ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΣυμβΔΠρ (άρθρο 2 του Ν. 3068/2002) Ηρακλείου 665/2021

 

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση - Πλημμελής συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση, λόγω πληρωμής μικρότερου ποσού τόκων -.

 

Η Διοίκηση έχει υποχρέωση συμμόρφωσης τόσο στις καταψηφιστικές όσο και στις αναγνωριστικές αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν επικουρικό χαρακτήρα έναντι των καταψηφιστικών, αλλά τέμνουν και αυτές την ένδικη διαφορά με δύναμη δεδικασμένου. Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση Δήμου να καταβάλει σε πολίτη αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, για τον τραυματισμό που υπέστη εξαιτίας παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του. Ρητή αναφορά στην απόφαση ότι ο Δήμος πρέπει να καταβάλει το ποσό αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης εντόκως με επιτόκιο 6% από την επίδοση της αγωγή μέχρι την εξόφληση. Η απόφαση κατέστη τελεσίδικη από της δημοσίευσής της λόγω του ανέκκλητου αυτής (λόγω ποσού). Καταβολή στην αιτούσα εκ μέρους του Δήμου των τόκων υπολογιζομένων με ποσοστό 3%, αντί του ρητώς ορισθέντος στη δικαστική απόφαση 6%, με τον ισχυρισμό ότι το άρθρο 45 του Ν. 4607/2019 κατήργησε το άρθρο 21 του από 26-6/10-7-1944 Β.Δ. "Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου". Πλημμελής συμμόρφωση του Δήμου προς το περιεχόμενο της ως άνω απόφασης. Ο προβαλλόμενος ισχυρισμός του Δήμου ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογιστούν με επιτόκιο 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4607/2019, μη εφαρμοζομένης εν προκειμένω της διάταξης του άρθρου 21 του από 26-6/10-7-1944 Β.Δ. "Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου" που προβλέπει επιτόκιο 6%, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κρίση της παρούσας αίτησης αλλά μόνο ως λόγος έφεσης θα μπορούσε να προβληθεί. Διαπίστωση της μη πλήρους συμμόρφωσης του Δήμου προς την ανέκκλητη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Ο Δήμος καλείται να συμμορφωθεί πλήρως εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του πρακτικού.

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Διονύση Θ. Μπαράτη, Δικηγόρου - Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Αστικού Δικαίου)

 

 

 

Αριθμός 665/2021

 

Το Τριμελές Συμβούλιο

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (άρθρο 2 του Ν. 3088/2002)

 

ΤΜΗΜΑ Α' ΤΡΙΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 16 Ιουλίου 2021, με την εξής σύνθεση: Σοφία Πελεκούδα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Κατερίνα Τσιμινάκη και Παρασκευή Κ. Πιτσόκου, Πρωτοδίκες Δ.Δ. και γραμματέα την Αριστέα Καλογεράκη, δικαστική υπάλληλο για να εξετάσει τη με ημερομηνία κατάθεσης 27.5.2021 αίτηση (πρ. κατ. ΣΔ ./2021

 

της ..., κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης (οδός ...), με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 975/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Α' Μονομελές).

 

Το Συμβούλιο άκουσε την Εισηγήτρια Πρωτοδίκη Δ.Δ Παρασκευή Κ. Πιτσόκου και

 

αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφο,

 

σκέφθηκε κατά τον νόμο

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία εισάγεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου προς εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 61/2004 (Α' 54), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 8 του ν. 3068/2002 (Α' 274), η αιτούσα ζητεί να διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του Δήμου Ηρακλείου προς την 975/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Με την απόφαση αυτή έγινε εν μέρει δεκτή η από 15.7.2019 αγωγή της αιτούσας κατά του ανωτέρω Δήμου και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του τελευταίου να καταβάλει σε αυτήν το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (4.248,00 ευρώ), εντόκως με επιτόκιο 6% από 19.7.2019 έως την πλήρη εξόφληση, το οποίο (ποσό) αντιστοιχεί σε αποζημίωση γιο. την αποκατάσταση της υλικής ζημίας και της ηθικής βλάβης, που υπέστη, την 2.12.2018. η αιτούσα εξαιτίας παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του Δήμου.

 

2. Επειδή, στο άρθρο 1 του Ν. 3068/2002 (Α' 274), που συνιστά τον εκτελεστικό νόμο της ρητής διατυπωμένης στο άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος επιταγής προς συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, ορίζεται ότι: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει..." και στο άρθρο 3 αυτού ότι: 1. Το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο, αν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου διαπιστώσει καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή πλημμελή συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, καλεί την αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση να εκθέσει μέσα σε ένα μήνα τις απόψεις της και να υποβάλει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Ακολούθως, αν μετά τη σχετική έρευνα, διαγνώσει ότι η καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, καλεί την υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που το ίδιο ορίζει και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο. .. 2. ... 3. Αν, η αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το τριμελές συμβούλιο βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση.....   4. ....».  Όπως γίνεται παγίως   δεκτό, η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις αποτελεί έννοια διάφορη της εκτέλεσης αυτών και η Διοίκηση έχει υποχρέωση συμμόρφωσης τόσο στις κσταψηφιστικές όσο και στις αναγνωριστικές αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν επικουρικό χαρακτήρα έναντι των καταψηφιστικών (ΣτΕ 3141/2006), αλλά τέμνουν και αυτές την ένδικη διαφορά με δύναμη δεδικασμένου (βλ. Πρακτικά Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ 17/2010, 107/2010, 41/2009).

 

3. Επειδή, με την ανωτέρω 975/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Α' Μονομελές), η οποία κατέστη τελεσίδικη από της δημοσιεύσεώς της λόγω του ανέκκλητου αυτής [άρθρο 92 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 27Ί7/1999, Α' 97], έγινε εν μέρα δεκτή αγωγή της αιτούσας κατά του Δήμου Ηρακλείου και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του εναγομένου να της καταβάλει ποσό 748 ευρώ ως αποζημίωση για τον τραυματισμό που αυτή υπέστη εξαιτίας παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του, καθώς και ποσό 3.500 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για την ίδια ως άνω αιτία, ήτοι συνολικά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ (4.248) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, η οποία έγινες στις 19.7.2019.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο στη σκέψη 7 έκρινε ότι: "η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγόμενου Δήμου να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 4.248 ευρώ, εντόκως με επιτόκιο 6% (πρβλ. ΑΕΔ 25/2012) από την επίδοση της αγωγής στις 19.7.2019 (βλ. το Β' ./19-7-2019 αποδεικτικό επίδοσης του Επιμελητή Δικαστηρίων ...) μέχρι την εξόφληση". Σε συμμόρφωση προς την απόφαση αυτή, ο εναγόμενος Δήμος Ηρακλείου το υπ' αριθμ. .Α/28-4-2021 χρηματικό ένταλμα πληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 4.248 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο επιδικασθέν με την ως άνω απόφαση κεφάλαιο και, στη συνέχεια υπολογίζοντας τους αντίστοιχους τόκους με επιτόκιο 3%, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4607/2019 (Α' 65), εξέδωσε το .Α/14-5-2021 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 226,60 ευρώ εκ του οποίου παρακρατήθηκε φόρος ποσού 42,15 ευρώ, με ημερομηνία εξόφλησης στις 21-5-2021.

 

 

4  Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι η Διοίκηση πλημμελώς συυμορφώθηκε προς το διατακτικό της ως άνω δικαστικής απόφασης Τούτο διότι κατά τους ισχυρισμούς της απούσας οι οφειλόμενοι τόκοι έπρεπε, όπως ρητώς αναφέρεται στην ως άνω δικαστική απόφαση (σκ. 7), να υπολογιστούν δυνάμει της διάταξης του άρθρου 21 του από 26.06/10.7.1944 β.δ. «Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου" (Α' 139/10.7.1944. βλ. και ΑΕΔ 25/2012) με επιτόκιο 6, ανερχόμενοι στο ποσό των 468.561 ευρώ και κατόπιν παρακράτησης φόρου 15%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, στο ποσό των 398,28 ευρώ. Για τον λόγο αυτό, ζητεί να διαπιστωθεί η παράλειψη συμμόρφωσης του Δήμου Ηρακλείου προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και να υποχρεωθεί η Διοίκηση, επ' απειλή των κυρώσεων του άρθρου 3 του Ν. 3068/2002, να συμμορφωθεί πλήρως προς αυτήν.

 

4. Επειδή, ενόψει της συζήτησης της υπό κρίση αίτησης, ο καθ΄ ου η αίτηση Δήμος απέστειλε το υπ' αριθμ. ./7-6-2021 έγγραφο της αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου στο οποίο αναφέρεται ότι: α) εν προκειμένω, σε συμμόρφωση με την ως άνω απόφαση εκδόθηκαν το υπ' αριθμ. .Α/28-4-2021 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού 4.248 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο επιδικασθέν με την ως άνω απόφαση κεφάλαιο, και για τους τόκους υπερημερίας, το .Α/14-5-2021 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 226,60 ευρώ, με ημερομηνία εξόφλησης στις 21-5-2021 και β) οι τόκοι υπολογίσθηκαν για το χρονικό διάστημα από 19-7-2019 έως 28-4-2019  (ημερομηνία έκδοσης του .Α/28-4-2021 ΧΕΠ ποσού 4.248 ευρώ), με ποσοστό 3% βάσει των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 4607/2019, η οποία ισχύει από 1-5-2019 και καταργεί το επιτόκιο 6% για το Δημόσιο. Σε κάθε δε περίπτωση όπως προβάλλει, η μη καταβολή της επίμαχης διαφοράς των τόκων είναι δικαιολογημένη οφειλόμενη στη διατύπωση του διατακτικού που αναφέρεται στο νόμιμο τόκο.

 

5. Επειδή, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ότι στο σκεπτικό της ως άνω ανέκκλητης λόγω ποσού απόφασης, συγκεκριμένα στη σκέψη 7, στο οποίο παραπέμπει το διατακτικό αναγνωρίζεται ρητώς η υποχρέωση του εναγομένου Δήμου να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 4.248 ευρώ εντόκως με επιτόκιο 6%, από την επίδοση της αγωγής στις 19-7-2019 και ότι ο προβαλλόμενος ισχυρισμός του καθ' ου η αίτηση ότι οι τόκοι που αντιστοιχούν στο επιδικασθέν με την ως άνω απόφαση κεφάλαιο κατά το προαναφερόμενο διάστημα, θα έπρεπε να υπολογισθούν με επιτόκιο 3%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4607/2019, μη εφαρμοζομένης, όπως προβάλλεται, εν προκειμένω της διάταξης του άρθρου 21 του από 26.06/10.7.1944 β.δ. "Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου", δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κρίσης της παρούσας αίτησης, αλλά μόνο ως λόγος έφεσης θα μπορούσε να προβληθεί (βλ. άρθρο 95 του Κ.Δ.Δ.).

Ενόψει αυτών, διαπιστώνει ότι παρά τη διαφαινόμενη πρόθεση του καθ' ου Δήμου εκτελέσει την ως άνω απόφαση, η καταβολή στην αιτούσα των τόκων επί του αναφερόμενου στην ανωτέρω δικαστική απόφαση κεφαλαίου υπολογιζόμενων με ποσοστό 3% από την επίδοσή της, αντί του ρητώς ορισθέντος με αυτή ποσοστού 6%, συνιστά περίπτωση πλημμελούς συμμόρφωσης της Διοίκησης προς το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης (πρακτικό ΣτΕ 31/2011). Προς τούτο, καλεί τον Δήμο Ηρακλείου να συμμορφωθεί πλήρως προς την πιο πάνω απόφαση εντός διμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού και αναβάλλει την οριστική του κρίση επί της αίτησης αυτής.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Διαπιστώνει τη μη πλήρη συμμόρφωση του Δήμου Ηρακλείου προς την 975/2020 ανέκκλητη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

 

Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης.

 

Καλεί τον Δήμο Ηρακλείου να συμμορφωθεί πλήρως, εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του παρόντος πρακτικού, προς την 975/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Α' Μονομελές).

 

Ορίζει νέα ημερομηνία για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου την 19.1.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στο Ηράκλειο και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 7.9.2021.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΤΣΟΚΟΥ