ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕφΑθ 7048/2020

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

Από τους όρους του Παραρτήματος Β΄ του ασφαλιστηρίου, προκύπτει ότι η ασφαλιστική εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να απαλλάσσει τον ασφαλισμένο της από τα ασφάλιστρα, σε περίπτωση είτε επελεύσεως  διαρκούς ολικής ανικανότητος είτε εκδηλώσεως οποιασδήποτε  διαλαμβανομένης στον κατάλογο του ως άνω παραρτήματος «σοβαρής ασθενείας». Σε περίπτωση όμως είτε άρσεως της διαρκούς ολικής ανικανότητος είτε ιάσεως της ως άνω «σοβαρής ασθενείας», γεγονός το οποίο ο ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος και εν προκειμένω η ασφαλιστική εταιρία βαρύνεται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, ακόμη και σε περίπτωση «ιάσεως σοβαρής ασθενείας» με την εκπλήρωση της παροχής της, ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως και το έτερο μέρος απαλλάσσεται στο  διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του, ήτοι την καταβολή του προβλεπομένου ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθώς αντίκειται στο σκοπό της ερμηνευόμενης συμβάσεως και στις αρχές που θέτουν τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, αφού η ασφαλιστική εταιρία θα έπρεπε να συνεχίσει να απαλλάσσει εσαεί από την καταβολή ασφαλίστρων τους ασφαλισμένους της που ασθένησαν από κάποια από τις αναφερόμενες στην ασφαλιστική σύμβαση σοβαρές ασθένειες, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος, που πολλές μορφές του είναι ιάσιμες ή μπορεί με βάση τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης να καταστούν στο μέλλον ιάσιμες, χωρίς προσκόμιση ιατρικής έκθεσης για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους, αν και αυτοί μπορεί να καταστούν ελεύθεροι νόσου, ενώ αντίθετα στους ασφαλισμένους που έχουν υπoστεί διαρκή ολική ανικανότητα, που μπορεί ενίοτε να είναι πολύ σοβαρή, να τους υποχρεώνει σε προσκόμιση κατ' έτος ιατρικής έκθεσης για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους προκειμένου να ελεγχθεί η συνέχιση της ανικανότητάς τους προς εργασία, πράγμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το νόημα και τη ratio της σύμβασης.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7048/2020

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 14ο

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τις Δικαστές Ελένη Παπαδοπούλου, Πρόεδρο Εφετών, ’ννα Καλατζή, Δέσποινα Βεζυρίδου - Εισηγήτρια, Εφέτες και τη Γραμματέα Καλλιόπη Παπαζαφείρη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 24 Οκτωβρίου 2019, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΡΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ - ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ - ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ 1) ... κατοίκου ... (...) α). με Α.Φ.Μ. ... Δ.Ο.Υ. ... και 2) ... του .... κατοίκου ...., με Α Φ.Μ. ... Δ.Ο.Υ. ..., οι οποίοι παραστάθηκαν η πρώτη με την ιδιότητά της ως δικηγόρου Αθηνών αυτοπροσώπως (A.M. Δ.Σ.Α. ) και ο δεύτερος δια της πρώτης, πληρεξούσιας δικηγόρου του ..., με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ - ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης Ελληνικής εταιρίας γενικών ασφαλειών με την επωνυμία «Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.», pου εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού αρ. 103 -105) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ ... η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. από τις πληρεξούσιες δικηγόρους της, Βασιλική Μπερσίμη και Δέσποινα Γρυσμπολάκη του Δ.Σ. Αθηνών (AM Δ Σ Α. 11583 και 19Β33, αντίστοιχα).

 

Οι ενάγοντες, ... και ..., άσκησαν κατά της εναγομένης ΕΘΝΙΚΗΣ A.E.F.T.A., ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ./30-09-2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./30-09-2015 αγωγή τους, με την οποία ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτή. Το άνω Δικαστήριο εξέδωσε τη με αριθμό 3040/2017 οριστική του απόφαση, με την οποία απέρριψε την αγωγή.

 

Κατά της απόφασης αυτής οι ενάγοντες άσκησαν στο δικαστήριο που την εξέδωσε, απευθυνόμενη στο παρόν, τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ./11-01-2013 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./11-01-2010 έφεσή τους, αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με γενικό αριθμό κατάθεσης ./11-01-2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./11-01-2018, για τη συζήτηση δε αυτής, που γράφτηκε νόμιμα στο πινάκιο, ορίσθηκε δικάσιμος η 25-10-2018, οπότε και ματαιώθηκε. Ήδη οι εκκαλούντες επαναφέρουν για συζήτηση την άνω έφεση, με τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ./09-11-2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./09-11-2018 κλήση τους, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση της έφεσης στο ακροατήριο, η πρώτη εκκαλούσα με την ιδιότητα της ως δικηγόρου και ως πληρεξούσια δικηγόρος του δεύτερου εκκαλούντος. καθώς και οι πληρεξούσιες δικηγόροι της εφεσίβλητης δεν παραστάθηκαν, αλλά προκατέθεσαν τις προτάσεις τους και, με σχετική δήλωσή τους, δήλωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, ότι συμφωνούν να συζητηθεί η έφεση, χωρίς να παρασταθούν.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Με την από 09-11-2018, με γενικό αριθμό κατάθεσης ./09-11-2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./09-11-2018 κλήση των εκκαλούντων - εναγόντων, νόμιμα φέρεται προς συζήτηση, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η από 11-01-2018, με γενικό αριθμό κατάθεσης ./11-01-2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./11-01-2018 (με γενικό αριθμό κατάθεσης ./11-01-2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./11-01-2018 στο παρόν Δικαστήριο) έφεση τους, κατά της με αριθμό 3040/2017 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, μετά από ματαίωση της συζήτησης της, κατά τη δικάσιμο της 25-10-2018. Η εν λόγω έφεση, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και εμπρόθεσμα, αφού η εκκαλούμενη απόφαση επιδόθηκε νομότυπα στην πρώτη εκκαλούσα ..., η οποία είναι πληρεξούσια δικηγόρος και αντίκλητος και του δεύτερου εκκαλούντος, στις 14-12-2017 (βλ. την από 14-12-2017 σημείωση της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, .. στα αντίγραφο της εκκαλούμενης), ενώ η υπό κρίση έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου την 11.01.2018 [βλ. σχετ. την προαναφερόμενη έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου ταυ τμήματος Πολιτικών Ενδίκων Μέσων του Πρωτοδικείου Αθηνών - άρθρα 19,  143 παρ. 1 495 παρ. 1, 498, 511, 513 παρ. 1 περ. β', 516, 517, 518 παρ. 1 περ. α' ΚΠολΔ, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 1.1.2016, κατά τα ρητώς οριζόμενα από τη διάταξη του άρθρου 1 άρθρου ενάτου παρ. 2 Ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80)» και εφαρμόζονται στην κρινομένη έφεση ως εκ του χρόνου άσκησης αυτής μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία]. Πρέπει, επομένως, αυτή (η έφεση) να γίνει, τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, περαιτέρω, σύμφωνα με τους ορισμούς της ίδιας τακτικής διαδικασίας, ως προς τη παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι έχει καταβληθεί, το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 495 παρ. 3 ΚΠολΔ παράβολο, όπως αντικαταστάθηκε από 23-1-2017, με τα άρθρα 35 παρ.2 περ. Αγ και 45 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22-12-2016) (βλ. το υπ' αριθμόν ./2018 e-παράβολο, ποσού 150 ευρώ, όπως αυτό αναφέρεται στην καταχωρημένη στο τέλος του δικογράφου, από 11-01-2018 βεβαίωση της Γραμματέα του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου).

 

Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες με την από 24-05-2015, με γενικό αριθμό κατάθεσης ./30-0-2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./30-9-2015 αγωγή τους, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ισχυρίστηκαν, ότι ο δεύτερος από αυτούς, με ασφαλιζόμενη την πρώτη, κατήρτισε με την εναγόμενη, ανώνυμη ελληνική εταιρία γενικών ασφαλειών, το αναφερόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, με ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης την 7-12-2001 και λήξη την 7-12-2041, αναπόσπαστο μέρος του οποίου, ως Παράρτημα Β' αποτελεί η πρόσθετη ασφάλιση απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα ή και σε περίπτωση προσβολής από μια εκ των περιοριστικώς αναφερομένων στο Παράρτημα Β' σοβαρών ασθενειών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ασθένεια του καρκίνου. Οτι επήλθε στο πρόσωπο της πρώτης ενάγουσας η ασφαλιστική περίπτωση, καθόσον διαγνώσθηκε με καρκίνο του νεφρού και για τούτο στις 16-11-2011 υποβλήθηκε σε ριζική δεξιά νεφρεκτομή. Ότι ακολούθως υπέβαλε προς την εναγόμενη όλα τα δικαιολογητικά και στις 03-01-2012 η τελευταία με δήλωση της αναγνώρισε ότι αυτή πάσχει οπό σοβαρή ασθένεια και από τις 7-12-2011 την απάλλαξε από την καταβολή των ασφαλίστρων. Ότι η πρώτη ενάγουσα θεώρησε ότι έκτοτε και μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στις 7-12-2041 δεν θα έχει καμία υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων για το σύνολο των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, γεγονός που της επιβεβαίωσε και ο ασφαλιστής της. Ότι περαιτέρω, με τις από 23-10-2013, 18-11-2013 και 03-02-2014 επιστολές της η εναγόμενη ζητούσε από την πρώτη ενάγουσα την προσκομιδή δικαιολογητικών σχετικά με τη διαρκή ολική ανικανότητά της για εργασία. Ότι με την από 04-11-2011 απαντητική επιστολή της και την από 27-12-2013 εξώδικη διαμαρτυρία της η πρώτη ενάγουσα επισήμανε στην εναγόμενη ότι η ίδια υπάγεται στην ασφαλιστική περίπτωση της απαλλαγής από την καταβολή ασφαλίστρων λόγω σοβαρής ασθένειας (καρκίνου του νεφρού) και όχι λόγω διαρκούς ολικής ανικανότητας προς εργασία, ενώ μετά τη λήψη της τρίτης ως άνω επιστολής της εναγόμενης, με το με αριθμ. πρωτ. .../28-2-2014 έντυπο επικοινωνίας, η πρώτη ενάγουσα απευθύνθηκε στον «συνήγορο του πελάτη» της εναγόμενης, με αίτημα να μεσολαβήσει προκειμένου η τελευταία να συνεχίσει να καταβάλει την ασφαλιστική παροχή και να συνεχίσει αυτή (πρώτη ενάγουσα) να απαλλάσσεται από την πληρωμή ασφαλίστρων μέχρι την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης της, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού ο συνήγορος του πελάτη με την από 5-3-2014 επιστολή του συντάχθηκε με το περιεχόμενο των από 18-11-2013 και 03-02-2014 επιστολών της αναγόμενης. Ότι τελικώς με την από 09-06-2015 επιστολή της η εναγόμενη πληροφόρησε την πρώτη ενάγουσα ότι, λόγω άπρακτης παρόδου της προθεσμίας για την προσκομιδή των δικαιολογητικών, υποχρεούται από 7-12-2015 στην πληρωμή των ασφαλίστρων. Ότι η ενέργεια αυτή της εναγόμενης έρχεται σε αντίθεση με συμβατικό όρο ταυ ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη και επικουρικά καταχρηστική, κατά τα εκτιθέμενα αναλυτικά στην αγωγή. Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησαν, κατ' εκτίμηση του δικογράφου να αναγνωρισθεί α) η ισχύς του Παραρτήματος Β' του με αριθμ. ... ασφαλιστηρίου συμβολαίου και β) ότι επήλθε όσον αφορά την πρώτη ενάγουσα ο ασφαλιστικός κίνδυνος που προβλέπεται στο Παράρτημα B’ και συγκεκριμένα η περίπτωση της σοβαρής ασθένειας (καρκίνος του νεφρού). Επίσης, η πρώτη ενάγουσα ζήτησε να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει το ποσό των δέκα χιλιάδων ΄(10.000) ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση επικαλούμενη ότι η ως άνω συμπεριφορά της εναγόμενης αποτελεί ταυτόχρονα και αδικοπραξία αφού προσβάλει την προσωπικότητα της. Τέλος, ζήτησαν να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγόμενη στην καταβολή της εν γένει δικαστικής της δαπάνης. Η αγωγή αυτή εκδικάστηκε αντιμωλία των διαδίκων και εκδόθηκε η εκκαλουμένη με αριθμό 3040/2017 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απορρίφθηκε ως μη νόμιμο α) το δεύτερο αναγνωριστικό αίτημα β) το αίτημα επιδίκασης χρηματικής τεκνοποίησης ποσού 10 000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη η πρώτη ενάγουσα και γ) το αίτημα περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής ως προς το αναγνωριστικό της αίτημα, ενώ κατά τα λοιπά κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη η αγωγή, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 1 επ. ν. 2496/1997, 69, 70 και 176 ΚΠολΔ. Ακολούθως, αφού ερευνήθηκε ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, η αγωγή απορρίφθηκε ως κατ' ουσίαν αβάσιμη και καταδικάστηκαν οι ενάγοντες σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης της εναγόμενης, ορισθείσας στο ποσόν των εξακοσίων ευρώ (600 ) Ήδη με την υπό κρίση έφεση οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες παραπονούνται κατά της εκκαλουμένης απόφασης για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα κατωτέρω ζητούν δε την εξαφάνιση της, προκειμένου να yίνει καθ’ ολοκληρίαν δεκτή η από 24-5-2015, με γενικό αριθμό κατάθεσης ./30-9-2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./30-9-2015, αγωγή τους, με εξαίρεση το αίτημα περί επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στην πρώτη ενάγουσα και να καταδικασθεί η εναγομένη και ήδη εφεσίβλητη, ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, στην καταβολή της εν γένει δικαστικής τους δαπάνης αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

 

Από την επανεκτίμηση των προσκομισθέντων ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου αποδεικτικών μέσων και συγκεκριμένα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος της εναγομένης (οι ενάγοντες δεν ζήτησαν την εξέταση μάρτυρος η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης και απ' όλα γενικά τα έγγραφα, που επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, για μερικά από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω, χωρίς, όμως, να έχει παραλειφθεί κάποιο, για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς (ΑΠ 1697/2010, ΑΠ 167/2010 δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 211/2006 ΝοΒ 54. 849, ΑΠ 1659/ 2005 ΔΕΕ 2006. 173, ΕφΑΘ 395/2010 ΕΔΠ 2010. 137), σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που Λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (αρθρ. 336 παρ. 4 του ΚΠοΛΔ). αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά Την 07-12-2001 η εφεσίβλητη, ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, κατήρτισε με συμβαλλόμενο τον δεύτερο εκκαλούντα και ασφαλιζόμενη την πρώτη εκκαλούσα το με αριθμ. ... ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, διάρκειας σαράντα (40) ετών, με έναρξη από 07-12-2001 και λήξη την 07-12-2041, με τους αναγραφόμενους σε αυτό όρους και συμφωνίες Το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής παρέχει στην πρώτη εκκαλούσα: α) βασική ασφάλιση ζωής, β) ασφάλιση εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης και εξόδων εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων, γ) απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω ανικανότητας σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας προς εργασία ή σε περίπτωση εκδήλωσης σοβαρής ασθένειας και δ) ασφάλιση καταβολής του ασφαλιζόμενου ποσού σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι η καταβολή των ασφαλίστρων θα γίνεται εφάπαξ ετησίως, ανερχομένου του ασφαλίστρου, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, στο ποσό των 517.603 δραχμών (1.519,01 ευρώ). Στο άρθρο 1 των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ορίζεται ότι ασφαλισμένος είναι το φυσικό πρόσωπο επί της ζωής του οποίου συνομολογείται η ασφάλιση. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο ο ασφαλισμένος θεωρείται και συμβαλλόμενος. Τον ασφαλισμένο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση οι οποίες από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ίδιο. Τέλος, ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον συμβαλλόμενο αφού έχει Λάβει γνώση της σύμβασης. Περαιτέρω, στο Παράρτημα Β' του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Η ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» (και υπό τον ειδικότερο τίτλο «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ») συμφωνήθηκε ότι «Με αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών Ή ΕΘΝΙΚΗ" δηλώνει τα εξής: Δέχεται την αίτηση του Συμβαλλομένου με το Ασφαλιστήριο Ζωής και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον απαλλάξει από παραπέρα καταβολή ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης ζωής και των παραρτημάτων της, πλην των παραρτημάτων Ζ’ και Κ', σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος πάθει: α) διαρκή ολική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα ή β) μία εκ των σοβαρών ασθενειών». Στο άρθρο 1 του εν Λόγω Παραρτήματος ορίζεται ότι «Διαρκής Ολική Ανικανότητα θεωρείται η για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο από τότε που αναγγελθεί εγγράφως στην Εταιρία διαρκής και ολοκληρωτική ανικανότητα του Ασφαλισμένου, είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα, να εκτελέσει την εργασία που έκανε πριν πάθει την ανικανότητα ή κάθε άλλη εργασία για την οποία έχει την απαιτούμενη μόρφωση, εκπαίδευση και πείρα με την προϋπόθεση ότι το Ασφαλιστήριο Ζωής και το παρόν Παράρτημα θα βρίσκομαι τότε σε πλήρη ισχύ ... », ενώ ως «σοβαρές ασθένειες» ορίζονται οι εξής: «1. ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ... 2. Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ BY - PASS ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ... 3. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ . . 4 ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ορίζεται κάθε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και επέκταση κακοηθών κυττάρων και διήθηση των ιστών που επιβεβαιώνεται από παθολογοανατομική εξέταση. Ο όρος καρκίνος περιλαμβάνει και τη λευχαιμία, τα λεμφώματα, τα κακοήθη μελανώματα καθώς και τη νόσο του HOD ΚΙ Ν. 5. ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ... ». Περαιτέρω, κατά τα άρθρο 2.1, του Παραρτήματος και υπό τον ειδικότερο τίτλο «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ») «Η Εταιρία απαλλάσσει τον Συμβαλλόμενο από παραπέρα καταβολή Ασφαλίστρων, αν ο Ασφαλισμένος πάθει Διαρκή Ολική Ανικανότητα ή κάποια από τις σοβαρές ασθένειες (όρθρο 1) και εφόσον η ασφάλεια βρίσκεται σε πλήρη- ισχύ. Τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν και αφορούσαν το διάστημα από την ημερομηνία αναγγελίας της ανικανότητας (άρθρο 3) μέχρι την ημερομηνία αναγνώρισης επιστρέφονται. Σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η ικανότητα του Ασφαλισμένου πρέπει να επαναληφθεί η καταβολή των ασφαλίστρων και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι Γενικοί Οροι του Ασφαλιστηρίου Ζωής». Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 ταυ Παραρτήματος (και υπό τον ειδικότερο τίτλο «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ») «Ο Ασφαλισμένος ή ο Συμβαλλόμενος, έχει την υποχρέωση εντός οκτώ (5) ήμερων από τότε που έλαβε γνώση της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία. Υποχρεούται επίσης να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να υποβάλει στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και ης συνέπειες .της επέλευσης του κίνδυνου που του ζητάει η Εταιρία. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση από εντεταλμένη αρχή βάσει της οποίας Θα αποδεικνύεται το συμβάν. Προς τούτο, ο ασφαλισμένος με το παρόν Παράρτημα, εξουσιοδοτεί την Εταιρία να λαμβάνει γνώση κάθε ιατρικού εγγράφου που έχει σχέση με την υγεία του. Ο Ασφαλισμένος οφείλει επίσης, δύο (2) μήνες πριν από κάθε ετησία επέτειο της αναγνώρισης, να παρέχει με δικά του έξοδα ιατρική έκθεση σχετική με την ανικανότητα του». Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η. πρώτη εκκαλούσα, στις 16-11-2011 υποβλήθηκε σε νεφρεκτομή δεξιά λόγω όγκου νεφρού, από την δε ιστολογική εξέταση προέκυψε ότι επρόκειτο για καρκίνωμα δεξιού νεφρού, μεγαλύτερης διαμέτρου 5 εκ., με μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά συμβατά με χρωμόφοβο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (βλ. σχετ. το από 17-10-2018 ιατρικό σημείωμα του ιατρού χειρούργου ουρολόγου … και την από 24-11-2011 έκθεση παθολογοαναταμικής εξέτασης της ιατρού παθολογοανατόμου του νοσοκομείου …

 

Κατόπιν εκδήλωσης της ασθένειας του καρκίνου, η οποία περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις «σοβαρής ασθένειας», που απαριθμούνται στο άρθρο 1.ΙΙ του ως άνω Παραρτήματος της ένδικης σύμβασης [με αριθμ. … ασφαλιστηρίου συμβολαίου), η πρώτη εκκαλούσα με σχετικό αίτημα που υπέβαλε προς την εφεσίβλητη, ασφαλιστική εταιρία. ζήτησε την ενεργοποίηση της συμβατικώς προβλεπόμενης απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων, υποβάλλοντας προς έλεγχο και τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά. Η τελευταία, όπως υποχρεούταν από την ένδικη σύμβαση, με την από 03-01-2012 έγγραφη δήλωση της αναγνώρισε την «Διαρκή Ολική Ανικανότητα ή την Σοβαρή Ασθένεια από 7-12-2011», οπότε και απάλλαξε την πρώτη εκκαλούσα από την υποχρέωση πληρωμής ασφαλίστρων. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών και δη την 23-10-2013, η εφεσίβλητη με επιστολή της προς την πρώτη εκκαλούσα ασφαλισμένη της ζήτησε να της προσκομίσει, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήψη αυτής, πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη διαρκή ολική ανικανότητα της προς εργασία, ή και τυχόν απόφαση συνταξιοδότησης της λόγω αναπηρίας και τυχόν γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Στην επιστολή αυτή η πρώτη εκκαλούσα απάντησε ρε το από 04-11-2013 έγγραφα της, με το οποίο ισχυρίσθηκε ότι έλαβε την απαλλαγή από την πληρωμή ασφαλίστρων Λόγω σοβαρής ασθένειας της και όχι λόγω διαρκούς ολικής ανικανότητας και ζήτησε από την εφεσίβλητη την ανάκληση της από 23-10-2013 επιστολής της. Ακολούθησε η από 18-11-2013 επιστολή της εφεσίβλητης προς την πρώτη εκκαλούσα, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά στις συμβατικές υποχρεώσεις αυτής ως ασφαλισμένης, που απορρέουν από τα άρθρα 3 («ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ AΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» και 2 («ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ») του Παραρτήματος Β' του ως άνω ασφαλιστηρίου, ότι δηλαδή ο ασφαλισμένος οφείλει δύο (2) μήνες πριν από κάθε ετήσια επέτειο της αναγνώρισης να παρέχει με δικά του έξοδα ιατρική έκθεση σχετική με την ανικανότητα του και ότι σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η ικανότητα του ασφαλισμένου πρέπει να επαναληφθεί η καταβολή των ασφαλίστρων, επανέλαβε την προπαρατεθείσα θέση της για την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών, που απαιτούνται για να διαπιστωθεί η συνέχιση ή μη της διαρκούς ολικής ανικανότητας της και την προειδοποίησε ότι, εάν δεν ανταποκριθεί στην ανωτέρω πρόσκληση, θα εφαρμοσθούν εκ νέου οι γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής. Στη συνέχεια η πρώτη εκκαλούσα κοινοποίησε στην εφεσίβλητη, στις 30-12-2013, την από 27-12-2013 εξώδικη διαμαρτυρία - απάντηση - πρόσκληση και δήλωσή της (βλ. σχετ. τη με αριθμ. …/30-12-2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, …) με την οποία επανέλαβε ότι η απαλλαγή της στηρίχθηκε και στηρίζεται στην εκδήλωση σοβαρής ασθένειας (καρκίνου του νεφρού) και ουδόλως συνδέεται με διαρκή ολική ανικανότητα προς εργασία και συνεπώς η απαίτηση της εφεσίβλητης να προσκομίσει ιατρική έκθεση σχετικά με την ανικανότητα της δύο χρόνια μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου είναι αντισυμβατική και παράνομη. Παράλληλα της ζήτησε να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, καθώς και αυτές που απορρέουν από την από 03-01-2012 δήλωση περί απαλλαγής ασφαλίστρων. Η εφεσίβλητη επανήλθε με νέα επιστολή, με ημερομηνία 03-02-2014, ζητώντας και πάλι από την πρώτη εκκαλούσα να προσκομίσει, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής, τα ανωτέρω ιατρικά δικαιολογητικά, προκειμένου να εξετασθεί η συνέχιση ή όχι της ανικανότητας της για εργασία, άλλως σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα έπαυε αυτοδικαίως η ισχύς της απαλλαγής ασφαλίστρων. Παρόλα αυτά η πρώτη εκκαλούσα συνέχισε να αρνείται να προσκομίσει ιατρική έκθεση σχετικά με την πορεία της υγείας της Απευθύνθηκε μάλιστα στην υπηρεσία «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ» της εφεσίβλητης, ασφαλιστικής εταιρίας και με το με αριθμ. πρωτ…./28-02-2014 έγγραφο της ζήτησε να μεσολαβήσει προκειμένου η εφεσίβλητη να συνεχίσει να καταβάλει την ασφαλιστική παροχή, όπως οφείλει δυνάμει των όρων του παραρτήματος Β' του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της από 03-01-2012 δήλωσης της έτσι ώστε να .συνεχίσει να απαλλάσσεται από την πληρωμή ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης ζωής και των παραρτημάτων της μέχρι, τη λήξει της ασφάλισης, χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους της. Κατόπιν τούτου, η εφεσίβλητη, με το από 05-03-2014 έγγραφο της, ζήτησε εκ νέου από την πρώτη εκκαλούσα να προσκομίσει δικαιολογητικά σχετικά με την τωρινή κατάσταση ι τις υγείας της, τα οποία η τελευταία δεν της προσκόμισε, οπότε η εφεσίβλητη με την από 09-6-2015 επιστολή της, την ενημέρωσε ότι επειδή παρήλθε η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών χωρίς αυτή (πρώτη εκκαλούσα) να έχει προσκομίσει τα δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της πρόσθετης ασφάλισης απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων (Παράρτημα Β') και συνεπώς η πρώτη εκκαλούσα υποχρεούται από 07-12-2015 στην πληρωμή των ασφαλίστρων. Οι εκκαλούντες επέμεναν και επιμένουν στην άποψη τους σχετικά με τους ανωτέρω συμβατικούς όρους, ότι πρέπει να απαλλάσσονται οπό τα ασφάλιστρα και για τούτο επέλεξαν, πλέον, να προχωρήσουν στην άσκηση της ένδικης αγωγής Επίσης, κοινοποίησαν, στις 10-11-2015, στην εφεσίβλητη την από 06-11-2015 εξώδικη δήλωση- γνωστοποίηση- διαμαρτυρία τους, στην οποίο αναφέρθηκαν στην άσκηση της υπό κρίση αγωγής και της γνωστοποίησαν ότι μέχρι την έκδοση τελεσίδικης τελεσίδικης απόφασης επ' αυτής και προκειμένου να αποφύγουν την εκ μέρους της εφεσίβλητης καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης, προτίθενται να καταβάλουν τα ασφάλιστρα σ’ αυτήν (βλ. σχετ. τη με αριθμ. …/10-11-2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, …), το οποία και πράγματι κατέβαλαν. Απ' όλα τα προσκομισθέντα από τους διαδίκους ιατρικά πιστοποιητικά αποδεικνύεται ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι τον Δεκέμβριο του έτους 2015 οπότε ζητήθηκε από τους εκκαλούντες να καταβάλουν ασφάλιστρα και εντεύθεν μέχρι το έτος 2019, [οπότε η πρώτη εκκαλούσα εμφάνισε καρκίνο του θυρεοειδούς και ενεργοποιήθηκε και πάλι από 07-12-2019 η κάλυψη της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων (βλ. σχετ. την από 22-07-2019 αίτηση της πρώτης εκκαλούσας, την από 18-5-2019 έκθεση παθολογοανατομίας εξέτασης του ιατρού παθολογοανατόμου του νοσοκομείου …και την από 20-9-2019 δήλωση της εφεσίβλητης), η πρώτη εκκαλούσα υποβάλλονταν σε προληπτικούς τακτικούς ελέγχους, από τους οποίους δεν προέκυψε υποτροπή ή μετάσταση της νόσου. Από τα ίδια ως άνω έγγραφα δεν προέκυψε επίσης ότι αυτή λάμβανε θεραπευτική αγωγή ή υποβάλλονταν σε κάποιο θεραπεία σχετιζόμενη με τη νόσο του καρκίνου καθ’ εαυτή. Μάλιστα όπως επισημαίνεται, στο από 17-10-201η ιατρικό σημείωμα του ιατρού … που προσκομίζουν οι εκκαλούντες «Η ασθενής (ενν. την πρώτη εκκαλούσα) πρέπει να παρακολουθείται για τυχόν υποτροπή της νόσου με αξονικές τομογραφίες, και για έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας της εφ' όρου ζωής», ενώ σύμφωνα με την από 10-02-2017 ιατρική γνωμάτευση της ιατρού …. που προσκομίζει η εφεσίβλητη, ρ πρώτη εκκαλούσα εφόσον δεν προσκομίζει εργαστηριακό έλεγχο ενδεικτικό υποτροπής του Ca νεφρού, θεωρείται ότι δεν πάσχει από καρκίνο. Εντούτοις οι εκκαλούντες ισχυρίζονται ότι η εμφάνιση και η διάγνωση του καρκίνου άπαξ συνεπάγεται την οριστική απαλλαγή τους αϊτό την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων και μάλιστα άνευ ετέρου τινός, ανεξαρτήτως δηλαδή εάν υφίσταται ενεργός νόσος η όχι. Επίσης, ισχυρίζονται ότι η «διαρκής ολική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα» και η «σοβαρή ασθένεια» αποτελούν διακριτούς και αυτοτελείς ασφαλιζόμενους κινδύνους, σύμφωνα με το άρθρο 1 της επίδικης σύμβασης και συνεπώς η επέλευση καθενός από αυτούς οδηγεί αυτοτελώς σε ενεργοποίηση της-απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων. Έτσι, ,από μόνη της η επέλευση της «σοβαρής ασθένειας», όπως στην περίπτωση της πρώτης εκκαλούσας ο καρκίνος, ενεργοποίησε αυτοτελώς την απαλλαγή τους από την πληρωμή ασφάλιστρων, ανεξαρτήτως του αν η άνω ασθένεια επέφερε και διαρκή ανικανότητα της για εργασία. Ότι παρόλα αυτά, στην προκείμενη περίπτωση η εφεσίβλητη εξαρτούσε την άνω απαλλαγή από την ύπαρξη της ικανότητας της προς εργασία, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο δύο διαφορετικές ασφαλιστικές περιπτώσεις, που όμως στο επίδικο συμβόλαιο προβλέπονται διαζευκτικά για την ενεργοποίηση του όρου της απαλλαγής, προδίνοντας έτσι σε βάρος τους σε μονομερή επιβολή οικονομικών υποχρεώσεων που δεν προβλέπονται συμβατικά. Μάλιστα, προς επίρρωση των άνω ισχυρισμών τους επικαλούνται τη με αριθ. πρωτ. … 15-7-2014 Έγγραφη σύσταση - πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την εφεσίβλητη, ασφαλιστική εταιρία, που στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της προς το σκοπό συναινετικής επίλυσης της διαφοράς που ανέκυψε με άλλον ασφαλισμένα της (εφεσίβλητης) σχετικά με την απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω ισοβαρής ασθένειας» (έμφραγμα μυοκαρδίου) κατέληξε σε όμοιο με τις άνω αιτιάσεις των εκκαλούντων συμπέρασμα[ΑΗ1] [ΑΗ2] . Ωστόσο, από τους προαναφερόμενους όρους του Παραρτήματος, ερμηνευόμενους υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, ήτοι χωρίς προσήλωση στις λέξεις και όπως απαιτεί η καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. οι οποίοι τυγχάνουν εφαρμοστέοι στην προκειμένη περίπτωση, καθώς ανακύπτει κενό στη σύμβαση (ΑΠ 45/2019, ΧρΙΔ 2019/676, ΑΠ 208/2019, ΔEE 2019/1334, ΑΠ 60/2019 ΤΝΠ Νόμος), εφόσον δεν προβλέπεται ρητώς σ' αυτήν εάν ενεργοποιείται εκ νέου για τον ασφαλισμένο η υποχρέωση πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση Τάσης της «σοβαρής ασθένειας», όπως τούτο προβλέπεται σε περίπτωση αποκατάστασης της ικανότητος του ασφαλισμένου προς εργασία, με αντίστοιχη υποχρέωση του για Παροχή, δύο μήνες πριν από κάθε ετήσια επέτειο της αναγνώρισης απαλλαγής, σχετικής ιατρικής έκθεσης, σαφώς συνάγεται άτι: α) η εφεσίβλητη, ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, υποχρεούται να απαλλάσσει τον ασφαλισμένο (εν προκειμένω τους εγκαλούντες) από τη συμβατική υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση επέλευσης είτε διαρκούς ολικής ανικανότητας είτε εκδήλωσης οιασδήποτε διαλαμβανόμενες στον κατάλογο του άρθρου 1.ΙΙ του ως άνω Παραρτήματος σοβαρής ασθένειας και β) σε περίπτωση, όμως, είτε άρσης της διαρκούς ολικής ανικανότητας είτε ίασης της ως άνω σοβαρής ασθένειας, (γεγονός το οποίο α ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή, κατά τα προεκτιθέμενα) ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων, ενώ σε περίπτωση υποτροπής της νόσου υπάρχει και πάλι η δυνατότητα ενεργοποίησης της ανωτέρω ρήτρας απαλλαγής, όπως σημειωτέον συνέβη εν προκειμένω βλ. ανωτέρω). Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενα μέρος (εν προκειμένω η εφεσίβλητη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία) βαρύνεται σε κάθε περίπτωση (δηλαδή ακόμη και σε περίπτωση ίασης της σοβαρής ασθένειας) με την εκπλήρωση της παροχής του (ήτοι την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης) και το έτερο μέρος απαλλάσσεται εις το διηνεκές από την υποχρέωση εκπλήρωσης της αντιπαροχής του (ήτοι την καταβολή του προβλεπόμενου ασφαλίστρου), δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλόμενων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι εκκαλουντες, αντίκειται στο σκοπό της σύμβασης και στις άνω αρχές (βλ. ομοίως ΕφΑΘ 4624/2020, ΕφΑθ 2814/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4145/2019, ΕφΑθ 1435/2019, ΕφΑθ 3775/2017, ΤΝΠ ΔΣΑ «Ισοκράτης»). Αντίθετο συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί από το γεγονός ότι στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 2.Ι του ανωτέρω Παραρτήματος, όπου γίνεται λόγος για την υποχρέωση ενεργοποίησης και πάλι της υποχρέωσης πληρωμής ασφαλίστρων, αναγράφεται; «Σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η ικανότητα του Ασφαλισμένου» και όχι σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η υγεία ή η σοβαρή νόσος, ούτε από το γεγονός ότι στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 3, το οποίο, σημειωτέον, τιτλοφορείται ως «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ», προβλέπεται η υποχρέωση του Ασφαλισμένου για παροχή, δύο μήνες πριν από κάθε ετήσια επέτειο της αναγνώρισης απαλλαγής, ιατρικής έκθεσης σχετική με την ανικανότητα του και όχι για .το αν η συγκεκριμένη σοβαρή ασθένεια εξακολουθεί να υφίσταται ενεργός. Τούτο, διότι με βάση την ερμηνεία που αποδίδουν οι εκκαλούντες στις εν λόγω διατάξεις, η εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρία θα έπρεπε να συνεχίσει να απαλλάσσει εσαεί από την καταβολή ασφαλίστρων τους ασφαλισμένους ι ης που ασθένησαν από κάποια από τις αναφερόμενες στην ασφαλιστική σύμβαση σοβαρές ασθένειες, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος, που πολλές μορφές του είναι ιάσιμες ή μπορεί με βάση τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης να καταστούν στο μέλλον ιάσιμες, χωρίς προσκόμιση ιατρικής έκθεσης για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους, αν και αυτοί μπορεί να καταστούν ελεύθεροι νόσου, ενώ αντίθετα στους ασφαλισμένους που έχουν υποστεί διαρκή ολική ανικανότητα, που μπορεί ενίοτε να είναι πολύ σοβαρή, να τους υποχρεώνει σε προσκόμιση κατ' έτος ιατρικής έκθεσης για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους προκειμένου να ελεγχθεί η συνέχιση της ανικανότητας τους προς εργασία, πράγμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το νόημα και τη ratio της σύμβασης. Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο είχε επέλθει ίαση της προαναφερόμενης νόσου και εντεύθεν ορθά τα επίδικο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είχε επανέλθει σε κατάσταση πληρωμής ασφαλίστρων από 07-12-2015, με την περαιτέρω επισήμανση ότι κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 5 περ. ε' του Παραρτήματος Β’ της προκείμενης σύμβασης ασφάλισης ζωής, ερμηνευομένης υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, αυτή δεν αναφέρεται στην κατά περίπτωση ενεργοποίηση της κάλυψης εκάστου ασφαλισμένου κατά τους όρους της σύμβασης αυτού, αλλά στην παύση της ισχύος των καλύψεων του Παραρτήματος ως ασφαλιστικού προϊόντος εν γένει, ορίζοντας τις περιπτώσεις εκείνες, κατά ης οποίες, ακόμη εάν η εφεσίβλητη, ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, αποφασίσει για λόγους αναγόμενους στην εμπορική πολιτική της να διακόψει (καταργήσει) τις συγκεκριμένες καλύψεις, αυτές ακολουθούν να ισχύουν -παρά την κατάργηση- για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων (εν προκειμένω για τα συμβόλαια, για τα οποία .έχει παρέλθει διετία από της ενάρξεως ισχύος τους, όπως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταξύ των διαδίκων, και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη κάλυψη δεν δύναται να αφαιρεθεί, όπως άλλωστε συνομολογεί η εφεσίβλητη, ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με τις προτάσεις της, και η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων δύναται αναμφιβόλως να ενεργοποιεί εκ νέου σε περίπτωση εκδηλώσεως άλλης σοβαρής νόσου ή υποτροπής της νόσου του καρκίνου (βλ. ΕφΑΘ 3775/2017 ΤΝΠ ΔΣΑ «Ισοκράτης»). Κατά συνέπεια, οι εκκαλούντες υποχρεούνται σε καταβολή ασφαλίστρων από την ένδικη σύμβαση ασφάλισης ζωής για τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, τα δε καταβληθέντα από αυτούς ασφάλιστρα δεν αναζητούνται. Μετά ταύτα, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο έστω και με ελλιπή αιτιολογία, η οποία παραδεκτά συμπληρώνεται από το παρόν Δικαστήριο (άρθρο 534 ΚΠολΔ), απέρριψε την από 24-05-2015, με γενικό αριθμό κατάθεσης ./30-9-2015 κα; αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./30-9-2015, αγωγή και καταδίκασε τους ενάγοντες σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης της εναγόμενης, ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας, ορισθείσας στο ποσόν των εξακοσίων ευρώ (600 ), δεν έσφαλε, αλλά ορθά το νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε και είναι απορριπτέα ως αβάσιμα όσα αντίθετα ισχυρίζονται οι εκκαλούντες, με τους συναφείς πρώτο και δεύτερο λόγους της κρινόμενης έφεσης. Συνακόλουθα, εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος έφεσης, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η κρινόμενη έφεση ως αβάσιμη. Επίσης, λόγω της απόρριψης της έφεσης και της ήττας των εκκαλούντων, πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο, του παράβολου των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ε), που καταβλήθηκε από αυτούς κατά την κατάθεση της έφεσης, με το με αριθμ. …/2013 ε-παράβολο. όπως αναφέρεται στην καταχωρημένη στο τέλος του δικογράφου, από 11-01-2018 βεβαίωση της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και να επιβληθούν σε βάρος των εκκαλούντων. Λόγω της ήττας τους (άρθρα 176, 183, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, κατά παραδοχή του σχετικού νόμιμου αιτήματος της, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα κατωτέρω στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν, την από 11-01-2018, με γενικό αριθμό κατάθεσης …/11-01-2013 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ../11-01-2013, έφεση των εναγόντων κατά της με αριθμ. 3040/2017 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο, του παράβολου των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ) που καταβλήθηκε από τους εκκαλούντες, κατά την κατάθεση της έφεσης, με το με αριθμ. …/2018 e-παράβολο, όπως αναφέρεται στην καταχωρημένη στο τέλος του δικογράφου, από 11-01-2018 βεβαίωση της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εκκαλούντες σε καταβολή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσόν των επτακοσίων ευρώ (700 Ε).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 20-2-2020.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, μετεχόντων στη σύνδεση για τη δημοσίευση των Δικαστών: Ελένης Παπαδοπούλου, Προέδρου Εφετών. Γεράσιμου Βρυώνη και Σταυρούλας Λιακέα, Εφετών (λόγω μετάθεσης των Εφετών ’ννας Καλατζή και Δέσποινας Βεζυρίδου) και με Γραμματέα την Καλλιόπη Παπαζαφείρη, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι τους δικηγόροι, στις 18-12-2020.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ