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των περί ων ανωτέρω απαιτήσεων χρησιμεύουσι καταστάσεις οφειλετών». Περαιτέρω, ο Κανονισμός Ασφάλισης του ΙΚΑ (ΑΥΕ 55575/Ι 1479/18.11.1965, ΦΕΚ Β΄ 816) ρυθμίζει στο άρθρο 26 παρ. 3 τη σύνταξη πράξης επιβολής εισφορών, όταν ο εργοδότης αρνείται να επικολλήσει τα ένσημα που λείπουν, στο άρθρο 27 την επίδοση των καταλογιστικών πράξεων στον εργοδότη, στο άρθρο 107 την τήρηση σε κάθε υποκατάστημα ημερολογίου καθυστερούμενων εισφορών, στο άρθρο 108 τα περί κατάρτισης και σύνταξης κατάστασης οφειλετών με βάση το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού, οι οποίες (καταστάσεις) επέχουν θέση νόμιμου τίτλου και αποστέλλονται για είσπραξη στην ταμειακή υπηρεσία του ΙΚΑ, ενώ στα άρθρα 119 και 120 του ιδίου Κανονισμού εκτίθενται τα περί αρμοδιότητας των διευθυντών των υποκαταστημάτων για τον καταλογισμό των μη καταβληθεισών ή ελλιπώς καταβληθεισών εισφορών και την επιβολή πρόσθετων τελών για καθυστερούμενες εισφορές, τα περί δυνατότητας υποβολής ένστασης του φερόμενου ως οφειλέτη κατά της καταλογιστικής πράξης ενώπιον της Τ.Δ.Ε. εντός 30ήμερης προθεσμίας, που αρχίζει από την επίδοση της απόφασης, καθώς και η αρμοδιότητα της ίδιας επιτροπής να ελέγξει την ως άνω απόφαση κατά το νόμο και την ουσία και, τέλος, τα περί μη ανασταλτικής δύναμης της εν λόγω ένστασης. Τέλος, στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270) ορίζεται ότι: «Η υποβολή ένστασης ενώπιον του αρμοδίου κατά νόμο οργάνου κατά καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α. με την οποία προσδιορίζονται απαιτήσεις αυτού από οποιαδήποτε αιτία ή απαιτήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, ταμείων κ.λπ., για λογαριασμό των οποίων εισπράττει τις εισφορές τους, δεν αναστέλλει την ταμειακή βεβαίωση της απαίτησης και τη διενέργεια πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή άλλους νόμους, εκτός αν καταβληθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) της κύριας οφειλής μετά των αναλογούντων σε αυτή κατά την ημερομηνία της καταβολής πρόσθετων τελών».

 

5. Επειδή, με το άρθρο 101 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) ιδρύθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και εποπτευόμενο από το Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από Υποδιοικητή του Ιδρύματος και με σκοπό, μεταξύ άλλων, την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (παρ. 1, 2 και 5), ορίστηκε δε ότι στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από 1.7.2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ συνολικής οφειλής και οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης των προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής (παρ. 9), ότι η άσκηση ένστασης ενώπιον της ΤΔΕ από τον οφειλέτη του ΙΚΑ κατά καταλογιστικών πράξεων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη των σχετικών οφειλών (παρ. 11), καθώς και ότι κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται από της ένταξης κάθε Οργανισμού στη διαδικασία είσπραξης μέσω του Κ.Ε.Α.Ο., ενώ οι διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών διατηρούνται για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ συνολικής οφειλής (παρ. 12).

 

6. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 63 του ΚΔΔ προκύπτει ότι κατά των πράξεων επιβολής εισφορών, πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών κ.λπ. σε βάρος οφειλέτη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μετά την εξάντληση της προβλεπόμενης από το νόμο διοικητικής διαδικασίας, δηλαδή την άσκηση ένστασης ενώπιον της οικείας Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ένστασης. Ενόψει αυτών, όπως έχει ήδη παγίως κριθεί, προ της θέσεως σε ισχύ του ν. 4172/2013 (Ολομ. ΣτΕ 2281/2000, ΣτΕ 1730/2001), κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων, ερμηνευομένων υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας (βλ. και άρθρο 6 ΕΣΔΑ), δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση της εν λόγω ενστάσεως κατά της πράξης επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους και δεν επιτρέπεται ούτε η σύνταξη κατάστασης οφειλέτη, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης της προερχομένης από την ανωτέρω αιτία οφειλής, ούτε η έκδοση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής αυτής, μη υφισταμένου, συνεπώς, σταδίου έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, στην περίπτωση που δεν έχει εγκύρως κοινοποιηθεί η πράξη επιβολής εισφορών και πρόσθετου τέλους στον οφειλέτη του ΙΚΑ, με την οποία, μάλιστα, πρέπει να γίνεται ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης της προαναφερθείσας ενδικοφανούς προσφυγής και για τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψη άσκησής της (βλ. ΣτΕ 2982/2007 επταμ., 1825/2010, 3328, 1760/2008). Ομοίως, και κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ένστασης, όπως και στην περίπτωση που, μετά την άσκηση ένστασης από τον οφειλέτη του ΙΚΑ κατά των ανωτέρω καταλογιστικών πράξεων, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διοικητική διαδικασία, είτε με την έκδοση απόφασης της ΤΔΕ επί της κατά τα ανωτέρω ένστασης, είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί η ΤΔΕ, δεν αναστέλλεται μεν, κατά την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 120 παρ. 4 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ, η εγγραφή του οφειλέτη του ΙΚΑ στην κατάσταση οφειλετών του Ιδρύματος, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ανωτέρω Κανονισμού, αποτελεί το νόμιμο τίτλο υπό ευρεία έννοια για τη βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεων του ΙΚΑ από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, είναι, όμως, ανεπίτρεπτη, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, η ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο υπό στενή έννοια για την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη του ΙΚΑ, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, περιλαμβανομένης και της αποστολής σ αυτόν ατομικής ειδοποίησης, που αποτελεί την πράξη έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την οποία αυτός καλείται να καταβάλει την οφειλή του (βλ. ΣτΕ 2809/2010, 3322, 1825/2010, 3698/2009, 1760/2008, 3328/2008). Τούτο, δε, ισχύει και μετά το ν. 4172/2013 και όσον αφορά στην πράξη βεβαίωσης οφειλής, που αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, αφού το αντίθετο θα προσέκρουε στην ως άνω υπερνομοθετικής ισχύος αρχή (πρβλ. Ολομ. ΕΑ ΣτΕ 136/2013, ΣτΕ 1825/ 2010).

 

7. Επειδή, τέλος, κατά την έννοια της διάταξης του εδαφ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ως άνω αν 1846/1951 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρου 88 του ν. 2676/1999 και, ακολούθως, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 8 του ν. 2972/2001, στην περίπτωση των οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται με ανάθεση αυτών από τον κύριο ή τους συγκυρίους του οικοπέδου σε τρίτο πρόσωπο εργολαβικά κατά το σύστημα της αντιπαροχής, υπεύθυνος εργοδότης έναντι του ΙΚΑ για την καταβολή των εισφορών που αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες στο καταρτισθέν μεταξύ των ανωτέρω μερών αρχικό εργολαβικό εργασίες είναι οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργολάβο κατασκευαστή. Για να γίνει δε έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος ενός από τους ως άνω συνοφειλέτες για οφειλή προς το ΙΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές για τις πιο πάνω οικοδομικές εργασίες, πρέπει να προηγηθεί η κοινοποίηση σ' αυτόν της πράξης επιβολής εισφορών (και προσθέτου τέλους) με τους όρους που αναφέρονται στην προηγούμενη σκέψη. Δεν έχει δε σημασία, από την άποψη αυτή, εάν η πράξη επιβολής αυτή έχει κοινοποιηθεί στον άλλο συνυπόχρεο, διότι η οφειλή ή μη των συνυποχρέων εργοδοτών εις ολόκληρον αφορά την έκταση της απαίτησης του ΙΚΑ έναντι καθενός από αυτούς και όχι το θέμα της προϋπόθεσης για την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του συγκεκριμένου οφειλέτη (ΣτΕ 1730/2001, πρβλ. ΣτΕ 470/2012).

 

8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ανακόπτων είναι συγκύριος ενός οικοπέδου, κειμένου στην Περιφέρεια του Δήμου Δραπετσώνας Αττικής. Με το υπ αριθ. ../27.3.2008 προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών εξ’ αδιαιρέτου οικοπέδου και εργολαβικού της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ……. ο ανακόπτων με τους λοιπούς συγκυρίους προέβησαν σε κατάρτιση συμφωνίας με τον εργολάβο, ………., για την ανέγερση στο ως άνω οικόπεδο πολυώροφης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής. Ωστόσο, μετά την ανέγερση της οικοδομής και δεδομένου ότι ο ως άνω εργολάβος δεν προέβη στην καταβολή των αναλογουσών στο έργο εισφορών, εκδόθηκαν οι Α/./2011, Α/./2011 και Μ/./2018 Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), καθώς και οι υπ αριθ. Μ/125/2011 και Μ/./2018 Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ), συνολικού ύψους 18.301,16 ευρώ. Για την εξόφληση μέρους του ως άνω ποσού, ο ως άνω εργολάβος υπήχθη σε σχετικές ρυθμίσεις αποπληρωμής του σε δόσεις, τις οποίες, ωστόσο, δεν τήρησε, με αποτέλεσμα να προβεί το καθ ου στην ταμειακή βεβαίωση σε βάρος του του συνολικού ποσού των 27.896,94 ευρώ (κύρια οφειλή 18.301,16 ευρώ και πρόσθετα τέλη 9.595,78 ευρώ) με τις προσβαλλόμενες υπ αριθ. ./17.3.2011, ./19.12.2011, ./19.1.2012, ./28.2.2018 και ./28.2.2018 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου Εισπράξεως Εσόδων Πειραιά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Πειραιά. Το ως άνω ποσό κλήθηκε να καταβάλει με την προσβαλλόμενη υπ αριθ. 336/28.1.2019 ατομική ειδοποίηση ληξιπροθέσμων οφειλών του Διευθυντή του ως άνω ΚΕΑΟ, ο ανακόπτων, ως κύριος του έργου και, άρα, συνυπόχρεος εργοδότης, ευθυνόμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργολάβο του έργου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 περίπτωση γ΄ του α.ν. 1846/1951.

 

9. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, όπως αυτή αναπτύχθηκε με το από 18.6.2020 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, ο προσφεύγων επιδιώκει την ακύρωση των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων. Προβάλλει δε ότι ουδέποτε κοινοποιήθηκαν σε αυτόν οι Α/./2011 και Α/./2011 ΠΕΕ, καθώς και η Μ/./2011 ΠΕΠΕΕ, οι οποίες αποτέλεσαν τον νόμιμο τίτλο των υπ αριθ. ./17.3.2011, ./19.1.2012 και ./19.12.2011 πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, των οποίων έλαβε γνώση το πρώτον, μαζί με την ύπαρξη της ένδικης οφειλής και του ύψους αυτής, με την προαναφερθείσα ατομική ειδοποίηση, ενώ, αναφορικά με τη Μ/./2018 ΠΕΕ και την ταυτάριθμη ΠΕΠΕΕ, έχει ασκήσει, στις 10.4.2018, ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δραπετσώνας, η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση, ενόψει δε αυτού μη νομίμως εκδόθηκαν οι υπ αριθ. ./28.2.2018 και ./28.2.2018 ταμειακές βεβαιώσεις. Αντιθέτως, ο καθ ου Φορέας, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ./26.5.2020 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και το 17.6.2020 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, ισχυρίζεται ότι, στην περίπτωση των οικοδομικών έργων, δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό της Υπηρεσίας η επίδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων σε άτομα διαφορετικά από τον εργοδότη, ο οποίος, εν προκειμένω, τυγχάνει ο εργολάβος, ………….., σε κάθε δε περίπτωση, ο ανακόπτων ήταν ενήμερος για όλο το επίδικο χρέος, δεδομένου αφενός ότι βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον ως άνω εργολάβο από τον Σεπτέμβριο του έτους 2011, αφετέρου δε άσκησε ενστάσεις κατά των Μ/./2018 ΠΕΕ και Μ/./2018 ΠΕΠΕΕ. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών του επικαλείται, μεταξύ άλλων, και προσκομίζει αντίγραφο του από 21.9.2017 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με θέμα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ», απευθυντέο στον ανακόπτοντα, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Μετά από έλεγχο στην πινακίδα του οικοδομοτεχνικού σας έργου, επί της οδού . Δραπ/να με ΑΜΟΕ ………. διαπιστώσαμε ότι δεν έχετε προσκομίσει μισθολογικές καταστάσεις για όλες τις οικοδομικές εργασίες. Παρακαλούμε να προσέλθετε εντός 10 ημερών από την παραλαβή της παρούσας στην υπηρεσία μας προκειμένου να μας δώσετε σχετικές πληροφορίες ΉΡΘΕ ΣΤΙΣ 8/11/2017 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ. ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ. ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 9/2011 ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ», στο τέλος δε έχει τεθεί υπογραφή που φέρεται να ανήκει στον ανακόπτοντα.

 

10. Επειδή, με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης έλαβαν χώρα σε χρόνο που δεν είχε ολοκληρωθεί η σχετική διοικητική διαδικασία. Ειδικότερα, οι Α/./2011 και Α/./2011 ΠΕΕ, καθώς και η Μ/./2011 ΠΕΠΕΕ, οι οποίες αποτέλεσαν τον νόμιμο τίτλο των υπ αριθ. ./17.3.2011, ./19.1.2012 και ./19.12.2011 πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στον ανακόπτοντα, ως συνυπόχρεο εργοδότη, υπό την ιδιότητά του ως κυρίου του έργου, βάσει του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. γ του α.ν. 1846/1951, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, δεδομένου ότι μεταξύ των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης δεν περιλαμβάνονται τα οικεία αποδεικτικά επίδοσης, από τα οποία να προκύπτει η νομότυπη επίδοση σε αυτόν των ως άνω καταλογιστικών πράξεων, ενώ, σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται ρητώς στην έκθεση απόψεων του καθ ου, δεν προβλέπεται κοινοποίηση αυτών σε άλλο πρόσωπο πέραν του εργοδότη του οικοδομικού έργου, ο οποίος εν προκειμένω τυγχάνει ο εργολάβος και όχι ο ανακόπτων. Εξάλλου, από το από 21.9.2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων, το οποίο προσκόμισε ο καθ ου Φορέας, δεν δύναται να συναχθεί η πλήρης γνώση του ανακόπτοντος αναφορικά με την έκδοση των ως άνω ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ, καθώς και η αιτιολογία τους, αφού γίνεται σε αυτό αόριστη αναφορά περί ενημέρωσης από τον τελευταίο του επίδικου χρέους. Περαιτέρω, τα αρμόδια όργανα του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Πειραιά προέβησαν στις υπ αριθ. ./28.2.2018 και ./28.2.2018 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης των Μ/./2018 ΠΕΕ και Μ/./2018 ΠΕΠΕΕ αντιστοίχως, ενόσω διαρκούσε η προθεσμία υποβολής τους με ένσταση, την οποία εν τέλει, υπέβαλε ο ανακόπτων, γεγονός που επικαλείται ο τελευταίος και επιβεβαιώνει ο καθ ου Φορέας, με την έκθεση απόψεων, προθεσμία, η οποία, κατά τα προεκτεθέντα, εμπόδιζε τη διενέργεια ταμειακής βεβαίωσης. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και οι προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, καθ ο μέρος απειλούνται με αυτές μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του ανακόπτοντος, εκδόθηκαν παρά το νόμο, και πρέπει να ακυρωθούν, κατ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου ανακοπής.

 

11. Επειδή, κατ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η ανακοπή και να ακυρωθούν οι ανωτέρω προσβαλλόμενες πράξεις. Περαιτέρω, το καταβληθέν από τον ανακόπτοντα παράβολο πρέπει να του αποδοθεί (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.), ενώ, τέλος, κατ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί ο καθ’ ου Φορέας από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος (άρθρο 275 παρ. 1 εδάφιο ε΄ του ιδίου ως άνω Κώδικα).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Δέχεται την ανακοπή.

 

Ακυρώνει την υπ αριθ. ./28.1.2019 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Διευθυντή του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Πειραιά και τις υπ’ αριθ. ./17.3.2011, ./19.12.2011, 42/19.1.2012, ./28.2.2018 και ./28.2.2018 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου Εισπράξεως Εσόδων Πειραιά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Πειραιά, καθ ο μέρος απειλούνται με αυτές μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του ανακόπτοντος.

 

Διατάσσει την απόδοση στον ανακόπτοντα του καταβληθέντος παραβόλου.

 

Απαλλάσσει τον καθ ου Φορέα από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος.

 

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 20-7-2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ