ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜονΔΠρ (Συμβ)Αθ 430/2021

 

Αναστολή εκτέλεσης επιβληθείσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτης τραπεζικής εταιρείας από Δ.Ο.Υ. -.

 

Διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης. Αναστολή εκτέλεσης πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, που επέβαλλε η Δ.Ο.Υ. για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, ύψους 302.643,51 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, όπως αυτά αναλύονται στον πίνακα χρεών που συνοδεύει την παραπάνω αναγκαστική κατάσχεση, υπό τον όρο ότι ο αιτών θα καταβάλλει στο καθ' ου, έναντι της οφειλής του, το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της κοινοποίησης σ' αυτόν της παρούσας απόφασης, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής που ασκήθηκε κατ' αυτής.

 

Αριθμός απόφασης: Ν430/2021

Αριθμ. εισαγ.: ΑΝ./23.08.2021

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 20° - Μονομελές

ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Συνήλθε στο γραφείο της Προέδρου του Τμήματος στο κατάστημα του Δικαστηρίου στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 με δικαστή το Γεώργιο-Νεκτάριο Χορό, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα τη Μαρία Κωτσόγιαννη, δικαστική υπάλληλο,

 

για  να κρίνει την αίτηση αναστολής με χρονολογία κατάθεσης 23 Αυγούστου 2021,

 

του ..., κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός ..),

 

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) .

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Η κρίση του είναι η εξής:

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο ποσού 50,00 ευρώ (βλ. σχετ. το με κωδικό πληρωμής .  e-Παράβολο, σε συνδυασμό με το από 20.08.2021 αποδεικτικό της Εθνικής Τράπεζας περί ηλεκτρονικής εξόφλησης του), επιδιώκεται, παραδεκτώς, η αναστολή εκτέλεσης της ./30.07.2021 πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ως τρίτης, παραγγελθείσα από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. . για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, ύψους 302.643,51 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, όπως αυτά αναλύονται στον από 29.07.2021 πίνακα χρεών που συνοδεύει την παραπάνω αναγκαστική κατάσχεση. Η εν λόγω αναστολή ζητείται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 19.08.2021 (ΑΚ./20.08.2021) ανακοπής που έχει ασκήσει ο αιτών κατά της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης κατάσχεσης και εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.

 

2. Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999 - ΦΕΚ Α' 97), ορίζεται στο άρθρο 228 ότι «1. Η προθεσμία άσκησης, καθώς και η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. περιπτώσεις α', β', και δ' της παρ. 1 του άρθρου 217 και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ανακοπή, μπορεί να υποβληθεί, από τον ανακόπτοντα, αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων. 2. Καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, για την εκδίκαση της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου, είναι το κατά το άρθρο 218 δικαστήριο, εφόσον σε αυτό εκκρεμεί η ανακοπή, το οποίο εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 200 έως και 209, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως». Εξάλλου, ο ίδιος Κώδικας ορίζει στο άρθρο 200 ότι «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής», στο άρθρο 202 ότι «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο το δικαστήριο μπορεί, με την απόφαση του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή περισσοτέρων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων, για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος τα οποία αναφέρονται στην απόφαση. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων των τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος... 5. Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται κατά το μέρος που η προσβαλλόμενη πράξη έχει ήδη εκτελεσθεί», στο άρθρο 203 ότι «1. Η αίτηση αναστολής, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 45, πρέπει να αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν την αναστολή...» και στο άρθρο 205 ότι «1. Αν γίνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης. Εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης μπορεί να διαταχθεί και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς δέσμευση από τις προτάσεις των διαδίκων. 2. Η αναστολή, αν στη σχετική απόφαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει ως τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης για την προσφυγή. 3. Με την απόφαση, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης ή άλλο κατάλληλο μέτρο, το Δικαστήριο, ακόμη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα, λαμβάνει και κάθε αναγκαίο για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος όπως: α)... β)... γ) την τήρηση οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου όρου ήθελε κρίνει αναγκαίο το ίδιο για την προστασία των συμφερόντων του καθ' ου από την αναστολή».

 

3. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι την 30η.07.2021 λόγω ληξιπρόθεσμων φορολογικών χρεών του αιτούντος ως ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης σταθμού αυτοκινήτων, ύψους 302.643,51 ευρώ, και της μη εξυπηρέτησης αυτών, η Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. . εξέδωσε την ./30.07.2021 αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ως τρίτης, αναφορικά με τον με αριθμ. EL . τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο αιτών σ' αυτήν. Κατά της ανωτέρω πράξης ο αιτών άσκησε την από 19.08.2021 (ΑΚ./20.08.2021) ανακοπή ζητώντας την ακύρωση της. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι η ένδικη κατάσχεση είναι ακυρωτέα, καθότι ουδέποτε του κοινοποιήθηκαν οι αντίστοιχες ταμειακές βεβαιώσεις, στις οποίες αναγράφονται το ύψος και η αιτία του χρέους, καθώς και οι ατομικές ειδοποιήσεις, με τις οποίες του γνωστοποιούνται οι οφειλές, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να αμυνθεί αποτελεσματικά, κατ' άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με την άσκηση ανακοπής, προτού επιβληθεί σε βάρος του το μέτρο της κατάσχεσης, ότι η δέσμευση του ως άνω τραπεζικού του λογαριασμού με την επιβληθείσα κατάσχεση έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης, της προηγούμενης ακρόασης, καθώς και με το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α., ενώ υποστηρίζει ότι προσβάλλεται η οικονομική του ελευθερία και ότι η προσβαλλόμενη πράξη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη. Ήδη, με την κρινόμενη αίτηση o αιτών επιδιώκει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής, προβάλλοντας ότι η ./30.07.2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ», ως τρίτης αφορά στη δέσμευση του με αριθμ. EL . τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η ατομική του επιχείρηση (σταθμός αυτοκινήτων) και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι η ανακοπή του είναι προδήλως βάσιμη και για το λόγο αυτό θα γίνει δεκτή και, ότι, πάντως, η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανωτέρω ανακοπής, διότι θα αναγκαστεί να παύσει την επαγγελματική του δραστηριότητα αφού θα είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του, δεδομένου ότι ο ως άνω δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός εξυπηρετεί τη λειτουργία της επιχείρησης του. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του επικαλείται, μεταξύ άλλων, και προσκομίζει: α) δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικών ετών 2018 και 2019, από τις οποίες προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι για τα οικονομικά αυτά έτη δήλωσε ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ποσού 235.439,38 ευρώ και 253.017,54 ευρώ αντιστοίχως και καθαρά κέρδη ύψους 143.282,31 ευρώ και 104.797,88 ευρώ αντιστοίχως, β) το από 04.08.2021 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Γραφείου Δημοτολογίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι έγγαμος και έχει τρία ανήλικα τέκνα γεννημένα τα έτη 2017, 2019 και 2021 αντιστοίχως γ) το από 04.08.2021 αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα ποσού 4.500,00 ευρώ για το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση του, δ) την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μηνός Ιουνίου 2021 προς τον ΕΦΚΑ, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών κατέβαλε για μισθοδοσία του προσωπικού της επιχείρησης του ποσό 4.059,88 ευρώ και για εργοδοτικές εισφορές ποσό 1.522,74 ευρώ, ε) δηλώσεις Φ.Π.Α. του 4ου τριμήνου του 2020 και του 2ου τριμήνου του 2021, στ) ενημερωτικά έγγραφα του ΕΦΚΑ, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών καλείται να καταβάλει μηνιαίες δόσεις ποσού 702,76 ευρώ, 623,54 ευρώ και 147,36 από ενήμερες ρυθμίσεις οφειλών του και ζ) εκτύπωση από τον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. (taxisnet.gr), από την οποία προκύπτει ότι για συνολικό υπόλοιπο ποσό οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. . ύψους 498.646,50 ευρώ που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση του ν. 4611/2019, ο αιτών καλείται να καταβάλει μηναία δόση ποσού Ύ4,887,73 ευρώ μέχρι τις 31.12.2029.

 

4.         Επειδή, αντιθέτως, το καθ' ου με την από 01.09.2021 έκθεση των απόψεων του υποστηρίζει ότι η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί. Ειδικότερα επί των προβαλλόμενων με την ανακοπή λόγων προβάλλει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε., το κατασχετήριο εις χείρας τρίτου δεν κοινοποιείται στον οφειλέτη και ότι σε κάθε περίπτωση, ο αιτών είχε ειδοποιηθεί για τις ένδικες οφειλές του με την ./27.07.2021 (α/α ./2021) ατομική ειδοποίηση καταβολής - υπερημερίας. Επί του ισχυρισμού δε του αιτούντος περί ανεπανόρθωτης βλάβης σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης της προσβαλλόμενης κατάσχεσης, το καθ' ου αντιτείνει ότι, σύμφωνα με τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών ετών 2018 και 2019 που προσκομίζει, το εισόδημα του αιτούντος είναι ιδιαίτερα υψηλό και ανέρχεται σε 143.282,96 ευρώ και 104.800,35 ευρώ αντιστοίχως.

 

5.         Επειδή, οι προβαλλόμενοι με την ανακοπή λόγοι - λαμβανομένων υπόψη και όσων, στον αντίποδα, προβάλλει η διάδικη αρχή  δεν παρίστανται ως προδήλως βάσιμοι, αφού χρειάζονται ενδελεχή έρευνα του πραγματικού και νομικού τους μέρους, χωρίς να βασίζονται σε πάγια νομολογία (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 496/2011). Περαιτέρω, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη: α) το συνολικό ποσό οφειλών, για το οποίο παραγγέλθηκε από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ . η αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου (302.643,51 ευρώ), β) τα ακαθάριστα φορολογητέα εισοδήματα του αιτούντος από την επιχειρηματική του δραστηριότητα κατά τα φορολογικά έτη 2018 και 2019 ύψους 235.439,38 ευρώ και 253.017,54 ευρώ αντιστοίχως, καθώς και τα καθαρά κέρδη ποσού 143.282,31 ευρώ και 104.797,88 ευρώ αντιστοίχως, γ) την οικογενειακή του κατάσταση - τυγχάνει πατέρας τριών ανήλικων τέκνων, για τα έξοδα ανατροφής των οποίων, όμως, δεν αποδεικνύεται ότι βαρύνεται κατ' αποκλειστικότητα ο ίδιος, αφού από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει αν η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται και τι εισοδήματα δηλώνει από την εργασία της, δ) την υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλει μηνιαίες δόσεις για ρυθμισμένες οφειλές του προς τη Δ.Ο.Υ . και τον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τα εν γένει έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του, ε) την, κατά τα κοινώς γνωστά, επιτακτική ανάγκη είσπραξης δημοσίων εσόδων και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της υπό κρίση αναστολής, έως τη δημοσίευση οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας ανακοπής, ώστε να ανασταλεί η ./30.07.2021 αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ως προς τον EL . λογαριασμό του αιτούντος, υπό τον όρο (άρθρο 205 παρ.1 σε συνδυασμό με 3γ Κ.Δ.Δ.) καταβολής εκ μέρους του αιτούντος μηνιαίας δόσης ύψους εκατό (100,00) ευρώ, χωρίς, δεδομένων των φορολογητέων εισοδημάτων του, να διακινδυνεύει, έτσι, η λειτουργία της επιχείρησης του και η διαβίωση του ιδίου και της οικογένειας του. Τέλος, σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του αιτούντος προς τον όρο αυτό της παρούσας απόφασης, η ισχύς της αναστολής αίρεται αυτοδικαίως και η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται αμέσως εκτελεστή.

 

6.     Επειδή, κατ' ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό, να επιστραφεί στον αιτούντα το ήμισυ του καταβληθέντος παραβόλου και να καταπέσει το υπόλοιπο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 277 παρ. 9 Κ.Δ.Δ.).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

 

Διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ./30.07.2021 αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ως τρίτης, όσον αφορά το λογαριασμό EL . του αιτούντος, παραγγελθείσα από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. . για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, ύψους 302.643,51 ευρώ, όπως αυτά αναλύονται στον από 29.07.2018 πίνακα χρεών που συνοδεύει την  παραπάνω αναγκαστική κατάσχεση, υπό τον όρο ότι ο αιτών θα καταβάλλει στο καθ' ου, έναντι της οφειλής του, το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της κοινοποίησης σ' αυτόν της παρούσας απόφασης, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της από 19.08.2021 (ΑΚ./20.08.2021) ανακοπής που ασκήθηκε κατ' αυτής. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του αιτούντος προς τον όρο αυτό της παρούσας απόφασης, η ισχύς της αναστολής εκτέλεσης αίρεται αυτοδικαίως και η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται αμέσως εκτελεστή.

 

Διατάσσει να αποδοθεί κατά το ήμισυ το κατατεθέν παράβολο στον αιτούντα ρίνα καταπέσει το υπόλοιπο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα στις 14.10.2021.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΟΡΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα 14/10/2021