ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 1070/2020

 

Δίκες περί την εκτέλεση. Ανακοπή κατά πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης τράπεζας. Ακύρωση επιταγής προς πληρωμή, που επιδόθηκε παρά το γεγονός ότι είχε ήδη ανασταλεί, δυνάμει αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής που αποτέλεσε τη βάση της αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεκτή η ανακοπή. Καταδίκη της καθ’ ης στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό των ανακοπτόντων)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΟΠΩΝ

 

 

Αριθμός απόφασης 1070/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Βασίλειο Μαντά, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, και τη Γραμματέα,

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 3ι Νοεμβρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Των ανακοπτόντων: 1) ... 2) ... κατοίκων αμφοτέρων ......... Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου, Σωκράτη Τσαχιρίδη, και κατέθεσαν προτάσεις.

 

Της καθ' ης η ανακοπή: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ..., που εδρεύει στην Αθήνα .... νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ... Β/2020 ανακοπή της, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ...8-2020 και προσδιορίσθηκε προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και εγγράφηκε στο πινάκιο ...

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από την υπ' αριθμόν επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, ... 31-8-2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού την οποία νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι ανακόπτοντες, προκύπτει, ότι ακριβές αντίγραφο της εν λόγω ανακοπής με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ' ης η ανακοπή. Η τελευταία, όμως, δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 270 § 1 εδ. τελευταίο του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 591 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα).

 

Με την υπό κρίση ανακοπή οι ανακόπτοντες ζητούν για τους αναφερόμενους σ' αυτήν λόγους, οι οποίοι στρέφονται κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, να ακυρωθεί η από 24/6/2020 επιταγή προς πληρωμή, η οποία συντάχθηκε παρά πόδας του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθμόν ...2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επίσης, ζητούν την καταδίκη της καθ' ης στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη ανακοπή αρμοδίως, καθ' ύλην και κατά τόπον, [άρθρο 933 παρ. 1 εδ. α και 3 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από τη διάταξη του άρθρου 1 άρθρο όγδοο του Ν. 4335/2015] εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών (άρθρο 937 παρ. 3 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με 614 επ. του ιδίου Κώδικα). Η ανακοπή ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, κατ' άρθρο 934 παρ. 1 α του ΚΠολΔ, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται η επιβολή κατασχέσεως εις βάρος της περιουσίας των ανακοπτόντων ή η διενέργεια κάποιας άλλης πράξης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, η κρινόμενη ανακοπή, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω, προκειμένου να κριθεί αν είναι παραδεκτός, νόμω και ουσία βάσιμος ο μοναδικός λόγος της.

 

Οι ανακόπτοντες με τον μοναδικό λόγο της κρινόμενης ανακοπής τους προβάλουν ως λόγο ακυρώσεως της από 24/6/2020 επιταγής προς πληρωμή, η οποία συντάχθηκε παρά πόδας του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθμόν 2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τον ισχυρισμό ότι οι ανακόπτοντες άσκησαν κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής, βάσει της οποίας επισπεύδεται η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και της από 19/6/2019 κάτωθι αυτής επιταγής προς εκτέλεση την από ...6/2019 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ...2019 ανακοπή, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε στις ...5/2022. Ότι οι ανακόπτοντες άσκησαν την από ...7/2019 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου .../2019 αίτηση αναστολής, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμόν .../2020 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), δυνάμει της οποίας ανεστάλη η εκτέλεση της υπ' αριθμόν .../2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ότι παρά την ως άνω αναστολή η καθ' ης επέδωσε για δεύτερη φορά στους ανακόπτοντες αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθμόν ...2019 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την κάτωθι αυτής συνταχθείσα προσβαλλόμενη από 24/6/2020 επιταγή προς πληρωμή. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα ο προβαλλόμενος μοναδικός λόγος της κρινόμενης ανακοπής είναι νόμιμος στηριζόμενος στη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 3 του ΚΠολΔ. Επομένως, ο μοναδικός λόγος της κρινόμενης ανακοπής θα πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

 

Περαιτέρω οι πραγματικοί ισχυρισμοί των ανακοπτόντων, που δεν αναφέρονται σε γεγονότα, για τα οποία απαγορεύεται η ομολογία, τεκμαίρονται ομολογημένοι, λόγω της ερημοδικίας της καθ' ης η ανακοπή στην παρούσα συζήτηση της ανακοπής, εναντίον της οποίας δεν υπάρχει κάποια ένσταση εξεταζόμενη αυτεπαγγέλτως [άρθρο 271 § 3 του ΚΠολΔ). Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω αναφερθέντων, η υπό κρίση ανακοπή θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και θα πρέπει να ακυρωθεί η από 24/6/2020 επιταγή προς πληρωμή, η οποία συντάχθηκε παρά πόδας του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθμόν ... 2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επίσης, θα πρέπει να καταδικασθεί η καθ' ης η ανακοπή, εξαιτίας της εν μέρει νίκης και ήττας της, στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων (άρθρο 176 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 63, 65 και 68 του Ν. 4194/2013), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσης δεν ορίζεται, διότι κατά της ερήμην απόφασης επί ανακοπής του άρθρου 933 του ΚΠολΔ, που ερείδεται σε δίκη περί την εκτέλεση, σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας σύμφωνα με το άρθρο 937 παρ. 2 περ. β' του ίδιου Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο του άρθρου πρώτου του Ν.4335/2015.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ' ης.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την από 24/6/2020 επιταγή προς πληρωμή, η οποία συντάχθηκε παρά πόδας του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθμόν ...2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων [400) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα την 10ι Δεκεμβρίου 2020.

 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ