ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΧαλανδρίου 70/2020

 

Ερημοδικία εναγομένου στη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών μετά τον ν.4335/2015. Ομολογία εναγόμενου.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 70/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Χρηστίνα Σεραπτσή, και από τη Γραμματέα Αναστασία Αναστασίου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 29 Οκτωβρίου 2020, για να δικάσει την αγωγή με αριθμ. κατάθεσης ./2019 μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΗΣ: ..., κατοίκου Φιλοθέης Αττικής οδός ..., ΑΦΜ ... ΔΟΥ ... που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ʼννας Τσουλφίδου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... και ΣΙΑ Ε.Ε." εδρεύουσα στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός ..., ΑΦΜ ..., νομίμως εκπροσωπούμενης η οποία δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της εναγούσης ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις της.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την προσαγόμενη και προσεπικαλούμενη έκθεση επίδοσης και συναφή βεβαίωση (βλ. σχετ. με αριθμ. 2, 3), προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την ως άνω αρχική δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην ως άνω εναγόμενη, κατά την οποία όμως η εναγόμενη δεν εμφανίστηκε όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην.

 

Από την μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 άρθρου ένατου Ν. 4335/2015 προκύπτει ότι οι νέες διατάξεις των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τις κατατεθειμένες από 1.1.2016 αγωγές. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των άρθρων 591 παρ. 1 εδ. α', 614.1, 615-620, 271 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Ν. 4335/2015 και ισχύουν ως προς τις ειδικές διαδικασίες για τις κατατεθειμένες από 1.1.2016 αγωγές προκύπτει ότι η ερημοδικία του εναγομένου συνεπάγεται την δυσμενή για τον εναγόμενο συνέπεια της πλασματικής ομολογίας των ισχυρισμών του ενάγοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί α) το γεγονός ότι στις νέες διατάξεις περί μισθωτικών διαφορών δεν υπάρχει διάταξη αντίστοιχη με την διάταξη του άρθρου 649 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αυτό ίσχυε πριν από την νομοθετική τροποποίηση που έλαβε χώρα με τον Ν. 4335/2015, όπου τότε προβλεπόταν ότι η ερημοδικία κάποιοι διαδίκου συνεπαγόταν την εκδίκαση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, β) το γεγονός ότι στις νέες διατάξεις των ειδικών διαδικασιών, όπου, σε περίπτωση μη εμφάνισης διαδίκου, επιθυμούσε ο νομοθέτης την εκδίκαση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι το προέβλεψε ρητά (βλ. άρθρο 595 ΚΠολΔ που αφορά τις διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) και γ) το γεγονός ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 271 παρ. 3 ΚΠολΔ περί πλασματικής ομολογίας των ισχυρισμών του ενάγοντος στο πεδίο των μισθωτικών διαφορών δεν φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις ειδικές διατάξεις των μισθωτικών διαφορών και επομένως ελλείψει ειδικών διατάξεων πρέπει να εφαρμοστούν οι γενικές διατάξεις δηλαδή το άρθρο 271 ΚΠολΔ.

 

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι δυνάμει του από 31/01/1994 μισθωτηρίου συμφωνητικού κατοικίας εκμίσθωσε στον εναγόμενο, βάσει των αναφερομένων στην κρινομένη αγωγή πραγματικών περιστατικών το αναφερόμενο στην υπό κρίση αγωγή μίσθιο (κατάστημα). Ότι δυνάμει του από 1-7-13 ιδιωτικού συμφωνητικού παρατάσεως της ως άνω μισθώσεως αναπροσαρμόστηκε το μηνιαίο μίσθωμα στο ποσό των 400 ευρώ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κρινομένη αγωγή. Ότι η εναγόμενη σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην αγωγή πραγματικά περιστατικά και λόγους και αιτίες οφείλει το ποσό των 2.748,64 για οφειλόμενα μισθώματα μηνών Σεπτεμβρίου 2017 έως Φεβρουαρίου 2018, το ποσό των 172,80 ευρώ για αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και ποσό 288 ευρώ ομοίως για αναλογούν τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κρινομένη αγωγή, τα οποία και δεν έχει καταβάλει στην ενάγουσα. Με βάση αυτό το ιστορικό η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει α) το ποσό των 288 ευρώ για αναλογούν τέλος χαρτοσήμου για τους μήνες από τον Ιούλιο 2015 έως και τον Φεβρουάριο 2017, β) για οφειλόμενα μισθώματα το ποσό των 2.748,64, αντιστοιχούντων ποσό 348,64 ευρώ για υπόλοιπο μισθώματος του μηνός Αυγούστου 2017 και ποσό 2.400 ευρώ για μισθώματα μηνών των μηνών από Σεπτέμβριο 2017 έως και Φεβρουάριο 2018 και γ) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (172,80) για αναλογούν τέλος χαρτοσήμου ποσοστό 3,6% επί των μισθωμάτων των μηνών από τον Μάρτιο 2017 έως και Φεβρουάριο 2018 (ήτοι 4.800 ευρώ χ3,6%) και όλα τα παραπάνω ποσά νομιμότοκα από τότε που το κάθε καθυστερούμενο μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, ήτοι από την 2η ημέρα κάθε ημερολογιακού μηνός σύμφωνα με τον όρο 2 του από 30-9-1991 μισθωτηρίου συμφωνητικού νόμιμα θεωρημένο από τη ΔΟΥ . με αριθμό ./1-10-1991, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή, παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρ. 14 περ. 1 β', 29 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία, που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρ. 614 και επόμ. ΚΠολΔ και είναι ορισμένη ως προς το αίτημα καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων. Περαιτέρω είναι νόμιμη ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρ. 574, 595, 345, 346 ΑΚ και 176, 907, 908 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, εφόσον έχει καταβληθεί και το ανάλογο τέλος του δικαστικού ενσήμου (βλ. το με αριθμ. ... παράβολο ηλεκτρονικής μορφής και την προσκομιζόμενη απόδειξη πληρωμής).

 

Επειδή λόγω της ερημοδικίας της εναγομένης οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί θεωρούνται ομολογημένοι και δεν υπάρχει ένσταση, που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ' ουσία βάσιμη η ένδικη αγωγή και να υποχρεωθεί σχετικά η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα τα ως άνω ποσά με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η παρούσα (άρθρ. 907, 910 παρ. 2 ΚΠολΔ), καθώς και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της εναγούσης (άρθρ. 176 ΚΠολΔ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να ορισθεί παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας (άρθρα 501, 502, 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), σύμφωνα με το διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.

 

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα α) το ποσό των 288 ευρώ για αναλογούν τέλος χαρτοσήμου για τους μήνες από τον Ιούλιο 2015 έως και τον Φεβρουάριο 2017, β) για οφειλόμενα μισθώματα το ποσό των 2.748,64, αντιστοιχούντων ποσό 348,64 ευρώ για υπόλοιπο μισθώματος του μηνός Αυγούστου 2017 και ποσό 2.400 ευρώ για μισθώματα μηνών των μηνών από Σεπτέμβριο 2017 έως και Φεβρουάριο 2018 και γ) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (172,80) για αναλογούν τέλος χαρτοσήμου ποσοστό 3,6% επί των μισθωμάτων των μηνών από τον Μάρτιο 2017 έως και Φεβρουάριο 2018 (ήτοι 4.800 ευρώ χ3,6%) και όλα τα παραπάνω ποσά νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση,

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εναγούσης, το ύψος των οποίων ορίζει σε τριακόσια ευρώ (300,00 ).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Χαλάνδρι στις 19/11/2020, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της εναγούσης.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ