ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θηβών 72/2021

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Επίδειξη εγγράφων - Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης - Απόφαση περί απόσπασης - Μη ειδική αιτιολογία -.

 

Καθένας μπορεί να ζητήσει από τρίτον την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου, το οποίο κατέχει και μπορεί να χρησιμεύσει προς απόδειξη των ισχυρισμών του σε εκκρεμή δίκη ή σε δίκη που προτίθεται να ανοίξει. Αξίωση προς επίδειξη εγγράφου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Προϋποθέσεις της αξίωσης προς επίδειξη εγγράφου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος, ο προσδιορισμός του εγγράφου και του περιεχομένου του, η κατοχή του εγγράφου από τον καθ’ού στρέφεται η αίτηση, η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εγγράφου αυτού ως αποδεικτικού μέσου και το έννομο προς τούτο συμφέρον του αιτούντος την επίδειξη. Πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή η αγωγή του αιτούντος κατά των καθ’ών με αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας της προσβαλλόμενης απόφασης ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης λόγω έλλειψης νομιμότητας από τη μη ειδική αιτιολογία στην αίτηση απόσπασης του πρώτου καθ’ού και την αναφορά αιτιώδους συνδέσμου και λόγω έλλειψης ουσιαστικούς βασιμότητας ως προς την αποδοχή του αιτήματος απόσπασης αυτού από τη δεύτερη καθ’ής.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

Αριθμός Απόφασης 72/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ευαγγελία Μαρμαρά, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στην Θήβα στις 03 Ιουνίου 2021 για να δικάζει την υπόθεση:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του ν.π.ι.δ με την επωνυμία: "ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ)", που εδρεύει στην Θήβα (θέση Χοροοϊβόδα) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ., το οποίο παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΉΣΤΑΚΗ.

 

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Του ., κατοίκου Τρικάλων, με ΑΦΜ . και 2) Του ν.π.ι.δ με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Π)" που εδρεύει στην Πύλη Τρικάλων και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

 

Το αιτόν ζητά, να γίνει δεκτή η από 12-04-2021 αίτηση του η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./Ασφ/2021 και προσδιορίσθηκε για συζήτηση για την ανωτέρω δικάσιμο. Κατά την συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η επίδειξη εγγράφου κατά τη διάρκεια εκκρεμούς δίκης ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 450 - 452 ΚΠολΔ, ενώ, αν δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 902 - 903 ΑΚ. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 902 ΑΚ προκύπτει ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή άλλου, έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη ή και αντίγραφο του, αν το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί, ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν, ή σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση είτε απευθείας από τον ίδιο είτε για το συμφέρον του, με τη μεσολάβηση τρίτου, ενώ από τη διάταξη του άρθρου 450 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κάθε διάδικος ή τρίτος έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν για απόδειξη, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τη μη επίδειξη τους, η οποία μπορεί να ζητηθεί, εφόσον την υποχρέωση αυτή έχει τρίτος, με παρεμπίπτουσα αγωγή. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι καθένας μπορεί να ζητήσει από τρίτον την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου, το οποίο κατέχει και μπορεί να χρησιμεύσει προς απόδειξη, έστω και ως τεκμήριο, των ισχυρισμών του σε εκκρεμή δίκη ή σε δίκη που προτίθεται να ανοίξει. Η επίδειξη αυτή, η οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 452 παρ. 3 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και όταν τα έγγραφα βρίσκονται σε δημόσια αρχή ή δημόσιο όργανο ή άλλον υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα που ανάγονται σε απόρρητα του κράτους σχετικά με την ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις του, θα ζητηθεί με παρεμπίπτουσα αγωγή (άρθρ. 451 παρ. 1 του ΚΠολΔ). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18 αριθ. 1, 22, 25 παρ. 2 και 682επ. ΚΠολΔ συνάγεται ότι αρμόδιο δικαστήριο για να διατάξει την επίδειξη εγγράφου είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου κατά του οποίου απευθύνεται η αξίωση, σε επείγουσες όμως περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου, καθένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητήσει, ως ασφαλιστικό μέτρο, από το Μονομελές Πρωτοδικείο ή από το δικαστήριο της κύριας δίκης, εφόσον το ασφαλιστικό μέτρο ζητείται κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση (άρθρο 682 παρ. 2 ΚΠολΔ), να διαταχθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 682 παρ. 1, 683, 686 επ., 731, 732 ΚΠολΔ, η επίδειξη εγγράφων, λόγω επείγουσας περίπτωσης ή επείγοντος κινδύνου (ΜΠρΘεσ 23434/2001, Αρμ. ΝΣΤ. 1186, ΜΠρΘεσ 27021/1998, Αρμ. ΝΓ. 417, ΜΠρΘεσ 7106/1994, Αρμ. ΜΗ. 668, Π. Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδοση δεύτερη, σελ. 354, 355), μπορεί δε, εκτός από τη διατασσόμενη επίδειξη του εγγράφου, να διαταχθεί και η χορήγηση αντιγράφου του στον αιτούντα, με δαπάνες του. Η λύση αυτή της διαφοράς με'τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν εμποδίζεται από τη διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, καθόσον το δικαίωμα του οποίου ζητείται η εξασφάλιση δεν είναι αυτό της επίδειξης, το οποίο από μόνο του συνήθως δεν έχει αξία, αλλά το ουσιαστικό, η δε επίδειξη απλώς παρασκευάζει την απόδειξη αυτού. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις, προϋποθέσεις της αξίωσης προς επίδειξη εγγράφου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος, ο προσδιορισμός του εγγράφου και του περιεχομένου του, η κατοχή του εγγράφου από τον καθού στρέφεται η αίτηση, η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εγγράφου αυτού ως αποδεικτικού μέσου και το έννομο προς τούτο συμφέρον του αιτούντος την επίδειξη (βλ. ΑΠ 1613/200,0 ΕλλΔ/νη 42. 681, ΑΠ 1071/2000, ΕλλΔ/νη 42. 402, ΜΠρΑΘ 2560/2008 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘεσ 39329/2007, ΝοΒ 2008/108, ΜΠρΘεσ 23434/2002, Αρμ. ΝΣΤ. 1186, ΜΠρΑθ 9610/2000, ΕΕμπΔ 2001/97, ΜΠρΘεσ 7106/1994, Αρμ. ΜΗ. 668), (276/2020 Εφ.Πατρ. ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την ένδικη αίτηση, το αιτούν νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι η δημοτική εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Θήβας και της ευρύτερης περιοχής αυτής, επικαλούμενο επικείμενο κίνδυνο και κατεπείγουσα περίπτωση, ζητά να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να ανασταλεί προσωρινά η ισχύς της υπ' αριθμόν 131/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερης καθ’ής, επίσης δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης της Πύλης του Νομού Τρικάλων, με την οποία αποφασίστηκε η απόσπαση του πρώτου καθ’ού, υπαλλήλου του αιτούντος Πολιτικού Μηχανικού ο οποίος υπηρετεί στο τμήμα Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του αιτούντος, καθόσον τούτη αφενός μεν τυγχάνει ακυρωτέα λόγω μη τήρησης της απαιτούμενης νομιμότητας κατά τις οικίες διατάξεις λήψης της, λόγος και για τον οποίο πρόκειται να ασκηθεί τακτική αγωγή, αφετέρου δε, υφίσταται άμεσος κίνδυνος από την μη κάλυψη της θέσης του πρώτου καθ’ού στην υπηρεσία του αιτούντος, σε σημείο που να είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία του αιτούντος, ως επιχείρησης κοινής ωφελείας για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ακολούθως προς τα ανωτέρω, και για τους ιδίους λόγους, το αιτόν ζητά περαιτέρω, να υποχρεωθεί προσωρινά ο πρώτος καθ’ού να επιστρέψει στα καθήκοντα του στην Δ. Ε.Υ.Α Θήβας, και να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά την σύμβαση εργασίας του, επιπλέον δε να υποχρεωθούν οι καθ’ών να επιδείξουν και να χορηγήσουν αντίγραφα στο ίδιο των κάτωθι εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους: α) τη συνημμένη με αριθμό [5] της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ./21-10-2020 αίτησης απόσπασης «Γνωμάτευση του Καθηγητή Παιδιατρικής - Νευρολογίας Αναπτυξιολογίας κ. .-Διευθυντή της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν. Θεσσαλονίκης», και β) τα συνημμένα με αριθμό [6] της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ./21-10-2020 αίτησης απόσπασης «παραστατικό νοσηλείας τόσο στο “ΤΈΝΕΣΙΣ”, όσο και στην εντατική μονάδα νεογνών του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, τα οποία προσκομίστηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δεύτερου καθ’ού, δυνάμει των οποίων έλαβε αυτό την προσβαλλόμενη απόφαση απόσπασης του πρώτου καθ’ού, στην δική του υπηρεσία, κατά τα ειδικότερα στην αίτηση αναφερόμενα. Τέλος το αιτόν ζητά, να απειληθεί σε βάρος των καθ’ών χρηματική ποινή για κάθε παραβίαση της εκδοθησομένης  απόφασης, καθώς και να καταδικασθούν αυτοί στην δικαστική του δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η ένδικη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση, ενώπιον του Παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (αρθρ. 682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 184, 155 ΑΚ, 7 παρ. 8 περ. δ Ν. 1069/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4735/2020, 731, 732 και 176 ΚΠολΔ, και επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω» ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

 

Από τις καταθέσεις των ενόρκως εξετασθέντων μαρτύρων ..., στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, και την εκτίμηση όλων των εγγράφων, που οι διάδικοι προσκομίζουν μετά νομίμου επικλήσεως, προκειμένου τα ως άνω, να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα για άμεση απόδειξη (άρθρο 438 ΚΠολΔ) είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 395, 524 παρ. 1 του ΚΠολΔ.),την υπ' αριθμ. ΓΑΚ ./2021 ένορκη βεβαίωση κατ' αρθρ. 74 παρ. 6 του Ν. 4690/2020, του ., λαμβάνοντας υπόψη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, και την εν γένει διαδικασία, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος των καθ’ών, είναι πολιτικός μηχανικός, ο οποίος κατά το έτος 2018 συμμετείχε σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κάλυψη ειδικοτήτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας κατ' αρθρ. 18 Ν. 2190/1994, με βάση την προκήρυξη με αριθμό ./2018, στη οποία προβλεπόταν και η κάλυψη δύο θέσεων πολιτικών μηχανικών, εκ των τεσσάρων οργανικών θέσεων που προβλέπονται, στο αιτόν, το οποίο είναι η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης, του Δήμου Θηβαίων και της ευρύτερης περιοχής αυτού. Ο πρώτος καθ’ού, ενόψει την ως άνω προκήρυξης, απεδέχθη τον διορισμό του, στην ως άνω θέση εργασίας, με την ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, και ανέλαβε υπηρεσία την 1η Οκτωβρίου 2019, με την υπ' αριθμ. ./1-8-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος, καταρτίζοντας προς τούτο με το τελευταίο την υπ' αριθμ. ./25-9-2019 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Εν συνεχεία δε, με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ./1-10-2019 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, τοποθετήθηκε στο τμήμα Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την 1η Οκτωβρίου 2019, όπως προκύπτει από την υπ αριθμό πρωτοκόλλου ./1-10-2019 βεβαίωση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ο πρώτος των καθ' ων ανέλαβε καθήκοντα σε οργανική θέση του κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών στο παραπάνω τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του αιτούντος. Στο μεταξύ την 06-01-2017, ο πρώτος καθού, απέκτησε ένα θήλυ τέκνο, το οποίο γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη με μικρό σωματικό βάρος (880 Kg) - μεγάλη προορότητα, και για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στο ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", από την γέννηση του, μέχρι την 22-03-2017, αφού διασωληνώθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρουσιάζοντας σοβαρές επιπλοκές, λόγος και για τον οποίο κατά την έξοδο της από το ως άνω Νοσοκομείο, συνεστήθη η τακτική ιατρική της παρακολούθηση και η ιδιαίτερη αντιμετώπιση της (βλ.2η σελ. από 21-10-2020 αίτηση του πρώτου καθ’ού προς την δεύτερη καθ’ής). Ηδη δε η ανήλικη, έχει διαγνωσθεί ότι πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή - Ψυχοκινητική Υστέρηση - Αυτισμό της παιδική ηλικίας F84.0. Παρά όμως την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων υγείας του ανηλίκου τέκνου από την γέννηση του, ο πρώτος καθ’ού, τελώντας σε γνώση των εκ γενετής προβλημάτων υγείας της θυγατέρας του, αποδέχθηκε την θέση εργασίας στο αιτόν, ένα έτος περίπου μετά την κατάταξη του στο πίνακα προκήρυξης της ./2018, η οποία έκτοτε (θέση εργασίας) θεωρείται καλυφθείσα με βάση την ως άνω προκήρυξη, καταρτίζοντας με το αιτόν την υπ' αριθμ. ./25-9-2019 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, αποδεχόμενος τον διορισμό του δυνάμει της υπ' αριθμ. ./1-9-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος, και αναλαμβάνοντας καθήκοντα από την 1-10-2019. Ένα έτος μετά την ανάληψη των ως άνω καθηκόντων του, ο πρώτος καθού, υπέβαλλε στην δεύτερη αιτούσα, την από 21-10-2020 αίτηση του, προκειμένου να εγκριθεί απόσπαση του από το αιτόν, στην ΔΕΥΑ -ΠΥΛΗΣ νομού Τρικάλων, όπου και η μόνιμη κατοικία του. Η ως άνω αίτηση, έγινε εκ μέρους του πρώτου καθ’ού στα πλαίσια του εδαφίου δ της παρ. 8 του άρθρου 7 Ν 1069/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 Ν. 4735/2020, κατά το οποίο: ''Επιτρέπεται, μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α,, για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α' 181) ή προσώπου με α' βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας, ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα τα προβλεπόμενα στην παρούσα.". Στην ως άνω αίτηση του προς την δεύτερη καθ’ης, για την έγκριση της απόσπασης του, ο πρώτος καθ’ού, ως προς τον σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αιτούμενη απόσπαση, αναφέρει επί λέξει: "Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζω ότι η κόρη μου . γεννήθηκε την 6/1/2017 στη Μαιευτική Κλινική " ΓΕΝΕΣΙΣ" στη Θεσσαλονίκη με διάγνωση εισόδου: "Μεγάλη προορότητα — IVGR" και πολύ μικρό σωματικό βάρος 880 gr. (επισυνάπτεται σχετικό παραστατικό του "ΓΕΝΕΣΙΣ").- Λόγω της κρισιμότητας της καταστάσεως μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα που γεννήθηκε (6/1/2017) στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύτηκε στην Εντατική μονάδα νεογνών επί 72 ημέρες ήτοι μέχρι 22/3/2017 (ημερομηνία που πήρε το εξιτήριο το οποίο επισυνάπτεται).- Μετά την έξοδο της συνεστήθη τακτική ιατρική Παρακολούθηση και ιδιαίτερη αντιμετώπιση.- Σήμερα, λόγω αυτού του ιστορικού, πάσχει από "Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και Ψυχοκινητική υστέρηση" για τα οποία χρήζει τακτικής Ιατρικής Παρακολούθησης και ένταξης σε πρόγραμμα θεραπειών, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του καθηγητή Παιδιατρικής — Νευρολογίας —Αναπτυξιολογίας κ. .- Διευθυντή της Α' παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (επισυνάπτεται η σχετική γνωμάτευση).- Παρακαλώ για την έγκριση της αιτουμένης αποσπάσεως μου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.-". Όπως όμως προαναφέρθηκε, με βάση την ανωτέρω προμνησθείσα διάταξη του εδαφίου δ της παρ. 8 του άρθρου 7 Ν. 1069/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 Ν. 4735/2020, απαιτείται σε κάθε περίπτωση ως απαραίτητη προϋπόθεση, η αίτηση για απόσπαση του υπαλλήλου, να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας, που επικαλείται ο υπάλληλος. Στην επίδικη αίτηση του πρώτου καθ’ού, προς την δεύτερη καθ’ής, γίνεται απλή αναφορά ιστορικού γέννησης του ανηλίκου τέκνου του, και των προβλημάτων υγείας που παρουσιάστηκαν σε αυτό, τα οποία όμως έλαβαν χώρα το έτος 2017, ήτοι δύο έτη προ της αναλήψεως των καθηκόντων του στο αιτόν, η οποία έγινε τον Οκτώβριο του έτους 2019, ήτοι σε περίοδο που ο πρώτος καθ’ού, τελούσε σε πλήρη γνώση των προβλημάτων υγείας του τέκνου του, το οποίο όπως ο ίδιος αναφέρει γεννήθηκε με μεγάλη προορότητα, νοσηλεύτηκε επί μακρόν στην εντατική μονάδα νεογνών, διασωληνώθηκε με σοβαρές επιπλοκές, ενώ όπως ο ίδιος αναφέρει, κατά την έξοδο του από το νοσοκομείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, συνεστήθη τακτική ιατρική παρακολούθηση και αντιμετώπιση. Ήτοι, στην επίδικη αίτηση, ουδεμία μνεία - αιτιολογία υφίσταται, περί του λόγου για τον οποίο, ο ίδιος προέβη στην κατάληψη της θέσης του πολιτικού μηχανικού με βάση την προκήρυξη ./2018 στο αιτόν, και την κατάρτιση συμβάσεως αορίστου χρόνο με αυτόν τον Οκτώβριο του έτους 2019, ήτοι σε χρόνο που υφίσταντο τα προβλήματα υγείας του τέκνου του τα οποία επικαλείται. Ο πρώτος καθ’ού δηλαδή, δεν επικαλείται στην αίτηση του, κάποιο νέο γεγονός, που να δικαιολογεί την αιφνίδια αυτή αίτηση του, ένα έτος μετά την αποδοχή και κατάληψη της εργασιακής του θέσης στο αιτόν, αντιθέτως μάλιστα, επικαλείται στην επίδικη αίτηση, γεγονότα προϋπάρχοντα και υφιστάμενα κατά τον διορισμό του στο αιτόν. Περαιτέρω, ο πρώτος καθ’ού αναφέρει στην επίδικη αίτηση απόσπασης του, ότι το ανήλικο τέκνο του, ένεκα του ως άνω ιστορικού, πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και Ψυχοκινητική υστέρηση για τα οποία χρήζει τακτικής Ιατρικής παρακολούθησης και ένταξης σε πρόγραμμα θεραπειών, χωρίς να αναφέρει ημερομηνία γνωμάτευσης, χωρίς να αναφέρει αναλυτικά το πρόγραμμα θεραπειών στο οποίο θα πρέπει το τέκνο του να ενταχθεί, προκειμένου να αιτιολογηθεί και να κριθεί αντιστοίχως, η δυνατότητα ή η αδυναμία ένταξης σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στο τόπο εργασίας του στην πόλη της Θήβας. Σημειωτέον ότι το ανωτέρω πρόγραμμα είναι η απογευματινή παρακολούθηση μαθημάτων λογοθεραπείας και εργοθεραπείας σε αντίστοιχο κέντρο, ενώ ειδικά για την αναγκαιότητα τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, αυτή υπήρχε από της γεννήσεως του τέκνου, και συνιστάται από την έξοδο του από το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ νοσοκομείο. Μάλιστα, με δεδομένο ότι τέτοια κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, υφίστανται στην πόλη της Θήβας, ο πρώτος καθ’ού, ουδένα γεγονός αναφέρει στην αίτηση του, περί του γεγονότος αυτού, ώστε να κριθεί - αιτιολογηθεί η αδυναμία παροχής των θεραπειών αυτών, στον τόπο εργασίας του, αφού η μόνιμη κατοικία του ήταν ανέκαθεν στα Τρίκαλα, ενώ η φοίτηση της ανήλικης θυγατέρας του, θα λάβει χώρα κανονικά σε νηπιαγωγείο, χωρίς η ύπαρξη συνοδού ή μη κατά την φοίτηση της, να προϋποθέτει κάτι διαφορετικό ως προς τον τόπο φοίτησης του ανηλίκου, αφού η αρμόδια επιτροπή ΚΕΣΥ, δεν συνέστησε κατά την αξιολόγηση του τέκνου, τυχόν φοίτηση σε ειδικό νηπιαγωγείο. Πλην όμως, η φοίτηση του ανηλίκου τέκνου σε γενικό προνήπιο - νήπιο θα ελάμβανε χώρα έτσι και αλλιώς με βάση την ηλικία του, ώστε να μην δικαιολογείται η έλλειψη αναφοράς και αιτιολογίας επί των επικαλούμενων αυτών γεγονότων, τα οποία δεν αναφέρονται στην επίδικη αίτηση απόσπασης. Σε κάθε δε περίπτωση, ουδεμία μνεία γίνεται στην επίδικη αίτηση απόσπασης ως προς την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο επικαλούμενο πρόβλημα υγείας του ανηλίκου τέκνου του πρώτου καθ’ού, το οποίο προϋφίστατο της κατάρτισης σύμβασης εργασίας αυτού με το αιτόν, και της ανάληψης καθηκόντων σε αυτό, με την αναγκαιότητα της αιτούμενης απόσπασης, όπως ρητώς απαιτεί η ως άνω διάταξη, αφού όπως προελέχθη όχι μόνον δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό στην αίτηση, αλλά αντιθέτως, δεν σημειώνεται το γεγονός, ότι η φοίτηση του ανηλίκου σε νηπιαγωγείο θα ελάμβανε χώρα έτσι και αλλιώς, όπως γίνεται με όλα τα παιδιά της ηλικίας της ανήλικης, ενώ η παρακολούθηση θεραπειών λογοθεραπείας και εργοθεραπείας γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες, και δύναται να παρέχεται και σε αντίστοιχα κέντρα που υφίστανται στην πόλη της Θήβας. Πιθανολογείται δηλαδή, εξ όλων των ανωτέρω, ότι η υποβληθείσα από 21-10-2020 αίτηση απόσπασης του πρώτου καθού προς την δεύτερη καθ’ής, δεν εμπεριέχει την ειδική αιτιολογία και την αναφορά του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ προβλήματος υγείας και αναγκαιότητας απόσπασης, ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εδαφίου δ της παρ. 8 του άρθρου 7 Ν. 1069/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 Ν. 4735/2020, και κατά συνέπεια, πιθανολογείται ότι τυγχάνει ακυρωτέα η υπ' αριθμ. 131/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερης καθ’ής, η οποία την αποδέχθηκε, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα, παρότι η αίτηση, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Σημειωτέον, ότι όπως η ίδια η μητέρα του ανηλίκου τέκνου κατέθεσε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου Τούτου, δεν έχει εκδοθεί απόφαση ΚΕΠΑ, περί ύπαρξης αναπηρίας στην ανήλικη θυγατέρα του πρώτου καθ’ού, το οποίο ως μόνον αρμόδιο όργανο θα μπορούσε να πιστοποιήσει την τυχόν ύπαρξη αναπηρίας, το ποσοστό αυτής και την διάρκεια αυτής. Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι τα υπόλοιπα γεγονότα που αναφέρει στο σημείωμα του ο πρώτος καθ’ού, ήτοι την εργασία της συζύγου του στον ιδιωτικό τομέα, την ηλικία των γονέων του οι οποίοι είναι άνω των 70 ετών και την μόνιμη διαμονή των γονέων της συζύγου του στην Βέροια, αφορούν γεγονότα που προϋπήρχαν του διορισμού του στο αιτόν τον Οκτώβριο του 2019, και δεν δημιουργήθηκαν οψίμως, ώστε να δικαιολογούν την μεταβολή του τόπου εργασίας του. Σημειωτέον ότι η ΥΑ Φ. //2018 (ΥΑ Φ. 80100/50885/3033 ΦΕΚ Β 5987 2018) που επικαλείται στο έγγραφο σημείωμα του ο πρώτος καθ’ού, είναι ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, των οποίων όμως η πιστοποίηση της αναπηρίας που έχουν προκαλέσει στον κάθε ασθενή ατομικά, το ποσοστό αναπηρίας κάθε ασθενή και η διάρκεια αυτού για κάθε ασθενή, πιστοποιείται από την μόνη αρμόδια προς τούτο επιτροπή ΚΕΠΑ. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι το αιτούν νομικό πρόσωπο, αποτελεί τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης ολόκληρου του Δήμου Θηβαίων, καλύπτοντας τη Δημοτική Ενότητα της Θήβας (τοπικές κοινότητες Αμπελοχωρΐου, Ελεώνα, Μουρικίου, Πλατανακίου, Νεοχωρακίου και Υπάτου), τη Δημοτική Ενότητα Βαγιών, τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης (τοπικές κοινότητες Θίσβης, Δομβραίνας, Χωστίων, Ελλοπίας και Ξηρονομής), καθώς και τη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών (τοπικές κοινότητες Πλαταιών, Αεύκτρων, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου και Καπαρελλίου). Είναι Επιχείρηση Κοινής Ωφελείας 24ωρης λειτουργίας και συντηρεί και προωθεί τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων του Δήμου Θηβαίων. Στο πλαίσιο αυτό, το αιτόν λειτουργεί υδρευτικό δίκτυο μήκους 379,2 χιλιομέτρων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, προκειμένου να προμηθεύει με νερό άριστης ποιότητας περίπου 20.000 νοικοκυριά με ένα συνολικό πληθυσμό! περίπου 40.000 κατοίκων. Επίσης, λειτουργεί δίκτυο για τη συλλογή των λυμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Θήβας και Β αγίων, μήκους 95,2 χιλιομέτρων και εγκατάσταση επεξεργασίας τους για την ασφαλή διάθεση τους. Τέλος, λειτουργεί δίκτυα ομβρίων υδάτων στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας του. Προκειμένου λοιπόν το αιτόν, να εκπληρώσει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό της δράσης και της λειτουργίας του, ώστε οι κάτοικοι των περιοχών που εξυπηρετεί να απολαμβάνουν απρόσκοπτα και σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος το ύψιστης σημασίας δημόσιο αγαθό του πόσιμου νερού, της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και της προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του, προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμπεριληφθούν 20 θέσεις μόνιμου προσωπικού (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) ανταποδοτικών υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων στην υπ' αριθμό ./2018 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π (Φ.Ε.Κ. ./2-2-2018/Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), η οποία εν γένει αφορούσε στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων δέκα επτά (217) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ των θέσεων που συμπεριλήφθηκαν στην ως άνω προκήρυξη ήταν και η κάλυψη δύο (2) θέσεων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών εκ των τεσσάρων (4) που προβλέπεται στον Οργανισμό του αιτούντος περί Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Προσωπικού Εργασίας (Ο.Ε. Υ.Κ.Π.Ε.). Σημειώνεται δε ότι το χρονικό διάστημα πριν την Προκήρυξη ./2018 στην υπηρεσία του αιτούντος ήταν κατειλημμένη η μία (1) εκ των τεσσάρων (4) θέσεων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και αναζήτησε από τον Α.Σ.Ε.Π. τις δύο (2) εκ των υπόλοιπων, οι οποίες και εγκρίθηκαν. Την μία εκ των δύο (2) ως άνω θέσεων Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού που προβλέπεται στον Οργανισμό Υπηρεσίας του αιτούντος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, κατέλαβε, μετά την επιτυχή του συμμετοχή στην προαναφερόμενη προκήρυξη, ο πρώτος καθ’ού, ο οποίος ανέλαβε υπηρεσία την 1η Οκτωβρίου 2019. Με δεδομένο λοιπόν ότι, ο πρώτος των καθ' ων ήταν ο μοναδικός με πτυχίο μηχανικού και σε θέση Π.Ε. στο τμήμα Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του αιτούντος, η δε πλήρωση της θέσης αυτής από την ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού ήταν αναμφισβήτητα αναγκαία, του ανατέθηκαν σύμφωνα με τον παραπάνω Εσωτερικό Οργανισμό Λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., τα ακόλουθα καθήκοντα: α) εκπόνηση τεχνικών μελετών και μελετών μέτρων ασφαλείας ή επίβλεψη - εκπόνησης αναλόγων μελετών που ανατίθενται σε τρίτους - έλεγχος για την ποιότητα των μελετών που εκπονούνται, β) η κατάρτιση αναλυτικών κατασκευαστικών προγραμμάτων έργων, γ) η κατάρτιση προϋπολογισμών έργων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων, δ) η εισήγηση για τον τρόπο δημοπράτησης, τη σύνταξη συμβάσεων έργων και τη διενέργεια διαγωνισμών ή διαδικασιών ανάθεσης, ε) η κατάρτιση και τήρηση των προδιαγραφών των, κάθε φύσης, μελετών που εκπονούνται από το γραφείο ή ανατίθεται η εκπόνηση τους σε τρίτους, στ) η επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών, που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία, είτε με ανάθεση σε τρίτους (εργολάβους), ζ) ο έλεγχος για την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών προδιαγραφών των έργων σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες, η) η παροχή οδηγιών για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στα διάφορα έργα, που εκτελεί η επιχείρηση, θ) η επίβλεψη της κανονικής εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών των έργων, ι) η ενημέρωση του υπεύθυνου τμήματος για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση των έργων, στην περίπτωση που τα έργα εκτελούνται από εργολάβους, κ) ο έλεγχος των περιοδικών λογαριασμών που υποβάλλονται από τους αναδόχους των έργων, λ) η εισήγηση για την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) των έργων και έγκριση εντολής πληρωμής τους. μ) η διαδικασία παραλαβής έργων, ν) η συγκρότηση φακέλων αιτημάτων χρηματοδότησης των έργων από χρηματοδοτικά προγράμματα, και συγκεκριμένα από το Ε.Σ.Π.Α. 2013-2020 και το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Συγκεκριμένα, ο πρώτος καθ’ού, το χρονικό διάστημα πριν την αίτηση του για απόσπαση στο τέλος Οκτωβρίου 2020, χειριζόταν την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικής αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, της οποίας η προθεσμία υποβολής πρότασης έληγε τον Δεκέμβριο του 2020. Την ίδια προθεσμία έπρεπε να υποβληθεί και πρόταση για την αποχέτευση της Δ. Ε. Πλαταιών συνολικής αξίας 11,7 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα του είχε ανατεθεί εάν δεν αποχωρούσε από την Επιχείρηση. Επίσης, ήταν ημιτελής και παραμένει μέχρι σήμερα η δημοπράτηση προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Θήβας. Από τον Οκτώβριο 2020 μάλιστα, που αιτήθηκε την απόσπαση του και έκτοτε δεν επανεμφανίστηκε στην υπηρεσία του. Όταν το αιτόν πληροφορήθηκε την αίτηση απόσπασης, ζητήθηκε στον πρώτο καθ’ού από την Διεύθυνση του, να ολοκληρώσει τις εργασίες που του είχαν ανατεθεί και ειδικά τις επείγουσες, με δυνατότητα τηλεργασίας ώστε να βρίσκεται πλησίον της οικογενείας του, διότι η άμεση απομάκρυνση του θα δημιουργούσε καθοριστικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης, που αφορούσαν τόσο στην υποβολή προτάσεων για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για τη δημιουργία απαραίτητων υποδομών και ειδικά της προαναφερόμενης υπό σύνταξη πρότασης που ήταν σε φάση ολοκλήρωσης, όσο και τη δημοπράτηση και υλοποίηση έργων και προμηθειών που είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα και έχουν δεσμευτικούς χρόνους για δημοπράτηση και υλοποίηση. Εν τέλει, αυτό δεν συνέβη διότι οι άμεσες ενέργειες της δεύτερης των καθ1 ων επίσπευσαν και πρόλαβαν τις εξελίξεις, αφού αυτή μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή της επίδικης αίτησης απόσπασης του πρώτου καθ’ού, ενέκρινε την αίτηση του (υπ' αριθμ. ./26-10-2020 απόφαση του Δ.Σ της δεύτερης καθ’ής, επί της από 21-10-2020 αιτήσεως του πρώτου καθ’ού), κοινοποιώντας την απόφαση της αυτή στο αιτόν την επομένη λήψης της, ήτοι την 27-10-2020. Τούτο είχε ως συνέπεια, η απόσπαση του πρώτου των καθ' ων και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας λόγω Covid-19 και του επιβεβλημένου περιορισμού του υπαλληλικού προσωπικού σε ποσοστό 50%, να επιβαρύνει υπέρμετρα, την εργασία των υπολοίπων πολιτικών μηχανικών με αντικείμενο που δεν γνωρίζουν καν και επιφέρει εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο αποκλεισμού του αιτούντος από τα Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα και συνακόλουθα απώλειας πολύτιμων οικονομικών πόρων και σημαντικών έργων. Σε όλα δε τα ανωτέρω, πρέπει να προστεθεί και το γεγονός, ότι η έτερη Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, που πέτυχε στην προκήρυξη ./2018 και προβλεπόταν να τοποθετηθεί στο Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων, διανύει σήμερα περίοδο κυήσεως και θα απέχει από την εργασία της από την 1η Μαΐου του 2021 με την άδεια κυήσεως, λοχείας και γονεϊκη άδεια για ενάμιση ακόμα έτος τουλάχιστον, είναι αυτονόητο ότι ο μοναδικός Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει επιφορτιστεί με όλα τα παραπάνω πλέον των δικών του καθηκόντων. Τέλος, να σημειωθεί ότι την ίδια χρονική περίοδο της ένδικης απόσπασης, ο μοναδικός οδηγός του Αποφρακτικού Μηχανήματος της επιχείρησης, αιτήθηκε ομοίως από έτερη Δ.Ε.Υ.Α. του Νομού Τρικάλων την απόσπαση του από το αιτόν με την ίδια παραπάνω νομική βάση του άρθρου 25 του Ν. 4735/2020 για «λόγους υγείας» τρίτου προσώπου. Ακολούθως δε, εγκρίθηκε η απόσπαση του με μόνη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής. Χωρίς βέβαια να ζητηθεί επίσης η γνώμη του αιτούντος, όπως και στην περίπτωση του πρώτου καθ’ού. Πιθανολογείται δηλαδή, από όλα τα ανωτέρω, ότι το αιτόν υφίσταται μεγάλη βλάβη από την στέρηση των υπηρεσιών του πρώτου των καθ' ων ενόψει της απόσπασης του, οι οποίες είναι αναμφισβήτητα αναγκαίες και μάλιστα αμέσως για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης και τη διεκπεραίωση του σημαντικού ρόλου της, υφισταμένου σοβαρού κινδύνου και κατεπείγουσας ανάγκης, που αφορά την ύδρευση και αποχέτευση του Δήμου Θήβας, και όλης της Δημοτικής ενότητας (τοπικές κοινότητες Αμπελοχωρίου, Ελεώνα, Μουρικίου, Πλατανακίου, Νεοχωρακίου και Υπάτου), τη Δημοτική Ενότητα Βαγιών, τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης (τοπικές κοινότητες Θίσβης, Δομβραίνας, Χωστίων, Ελλοπίας και Ξηρονομής), καθώς και τη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών (τοπικές κοινότητες Πλαταιών, Λεύκτρων, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου και Καπαρελλίου). Ο κίνδυνος δε επιτείνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι, το αιτόν, το ίδιο χρονικό διάστημα επλήγη με την απώλεια δύο πολύ σημαντικών του υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με την ίδια Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τη διοικητική του λειτουργία προς την ομαλή εκπλήρωση του δημοσίου συμφέροντος σκοπού της δράσης και της λειτουργίας του.

 

Συνοψίζοντας προς όλα τα ανωτέρω, πιθανολογείται, ότι θα ευδοκιμήσει και θα γίνει δεκτή η από 7-5-2021 και με αρ. καταθ. ./ΕΓ/2021 αγωγή του αιτούντος κατά των καθ’ών, με αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας της προσβαλλομένης αποφάσεως με αριθμό ./2020 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Πύλης Τρικάλων, λόγω έλλειψης νομιμόμητας από την μη ειδική αιτιολογία στην αίτηση απόσπασης του πρώτου καθ’ού, και την αναφορά αιτιώδους συνδέσμου όπως απαιτεί το άρθρο 25 του Ν. 4735/2020, δυνάμει του οποίου εξεδόθη η ως άνω απόφαση, αλλά και λόγω έλλειψης ουσιαστικής βασιμότητας ως προς την αποδοχή του αιτήματος απόσπασης του πρώτου καθ’ού από την δεύτερη καθ’ής, σύμφωνα με το οποίο ο πρώτος καθ’ού, αποσπάται για τρία έτη, με δυνατότητα επ' αόριστον απόσπασης, λόγω εξακολούθησης του επικαλούμενου ιατρικού προβλήματος, από την κρίσιμη θέση την οποία υπηρετεί στο αιτόν, χωρίς την δυνατότητα αντικατάστασης αυτού από άλλο υπάλληλο, με το κίνδυνο απώλειας μεγάλων χρηματικών ποσών από το αιτόν, λόγω της μη διαχείρισης αντιστοίχων προγραμμάτων χρηματοδότησης τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του πρώτου καθ’ού, και όλα αυτά, ενώ επί τρία έτη, και με την δυνατότητα αυτά τα μετατραπούν επ' αόριστον, η θέση του πρώτου καθ’ού στο αιτόν, να θεωρείται καλυφθείσα, και ο ατομικός του φάκελος ως υπαλλήλου του αιτούντος, να τηρείται κανονικά στον αιτούντα, όπου και η οργανική θέση του υπαλλήλου. Και όλα τα ανωτέρω, για γεγονότα που υφίσταντο κατά το χρόνο αποδοχής και κατάληψης της ως άνω θέσης εργασίας ήτοι: α) προορότητας ανηλίκου τέκνου κατά την γέννηση την 6-1-2017, νοσηλεία αυτού στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών επί 72 ημέρες στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΣ Θεσσαλονίκης και εξιτήριο με σύσταση τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, β) μόνιμη διαμονή στην πόλη των Τρικάλων, γ) απασχόληση της μητέρας του ανηλίκου τέκνου στον ιδιωτικό τομέα, δ) ηλικία άνω των 70 ετών των γονέων του πρώτου καθ’ού και ε) μόνιμη διαμονή των γονέων της μητέρας του ανηλίκου στην πόλη της Βέροιας. Σημειώνεται, ότι δεν είναι δυνατόν να αποτελεί δικαιολογητική βάση της επίδικης απόσπασης η φοίτηση του ανηλίκου ως προνήπιο σε γενικό νηπιαγωγείο, αφού τούτο θα συνέβαινε έτσι και αλλιώς όπως με όλα τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, χωρίς το γεγονός αυτό καθ’ευατό να αλλάζει από το ότι το ανήλικο θα φοιτήσει με παράλληλη στήριξη. Το μόνο όψιμο γεγονός, το οποίο επικαλείται ο πρώτος καθ’ού στο παρόν Δικαστήριο, χωρίς τίποτα από όλα τα ανωτέρω, να αναφέρονται στην αίτηση απόσπασης του, και πολύ περισσότερο στην προσβαλλόμενη απόφαση του δεύτερου καθ’ού, έστω στα πλαίσια της στοιχειώδους αιτιολογίας αναγκαιότητας στέρησης (αιφνιδίως και άνευ προειδοποιήσεως), των υπηρεσιών του συγκεκριμένου υπαλλήλου του αιτούντος όπου και η οργανική θέση επί μακρόν ( δυνατότητα επ' αόριστον απουσίας), αποτελεί η ανάγκη παρακολούθησης από το ανήλικο, με βάση τα ιατρικά πιστοποιητικά που επικαλείται ο πρώτος καθ’ού στο σημείωμα του, μαθημάτων λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, οι οποίες ως γνωστόν λαμβάνουν χώρα απογευματινές ώρες σε αντίστοιχα κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Τέλος, ενόψει συζήτησης της ως άνω αγωγής του αιτούντος για την αναγνώριση της ακυρότητας της προσβαλλομένης αποφάσεως του δεύτερου καθ’ού την 09-12-2021, είναι προφανές το έννομο συμφέρον και η αναγκαιότητα χορήγησης αντιγράφων στο αιτόν, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην μείζονα σκέψη της παρούσας, των εγγράφων που ζητά με την ένδικη αίτηση του, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την έκβαση της όλης υπόθεσης, την γνώση του περιεχομένου των οποίων δεν είναι δυνατόν να στερείται το αιτόν.

 

Επομένως, και σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση στο σύνολο της ως και ουσιαστικά βάσιμη και αφού ανασταλεί προσωρινά η ισχύς της υπ' αριθμ. ./2020 απόφασης του ΔΣ του δεύτερου καθού, να υποχρεωθεί ο πρώτος καθού να επιστρέψει στα καθήκοντα του στο αιτόν παρέχοντας τα καθήκοντα του κατά τον προσήκοντα τρόπο σύμφωνα με την σύμβαση εργασίας του, να χορηγηθούν στο αιτόν αντίγραφα των αιτούμενων εγγράφων, και να απειληθεί σε βάρος των καθ’ών χρηματική ποινή για κάθε παραβίαση της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της δυσχερούς ερμηνείας των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου κατ' αρθρ. 179 ΚΠολΔ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Αναστέλλει προσωρινά την ισχύ της υπ' αριθμό ./2020 (ΑΔ .) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερη των καθ' ων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλης Ν. Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

 

Υποχρεώνει προσωρινά τον πρώτο των καθ' ων να επιστρέψει στα καθήκοντα του στη Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας και να παρέχει ακώλυτα και αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του στο αιτόν κατά τον προσήκοντα τρόπο, όπως ακριβώς προβλέπεται και σύμφωνα με την υπ' αριθμό ./25-9-2019 σύμβαση εργασίας του αορίστου χρόνου (ΑΔΑ: .).

 

Υποχρεώνει προσωρινά τους καθ' ων, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό λόγους, να επιδείξουν στα αρμόδια όργανα του αιτούντος, που το ίδιο θα καθορίσει καθώς και να χορηγήσουν στον αιτούντα επικυρωμένα αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή τους: α) τη συνημμένη με αριθμό [5] της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ./21-10-2020 αίτησης απόσπασης «Γνωμάτευση του Καθηγητή Παιδιατρικής - Νευρολογίας - Αναπτυξιολογίας κ. .-Διευθυντή της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν. Θεσσαλονίκης», και β) τα συνημμένα με αριθμό [6] της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ./21-10-2020 αίτησης απόσπασης «παραστατικά νοσηλείας τόσο στο 'ΓΕΝΕΣΙΣ', όσο και στην εντατική μονάδα νεογνών του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’».

 

Απειλεί σε βάρος των καθ' ων χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ στον καθένα για κάθε άρνηση συμμόρφωσης σε κάθε διάταξης της παρούσας απόφασης.

 

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις 02/07/2021 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Θήβα, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ