ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΕφΘεσ 2301/2019

 

Ευθύνη προστήσαντος - Επενδυτικές συμβουλές - Εξωτραπεζικές τοκογλυφικές συναλλαγές - Διαβίβαση αποφάσεως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών -.

 

Προϋποθέσεις ευθύνης του προστήσαντος για τη ζημία που ο προστηθείς προξένησε σε τρίτο παράνομα κατά την υπηρεσία του. Η ευθύνη του προστήσαντος αίρεται αν ο προστηθείς έδρασε κατά κατάχηρηση της ανατεθείσης σ’ αυτόν υπηρεσίας και ο ζημιωθείς γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την κατάχρηση. Απαγόρευση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα της κατ’ επάγγελμα αποδοχής καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. Απαγόρευση χορήγησης δανείων ή λοιπών πιστώσεων εφόσον δεν έχει παρασχεθεί προς τον σκοπό αυτό ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Απόλυτη ακυρότητα των απαγορευμένων δικαιοπραξιών. Παράνομη συμπεριφορά υπαλλήλου τράπεζας. Εξωτραπεζικές τοκογλυφικές συναλλαγές στο πλαίσιο παρατράπεζας που λειτουργούσε υπάλληλος τράπεζας με εκμετάλλευση της ιδιότητάς της και εν αγνοία της τράπεζας. Διαβίβαση της αποφάσεως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών επειδή προκύπτουν γεγονότα που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία της δικηγόρου Αθηνών Αλέκας Γκίκα).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2301/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Λεωνίδα Χατζησταύρου, Εφέτη, που ορίσθηκε νομίμως και τη Γραμματέα Χριστίνα Παραστατίδου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 15-2-2019, για να δικάσει την υπόθεση με τους εξής διαδίκους:

 

Α' ΕΦΕΣΗ

 

ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΕΣ-ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ: 1) ..., 2) ..., που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σουσούρα Ευριπίδη με A.M. 004940 του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.

 

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΕΣ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ: 1) Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «C P BANK PUBLIC CO LTD» (πρώην «M P BANK PUBLIC CO LTD»), που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (.) και τελεί υπό ειδική διαχείριση στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης κατά τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολική διάδοχος, λόγω διασυνοριακής συγχώνευσης, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Χριστιάνα Κολιοφώτη με A.M. 037132 του Δ.Σ. Αθηνών, βάσει δηλώσεως του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ. 2) ..., που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Κυριακής Ιωαννίδου με A.M. 005274 του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης. 3) Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αιγιαλείας αριθμ. 32 και Παραδείσου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών), που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Αλεξάνδρα Γκίκα με A.M. 021343 του Δ.Σ. Αθηνών, βάσει δηλώσεως του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

 

Β' ΕΦΕΣΗ

 

ΕΚΚΑΛΟΥΣΑ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αιγιαλείας αριθμ. 32 και Παραδείσου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών), που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Αλεξάνδρα Γκίκα με Α.Μ. 021343 του Δ.Σ. Αθηνών, βάσει δηλώσεως του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

 

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΙ-ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ: 1) ..., 2) .., που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σουσούρα Ευριπίδη με A.M. 004940 του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.

 

Γ' ΕΦΕΣΗ

 

ΕΚΚΑΛΟΥΣΑ- ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «C P BANK PUBLIC CO LTD» (πρώην «M P BANK PUBLIC CO LTD»), που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (.) και τελεί υπό ειδική διαχείριση στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης κατά τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολική διάδοχος, λόγω διασυνοριακής συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Χριστιάνα Κολιοφώτη με A.M. 037132 του Δ.Σ. Αθηνών, βάσει δηλώσεως του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

 

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΙ-ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ: 1) ..., 2) ..., που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σουσούρα Ευριπίδη με A.M. 004940 του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.

 

Δ' ΕΦΕΣΗ

 

ΕΚΚΑΛΟΥΣΑ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: ... που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Κυριακής Ιωαννίδου με A.M. 005274 του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.

 

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΙ-ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ: 1) ..., 2) ..., που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σουσούρα Ευριπίδη με A.M. 004940 του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.

 

Οι ενάγοντες με την από 9-6-2016 (υπ' αριθμ. καταθ. ./2016 αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ζήτησαν ό,τι αναφέρεται σ' αυτήν. Το ανωτέρω Δικαστήριο με την υπ' αριθμ. 13.164/2017 οριστική απόφαση του δέχθηκε εν μέρει την αγωγή. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται ήδη τόσο οι ενάγοντες όσο και οι εναγόμενες με τις υπό κρίση 1) από 10-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ././14-11-2017), 2) από 14-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017), 3) από 13-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) και 4) από 15-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ../15-11-2017 εφέσεις τους ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.

 

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων και κατά την εκφώνηση τους από το σχετικό πινάκιο στη σειρά τους οι πληρεξούσιες δικηγόροι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C P BANK PUBLIC CO LTD» δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο, αλλά κατέθεσαν μονομερείς δηλώσεις, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242 παρ.2 ΚΠολΔ και προκατέθεσαν προτάσεις, ενώ οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των λοιπών διαδίκων, που παραστάθηκαν, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσαν.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Φέρονται προς συζήτηση στην ίδια δικάσιμο ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου 1) η από 10-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./14-11-2017) έφεση της ... και του ..., 2) η από 14-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, 3) η από 13-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) έφεση της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία C P BANK PUBLIC CO LTD (Σ Π ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ), όπως μετονομάσθηκε η Τράπεζα με την επωνυμία M P BANK PUBLIC CO LTD, που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε και 4) γ' από 15-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ../15-11-2017) έφεση της .... Οι εφέσεις αυτές, που στρέφονται κατά της υπ' αριθμ. 13.164/2017 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο δίκασε τη διαφορά των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, έχουν ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμες, όπως δεν αμφισβητείται από τους διαδίκους, ούτε προκύπτει το αντίθετο από τα έγγραφα της δικογραφίας, αρμοδίως δε φέρονται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, ενώ έχουν κατατεθεί τα απαιτούμενα παράβολα για την άσκηση τους (άρθρα 495 παρ.1, 4, 511, 513, 516, 517, 518, 520 παρ.1,19 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, αφού διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκαση των εφέσεων, διότι έτσι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρο 246 ΚΠολΔ), να γίνουν τυπικά δεκτές και να ερευνηθούν οι λόγοι τους κατά την ίδια διαδικασία (άρθρο 533 παρ.1 ΚΠολΔ).

 

Στην από 9-6-2016 (υπ' αριθμ. καταθ. ./2016) αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης οι ενάγοντες ... ιστορούσαν ότι η δεύτερη εναγόμενη, ... εργαζόταν από το έτος 2008 ως υπάλληλος και συγκεκριμένα ως διευθύντρια προσωπικής τραπεζικής εξυπηρέτησης στην Martin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε, της οποίας καθολική διάδοχος κατέστη η πρώτη εναγόμενη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία C P BANK PUBLIC CO LTD (Σ Π ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ), με αντικείμενο εργασιών της, μεταξύ άλλων, τη λήψη και εν συνεχεία διαβίβαση επενδυτικών εντολών των πελατών της άνω Τράπεζας, προς την τρίτη εναγόμενη ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), με την επωνυμία Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία. Ότι, στα πλαίσια της ανωτέρω δραστηριότητας της, τους έπεισε να επενδύσουν τα χρήματα τους, σε μερίδια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ), επενδυμένα σε χρυσό με την ονομασία «Exchange Traded Funds- ETFS Gold USD», τα οποία τους υπέδειξε ως την πλέον επικερδή επένδυση. Ότι, προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω επένδυση, στις 16-11-2010 κατέβαλαν στη δεύτερη εναγόμενη, σε μετρητά, το συνολικό ποσό των 227.182,56 ευρώ και ειδικότερα ο καθένας το ποσό των 113.591,28 ευρώ και εν συνεχεία τους απεστάλησαν τα αντίστοιχα έγγραφα - πινακίδια, όπου υπήρχε η μηχανογραφημένη υπογραφή του εκπροσώπου της τρίτης εναγόμενης, στα οποία βεβαιωνόταν η ως άνω χρηματιστηριακή συναλλαγή, δηλαδή η αγορά εκ μέρους τους 1000 μεριδίων ETFs GOLD σε τιμή 227.182,56 ευρώ. Ότι, κατόπιν συστάσεων της δεύτερης εναγόμενης, η οποία τους παρουσίασε ότι η επένδυση τους ήταν κερδοφόρα, έκαναν τις ακόλουθες επενδυτικές ενέργειες, για τις οποίες έλαβαν τα αντίστοιχα παραστατικά έγγραφα - πινακίδια της τρίτης εναγόμενης: α. στις 31-12-2010 προέβησαν στην πώληση των ως άνω μεριδίων ETFs GOLD σε τιμή 278.987,97 ευρώ, β. στις 3-1-2011 προέβησαν στην αγορά 1000 μεριδίων ETFs GOLD σε τιμή 278.987,97 ευρώ και γ, στις 29-4-2011 προέβησαν στην πώληση των εν λόγω μεριδίων σε τιμή 410.653,40 ευρώ, συναλλαγή που εκκαθαρίστηκε στις 3-5-2011. Ότι, στις 11-8-2011, η πρώτη των εναγόντων, που επισκέφθηκε τη Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε, προκειμένου να ενημερωθεί για τη πορεία των επενδύσεων τους, πληροφορήθηκε ότι οι ανωτέρω συναλλαγές, που αφορούσαν στις αγοραπωλησίες των μεριδίων ETFs GOLD, δεν είχαν καταχωρισθεί στο σύστημα της Τράπεζας. Ότι, όπως ενημερώθηκαν στη συνέχεια, τα πινακίδια, που τους είχαν αποσταλεί, ήταν πλαστά έγγραφα, τα οποία είχε συντάξει η δεύτερη εναγόμενη και δεν αφορούσαν πραγματικές συναλλαγές. Ότι, εξαιτίας της ως άνω υπαίτιας και παράνομης συμπεριφοράς της δεύτερης εναγόμενης, η οποία τέλεσε σε βάρος τους τα αδικήματα της απάτης, της πλαστογραφίας και της υπεξαίρεσης, υπέστησαν περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη. Με βάση το ιστορικό αυτό και ισχυριζόμενοι ότι για τη ζημία τους από την ανωτέρω αδικοπρακτική συμπεριφορά της δεύτερης εναγόμενης ευθύνονται σε ολόκληρο και οι λοιπές εναγόμενες, ως προστήσασες αυτήν, ζητούσαν οι ενάγοντες να υποχρεωθούν οι εναγόμενες, σε ολόκληρο, να καταβάλουν στον καθένα εξ αυτών: α. το ποσό των 113.591,28 ευρώ, ως αποζημίωση για τη θετική τους ζημία, β. το ποσό των 30.328,87 ευρώ, άλλως το ποσό των 11,359,13 ευρώ, ως αποζημίωση για τα διαφυγόντα κέρδη τους και γ. το ποσό των 35.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική τους βλάβη, νομιμοτόκως από την επομένη της υποβολής της από 11-8-2011 αιτήσεως τους προς την πρώτη εναγόμενη για αποπληρωμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων, άλλως από την κοινοποίηση σ' αυτήν της από 8-11-2011 εξώδικης όχλησης τους, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επίσης, ζητούσαν να απαγγελθεί σε βάρος της δεύτερης εναγόμενης προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφαση δέχθηκε εν μέρει την αγωγή. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται οι εκκαλούντες με τις υπό κρίση εφέσεις για λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων ζητώντας την εξαφάνιση της. Ακολούθως, οι εκκαλούντες της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης των παραπάνω εφέσεων ζητούν να απορριφθεί η αγωγή ως προς αυτούς, ενώ οι εκκαλούντες της πρώτης εφέσεως ζητούν να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή η αγωγή τους.

 

Με το προαναφερόμενο περιεχόμενο η αγωγή είναι αρκούντως ορισμένη κατ' άρθρο 216 παρ.1σ ΚΠολΔ, όπως κρίθηκε και από την εκκαλούμενη απόφαση, γι' αυτό είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι οι σχετικοί λόγοι των υπ' αριθμ. καταθ. .../15-11-2017 και ./15-11-2017 εφέσεων, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα.

 

Κατά την διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλο σε μια υπηρεσία ευθύνεται, για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτο παράνομα, κατά την υπηρεσία του. Η εφαρμογή της πιο πάνω διατάξεως προϋποθέτει: α) σχέση πρόστησης, η οποία υπάρχει, όταν ο προστήσας, που μπορεί να είναι και αντιπροσωπευόμενος σε υλικές ενέργειες, διατηρεί το δικαίωμα να δίνει οδηγίες και εντολές στον προστηθέντα αντιπρόσωπο του, κατά τη διενέργεια υλικών, κυρίως, ενεργειών σε σχέση με τον τρόπο, εκπλήρωσης της υπηρεσίας του ή ο τελευταίος υπόκειται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, β) ενέργεια του προστηθέντος παράνομη και υπαίτια πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ και γ) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος να έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί, ακόμη και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του αυτής, η οποία υφίσταται, όταν η ζημιογόνος πράξη τελέστηκε εντός των ορίων των καθηκόντων που ανατέθηκαν στον προστηθέντα, ή επ' ευκαιρία ή με αφορμή την υπηρεσία, αλλά κατά παράβαση των εντολών και οδηγιών, οι οποίες δόθηκαν σε αυτόν ή καθ' υπέρβαση των καθηκόντων του, που διέπουν τη μεταξύ τους σχέση, εφόσον, μεταξύ της ζημιογόνου ενέργειας του προστηθέντος και της υπηρεσίας, η οποία ανατέθηκε σε αυτόν, υπάρχει εσωτερική συνάφεια, υπό την έννοια, ότι η αδικοπραξία δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει χωρίς την ιδιαίτερη σχέση ή ότι η τελευταία υπήρξε το αναγκαίο μέσο για την τέλεση της αδικοπραξίας, που κατέστη δυνατή (η τέλεση) εξαιτίας, ακριβώς, της σχέσης, των μέσων και των ευκαιριών, που ανέθεσε ο αντιπρόσωπος, στο πλαίσιο της ειδικής σχέσης προς τον αντιπροσωπευόμενο, με τη χρησιμοποίηση τους για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο του ανατέθηκαν (βλ. ΑΠ 1198/2009 ΝΟΜΟΣ). Είναι δε αδιάφορη η νομική σχέση που συνδέει τον προστήσαντα με τον προστηθέντα και αρκεί το γεγονός ότι ο τελευταίος, όταν αδικοπρακτούσε, τελούσε υπό τις οδηγίες και εντολές του προστήσαντος ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, χωρίς να είναι απαραίτητη και η διαρκής επίβλεψη του, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, όμως, ότι ο προστηθείς ενεργούσε προς διεκπεραίωση υπόθεσης και γενικά προς εξυπηρέτηση συμφερόντων του προστήσαντος (βλ. ΑΠ 974/2018, ΑΠ 290/2011 ΝΟΜΟΣ). Τέλος, όπως συνάγεται από το συνδυασμό των άρθρων 300, 334 και 922 του ΑΚ, η ευθύνη του προστήσαντος αίρεται, αν ο προστηθείς έδρασε κατά κατάχρηση της ανατεθείσης σ’ αυτόν υπηρεσίας, και ο εντεύθεν ζημιωθείς γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την κατάχρηση (βλ. ΑΠ 355/2013 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1617/1987 ΝοΒ 36/1627, ΑΠ 768/1984 ΝοΒ 33/607, ΑΠ 1797/1985 ΝοΒ 34/1074).

 

Στο άρθρο 4 ν. 3601/2007 (ήδη αντικαταστάθηκε με την ομοίου περιεχομένου διάταξη του άρθρου 9 ν. 4261/2014) οριζόταν ότι: 1. Απαγορεύεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα η κατ' επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. 2. α. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας, απαγορεύεται επίσης η κατ’ επάγγελμα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, εφόσον δεν έχει παρασχεθεί προς το σκοπό αυτόν ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Εξάλλου, κατά το άρθρο 175 Α.Κ., «Δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, είναι άκυρη». Η τελευταία διάταξη, για την κατάγνωση της ακυρότητας, τάσσει δύο προϋποθέσεις: 1) ότι η διάταξη είναι «απαγορευτικά» διατυπωμένη ή, ακόμη και επιτακτικά, αν στη δεύτερη περίπτωση η απαγόρευση υπαγορεύθηκε από λόγους γενικότερου συμφέροντος και 2) ότι δεν συνάγεται κάτι άλλο από τη διάταξη. Ιδίως λαμβάνεται υπόψη ο προστατευτικός σκοπός της απαγορευτικής διατάξεως και επί οικονομικών κανόνων η· επίδραση της παραβάσεως τους στην οικονομική τάξη της χώρας και δεν ασκεί επιρροή επί του κύρους της δικαιοπραξίας η τυχόν ενυπάρχουσα διοικητική παράβαση (βλ. Α.Π. 1378/2012 ΝΟΜΟΣ). Η διάταξη του άρθρου 4 ν. 3601/2007 αποσκοπεί στην προστασία του τραπεζικού τομέα, (που αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης της χώρας), με την αποτροπή της διαρροής χρηματικών κεφαλαίων, λόγω της λειτουργίας ενός παράλληλου (παράνομου) τραπεζικού συστήματος, τα οποία (κεφάλαια) άλλως θα κατέληγαν στις νομίμως λειτουργούσες τράπεζες, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι για τις σχετικές συναλλαγές αναγκαίως θα προσέφευγαν σ' αυτές. Ενόψει αυτού, δεδομένου ότι ο σκοπός του νόμου είναι ο αποκλεισμός των τραπεζικών συναλλαγών εκτός του επίσημου τραπεζικού τομέα, εφόσον μάλιστα προσθέτως η κατ’ επάγγελμα διενέργεια παράνομων τραπεζικών εργασιών είναι σε γνώση και του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, είναι φανερό ότι οι σχετικές δικαιοπραξίες είναι απαγορευμένες και συνεπώς είναι απολύτως άκυρες. Η ακυρότητα αυτή, που λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο, εφόσον προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά, που έχουν εισφερθεί σ' αυτό, έχει ως συνέπεια ότι η άκυρη δικαιοπραξία δεν επιφέρει έννομες συνέπειες κατ' άρθρο 180 Α. Κ.

 

Από την εκτίμηση της υπ' αριθμ. ./25-10-2016 ένορκης βεβαιώσεως δύο μαρτύρων των εναγόντων ενώπιον της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, οι οποίες δόθηκαν κατόπιν νόμιμης κλητεύσεως των εναγομένων, δηλαδή προ δύο ημερών σύμφωνα με το άρθρο. 422 ΚΠολΔ, (βλ. την υπ' αριθμ. ./11-10-2016 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..., την υπ' αριθμ. ./20-10-2016 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ... και την υπ' αριθμ. ./14-10-2016 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ...), της υπ' αριθμ. ./14-11-2016 ένορκης βεβαιώσεως ενός μάρτυρα της πρώτης εναγόμενης ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., που δόθηκε κατόπιν νόμιμης κλητεύσεως των εναγόντων (βλ. τις υπ' αριθμ. ./9-11-2016 και ./9-11-2016 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ...) και των υπ' αριθμ. ./14-11-2016, ./14-11-2016 και ./28-11-2016 ένορκων βεβαιώσεων τριών μαρτύρων της τρίτης εναγόμενης ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., που δόθηκαν κατόπιν νόμιμης κλητεύσεως των εναγόντων (βλ. τις υπ' αριθμ. ./9-11-2016, ./9-11-2016, ./23-11-2016 και ./23-11-2016 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ...), που προσκομίζουν και επικαλούνται οι ως άνω διάδικοι, καθώς επίσης και όλων των εγγράφων, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η δεύτερη εναγόμενη ..., που είχε προηγούμενη επταετή τραπεζική προϋπηρεσία στην τράπεζα EFG EUROBANK, προσλήφθηκε στις 5-5-2008 από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία Martin Εγνατία Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία, της οποίας καθολική διάδοχος είναι η πρώτη εναγόμενη, τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία C P BANK PUBLIC CO LTD (Σ Π ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ), προκειμένου να εργασθεί στο υποκατάστημα της επί της οδού Βασ. Όλγας στη Θεσσαλονίκη ως διευθύντρια προσωπικής τραπεζικής εξυπηρέτησης (private banking), με αντικείμενο εργασιών, μεταξύ άλλων, την παροχή επενδυτικών συμβουλών υψηλού επιπέδου, τη λήψη αιτημάτων πελατών για τοποθετήσεις των κεφαλαίων τους σε καταθετικά προϊόντα και τη λήψη και διαβίβαση επενδυτικών εντολών των πελατών της τράπεζας προς τη θυγατρική αυτής, τρίτη εναγόμενη ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) με την επωνυμία Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία. Ειδικότερα, μεταξύ των δύο τραπεζικών εταιρειών είχε συναφθεί η από 25-9-2009 σύμβαση συνεργασίας, αντικείμενο της οποίας ήταν η έναντι αμοιβής λήψη από την τρίτη εναγόμενη εντολών (σχετικά με τη διαχείριση επενδυτικών προϊόντων) της πρώτης για λογαριασμό των πελατών της και εκτέλεση των εντολών αυτών ή περαιτέρω διαβίβαση τους σε τρίτους ενδιάμεσους προς εκτέλεση, καθώς και η εξωτερική ανάθεση στην τρίτη εναγόμενη της θεματοφυλακής ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων. Επίσης, αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες, που ήταν πελάτες της Martin Εγνατία Τράπεζας, διατηρούσαν σ' αυτήν από τις αρχές του 2008 διάφορους κοινούς λογαριασμούς καταθέσεων και προέβαιναν σε προθεσμιακές καταθέσεις, συναλλασσόμενοι με την δεύτερη εναγόμενη. Οι ενάγοντες διέθεταν μεγάλη επενδυτική εμπειρία, αφού ήδη από πολλών ετών ασχολούνταν με χρηματιστηριακές συναλλαγές, συνεργαζόμενοι με διάφορες τράπεζες, μεταξύ των οποίων και με την Επενδυτική Τράπεζα (τρίτη εναγόμενη). Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω ήδη από το 1999, μέσω της εταιρείας ΑΝΑΞ ΑΕΕΔ (που ήταν τότε ΑΕΛΔΕ), συνεργάζονταν με την τρίτη εναγόμενη, που τότε ονομαζόταν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και προέβαιναν σε χρηματιστηριακές συναλλαγές, ιδιαίτερα η πρώτη εξ αυτών... Στις 11-10-2010 οι ενάγοντες (ο δεύτερος είναι τέκνο της πρώτης) υπέβαλαν προς την τρίτη εναγόμενη, μέσω της Martin Εγνατία Τράπεζας, μία αίτηση, που διαβιβάστηκε από τη δεύτερη εναγόμενη, για τη δημιουργία κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ), που πράγματι ανοίχθηκε, με την υπογραφή αυθημερόν εκ μέρους τους όλων των αναγκαίων συμβατικών εγγράφων. Ειδικότερα, οι ενάγοντες υπέγραψαν συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την Επενδυτική Τράπεζα, καθώς και συμβάσεις λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με τη διαχείριση της κοινής επενδυτικής τους μερίδας, αλλά και των ατομικών μερίδων που διατηρούσε ο καθένας. Επιπλέον, με τις συμβάσεις αυτές παρείχαν στην Επενδυτική Τράπεζα πάγια εντολή και πληρεξουσιότητα να δίνει προς την Marfin Εγνατία Τράπεζα εντολές αναφορικά με την πίστωση ή τη χρέωση των λογαριασμών, που διατηρούσαν σ' αυτήν, με τα χρηματικά ποσά που θα προέκυπταν από τις αγοραπωλησίες των διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων του χαρτοφυλακίου τους, τη διαχείριση του οποίου, ήτοι την εκτέλεση των εντολών τους, είχε αναλάβει η Επενδυτική Τράπεζα. Παράλληλα, οι ενάγοντες κατάρτισαν με την Marfin Εγνατία Τράπεζα τις από 11-10-2010 συμβάσεις λήψης και διαβίβασης εντολών, με αντικείμενο τη λήψη από την τράπεζα των εντολών τους και τη διαβίβαση αυτών σε ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα και ΕΠΕΥ, για τη διενέργεια συναλλαγών σε κινητές αξίες, εγχώριες και αλλοδαπές, καθώς και σε παράγωγα προϊόντα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε ομόλογα εγχώρια και αλλοδαπά, καθώς επίσης και τις από 11-10-2010 συμβάσεις λήψης και διαβίβασης εντολών στα πλαίσια της κοινής επενδυτικής τους μερίδας, με τις οποίες εξουσιοδοτούσαν τη Marfin Εγνατία Τράπεζα να τους εκπροσωπεί σε κάθε δικαιοπραξία, που αφορούσε στη διαχείριση της κοινής επενδυτικής μερίδας τους, διαβιβάζοντας σχετικές εντολές προς οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Μετά την κατάρτιση των ανωτέρω συμβάσεων, ουδεμία εντολή για λογαριασμό των εναγόντων διαβιβάστηκε στην τρίτη των εναγομένων από τη Marfin Εγνατία Τράπεζα ή τη δεύτερη εναγόμενη ή άλλο υπάλληλο της. Οι μόνες συναλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν από την Επενδυτική Τράπεζα για τους ενάγοντες, έγιναν κατόπιν εντολών που έδωσε απευθείας σ' αυτήν η ίδια η πρώτη των εναγόντων .... Συγκεκριμένα, στις 18-7-2011 έδωσε εντολή αγοράς 200.000 μετοχών της εταιρείας MIG, την επομένη έδωσε εντολή πωλήσεως 100.000 από τις μετοχές αυτές, συναλλαγές οι οποίες διενεργήθηκαν μέσω της ως άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, ενώ στις 26-8-2011, κατόπιν εντολής της, κατατέθηκε από την τρίτη εναγόμενη το προϊόν της συναλλαγής αυτής, ήτοι 18.817,38 ευρώ συνολικά, στον τραπεζικό λογαριασμό της στη Marfin Εγνατία Τράπεζα. Επίσης, η ... στις 11-10-2011 έδωσε απευθείας εντολή στην τρίτη εναγόμενη για πώληση 1095 μετοχών της εταιρείας DION και στις 13-1-2012 εντολή για αγορά 3100 μετοχών της ίδιας εταιρείας, οι οποίες εκτελέσθηκαν. Εν τέλει, στις αρχές Οκτωβρίου 2012, μετά από εντολή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες απαγορεύτηκε η κίνηση της ως άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, λόγω της μεταφοράς από τη δεύτερη εναγόμενη μη δικαιολογούμενων ποσών σ' αυτήν, όπως θα εκτεθεί ειδικότερα στη συνέχεια. Εξάλλου, οι καταθετικοί λογαριασμοί των εναγόντων στη Marfin Εγνατία Τράπεζα ήταν κοινοί είτε μεταξύ τους, είτε και με το σύζυγο της πρώτης και πατέρα του δεύτερου (...) και το άλλο τέκνο της πρώτης και αδελφή του δεύτερου (...), ενώ, σε μερικές περιπτώσεις, υπήρχαν κοινοί λογαριασμοί κάποιου εξ αυτών με ορισμένα άλλα πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζονταν [... (σύζυγο της ...), ... και ... (ανήλικα τέκνα της ... και του ...), ... (πατέρα του ...), ... (μητέρα της ...), ... (σύζυγο του ...), ... (στενή οικογενειακή φίλη των εναγόντων)]. Όπως αποδείχθηκε, κατά τη χρονική περίοδο από τις αρχές του 2008 μέχρι τον Αύγουστο του 2011, οι συνολικές εισροές στους λογαριασμούς αυτούς από καταθέσεις επιταγών και μετρητών των ανωτέρω προσώπων, καθώς επίσης και την πίστωση των αναλογούντων τόκων δεν υπερέβησαν το ποσό των 1.500.000 ευρώ, που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για συναλλαγές αμοιβαίων κεφαλαίων οίκων του εξωτερικού, ιδίως από τους ..., .. και .... Μέχρι δε τις αρχές του 2012, μετά από αναλήψεις διαφόρων ποσών, στις οποίες αυτοί προέβησαν, απέμειναν στους ως άνω λογαριασμούς μηδαμινά υπόλοιπα.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η δεύτερη εναγόμενη, ..., που ήταν ευφυής και διέθετε επικοινωνιακές ικανότητες και πειθώ, εθεωρείτο από τη Marfin Εγνατία Τράπεζα ένα από τα ικανότερα στελέχη της στον τομέα της προσωπικής τραπεζικής εξυπηρέτησης (private banking). Ήδη, από τις αρχές της απασχόλησης της στην τράπεζα, ήτοι εντός του 2008, η ... απευθύνθηκε σε ορισμένους ευκατάστατους πελάτες του υποκαταστήματος, στο οποίο εργαζόταν και συμφώνησε με αυτούς να τους εξασφαλίζει μεγαλύτερα επιτόκια από τα προσφερόμενα εκ μέρους της τράπεζας και γενικότερα του τραπεζικού τομέα για τις προθεσμιακές καταθέσεις, με την προϋπόθεση ότι η ίδια θα αναλάμβανε τη διαχείριση των κεφαλαίων τους, που θα τα επένδυε σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου (κυρίως αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού ή εξωτερικού). Με τον τρόπο αυτό αποσκοπούσε στην αποκόμιση και για τον εαυτό της μεγάλων ωφελημάτων από την προσδοκώμενη υψηλή απόδοση των επενδύσεων, στις οποίες θα προέβαινε, Η δραστηριότητα της αυτή, που στην αρχή ήταν περιορισμένη, εντάθηκε εντός του 2009 και κορυφώθηκε το 2010 μέχρι τον Ιούλιο του 2011, οπότε αποκαλύφθηκε η παράνομη δράση της.

 

Συγκεκριμένα, αρχικά η ... προέβαινε σε μεταφορές μικροποσών, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) από τους προσωπικούς της λογαριασμούς σε λογαριασμούς διαφόρων πελατών του υποκαταστήματος, με τους οποίους η ίδια είχε κάνει σχετικές συμφωνίες, τα οποία (ποσά) αντιστοιχούσαν στις υπεσχημένες αποδόσεις των χρημάτων τους. Στην περίοδο της πλήρους ανάπτυξης της άνω δραστηριότητας της δεύτερης εναγόμενης η μεθόδευση της ήταν η ακόλουθη: 1) Σε συνεννόηση με επτά πελάτες του υποκαταστήματος, έλαβε από τους λογαριασμούς τους διάφορα χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους 1.500.000 ευρώ περίπου, (κυρίως από τους λογαριασμούς του πελάτη ..., από όπου έλαβε το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 1.065.150 ευρώ), συμφωνώντας στην επιστροφή των χρημάτων αυτών στους λογαριασμούς τους με υψηλούς τόκους. 2) Με τα ποσά αυτά η ... άνοιξε κοινούς λογαριασμούς στα ονόματα των ως άνω πελατών και της στενής της φίλης ..., που γνώριζε το γεγονός αυτό. 3) Από τους λογαριασμούς αυτούς η ..., μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, πίστωνε με διάφορα ποσά τους λογαριασμούς πελατών του υποκαταστήματος (44 συνολικά), με τους οποίους είχε συνάψει τις προαναφερόμενες συμφωνίες, επιπλέον δε τροφοδότησε με διάφορα ποσά τρεις προσωπικούς της λογαριασμούς, καθώς επίσης και έναν προσωπικό λογαριασμό της ως άνω φίλης της .... Η δημιουργία των ενδιάμεσων αυτών λογαριασμών για τη διοχέτευση των χρημάτων στους συναλλαγέντες μ' αυτήν έγινε αφενός μεν προκειμένου να διευκολυνθεί στη μεταφορά χρηματικών ποσών, αφού αρκούσε η κατοχή εκ μέρους της των κωδικών της φίλης της ..., αφετέρου δε για να μη δημιουργηθούν υποψίες από ενδεχόμενες πολλές, μεγάλες κινήσεις δικών της λογαριασμών. 4) Συνήθως, τα χρήματα των συνεργαζόμενων με τη ... πελατών επενδύονταν σε αμοιβαία κεφάλαια. Η ανωτέρω μετερχόταν διάφορες μεθόδους προς τους συναλλασσόμενους με αυτήν και ιδίως: α) κατέβαλλε απευθείας τις υπέρμετρες συμφωνημένες αποδόσεις με μεταφορές ποσών στους λογαριασμούς τους, κατά τα ανωτέρω (βλ. π.χ. περιπτώσεις ... σελ. 104, 119 της από Οκτωβρίου 2012 Αναλυτικής εκθέσεως ειδικού ελέγχου της Marfin Εγνατία Τράπεζα, που συντάχθηκε μετά την αποκάλυψη της δράσης της ...), β) συνέτασσε αποδεικτικά προθεσμιακών καταθέσεων ή εταιρικών ομολόγων, που εμπεριείχαν τις υπέρτερες αποδόσεις, οι οποίες όμως δεν καταχωρίζονταν στο σύστημα της τράπεζας, ενώ επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνονταν και μεταφορές χρημάτων στους λογαριασμούς των πελατών αυτών από τη δεύτερη εναγόμενη (βλ. π.χ. περιπτώσεις ..., σελ. 102, 176, 191 της ίδιας έκθεσης ελέγχου), γ) συνέτασσε αποδεικτικά προθεσμιακών καταθέσεων με υπέρμετρα επιτόκια (οι οποίες καταχωρίζονταν στο σύστημα της τράπεζας με τα κανονικά επιτόκια) ή εταιρικών ομολόγων, που επρόκειτο να λήξουν μετά από αρκετά έτη, σημειώνοντας παράτυπα σ' αυτά ότι θα γινόταν ανάκληση των ομολόγων εντός έτους, ενώ, προσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατέθετε τα επιπλέον συμφωνηθέντα ποσά στους λογαριασμούς των πελατών αυτών (βλ. π.χ. περιπτώσεις ..., σελ. 107, 139, 148 της ίδιας έκθεσης), δ) στις αναλυτικές καταστάσεις των επενδυτικών τους λογαριασμών (statement) της Marfin ΑΕΔΑΚ και της Marfin Εγνατία Τράπεζας, που ελάμβαναν τακτικά όλοι οι συναλλαγέντες με τη ..., η τελευταία προέβαινε σε χειρόγραφες σημειώσεις προσδιορίζοντας την αξία των χαρτοφυλακίων τους σε μεγαλύτερα ποσά από τα αναγραφόμενα, είτε εκτύπωνε η ίδια ανυπόγραφες καταστάσεις με μεγαλύτερη την αξία των επενδύσεων τους, που τους παρέδιδε, δεσμευόμενη να πληρώσει τα ποσά αυτά, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατέθετε και διάφορα ποσά στους λογαριασμούς των πελατών αυτών (βλ. π.χ. περιπτώσεις ..., σελ. 115, 122, 151, 159, 191, 198, 202 της ίδιας έκθεσης). Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η ..., εν αγνοία της Marfin Εγνατία Τράπεζας, λειτουργούσε μία παρατράπεζα, συναλλασσόμενη για λογαριασμό της με πολλούς ευκατάστατους πελάτες του υποκαταστήματος της Βασ. Όλγας, οι οποίοι κατ' ουσίαν έθεταν στη διάθεση αυτής τα κεφάλαια τους για να τα διαχειριστεί κατά την κρίση και τις επιθυμίες της, συμφωνώντας και λαμβάνοντας από αυτήν τόκους υπέρτερους των τραπεζικών για τα συνομολογούμενα χρονικά διαστήματα, η δε ... προσέβλεπε για τον εαυτό της στην αποκόμιση κερδών από τις προσδοκώμενες μεγάλες αποδόσεις των επενδύσεων υψηλού ρίσκου, στις οποίες προέβαινε. Όπως δε αποδείχθηκε, παρά τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία, που υπήρξε μετά την έναρξη της λειτουργίας της ως άνω παρατράπεζας (από το 2009 και εντεύθεν), η δεύτερη εναγόμενη καρπώθηκε παράνομα από την παραπάνω δραστηριότητα της τουλάχιστον το ποσό των 234.193,72 ευρώ, που θα μπορούσε να ανέλθει μέχρι το ποσό των 890.000 ευρώ, εφόσον λαμβάνονταν υπόψη ορισμένες αμφισβητούμενες αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς ενός πελάτη της τράπεζας (βλ. σελ. 17 της από 23-10-2012 τελικής εκθέσεως ειδικού ελέγχου της Marfin Εγνατία Τράπεζας). Η κατά τα άνω λειτουργία της παρατράπεζας εκ μέρους της ... προκύπτει σαφέστατα από όλα τα αποδεικτικά μέσα, ιδίως δε από τα ακόλουθα: 1) Στους λογαριασμούς πολλών από τους συναλλαγέντες με τη ..., όπως προεκτέθηκε, γίνονταν πιστώσεις χρηματικών ποσών (με τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής) απευθείας από τους λογαριασμούς αυτής ή από τους προαναφερόμενους κοινούς λογαριασμούς της φίλης της ... με διάφορους πελάτες της τράπεζας, που είχε η ίδια δημιουργήσει, γεγονός που βέβαια οι τελευταίοι γνώριζαν και ήταν άλλωστε αμέσως αντιληπτό από αυτούς. Ασφαλώς, τέτοιες πρακτικές δεν αρμόζουν σε τραπεζικές συναλλαγές. 2) Όλοι οι συναλλαγέντες με την ίδια τη ... ελάμβαναν κανονικά στις διευθύνσεις τους με το ταχυδρομείο τις τριμηνιαίες αποτιμήσεις των επενδύσεων τους από τη Marfin ΑΕΔΑΚ (για τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής) και τη Marfin Εγνατία Τράπεζα (για τα αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού και τις λοιπές επενδύσεις) και συνεπώς είχαν πλήρη και επίσημη γνώση των επενδύσεων τους και της αξίας τους. Τα προβαλλόμενα από αυτούς ότι δήθεν η ..., κάθε φορά, τους έπειθε ότι τα επίσημα αυτά έγγραφα με τις αποτιμήσεις των επενδύσεων τους ήταν εσφαλμένα και ότι, αντί αυτών, ορθές ήταν οι επενδύσεις τους και η αξία τους (με υπέρτερα πάντα ποσά), που η ίδια τους παρουσίαζε, είτε με χειρόγραφες διορθώσεις της στις επίσημες αποτιμήσεις, που αυτοί είχαν παραλάβει ταχυδρομικώς, είτε με αυτοσχέδιες ανεπίσημες αποτιμήσεις, που η ίδια ετοίμαζε, εκτύπωνε και τους παρέδιδε, δεν μπορούν βέβαια να γίνουν πιστευτά, καθόσον μάλιστα πρόκειται για επαναλαμβανόμενες καταστάσεις και σχεδόν το σύνολο των, κατά τα ανωτέρω, πελατών της ... ήταν ευκατάστατα πρόσωπα, υψηλού κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου, με μεγάλη εμπειρία στις συναλλαγές, που επένδυαν σημαντικά χρηματικά ποσά. Σημειώνεται ότι η σύνταξη και παράδοση προς τους ως άνω συναλλασσόμενους των μη καταχωριζόμενων στο σύστημα της τράπεζας αποδείξεων προθεσμιακών καταθέσεων, όπως επίσης και των εταιρικών ομολόγων με πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με τα πράγματι καταχωριζόμενα, γινόταν προκειμένου αυτοί, σε περίπτωση αποκαλύψεως των ως άνω εξωτραπεζικών και παράνομων συναλλαγών τους, να μπορούν να προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι δήθεν θεωρούσαν ότι προέβαιναν σε νόμιμη τραπεζική συναλλαγή, πλην όμως παραπλανήθηκαν από τη .... 3) Οι αποδόσεις, που συμφωνούσε με αυτούς η ... ήταν βέβαιες (σαν να επρόκειτο για απλές προθεσμιακές καταθέσεις) και διαρκώς θετικές, επιπλέον δε τα συμφωνούμενα επιτόκια ήταν τοκογλυφικά. Συγκεκριμένα, τα ετήσια επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων των τραπεζών της περιόδου εκείνης κυμαίνονταν κατά μέσο όρο μεταξύ 2,5 και 3% και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έφθαναν μέχρι 4,5 - 5% (βλ. την από 14-11-2016 ένορκη βεβαίωση του ...). Όμως, οι αποδόσεις, που συμφωνούσε και κατέβαλλε η ... ήταν υψηλότερες αυτών και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν πολύ υψηλότερες (βλ. π.χ. περιπτώσεις ..., με επιτόκιο 9%, ..., με επιτόκιο 10,58 και 14,85%, ..., με επιτόκιο 75%, ..., με επιτόκιο 10,5%, ..., με επιτόκιο 19%, ..., με επιτόκιο έως 9%, ..., με επιτόκιο 10,4% στις σελ. 108, 76, 129, 139, 151, 158, 164 αντιστοίχως της προαναφερόμενης Αναλυτικής έκθεσης ειδικού ελέγχου). Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υπολογισμός των τόκων γινόταν ανά τρίμηνο, οπότε επακολουθούσε και ανά τρίμηνο ανατοκισμός (βλ. π.χ. περίπτωση ... στη σελ. 204 της ίδιας έκθεσης). Δεδομένου δε ότι είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι, που διαθέτουν σημαντικά χρηματικά ποσά και επιδιώκουν τις καλύτερες αποδόσεις των χρημάτων τους, όπως οι συναλλασσόμενοι με τη ..., παρακολουθούν συνεχώς, γνωρίζουν και συγκρίνουν τα επιτόκια των διαφόρων τραπεζών, ασφαλώς, το ως άνω γεγονός, σε συνδυασμό με όλα τα προαναφερόμενα, καθιστά κατάδηλο ότι οι ανωτέρω συναλλαγές ήταν εξωτραπεζικές, η παραπάνω υπάλληλος της Marfin Εγνατία Τράπεζας ενεργούσε κατά κατάχρηση των καθηκόντων, που της είχαν ανατεθεί, οι δε πελάτες της -συναλλαγέντες κατά τον ανωτέρω τρόπο με αυτήν γνώριζαν βεβαίως καλά ότι αυτή ενεργούσε παράνομα, κατά κατάχρηση των καθηκόντων, που της είχαν ανατεθεί.

 

Στο τέλος Ιουλίου του 2011, αποκαλύφθηκε η παράνομη συμπεριφορά της ..., η οποία από την 1-8-2011 υποχρεώθηκε να λάβει κανονική άδεια, ενώ στις 15-9-2011 καταγγέλθηκε από τη Marfin Εγνατία Τράπεζα η εργασιακή της σύμβαση. Στις αρχές Αυγούστου του 2011 οι ενάγοντες και η ... απευθύνθηκαν στη Marfin Εγνατία Τράπεζα, προβάλλοντας αορίστως διάφορες αξιώσεις από τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια με ποσά συμμετοχής πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Εξάλλου, στις 11-8-2011 οι ανωτέρω υπέβαλαν γραπτό αίτημα προς την τράπεζα, αναφέροντας ως αιτούντες επιπλέον και τους .... Με το αίτημα τους αυτό ζητούσαν την αποπληρωμή προβαλλόμενων επενδύσεων τους, που αποτελούσαν το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου τους, συνολικού ποσού 29.086.021,32 ευρώ, Συγκεκριμένα, τα αιτήματα αυτά στηρίζονταν στα ακόλουθα προσκομισθέντα έγγραφα: 1) Αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD GOLD, ποσού 129.300 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 1-6-2011 και δικαιούχους τους .... 2) Αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD GOLD, ποσού 12.922.550 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους .... 3) Αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο SAS GOLD & METALS, ποσού 12.922.550 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους .... 4) Αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD GOLD, ποσού 1.271.500 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους .... 5) Αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD GOLD, ποσού 503.000 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους ... 6) Αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD AGRICULTURE Α2 USD, ποσού 257.631,79 δολλαρίων ΗΠΑ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους ... 7) Αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο FR. GOLD PREC METALS USD, ποσού 288.836,13 δολλαρίων ΗΠΑ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους ... 8) Αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της MARFIN GAM ΑΕΔΑΚ, ποσού 380.000 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 6-7-2011 και δικαιούχους τους .... 9) Επιβεβαίωση συναλλαγής πώλησης τίτλων ETFS GOLD, ποσού 410.653,40 ευρώ, με ημερομηνία εκτέλεσης την 29-4-2011 και εντολείς τους ..., μέσω της τρίτης εναγόμενης, Επενδυτικής Τράπεζας. Παρόμοιο αίτημα όλοι οι ανωτέρω υπέβαλαν προς τη Marfin Εγνατία Τράπεζα την 26-9-2011. Επίσης, όλοι οι ανωτέρω κοινοποίησαν στη Marfin Εγνατία Τράπεζα στις 8-11-2011 την από 31-10-2011 εξώδικη δήλωση τους, ζητώντας ορισμένα στοιχεία και επαναλαμβάνοντας τις ως άνω αξιώσεις τους. Εξάλλου, οι ανωτέρω, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, προσκόμισαν στην τράπεζα και πλήθος άλλων εγγράφων και συγκεκριμένα αποδεικτικά προθεσμιακών καταθέσεων, αιτήσεις συμμετοχών σε επενδυτικά προϊόντα, βεβαιώσεις συμμετοχών/εξαγορών αμοιβαίων κεφαλαίων, αναλύσεις λογαριασμών κινητών αξιών και επιβεβαιώσεις συναλλαγών αγοραπωλησίας τίτλων μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας. Από τα 123 προσκομισθέντα συνολικά έγγραφα μόνο τα 37 ήταν γνήσια και αφορούσαν σε πραγματικές επενδύσεις, που αυτοί είχαν διενεργήσει, κατά τα ανωτέρω και είχαν καταχωρισθεί στα συστήματα της τράπεζας, ενώ τα υπόλοιπα 86 έγγραφα, ήταν πλαστά και οι φερόμενες σ' αυτά συναλλαγές δεν είχαν καταχωρισθεί στα συστήματα της τράπεζας. Ειδικότερα, τα ως άνω εννέα προσκομισθέντα στη Marfin Εγνατία Τράπεζα έγγραφα περιλαμβάνονται στα πλαστά έγγραφα, εκ των οποίων τα πρώτα οκτώ (αιτήσεις συμμετοχής σε αμοιβαία κεφάλαια) φέρουν γνήσιες υπογραφές της δεύτερης εναγόμενης, ... και πλαστές υπογραφές του προϊσταμένου του υποκαταστήματος Βασ. Όλγας της Marfin Εγνατία Τράπεζας, ..., ενώ το ένατο έγγραφο (επιβεβαίωση συναλλαγής πώλησης τίτλων) φέρει μηχανογραφημένη υπογραφή του εκπροσώπου της τρίτης εναγόμενης ...

 

Όπως αποδείχθηκε, πέραν των προαναφερόμενων νόμιμων συναλλαγών της οικογένειας ... και των ανωτέρω προσώπων του συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος με τη Marfin Εγνατία Τράπεζα και την τρίτη εναγόμενη, Επενδυτική Τράπεζα, αυτοί (ιδίως η οικογένεια ...) είχαν αναπτύξει ευρείας κλίμακας τοκογλυφική δραστηριότητα με τη δεύτερη εναγόμενη, ..., που ενεργούσε εξωτραπεζικές συναλλαγές εντός του προεκτεθέντος πλαισίου. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω (ιδίως η ..., ο ... και ο ...) διέθεταν στη δεύτερη εναγόμενη διάφορα χρηματικά ποσά, που η τελευταία μπορούσε να τα επενδύει κατά την κρίση της, αποκομίζοντας τις αποδόσεις, που προσδοκούσε ότι θα ήταν υψηλές. Σε αντάλλαγμα, η ... συνομολογούσε την παροχή προς αυτούς εξαιρετικά υψηλών (τοκογλυφικών) επιτοκίων. Η δεύτερη εναγόμενη, για την παρακολούθηση των αποδόσεων των χρημάτων, που της διατέθηκαν και του εκάστοτε συνολικού ύψους τους, χορηγούσε στους ανωτέρω ανυπόγραφες αυτοσχέδιες αποτιμήσεις (excel), στις οποίες αναγράφονταν για την κάθε ημέρα, οι πραγματικές τιμές αγοράς και πώλησης του χρυσού (ανά ουγγιά) στις διεθνείς αγορές και παραπλεύρως οι αποτιμήσεις των χρηματικών καταθέσεων των ανωτέρω προσώπων. Σε ορισμένες μάλιστα από τις αυτοσχέδιες αυτές αποτιμήσεις αναγράφεται ότι πρόκειται δήθεν για συναλλαγές χρηματιστηριακούς διακινούμενων αγροτικών προϊόντων (σιτηρά - USD). Οι αποτιμήσεις αυτές (που έχουν την ως άνω μορφή, ήτοι παράθεση των τιμών του χρυσού ή αναφορά σε χρηματιστηριακά προϊόντα, προκειμένου να μπορέσουν οι ενάγοντες και τα λοιπά πρόσωπα, εάν καθίστατο αναγκαίο, να τις επικαλεσθούν προς ενίσχυση της θέσης τους ότι δήθεν προέβαιναν καλόπιστα σε νόμιμες επενδυτικές συναλλαγές), εμφανίζουν διαρκή μεγάλη αύξηση της χρηματικής θέσης (χρηματικών καταθέσεων) των ανωτέρω προσώπων, ακόμη και όταν η τιμή του χρυσού στις διεθνείς αγορές είναι καθοδική, γι' αυτό κατ' ουσίαν, όπως προεκτέθηκε, πρόκειται για καταθέσεις με υπέρογκα επιτόκια, εμφανιζομένων των αποδόσεων, στις ως άνω αυτοσχέδιες αποτιμήσεις, ανά ημέρα. Στα έγγραφα αυτά υπάρχει πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων, ιδίως της ..., με υπολογισμούς του αθροίσματος των διάφορων λογαριασμών, επισημάνσεις για ορισμένες εσφαλμένες καταγραφές, που θεωρούσε ότι είχαν γίνει και άλλες παρατηρήσεις της, αναγραφή χρηματικών ποσών, που είχε λάβει από τη ... [βλ. για παράδειγμα αναγραφή ότι πήρε την 29-6-2010 ποσό 60.000 ευρώ και τη 16-7-2010 ποσό 50.000 ευρώ, (εμπρόσθια σελίδα της περιόδου 1-6-2010 έως 9-6-2010 και οπίσθια σελίδα της περιόδου 10-6-2010 έως 19-6-2010) και ότι πήρε την 9-9-2010 ποσό 70.000 ευρώ (οπίσθια σελίδα της περιόδου 23-8-2010 έως 1-9-2010 και εμπρόσθια σελίδα της περιόδου 1-9-2010 έως 8-9-2010)] και άλλα. Οι συμφωνηθείσες αποδόσεις για τη διάθεση των χρημάτων αυτών προς τη δεύτερη εναγόμενη ήταν τεράστιες. Για παράδειγμα, στις ως άνω αυτοσχέδιες αποτιμήσεις, τα ποσά δύο λογαριασμών του ... και ενός λογαριασμού του ... στις 31-8-2009 ανέρχονται σε 101.700 ευρώ, 20.000 ευρώ και 45.000 ευρώ, ήτοι συνολικά σε 166.700 ευρώ, ενώ στις 30-9-2009 ανέρχονται σε 125.668 ευρώ, 22.321 ευρώ και 54.985 ευρώ αντιστοίχως, ήτοι συνολικά σε 202.974 ευρώ. Επίσης, τα ποσά των λογαριασμών αυτών στις 23-3-2010 ανέρχονται σε 494.995 ευρώ, 537.020 ευρώ και 157.301 ευρώ, ήτοι συνολικά σε 1.189.316 ευρώ, ενώ οι ίδιοι λογαριασμοί στις 23-4-2010 ανέρχονται σε 590.427 ευρώ, 639.522 και 188.176 ευρώ αντιστοίχως,   ήτοι συνολικά σε 1.418.125 ευρώ. Εξάλλου, ένας λογαριασμός του ... την 1-2-2011 ανέρχεται σε 439.913 ευρώ, ενώ στις 28-2-2011 ανέρχεται σε 555.970 ευρώ. Δηλαδή, οι αποδόσεις των ως άνω ενδεικτικών περιπτώσεων ανέρχονταν, για ένα μόνο μήνα, στην πρώτη περίπτωση σε 21,76%, στη δεύτερη περίπτωση σε 19,24% και στην τρίτη περίπτωση σε 26,38%. Προς μεγαλύτερη εξασφάλιση των χρημάτων, που είχαν διαθέσει στη ... και των ως άνω συμφωνημένων υπέρογκων αποδόσεων τους, οι ανωτέρω ελάμβαναν από τη δεύτερη εναγόμενη διάφορα πλαστά έγγραφα, τα οποία υποτίθεται ότι εμφάνιζαν επενδύσεις, στις οποίες είχαν προβεί, ιδίως σε αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού. Τα πλαστά αυτά έγγραφα τους τα παρέδιδε, συνήθως ημιτελή, η δεύτερη εναγόμενη, η οποία α) εφόσον επρόκειτο για έγγραφα της Martin Εγνατία Τράπεζας, τα υπέγραφε η ίδια και επιπλέον είτε ετίθετο σ' αυτά δεύτερη υπογραφή εξουσιοδοτημένου στελέχους της τράπεζας, που η ... παραπλανούσε παριστάνοντας ότι πρόκειται για έγκυρα έγγραφα, είτε, συχνότερα, η ίδια πλαστογραφούσε την υπογραφή του και β) εφόσον επρόκειτο για έγγραφα της Επενδυτικής Τράπεζας (επιβεβαιώσεις-πινακίδια συναλλαγών), δεν ετίθετο κάποια υπογραφή, αφού τα χρησιμοποιούμενα έγγραφα είχαν δοθεί ασυμπλήρωτα από την Επενδυτική Τράπεζα στη Marfin Εγνατία Τράπεζα (στα πλαίσια της ως άνω συνεργασίας μεταξύ των δύο τραπεζών), με ήδη τεθείσα τη μηχανογραφημένη υπογραφή του εξουσιοδοτημένου σχετικώς υπαλλήλου της τρίτης εναγόμενης, .... Στη συνέχεια, οι ανωτέρω προέβαιναν στη συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων των εγγράφων αυτών σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Εξαιτίας του ως άνω τρόπου συμπληρώσεως των παραπάνω πλαστών εγγράφων, παρατηρούνται χονδροειδή λάθη, παραλείψεις και ανακολουθίες σ' αυτά, κάτι που βέβαια δεν θα συνέβαινε αν συμπληρώνονταν εξ ολοκλήρου από την (ανεξαρτήτως της παραπάνω παράνομης δράσης της) πολύ έμπειρη, ευφυή και ικανή υπάλληλο της Marfin Εγνατία Τράπεζας, ..., Ενδεικτικά του τρόπου ενέργειας των εναγόντων και των λοιπών προσώπων είναι α) το γεγονός ότι τα οκτώ πρώτα από τα προαναφερόμενα εννέα πλαστά έγγραφα, που προσκομίσθηκαν απ' αυτούς αρχικά στη Marfin Εγνατία Τράπεζα, δεν έφεραν υπογραφές των υποτιθέμενων  αιτούντων (εναγόντων και λοιπών προσώπων του συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος), επιπλέον β) το υπό στοιχείο 5, από τα προαναφερόμενα, πλαστό έγγραφο έφερε (χειρόγραφες) ημερομηνίες εντολής, συναλλαγής και παραλαβής την 30-6-2011, ενώ το ίδιο έγγραφο, που μετά την αποκάλυψη της υποθέσεως υποβλήθηκε από τα ως άνω πρόσωπα, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, έφερε ημερομηνίες 30-6-2009 (βλ. σελ. 18-19 της από 30-7-2012 εκθέσεως ειδικού ελέγχου). Δηλαδή, οι ενάγοντες και οι λοιποί, με τα διάφορα πλαστά έγγραφα, που έθετε στη διάθεση τους η δεύτερη εναγόμενη, προέβαιναν σε συμπλήρωση και χρήση τους, κατά το δοκούν. Ορισμένα δε εξ αυτών κατάρτισαν μετά την αποκάλυψη της τοκογλυφικής δράσης της δεύτερης εναγόμενης, με προγενέστερες ημερομηνίες. Εξάλλου, ενόψει των υπέρογκων τοκογλυφικών αποδόσεων, που συμφωνούσε να παράσχει η δεύτερη εναγόμενη, οι εμφανιζόμενες υποχρεώσεις της προς τους ανωτέρω αυξάνονταν ραγδαία, γι' αυτό ανέκυπτε, σε σύντομα χρονικά διαστήματα, η ανάγκη προς σύνταξη νέων πλαστών εγγράφων, κατά τα προεκτεθέντα, ώστε να περιληφθούν σ' αυτά και τα πρόσθετα ποσά. Αυτό συνέβαινε κατόπιν αιτήματος προς τη … των φερόμενων ως δικαιούχων των ως άνω τοκογλυφικών λογαριασμών, που συνήθως απηύθυνε και για λογαριασμό των λοιπών η … [βλ. για παράδειγμα, χαρακτηριστικά τις χειρόγραφες σημειώσεις της, προς υπόμνηση, στην οπίσθια σελίδα της περιόδου από 18-4-2011 έως 29-4-2011 των ως άνω αυτοσχέδιων αποτιμήσεων, όπου, μετά τους υπολογισμούς - αθροίσεις ορισμένων εκ των φερόμενων απαιτήσεων του ... κατά της ..., αναγράφει, μεταξύ άλλων: «ΑΚΙΡΩΣΗ ΤΑ 2 ΠΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΑ 2 ΧΑΡΤΙΑ ΔΙΟΡΘΟΣΗ, ΤΑ 330.000 ΔΙΟΡΘΟΣΗ» και ομοίως στην οπίσθια σελίδα της ημερομηνίας 28-4-2011 (ΤΑ 330.000 ΔΙΟΡΘΟΣΗ, ΚΑΙ ΤΑ 2 ΧΑΡΤΙΑ ΔΙΟΡΘΟΣΗ]. Οι ενάγοντες, όπως άλλωστε και όλοι οι συναλλασσόμενοι-πελάτες της δεύτερης εναγόμενης, ελάμβαναν κανονικά μέσω του ταχυδρομείου ανά τρίμηνο τις επίσημες ενημερώσεις της Marfin Εγνατία Τράπεζας και της Marfin ΑΕΔΑΚ και στο τέλος του έτους, ως πελάτες της Επενδυτικής Τράπεζας, ελάμβαναν και την επίσημη ενημέρωση αυτής. Στα έγγραφα αυτά παρουσιαζόταν η πορεία των επενδύσεων τους με όλα τα πραγματικά δεδομένα των συναλλαγών και αποδόσεων τους και ασφαλώς δεν εμπεριέχονταν σ' αυτά οι συναλλαγές, που ήδη επικαλούνται οι ενάγοντες. ’λλωστε, οι τελευταίοι γνώριζαν πολύ καλά ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στη Marfin Εγνατία Τράπεζα δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα για την κάλυψη των επενδύσεων, στις οποίες αυτοί δήθεν προέβησαν. Οι ισχυρισμοί τους, ότι δήθεν κατέβαλλαν όλα τα χρηματικά ποσά προς τη ... σε μετρητά, δεν είναι εύλογοι, κατά τα συναλλακτικά ήθη, καθόσον πρόκειται για χρηματιστηριακές συναλλαγές, με πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ προσθέτως δεν προσκομίζονται από αυτούς έστω κάποια αποδεικτικά (π.χ. αναλήψεως χρημάτων από λογαριασμούς τους σε άλλες τράπεζες) ότι υπήρχαν στη διάθεση τους τα ποσά αυτά κατά τους χρόνους των ως άνω υποτιθέμενων συναλλαγών. Επιπλέον, εάν καθ' υπόθεση οι ενάγοντες έδιναν πράγματι τα χρήματα στη ... σε μετρητά, για να τα καταθέσει για λογαριασμό τους προς αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, αυτονοήτως θα ζητούσαν και θα ελάμβαναν από αυτήν, έστω εκ των υστέρων, τα αποδεικτικά των ταμειακών καταθέσεων της τράπεζας, πράγμα που βέβαια δεν συμβαίνει. Εξάλλου, όπως αποδείχθηκε, κατά τη διάρκεια των ως άνω τοκογλυφικών συναλλαγών και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι και τον Ιούλιο του 2011, η ... μετέφερε με 20 συναλλαγές, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, στους διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας ... στη Marfin Εγνατία Τράπεζα, το συνολικό ποσό των 844.000 ευρώ, από τους προαναφερόμενους ενδιάμεσους (τροφοδότες) τραπεζικούς κοινούς λογαριασμούς της φίλης της ... με ορισμένους συνεργαζόμενους με την ίδια (δεύτερη εναγόμενη) πελάτες της τράπεζας και σε μία περίπτωση από ατομικό λογαριασμό της τελευταίας. Τα χρήματα αυτά αφορούσαν σε τοκογλυφικές αποδόσεις, που είχε συμφωνήσει η δεύτερη εναγόμενη να παράσχει στους ανωτέρω, γι' αυτό στις ως άνω μεταβιβάσεις, προς συγκάλυψη της πραγματικότητας, χρησιμοποιούσε παραπλανητικές αιτιολογίες, όπως χαλιά, αγορά, έναντι αγοράς οικοπέδου κ.λπ. Δηλαδή, στους λογαριασμούς της οικογένειας ... κατέληξε το μέγιστο μέρος των χρηματικών ποσών, που διακινήθηκαν, κατά τα προεκτεθέντα, από τη δεύτερη εναγόμενη προς συναλλαγέντες με αυτήν μέσω των ως άνω ενδιάμεσων (τροφοδοτών) λογαριασμών, ποσά τα οποία ακολούθως οι δικαιούχοι των λογαριασμών σταδιακά εισέπρατταν. Από το γεγονός αυτό, για το οποίο τόσο η ... όσο και ο σύζυγος της ...  δεν δίνουν οποιαδήποτε εξήγηση, δηλώνοντας άγνοια (βλ. τις από 6-5-2014 ανωμοτί καταθέσεις τους ενώπιον της Ανακρίτριας του 7ου Ανακριτικού Τμήματος Θεσσαλονίκης), σε συνδυασμό με όλα τα προαναφερόμενα, καθίσταται προφανές ότι οι ενάγοντες επιδίδονταν σε ευρείας κλίμακας εξωτραπεζικές συναλλαγές και συγκεκριμένα τοκογλυφικές συναλλαγές με τη δεύτερη εναγόμενη, ..., είναι δε ψευδή τα προβαλλόμενα από αυτούς ότι δήθεν θεωρούσαν ότι προέβαιναν σε νόμιμες τραπεζικές συναλλαγές (επενδύσεις) μέσω της δεύτερης εναγόμενης.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή, οι ενάγοντες ζητούν να αποζημιωθούν για επένδυση τους, της 16-11-2010, οπότε, κατά τους ισχυρισμούς τους, κατέβαλαν στη δεύτερη εναγόμενη, σε μετρητά, το συνολικό ποσό των 227.182,56 ευρώ και ειδικότερα ο καθένας το ποσό των 113.591,28 ευρώ, εν συνεχεία δε τους απεστάλη το αντίστοιχο έγγραφο - πινακίδιο, όπου υπήρχε η μηχανογραφημένη υπογραφή του εκπροσώπου της τρίτης εναγόμενης, στο οποίο βεβαιωνόταν η προβαλλόμενη χρηματιστηριακή συναλλαγή, δηλαδή η αγορά εκ μέρους τους 1000 μεριδίων ETFs GOLD σε τιμή 227.182,56 ευρώ. Προσθέτως, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι, κατόπιν συστάσεων της δεύτερης εναγόμενης, η οποία τους παρουσίασε ότι η επένδυση τους ήταν κερδοφόρα, έκαναν, σε συνεννόηση μ' αυτήν, τις ακόλουθες επενδυτικές ενέργειες, για τις οποίες επίσης έλαβαν ταχυδρομικώς τα αντίστοιχα παραστατικά έγγραφα - πινακίδια της τρίτης εναγόμενης: α) στις 31-12-2010 προέβησαν στην πώληση των ως άνω μεριδίων ETFs GOLD σε τιμή 278.987,97 ευρώ, β) στις 3-1-2011 προέβησαν στην αγορά 1000 μεριδίων ETFs GOLD στην ίδια τιμή, ήτοι 278.987,97 ευρώ και γ) στις 29-4-2011 προέβησαν στην πώληση των εν λόγω μεριδίων σε τιμή 410.653,40 ευρώ, συναλλαγή που εκκαθαρίστηκε στις 3-5-2011. Όμως, κατά τους ισχυρισμούς τους, οι ανωτέρω συναλλαγές, που πίστευαν ότι είχαν διενεργηθεί και αφορούσαν στις αγοραπωλησίες των μεριδίων ETFs GOLD, δεν είχαν καταχωρισθεί στο σύστημα της τράπεζας και, όπως ενημερώθηκαν στη συνέχεια, τα πινακίδια, που τους είχαν αποσταλεί, ήταν πλαστά έγγραφα, τα οποία είχε συντάξει η δεύτερη εναγόμενη και δεν αφορούσαν πραγματικές συναλλαγές. Προς απόδειξη των παραπάνω ισχυρισμών τους, προσκομίζουν τα ακόλουθα (πλαστογραφημένα) έγγραφα, που φέρονται ότι έχουν εκδοθεί από την τρίτη εναγόμενη: 1) την από 16-11-2010 επιβεβαίωση συναλλαγής (αγορά), 2) την από 31-12-2010 επιβεβαίωση συναλλαγής (πώληση), 3) την από 3-1-2011 επιβεβαίωση συναλλαγής (αγορά) και 4) την από 29-4-2011 επιβεβαίωση συναλλαγής (πώληση). Οι παραπάνω ισχυρισμοί των εναγόντων είναι παντελώς ψευδείς, καθόσον και αυτές οι συναλλαγές τους εντάσσονται στο προαναφερόμενο γενικό πλαίσιο της τοκογλυφικής δραστηριότητας, που είχαν αναπτύξει με τη .... Πρόκειται, συγκεκριμένα, για μία από τις επιμέρους τοκογλυφικές καταθέσεις, που οι ενάγοντες διατηρούσαν στην παρατράπεζα της δεύτερης εναγόμενης, η οποία (κατάθεση) έχει όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, όπως προεκτέθηκε, το πρώτο από τα προσκομιζόμενα πλαστά έγγραφα (επιβεβαιώσεις συναλλαγής) καταρτίσθηκε με υποτιθέμενη αγορά (στις 16-11-2010) αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού συνολικής αξίας 227.182,56 ευρώ. Σχετικώς, η δεύτερη εναγόμενη παρέδωσε στους ενάγοντες την προσκομιζόμενη ανυπόγραφη κατάσταση (φερόμενη ως εκδοθείσα από την τρίτη εναγόμενη), στην οποία υπό τον τίτλο (ΚΙΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) εμφανίζεται η καθημερινή (αυξητική) διαμόρφωση του λογαριασμού τους από τις 16-11-2010 (227.182,56 ευρώ) μέχρι τις 31-12-2010 (278.987,97 ευρώ), μετά την οποία οι ενάγοντες, σε συνεργασία με τη ..., μεθόδευσαν την απεικόνιση και των πρόσθετων «αποδόσεων τους» (ανερχόμενων σε ποσοστό 22,80% εντός ενάμισι μήνα), με την κατάρτιση των ως άνω πλαστών εγγράφων, ήτοι της από 31-12-2010 επιβεβαίωσης συναλλαγής (πώλησης) για το ποσό των 278.987,97 ευρώ και της από 3-1-2011 επιβεβαίωσης συναλλαγής (αγοράς) για το ίδιο ποσό. Σημειώνεται ότι το τελευταίο πλαστό έγγραφο αυτού του λογαριασμού, ήτοι η από 29-4-2011 επιβεβαίωση συναλλαγής (πώληση), ποσού 410.653,40 ευρώ, ήταν μεταξύ των προαναφερόμενων εννέα (9) πλαστών εγγράφων, που είχαν προσκομίσει αρχικά, μεταξύ άλλων και οι ενάγοντες, στη Marfin Εγνατία Τράπεζα, επιχειρώντας να εισπράξουν από αυτήν το συνολικό ποσό των 29.086.021,32 ευρώ. Τα ως άνω πλαστά έγγραφα της υπό κρίση υποθέσεως καταρτίσθηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, από τους ενάγοντες, γι' αυτό παρατηρούνται σ' αυτά διάφορα εμφανή λάθη και ανακολουθίες. Ενδεικτικά, α) σε όλες τις πλαστές βεβαιώσεις συναλλαγής - πινακίδια αναγράφεται ότι πρόκειται για συναλλαγή 1.000 μεριδίων του αναφερόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού με τιμή μεριδίου 47,67 δολλάρια ΗΠΑ, οπότε η αξία της «συναλλαγής» θα έπρεπε να είναι κάθε φορά 47.670 δολλάρια ΗΠΑ, ενώ στα παραπάνω έγγραφα αναγράφονται διαφορετικά (πολύ μεγαλύτερα) ποσά. β) Στα δύο πρώτα έγγραφα, ήτοι της 16-11-2010 (αγοράς) και της 31-12-2010 (πώλησης) οι αναφερόμενες ώρες συναλλαγής (11:57:26) ταυτίζονται και ως προς το δευτερόλεπτο, γεγονός από το οποίο συνάγεται ότι αυτά καταρτίσθηκαν από το ίδιο εν μέρει συμπληρωμένο έντυπο, που τους είχε χορηγήσει η δεύτερη εναγόμενη, γ) Στο από 29-4-2011 έγγραφο, που αναφέρεται σε πώληση, τα ποσά της προμήθειας, των φόρων και των εξόδων της συναλλαγής προστίθενται στην αξία της συναλλαγής (όπως συμβαίνει σε περίπτωση αγοράς) αντί να αφαιρούνται, δ) Δεν αναγράφονται στα ως άνω πλαστά έγγραφα, όπως κανονικά συμβαίνει, αριθμοί πινακιδίων δίπλα στη φράση «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ». Επιπλέον, πέραν όλων των άλλων, εφόσον η τελευταία από τις προβαλλόμενες ως άνω «συναλλαγές» τους αφορά σε πώληση την 29-4-2011, δεν εξηγείται από τους ενάγοντες γιατί δεν αναζήτησαν το τίμημα της υποτιθέμενης πωλήσεως (410.653,40 ευρώ), το οποίο έπρεπε να κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στη Marfin Εγνατία Τράπεζα, επί τρεις και πλέον μήνες, ήτοι μέχρι την αποκάλυψη της υποθέσεως. Σημειώνεται σχετικώς ότι, σύμφωνα με τις ως άνω συμβάσεις, που οι ενάγοντες είχαν υπογράψει, όλα τα ποσά που θα διέθεταν για επενδύσεις μέσω της τρίτης εναγόμενης, έπρεπε να διακινούνται από και προς τους ορισθέντες λογαριασμούς τους στη Marfin Εγνατία Τράπεζα. Εξάλλου, οι ενάγοντες γνώριζαν ότι η τρίτη εναγόμενη, μετά από κάθε εντολή που εκτελούσε, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον εντολέα-πελάτη της για να του επιβεβαιώσει ότι η συναλλαγή του εκτελέσθηκε, πράγμα που βέβαια δεν συνέβη στις ως άνω περιπτώσεις. Τέλος, ουδόλως εξηγείται από τους ενάγοντες γιατί, εφόσον θεωρούσαν ότι είχαν εξαπατηθεί από ενέργειες προσώπων, που ενεργούσαν για λογαριασμό της τρίτης εναγόμενης, συνέχισαν τις συναλλαγές τους με αυτήν μέχρι τις αρχές του 2012, όπως προεκτέθηκε.

 

Ενόψει των ανωτέρω, η νομική κατάσταση, που διαμορφώνεται έχει ως ακολούθως:

 

α) Η δεύτερη εναγόμενη, ... ασκούσε παρανόμως τοκογλυφικές δραστηριότητες, που βέβαια βρίσκονταν εκτός των αρμοδιοτήτων της, κατά κατάχρηση της υπηρεσίας, που της είχε ανατεθεί, γεγονός που καλά γνώριζαν οι ενάγοντες, οι οποίοι άλλωστε συμμετείχαν στην παράνομη δραστηριότητα της δεύτερης εναγόμενης, επωφελούμενοι από αυτήν. Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η Marfin Εγνατία Τράπεζα και εν τέλει η πρώτη εναγόμενη, C P BANK PUBLIC CO LTD (Σ Π ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ), ως καθολική διάδοχος της, ουδεμία ευθύνη φέρει, ως προστήσασα, για τις σχετικές ενέργειες της. β) Η τρίτη εναγόμενη, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, ουδεμία σχέση πρόστησης ή υποπρόστησης είχε με τη δεύτερη εναγόμενη, που ήταν αποκλειστικά υπάλληλος και προστηθείσα της Marfin Εγνατία Τράπεζας. Απλώς, η τρίτη εναγόμενη είχε την προαναφερόμενη σύμβαση συνεργασίας με τη Marfin Εγνατία Τράπεζα (πρβλ. ΑΠ 1359/2013 ΝΟΜΟΣ) και συνεπώς, προεχόντως για το λόγο αυτό, ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ως άνω παράνομες δραστηριότητες της .... γ) Όπως αποδείχθηκε, η ιστορική βάση της αγωγής των εναγόντων (αδικοπραξία σε βάρος τους από τη δεύτερη εναγόμενη κατά τη διενέργεια επενδυτικών συναλλαγών τους) είναι αβάσιμη, αφού, όπως προεκτέθηκε, αυτοί είχαν αναπτύξει μεταξύ τους εκτεταμένη εξωτραπεζική, τοκογλυφική δραστηριότητα, στα πλαίσια της παρατράπεζας, που λειτουργούσε η δεύτερη εναγόμενη, συνάπτοντας απαγορευμένες και συνεπώς άκυρες δικαιοπραξίες. Επομένως, δεν αποδείχθηκε ότι υπήρξε αδικοπραξία σε βάρος τους από την προβαλλόμενη στην αγωγή αιτία. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η αγωγή, ως αβάσιμη κατ' ουσίαν, σε σχέση με όλους τους εναγομένους. Έσφαλε, επομένως, η εκκαλουμένη, που δέχθηκε εν μέρει την αγωγή. ΓΓ αυτό, [απορριπτόμενου του αιτήματος της εκκαλούσας της από 15-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ../15-11-2017) εφέσεως για αναβολή της συζητήσεως κατ' άρθρο 250 ΚΠολΔ μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως επί της ποινικής διαδικασίας, που εκκρεμεί κατ' αυτής, διότι το Δικαστήριο διαμόρφωσε πλήρη δικαστική πεποίθηση για την υπόθεση], πρέπει, κατά τους βάσιμους περί τούτου σχετικούς λόγους των υπό κρίση α) από 14-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017), β) από 13-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) και γ) από 15-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ../15-11-2017 εφέσεων, να εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Ακολούθως, πρέπει να γίνουν δεκτές οι ως άνω εφέσεις ως βάσιμες κατ' ουσίαν και, αφού κρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο αυτό και ερευνηθεί κατ' ουσίαν, πρέπει να απορριφθεί η αγωγή. Εξάλλου, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή των παραβόλων, που κατατέθηκαν για την άσκηση των εφέσεων αυτών στους καταθέσαντες (άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ) και να καταδικαστούν οι εφεσίβλητες - ενάγουσες, λόγω της ήττας τους, στα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων τους αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας (άρθρα 176,183 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.  Εξάλλου, ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί κατ' ουσίαν η από 10-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./14-11 -2017) έφεση, να διαταχθεί η εισαγωγή του παραβόλου, που κατατέθηκε για την άσκηση της στο δημόσιο ταμείο (άρθρο 495 παρ.3 ΚΠολΔ) και να καταδικαστούν οι εκκαλούντες, λόγω της ήττας τους, στα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων τους του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ).

 

Περαιτέρω, ενόψει των ανωτέρω: 1) Οι ενάγοντες με την αγωγή τους ισχυρίσθηκαν ότι η δεύτερη εναγόμενη, ..., που εργαζόταν από το έτος 2008 ως υπάλληλος και συγκεκριμένα ως διευθύντρια προσωπικής τραπεζικής εξυπηρέτησης στην Martin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε, της οποίας καθολική διάδοχος κατέστη η πρώτη εναγόμενη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία C P BANK PUBLIC CO LTD (Σ Π ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ), τους έπεισε να επενδύσουν τα χρήματα τους σε μερίδια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ), επενδυμένα σε χρυσό με την ονομασία «Exchange Traded Funds- ETFS Gold USD», τα οποία τους υπέδειξε ως την πλέον επικερδή επένδυση, συναλλαγή που η ανωτέρω τους παρέστησε ότι έλαβε χώρα μέσω της τρίτης εναγόμενης, ανώνυμης εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), με την επωνυμία Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία. Ότι, προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω επένδυση, στις 16-11-2010 κατέβαλαν στη δεύτερη εναγόμενη, σε μετρητά, το συνολικό ποσό των 227.182,56 ευρώ και ειδικότερα ο καθένας το ποσό των 113.591,28 ευρώ, ενώ στη συνέχεια προέβησαν με τον ίδιο τρόπο σε διαδοχικές αγοραπωλησίες των ως άνω μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Ότι, όπως εν τέλει διαπίστωσαν, οι ανωτέρω συναλλαγές δεν είχαν καταχωρισθεί στο σύστημα της τρίτης εναγόμενης, αφού η δεύτερη εναγόμενη δεν είχε διαβιβάσει σ' αυτήν σχετικές εντολές, ενώ τα πινακίδια, που τους είχαν αποσταλεί, ήταν πλαστά έγγραφα, τα οποία είχε συντάξει η δεύτερη εναγόμενη, που είχε ιδιοποιηθεί τα ποσά που της κατέβαλαν. Ότι, εξαιτίας της ως άνω υπαίτιας και παράνομης συμπεριφοράς της δεύτερης εναγόμενης, υπέστησαν περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη, ως προς τις οποίες υπόχρεες σε αποκατάσταση, πέραν της δεύτερης εναγόμενης, ήταν, σε ολόκληρο, επιπλέον η πρώτη και η τρίτη των εναγομένων, ως προστήσασες αυτήν. Όμως, όλα τα παραπάνω ήταν ψευδή, καθόσον μεταξύ των εναγόντων και της δεύτερης εναγόμενης δεν είχαν γίνει συναλλαγές με το προαναφερόμενο περιεχόμενο, αλλά είχε υπάρξει μεταξύ τους μεγάλου εύρους τοκογλυφική συνεργασία, τα δε προσκομισθέντα από τους ενάγοντες πλαστά έγγραφα (επιβεβαιώσεις συναλλαγών-πινακίδια) δεν αφορούσαν σε πραγματικές συναλλαγές, αλλά είχαν καταρτισθεί από κοινού από τους ενάγοντες και τη δεύτερη εναγόμενη, προκειμένου να μπορούν να χρησιμεύσουν στους ενάγοντες, εάν καθίστατο αναγκαίο, ως αποδεικτικό μέσο δήθεν νόμιμων χρηματιστηριακών συναλλαγών τους. Με τους ως άνω ισχυρισμούς, που ενίσχυσαν με την προσκόμιση ψευδών αποδεικτικών μέσων, οι ενάγοντες επιδίωξαν την παραπλάνηση του Δικαστηρίου, προκειμένου (ενόψει και της αυτοτελούς εφέσεως, που άσκησαν) να εκδοθεί απόφαση, με την οποία να υποχρεωθούν οι εναγόμενες, σε ολόκληρο, να τους καταβάλουν τα αιτούμενα με την αγωγή τους ποσά, για την ως άνω, μη ανταποκρινόμενη στην αλήθεια, αιτία, προς κάλυψη των προβαλλόμενων ζημιών τους, ως δήθεν καλοπίστως συμβληθέντων, που θεωρούσαν ότι συναλλάσσονται στα πλαίσια τραπεζικών συναλλαγών. Τέλεσαν δηλαδή απόπειρα απάτης στο δικαστήριο.

 

2) Οι ενάγοντες, που πρόβαλαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου τους ως άνω ψευδείς ισχυρισμούς, τους οποίους επίσης υποστήριξαν με ψευδή αποδεικτικά μέσα, τέλεσαν απάτη στο δικαστήριο, καθόσον έπεισαν το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο να δεχθεί εν μέρει την παραπάνω αγωγή τους με την εκκαλούμενη υπ' αριθμ. 13.164/2017 απόφαση.

 

3) Οι ενάγοντες και άλλα πρόσωπα του συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος, την 11-8-2011, προσκόμισαν στη Marfin Εγνατία Τράπεζα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό εννέα πλαστά έγγραφα, που παρουσίασαν ότι δήθεν εκδόθηκαν για χρηματιστηριακές συναλλαγές, τις οποίες είχαν συνάψει συμβαλλόμενοι καλόπιστα με την προστηθείσα της Marfin Εγνατία Τράπεζας και της τρίτης των εναγομένων, δεύτερη εναγόμενη, η οποία δεν είχε διαβιβάσει προς εκτέλεση τις σχετικές εντολές, υπεξαιρώντας τα αντίστοιχα ποσά, ισχυριζόμενοι ότι τα ως άνω πλαστά έγγραφα και τα πινακίδια, που τους είχαν αποσταλεί για τις συναλλαγές τους της τελευταίας περιπτώσεως (με την τρίτη εναγόμενη), τα οποία ήταν επίσης πλαστά, τα είχε συντάξει η δεύτερη εναγόμενη. Επιδίωξαν δε την αποζημίωση τους από την ως άνω τράπεζα με την καταβολή σ' αυτούς του συνολικού ποσού των 29.086.021,32 ευρώ.  Με τον τρόπο αυτό, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν τη Marfin Εγνατία Τράπεζα, διότι όλα τα παραπάνω ήταν ψευδή, καθόσον μεταξύ των εναγόντων και των λοιπών προσώπων αφενός και της δεύτερης εναγόμενης αφετέρου δεν είχαν γίνει συναλλαγές με το προαναφερόμενο περιεχόμενο, αλλά είχε υπάρξει μεταξύ τους μεγάλου εύρους τοκογλυφική συνεργασία, τα δε προσκομισθέντα από τους ενάγοντες και τα λοιπά πρόσωπα πλαστά έγγραφα δεν αφορούσαν σε πραγματικές συναλλαγές, αλλά είχαν καταρτισθεί από κοινού από τους ενάγοντες και τα άλλα πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος αφενός και τη δεύτερη εναγόμενη αφετέρου, προκειμένου να μπορούν να χρησιμεύσουν στους πρώτους, εάν καθίστατο αναγκαίο, ως αποδεικτικά μέσα δήθεν νόμιμων χρηματιστηριακών συναλλαγών τους, ενώ ορισμένα εξ αυτών των πλαστών εγγράφων είχαν καταρτισθεί από τους ανωτέρω μετά την αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας της ..., που έλαβε χώρα περί τα τέλη Ιουλίου 2011.

 

4) Κατά τη διάρκεια των ως άνω τοκογλυφικών συναλλαγών τους, μεταβιβάσθηκε από τη δεύτερη εναγόμενη σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εναγόντων και άλλων προσώπων του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, που διατηρούσαν στη Marfin Εγνατία Τράπεζα, το συνολικό ποσό των 844.000 ευρώ, που προήλθε από σκοπίμως δημιουργηθέντες από τη δεύτερη εναγόμενη ενδιάμεσους (τροφοδότες) τραπεζικούς κοινούς λογαριασμούς της φίλης της ... με ορισμένους συνεργαζόμενους με την ίδια (δεύτερη εναγόμενη) πελάτες της τράπεζας και σε μία περίπτωση από ατομικό λογαριασμό της τελευταίας. Τα χρήματα αυτά αφορούσαν σε υπέρογκες τοκογλυφικές αποδόσεις, που είχε συμφωνήσει να παράσχει η δεύτερη εναγόμενη στους ανωτέρω και διοχετεύθηκαν στους λογαριασμούς των προσώπων αυτών με τον προαναφερόμενο τρόπο και με παραπλανητικές αιτιολογίες, για να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση και η πραγματική αιτία μεταβιβάσεως αυτών. Στον ίδιο σκοπό κατέτεινε και η εξασφάλιση από ορισμένα πρόσωπα της οικογένειας ., με τη συνδρομή της δεύτερης εναγόμενης, τριών πλαστών βεβαιώσεων υπεραξίας, συνολικού ποσού 245.312,79 ευρώ, για τη διαχειριστική χρήση 2010, που κατέθεσαν στην αρμόδια ΔΟΥ, προερχόμενων δήθεν από τη εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού (βλ. σελ. 20 της από 30-7-2012 εκθέσεως ειδικού ελέγχου). Έλαβε χώρα δηλαδή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

 

5) Με την υπ' αριθμ. ./2018 προσκομιζόμενη οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε εν μέρει δεκτή η υπ' αριθμ. καταθ. ./28-7-2017 αγωγή των εναγόντων στην υπό κρίση υπόθεση, καθώς επίσης και των ... κατά των α) C P BANK PUBLIC CO LTD (Σ Π ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ), β) ... και γ) της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων με την επωνυμία CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (πρώην Marfin Global Asset Management ΑΕΔΑΚ και επιδικάσθηκαν στους ενάγοντες πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Η αγωγή αυτή είχε την ίδια νομική και ιστορική βάση με την υπό κρίση αγωγή. Δηλαδή, οι ως άνω ενάγοντες ισχυρίζονταν ότι οι αναφερόμενες στην αγωγή πλαστές αιτήσεις συμμετοχής σε αμοιβαία κεφάλαια εκδόθηκαν για χρηματιστηριακές συναλλαγές, τις οποίες είχαν συνάψει, συμβαλλόμενοι καλόπιστα με την προστηθείσα της Marfin Εγνατία Τράπεζας και της τρίτης των εναγομένων, δεύτερη εναγόμενη, ..., η οποία δεν είχε διαβιβάσει προς εκτέλεση τις σχετικές εντολές στη Marfin Εγνατία Τράπεζα και στην τρίτη των εναγομένων, υπεξαιρώντας τα αντίστοιχα ποσά, τα ως άνω δε πλαστά έγγραφα, που τους είχαν παραδοθεί για τις συναλλαγές τους με τη Marfin Εγνατία Τράπεζα και τη Marfin Global Asset Management ΑΕΔΑΚ τα είχε συντάξει η δεύτερη εναγόμενη. Ζητούσαν δε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση των εναγομένων, σε ολόκληρο, να τους καταβάλουν τα αιτούμενα ποσά, κατά τα οποία ζημιώθηκαν από την ως άνω συμπεριφορά της .... Όμως, όπως προεκτέθηκε, όλα τα παραπάνω ήταν ψευδή, καθόσον, μεταξύ των εναγόντων της ως άνω υπ' αριθμ. καταθ. ./28-7-2017 αγωγής και της δεύτερης εναγόμενης, ..., δεν είχαν γίνει συναλλαγές με το προαναφερόμενο περιεχόμενο, αλλά είχε υπάρξει μεταξύ τους μεγάλου εύρους τοκογλυφική συνεργασία, τα 5ε προσκομισθέντα από τους ενάγοντες πλαστά έγγραφα (αιτήσεις αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων) δεν αφορούσαν σε πραγματικές συναλλαγές, αλλά είχαν καταρτισθεί από κοινού από τους ενάγοντες και τη δεύτερη εναγόμενη, προκειμένου να μπορούν να χρησιμεύσουν στους ενάγοντες, εάν καθίστατο αναγκαίο, ως αποδεικτικό μέσο δήθεν νόμιμων χρηματιστηριακών συναλλαγών τους. Με τους ως άνω ισχυρισμούς, που ενίσχυσαν με την προσκόμιση ψευδών αποδεικτικών μέσων, οι ενάγοντες της ως άνω αγωγής πέτυχαν την παραπλάνηση του Δικαστηρίου και επομένως διέπραξαν απάτη στο δικαστήριο.

 

Με παρόμοιες υποθέσεις είχε ασχοληθεί το παρόν Δικαστήριο, τόσο υπό την τριμελή του σύνθεση (υπ' αριθμ. ./2015 απόφαση), όσο και υπό τη μονομελή του σύνθεση (υπ' αριθμ. ./2017 και ./2018 αποφάσεις), ως προς τις οποίες ζητήθηκε η ποινική τους διερεύνηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι η συνεργαζόμενη με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΚΤΕ), που εν τέλει απορροφήθηκε από της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, δικηγόρος, … λειτουργούσε μία παρατράπεζα με τεράστιο κύκλο εργασιών, συναλλασσόμενη με πολλούς πελάτες της τράπεζας και σταδιακά με πολλά άλλα πρόσωπα. Στα πλαίσια της ως άνω παράνομης δραστηριότητας της, οι πελάτες της ..., που ήταν ευκατάστατα πρόσωπα, συνήθως υψηλού μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου, διέθεταν σ' αυτήν μεγάλα χρηματικά ποσά και ως αντάλλαγμα αποκόμιζαν πολύ υψηλές, τοκογλυφικές αποδόσεις των χρημάτων τους, που συνήθως ανέρχονταν σε 50 έως 70% ετησίως. Προς μεγαλύτερη εξασφάλιση των ως άνω συναλλασσόμενων με την ..., η τελευταία τους παρέδιδε διάφορα πλαστά έγγραφα, στα οποία αναγράφονταν τα συμφωνημένα προς είσπραξη ποσά μετά την πάροδο των συνομολογούμενων χρονικών διαστημάτων, όπως εξουσιοδοτήσεις-ομόλογα, σημειώματα απόδοσης δεσμευμένης κατάθεσης, γραμμάτια είσπραξης και άλλα, τα οποία υποτίθεται ότι οι πελάτες της θα μπορούσαν να εισπράξουν, εάν καθίστατο αναγκαίο, από τράπεζα ή το Ελληνικό Δημόσιο ή από ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες, αναλόγως του είδους του παραστατικού. Οι πελάτες της ..., σχεδόν στο σύνολο τους, γνώριζαν την πλαοτότητα των εγγράφων αυτών, που συχνά περιείχαν εμφανή λάθη, πλην όμως τα ελάμβαναν προς διασφάλιση τους, έτσι ώστε, εάν καθίστατο αναγκαίο, να μπορούσαν να ισχυρισθούν ότι, στο πλαίσιο δήθεν τραπεζικών συναλλαγών, που διενήργησαν με την ... εξαπατήθηκαν από αυτήν (με τη συνδρομή και ορισμένων υπαλλήλων της τράπεζας), προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους (περιλαμβανομένων των τοκογλυφικών τόκων) από την ..., αλλά και από την τράπεζα, προσθέτως δε για να έχουν μία ευλογοφανή αιτιολόγηση των συναλλαγών τους, ώστε να μην κινδυνεύσουν να κατηγορηθούν για τοκογλυφία (βλ. ιδίως για το τελευταίο σελ. 17-18 της υπ' αριθμ. 1843/2018 αποφάσεως).

 

Μολονότι, προδήλως, επρόκειτο για εξωτραπεζικές συναλλαγές, μεγάλος αριθμός προσώπων, συναλλαγέντων κατά των ως άνω τρόπο με την ..., ασκώντας ψευδείς αγωγές, παρουσιάζοντας με ψευδείς μαρτυρίες ότι δήθεν είχαν καταβάλει στην ... σε μετρητά (όχι μέσω τραπεζικών λογαριασμών) μεγάλα χρηματικά ποσά, προκειμένου αυτή να αγοράσει για λογαριασμό τους διάφορα επενδυτικά προϊόντα της τράπεζας και χρησιμοποιώντας τα ως άνω πλαστά έγγραφα, πολλά εκ των οποίων είχαν καταρτισθεί μετά την αποκάλυψη της παράνομης δράσης της ..., πέτυχαν σε πολλές περιπτώσεις να εξαπατήσουν τα δικαστήρια, που τους επιδίκασαν τεράστια χρηματικά ποσά σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Μεταξύ των προσώπων που είχαν συνεργαστεί κατά τον ως άνω τρόπο με την ... και άσκησαν σχετικές αγωγές κατά της Εθνικής Τράπεζας είναι η ... και τα μέλη της οικογένειας της (βλ. αναφορά του ονόματος της ... στις σελ. 41, 42 και 23 των υπ' αριθμ. ./2015, ./2017 και ./2018 αποφάσεων αντιστοίχως).

 

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ότι, επειδή προκύπτουν γεγονότα, που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα, πρέπει κατ' άρθρο 39 του ΚΠΔ, να διαταχθεί η διαβίβαση της παρούσας αποφάσεως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με τα σχετικά έγγραφα, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις 1) από 10-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./14-11-2017) έφεση της ... και του ., 2) από 14-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, 3) από 13-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) έφεση της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία C P BANK PUBLIC CO LTD (Σ Π ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ), όπως μετονομάσθηκε η Τράπεζα με την επωνυμία MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε και 4) από 15-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) έφεση της ....

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τις από 14-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017), από 13-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) και από 15-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ../15-11-2017) εφέσεις κατά το τυπικό και ουσιαστικό τους μέρος.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή των παραβόλων, που κατατέθηκαν για την άσκηση των ως άνω εφέσεων στους καταθέσαντες.

 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη υπ' αριθμ. 13.164/2017 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο δίκασε τη διαφορά των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία.

 

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΚΡΑΤΕΙ την αγωγή.

 

ΔΙΚΑΖΕΙ επί της ουσίας την υπόθεση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους ενάγοντες-εφεσιβλήτους στα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων τους, που ορίζει για αμφότερους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε πέντε χιλιάδες, πεντακόσια (5.500) ευρώ στην καθεμία εναγομένη-εκκαλούσα.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 10-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./14-11-2017) έφεση κατά το τυπικό μέρος και την απορρίπτει κατά το ουσιαστικό της μέρος.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή του παραβόλου, που κατατέθηκε για την άσκηση της εφέσεως, στο δημόσιο ταμείο.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εκκαλούντες στα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων τους, που ορίζει για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη, με επιμέλεια της γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού, διαβίβαση αντιγράφου της παρούσας αποφάσεως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μαζί με αντίγραφα 1) της από 9-6-2016 (υπ' αριθμ. καταθ. ./2016) αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 2) της υπ' αριθμ. ./2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 3) των α) από 10-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./14-11-2017) εφέσεως της ... και του ., β) από 14-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) εφέσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, γ) από 13-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ. ./15-11-2017) εφέσεως της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία C P BANK PUBLIC CO LTD (Σ Π ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ), όπως μετονομάσθηκε η Τράπεζα με την επωνυμία MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε και δ) από 15-11-2017 (υπ' αριθμ. καταθ../15-11-2017) εφέσεως της ... ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, 4) των προτάσεων των διαδίκων ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, 5) των από 11-8-2011 και 26-9-2011 αιτήσεων, 6) της από 31-10-2011 εξώδικης δηλώσεως με την από 8-11-2011 έκθεση επιδόσεως της, 7) των εξής πλαστών εγγράφων: α) της αίτησης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD GOLD, ποσού 129.300 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 1-6-2011 και δικαιούχους τους ..., β) της αίτησης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD GOLD, ποσού 12.922.550 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους ..., γ) της αίτησης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο SAS GOLD & METALS, ποσού 12.922.550 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους ..., δ) της αίτησης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD GOLD, ποσού 1.271.500 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους ..., ε) της αίτησης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD GOLD, ποσού 503.000 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους ..., στ) της αίτησης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο BGF WORLD AGRICULTURE Α2 USD, ποσού 257.631,79 δολλαρίων ΗΠΑ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους ..., ζ) της αίτησης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο FR. GOLD PREC METALS USD, ποσού 288.836,13 δολλαρίων ΗΠΑ, με ημερομηνία εντολής την 30-6-2011 και δικαιούχους τους ..., η) της αίτησης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της MARFIN GAM ΑΕΔΑΚ, ποσού 380.000 ευρώ, με ημερομηνία εντολής την 6-7-2011 και δικαιούχους τους ... θ) της επιβεβαίωσης συναλλαγής πώλησης τίτλων ETFS GOLD, ποσού 410.653,40 ευρώ, με ημερομηνία εκτέλεσης την 29-4-2011 και εντολείς τους ..., μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας, 8) των από 16-11-2010, 31-12-2010, 3-1-2011, 29-4-2011 πλαστών επιβεβαιώσεων συναλλαγής και της πλαστής ανυπόγραφης κίνησης χρηματικού λογαριασμού, 9) των από 15-3-2011 τριών πλαστών βεβαιώσεων υπεραξίας, 10) της υπ' αριθμ. ./25-10-2016 ένορκης βεβαιώσεως δύο μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, 11) της υπ' αριθμ. ./2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 12) της υπ' αριθμ. ./2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και των υπ' αριθμ. ./2017 και ./2018 αποφάσεων του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στη Θεσσαλονίκη στις 31 Οκτωβρίου 2019.

 

 

 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ