ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 4031/2019

 

Αυξημένη επικοινωνία ανηλίκου με τον πατέρα.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός απόφασης 4031/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή, Μαρία Ζάχου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 21 Ιουνίου 2019, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

Του αιτούντος : ..., κατοίκου Αγίας Παρασκευής (οδός ...), με ΑΦΜ ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Δημήτριου Δουλιώτη (AM ΔΣΑ 028220), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα και το με αριθ. Π./2019 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

 

Της καθ' ης η αίτηση : ..., κατοίκου Γέρακα Αττικής (οδός ...), που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Αλεξάνδρας Αθανασίου (AM ΔΣΑ 20468), η οποία κατέθεσε σημείωμα και το με αριθ. Π.2019 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 4-3-2019 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με ΓΑΚ/ΕΑΚ .../5-3-2019, προσδιορίστηκε δε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και προφορικά και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΕΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Ο αιτών, με την υπό κρίση αίτηση του, επικαλούμενος κατεπείγουσα περίπτωση, ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του, κατά τον ειδικότερα προσδιοριζόμενο με την αίτηση του τρόπο και να απειληθεί κατά της καθ' ης η αίτηση χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί, καθώς και να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 735, 950 παρ. 2, 947 παρ. 1, 176 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω, από ουσιαστική άποψη.

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει, για οποιονδήποτε λόγο, το ανήλικο τέκνο του, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής μετ' αυτού επικοινωνίας, τα σχετικά δε με αυτήν κανονίζονται ειδικότερα από το Δικαστήριο. Το άκρως αυτό προσωπικό δικαίωμα του γονέα απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς το τέκνο του, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου του τελευταίου και της εν γένει προσωπικότητας του και, για το λόγο αυτό, αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του (ΑΠ 659/1998 ΝοΒ 47/1412, ΕφΘεσ 1560/2003 Αρμ 2003/1273, ΕφΑθ 2758/1998 ΕλλΔνη 39/1646), με συνέπεια η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας να μην μπορεί να αφαιρεθεί από τον γονέα που δεν έχει μαζί του το τέκνο, ούτε και να περιορισθεί, παρά μόνο στο μέτρο που, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τούτο επιβάλλεται από το σπουδαίο λόγο (ΕφΑθ 1461/1997 ΕλλΔνη 38.868).

 

Στην προκείμενη περίπτωση από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος απόδειξης, ..., σε συνδυασμό με την ανωμοτί κατάθεση της καθ' ης η αίτηση και την ακρόαση του αιτούντος, που έλαβαν χώρα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, όλων των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, τους ισχυρισμούς τους και από όλη γενικά τη συζήτηση της υπόθεσης, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που ιερολογήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στις 23-1-2010. Από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον ..., που γεννήθηκε στις 26-7-2011.0 γάμος τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και από τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2018 βρίσκονται συνεχώς σε διάσταση, ενώ με την αριθ. 2347/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου (ασφαλιστικά μέτρα) η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ανατέθηκε προσωρινά στην καθ' ης μητέρα του, ο δε αιτών επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο του, κατόπιν έκδοσης και σχετικής προσωρινής διαταγής. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογείται ότι ο αιτών πατέρας τρέφει αισθήματα αγάπης και στοργής για το ανήλικο τέκνο του. Το Δικαστήριο, επειδή σέβεται τη φυσική αγάπη του πατέρα προς το τέκνο του και για να αποφύγει τον κίνδυνο της ψυχικής αποξενώσεώς του από αυτόν, να διατηρήσει και ενισχύσει τον μεταξύ αυτών ψυχικό δεσμό, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξη του τέκνου, αλλά και για να δώσει την ευκαιρία στον πατέρα, αφού δεν ασκεί την επιμέλεια αυτού, να παρακολουθεί και να διαπιστώνει την καλή ή κακή άσκηση της από την αιτούσα - καθ' ης, κρίνει ότι η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να καθορισθεί ότι ο πλέον κατάλληλος για το συμφέρον του ανηλίκου και ανάλογος με τις ως άνω περιστάσεις τρόπος προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με αυτό είναι ο αναφερόμενος ειδικότερα στο διατακτικό, ο οποίος περιλαμβάνει και διανυκτέρευση, δεδομένου ότι δεν πιθανολογείται κάποιος λόγος, ώστε να θεωρηθεί ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που απαιτούν τον περιορισμό του δικαιώματος του πατέρα. Κατ' ακολουθία των παραπάνω, πρέπει η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και κατά παραδοχή του αντίστοιχου, παρεπόμενου αιτήματος του αιτούντος, πρέπει να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος της καθ' ης, για κάθε περίπτωση που η ρυθμιζόμενη με την παρούσα απόφαση επικοινωνία παρεμποδίζεται από αυτήν με την παραβίαση των σχετικών όρων του διατακτικού. Τέλος, πρέπει να οριστεί προθεσμία για την άσκηση της κύριας αγωγής (άρθρ. 693 ΚΠολΔ), ενώ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ τους λόγω της συζυγικής τους σχέσης (άρθ. 179 ΚΠολΔ), κατά τα αναφερόμενα και στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

 

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα της επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο άρρεν τέκνο του, ..., που γεννήθηκε στις 26-7-2011, και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί του: 1) Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή (πλην των Σαββατοκύριακων, εορτών κλπ, οπότε θα ισχύει η ειδικότερη, ως κατωτέρω αναφέρεται, ρύθμιση και όχι η επικοινωνία τις εν λόγω ημέρες), από ώρα 18.00 έως ώρα 21.00. Σε περίπτωση που κάποια από αυτές τις ημέρες ο ανήλικος έχει δραστηριότητα (πχ. Αγγλικά, άΐκίντο), τη μεταφορά θα διενεργεί ο πατέρας, εφ' όσον η έναρξη της δραστηριότητας συμπίπτει με τον χρόνο έναρξης της επικοινωνίας, 2) Κάθε πρώτο, τρίτο και πέμπτο (όταν υπάρχει) ΠαρασκευοΣαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 18:00 της Παρασκευής έως ώρα 20:00 της Κυριακής, 3) κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς: α) τα μονά έτη, από ώρα 10:30 της 24ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 30ης Δεκεμβρίου και β) τα ζυγά έτη, από ώρα 10:30 της 31ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 6ης Ιανουαρίου, 4) κατά τις γιορτές του Πάσχα: α) τα μονά έτη, από ώρα 10:30 της Μεγάλης Τρίτης μέχρι ώρα 21:00 της Δευτέρας του Πάσχα, β) τα δε ζυγά έτη, από ώρα 10:30 της Δευτέρας του Πάσχα (Διακαινησίμου) έως ώρα 21.00 της Κυριακής του Θωμά, 5) το καλοκαίρι τα μονά έτη, από ώρα 10:30 της 1ης Αυγούστου έως ώρα 21:00 της 30ης Αυγούστου και τα ζυγά έτη, από ώρα 10:30 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 21:00 της 31ης Ιουλίου, 6) την ονομαστική εορτή του ανηλίκου, τα μονά έτη από ώρα 17.00 έως ώρα 19.00, 7) την ημέρα των γενεθλίων του, τα ζυγά έτη, από ώρα 17.00 έως ώρα 19.00, 8) Τηλεφωνική επικοινωνία ή μέσω skype, εφόσον ο ανήλικος θα βρίσκεται στην οικία του, καθημερινά, τις ημέρες που δεν θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας, εντός του χρονικού διαστήματος από ώρα 19.30 έως ώρα 20.30. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του από την οικία της μητέρας του στην αρχή του χρόνου της επικοινωνίας και θα το παραδίδει στον ίδιο τόπο σε αυτή, στο τέλος του χρόνου της επικοινωνίας. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο (ασθένεια ανήλικου κλπ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία κάποια από τις ανωτέρω ημέρες, ο πατέρας θα επικοινωνεί με τον ανήλικο την επόμενη ημέρα ή το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα καταστεί αυτό εφικτό, κατά τις ίδιες παραπάνω ώρες.

 

Απειλεί σε βάρος της καθ' ης η αίτηση χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός, για κάθε περίπτωση που αυτή παρεμποδίσει την προαναφερομένη επικοινωνία, παραβιάζουσα τους, ως άνω, σχετικούς όρους.

 

Ορίζει προθεσμία για την άσκηση κύριας αγωγής εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση του στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις Ιουλίου 2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                    (για τη δημοσίευση)