ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΚοζάνης 204/2020

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση επικοινωνίας απώτερων ανιόντων (παππούδων) με ανήλικη εγγονή - COVID-19 -.

 

Στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων επιτρεπτώς λαμβάνονται υπόψη ένορκες βεβαιώσεις χωρίς κλήτευση αντιδίκου. Τυπικές σχέσεις παππούδων με το ανήλικο από γεννήσεως ως και την άσκηση της αίτησης, λόγω τεταμμένων σχέσεων με τον αποβιώσαντα πατέρα. Επιτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά αιτούντων προς την μητέρα του ανηλίκου που πιθανολογείται ότι εκφράζεται τόσο παρουσία όσο και εν απουσία της, καθώς αμφισβητούν τον πρωτεύοντα ρόλο της και προκαλούν ένταση και προβληματισμό στην ανήλικη. Δεν πιθανολογήθηκε συμπεριφορά της μητέρας παρεμβατική στον τρόπο επικοινωνίας. Προς διατήρηση του ψυχικού δεσμού και την εμπέδωση του πνεύματος συνεργασίας και εκτίμησης χάριν του ανηλίκου, ρυθμίζει την επικοινωνία των αιτούντων με την εγγονή τους κάθε δεύτερο Σάββατο εκάστου μηνός, στην πόλη κατοικία της ανήλικης και με παρουσία της μητέρας ή άλλου έμπιστου προσώπου της επιλογής της μητέρας, με δυνατότητα παρουσίας σε εορταστικές εκδηλώσεις και τηλεφωνικής επικοινωνίας δύο φορές την εβδομάδα. Δικαίωμα άρνησης της επικοινωνίας από την μητέρα κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19 και αντικατάσταση αυτής με οπτικοακουστικά μηχανικά μέσα. Απορρίπτει αίτημα απειλής χρηματικής ποινής ως ουσία αβάσιμο, αφενός διότι το Δικαστήριο έχει διακριτική προς τούτο ευχέρεια, και αφετέρου διότι η καθ ης μητέρα δεν απαγόρευσε την επικοινωνία και συμμορφώθηκε με προσωρινή διαταγή.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Κωνσταντινίδη)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 204/2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: .../11-11-2019

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Ελένη Κεχαγιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, όπως αυτή ορίσθηκε από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημοσία στο ακροατήριο του την 19η Φεβρουαρίου 2020, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) .... ΑΦΜ .... 2) ... ΑΦΜ ..., κατοίκων αμφοτέρων Ευκαρπίας Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, οδός...., που παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου .... (ΑΜΔΣ Θεσ ...) η οποία κατέθεσε σημείωμα ...

 

ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ..., κατοίκου Κρόκου Δήμου Κοζάνης, οδός ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Κωνοταντινίδη (ΑΜΔΣΘεσ 10671), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα ...

 

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 6-11-2019 αίτηση, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης ./11-11-2019 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχη της απόφασης αυτής.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τη σειρά της από το έκθεμα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΈΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Οι αιτούντες, παππούς και γιαγιά του θήλεος ανήλικου τέκνου της καθ' ης και του αποβιώσαντος υιού τους ...., επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, ζητούν με την κρινομένη αίτηση να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας τους με την ανωτέρω ανήλικη εγγονή τους, με τον τρόπο που αναφέρεται ειδικότερα στην αίτηση. Επίσης, ζητούν να απειληθεί κατά της καθ' ης προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης και να καταδικαστεί η καθ' ης στα δικαστικά τους έξοδα. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (683 παρ. 1, 22 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 735, 950 ΚΠολΔ). Επομένως η αίτηση πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων ... (για τους αιτούντες) ... (για την καθ' ης), που δόθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα έγγραφα, τα οποία νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι μεταξύ των οποίων και οι φωτογραφίες τις οποίες επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούντες, τις ..../31-12-2019, .../31-12-2019, ./7-1-2020 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Κοζάνης ... η πρώτη και η δεύτερη και ενώπιον της Ειρηνοδίκη Κοζάνης ...., η τρίτη, τις οποίες επικαλείται και προσκομίζει η καθ' ης, οι οποίες στην προκείμενη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις της δεύτερης αιτούσας κα' άρθρο 245 ΚΠολΔ, πιθανολογούνται κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά στην υπόθεση αυτή. Η καθ’ ης και ο ήδη αποβιώσας την 9-2-2019 υιός των αιτούντων, ..., διατηρούσαν σχέση από το έτος 2000, όταν ήταν φοιτητές Ιατρικής Σχολής στην Θεσσαλονίκη και από το 2011 συμβίωναν διαμένοντας στην Κοζάνη, όπου την 2-5-2014 τέλεσαν νόμιμο γάμο και την 9-5-2014 απέκτησαν το τέκνο τους ... Η ανήλικη, ηλικίας πεντέμισι ετών σήμερα, κατά τη διάρκεια του γάμου των γονέων της είχε τυπικές σχέσεις και επικοινωνία με τους αιτούντες, περίπου μία φορά ετησίως, κυρίως λόγω των κακών σχέσεων των τελευταίων με τον πατέρα της .... ο οποίος επεδίωκε να τηρεί αποστάσεις από αυτούς λόγω της επικριτικής συμπεριφοράς τους, τόσο απέναντι στον ίδιο όσο και στην καθ’ ης σύζυγο του. Η στάση αυτή των αιτούντων δεν μετεστράφη το έτος 2016, όταν διαγνώσθηκε ότι η καθ' ης πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, ούτε ακόμη και μετά τον θάνατο του γιού τους το έτος 2019. Μολαταύτα, όταν το καλοκαίρι του ίδιου έτους, οι αιτούντες επεδίωξαν να έχουν επικοινωνία με την ανήλικη, για την οποία πιθανολογείται ότι τρέφουν αισθήματα αγάπης, η καθ' ης, που ήδη ζει με την κόρη της στην πατρική της κατοικία στον ... Κοζάνης, συναίνεσε στην επικοινωνία και παρέδιδε το τέκνο στους αιτούντες, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα επικοινωνίας ακόμη και με διανυκτέρευση του τέκνου στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία των αιτούντων, ώστε η ανήλικη να αναπτύξει συναισθηματικό δεσμό με τα συγγενικά της πρόσωπα. Εντούτοις, ανέκυψαν διαφωνίες ως προς τη χρονική διάρκεια της επικοινωνίας με την ανήλικη, με αποτέλεσμα οι αιτούντες να ζητήσουν τον καθορισμό της από το Δικαστήριο και δια προσωρινής διαταγής, που χορηγήθηκε τον μήνα Νοέμβριο του 2019 και όρισε ότι η επικοινωνία των αιτούντων με την ανήλικη θα πραγματοποιείται το δεύτερο ΠαρασκευοΣαββατοκύριακο κάθε μήνα, προς την οποία οι αντίδικοι συμμορφώνονται, χωρίς όμως να έχει επέλθει εξομάλυνση των σχέσεων τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν στο ακροατήριο από τη δεύτερη αιτούσα, η οποία καταφέρθηκε σε βάρος της καθ' ης, την οποία μέμφθηκε για κακή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον γιο της. Μάλιστα οι αιτούντες χωρίς δικαίωμα και χωρίς να ενημερώσουν την καθ' ης, επισκέφθηκαν το σχολείο της ανήλικης ζητώντας πληροφορίες για αυτήν από τη δασκάλα της. Την ένταση μεταξύ των παππούδων και της μητέρας της αντιλαμβάνεται η ανήλικη καθώς εκδηλώνεται από τους αιτούντες κατά τη διαδικασία της παραλαβής της από την οικία της μητέρας της για να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, καθώς δεν της μιλούν, ενώ πριν την κίνηση της δικαστικής διαδικασίας της επεσήμαιναν ως «προειδοποίηση» ότι θα κινηθούν δικαστικά εναντίον της, γεγονός που λειτουργεί αρνητικά στην ψυχολογία της ανήλικης, λαμβανομένης υπόψη και της πρόσφατης απώλειας του πατρός της.

Πιθανολογείται επίσης, από διηγήσεις της ανήλικης μετά την επιστροφή της από την επικοινωνία με τους παππούδες, ότι οι τελευταίοι απομάκρυναν μία φωτογραφία των γονιών της που βρισκόταν στο σαλόνι της οικίας τους και σε ερώτηση της για την τύχη της φωτογραφίας της απάντησαν ότι την πέταξαν. Η απαξιωτική συμπεριφορά των αιτούντων προς την καθ' ης εκφράζεται και δια της  συμπεριφοράς αυτών κατά την επικοινωνία, καθώς επιδεικτικά δεν χρησιμοποιούν και επιστρέφουν άθικτα τα ρούχα με τα οποία η καθ' ης μητέρα εφοδιάζει την ανήλικη, όπως και τα μικρογεύματα που ετοιμάζει για το ταξίδι της στη  Θεσσαλονίκη (ενέργειες που δεν αρνήθηκε η δεύτερη των αιτούντων). Περιστατικά εκ των οποίων θα μπορούσε να συναχθεί ότι η καθ' ης μητέρα είναι υπέρμετρα παρεμβατική στον τρόπο επικοινωνίας δεν πιθανολογήθηκαν. Αντιθέτως πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες με την επιτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά τους προς την καθ' ης, που επιδεικνύεται ενώπιον της και πιθανολογήθηκε ότι εκφράζεται στην ανήλικη και εν απουσία της μητρός της κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, αφενός αμφισβητούν τον πρωτεύοντα ρόλο της μητέρας, αφετέρου προκαλούν ένταση και προβληματισμό στην ανήλικη. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η επικοινωνία των αιτούντων με την ανήλικη, προκειμένου να διατηρηθεί μεν ο ψυχικός δεσμός της με τους γονείς του πατέρα της, παράλληλα δε, να εξασφαλιστεί η ψυχική ηρεμία της, αλλά και για να εμπεδωθεί από τους αιτούντες το πνεύμα εκτίμησης και συνεργασίας που πρέπει να επιδεικνύουν κατά την επικοινωνία χάριν του ανήλικου τέκνου, πρέπει να γίνεται κατά τον τρόπο που  ορίζεται στο διατακτικό, καθώς κρίνεται από το Δικαστήριο ότι είναι ο πλέον κατάλληλος και ανταποκρίνεται στο συμφέρον της ανήλικης. Το αίτημα να απειληθεί σε βάρος της καθ' ης χρηματική ποινή υπερ των αιτούντων και προσωπική κράτηση για κάθε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της καθ' ης της υποχρέωσης παράδοσης του τέκνου, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο, καθόσον η συμπερίληψη σχετικής διάταξης είναι δυνητική για το Δικαστήριο και στην προκείμενη περίπτωση δεν πιθανολογήθηκαν περιστατικά που να την επιβάλλουν καθόσον η καθ' ης πριν την δικαστική ρύθμιση (δια της  προαναφερθείσας διαταγής πληρωμής) δεν απαγόρευσε την επικοινωνία με τους  αιτούντες και μετά από αυτήν επέδειξε συμμόρφωση στο περιεχόμενο της. Μέρος των δικαστικών εξάδων της αιτούντων βαρύνει την καθ' ης (άρθρο 178 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας των αιτούντων ...... του ... με την ανήλικη εγγονή τους .... του .... και της .... και ορίζει ότι έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν μαζί της, προσωρινά, στην πόλη της Κοζάνης από ώρα   11.00 ως 19.00 το δεύτερο Σάββατο εκάστου μηνός. Η επικοινωνία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της καθ' ης - μητέρας, θα γίνεται με την παρουσία της,  είτε με την παρουσία προσώπου της εμπιστοσύνης της. Το ανήλικο θα παραλαμβάνουν οι αιτούντες στην αρχή του χρόνου της επικοινωνίας από την οικία της καθ' ης και θα το παραδίδουν οι ίδιοι στον ίδιο τόπο σ' αυτήν, στο τέλος του χρόνου της επικοινωνίας. Οι αιτούντες, επίσης, μπορούν να παρευρίσκονται σε κάθε εορταστική εκδήλωση για τα γενέθλια και την ονομαστική εορτή της ανήλικης, καθώς και να επισκέπτονται την ανήλικη στην οικία όπου διαμένει με την καθ' ης στον ... κατόπιν συνεννόησης με την καθ' ης το αργότερο την προηγουμένη ημέρα μέσω τηλεφωνικής κλήσης, γραπτού μηνύματος SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να επικοινωνούν με την ανήλικη τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών Skype, viber ή άλλη, κάθε Τρίτη και Πέμπτη εκάστης εβδομάδας μεταξύ των ωρών 18:00 και 18:00 (είτε άλλων ωρών που θα οριστούν από την καθ ης μητέρα και θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στους αιτούντες από αυτήν μέσω εξώδικης δήλωσης ή γραπτού μηνύματος SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για δέκα (10) λεπτά. Κατα τη διάρκεια ισχύος των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, η καθ' ης - μητέρα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επικοινωνία της ανήλικης με τους αιτούντες με φυσική παρουσία, επιτρέποντας την επικοινωνία τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών skype, viber ή άλλη, εντός των ίδιων παραπάνω χρονικών ορίων.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης σε ένα μέρος των δικαστικών εξόδων των αιτούντων που ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην .... και στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, με τη σύμπραξη της γραμματέως .... την 24η Μαρτίου 2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                     (για τη δημοσίευση)