ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠειρ 3795/2020

 

Αντίθετες αγωγές επιμέλειας - διατροφής ανηλίκων. Ανάθεση οριστικής επιμέλειας στον πατέρα καθώς αυτός τα φρόντιζε από τη γέννησή τους με τη συνδρομή των παππούδων της πατρικής γραμμής και προσφέρει κατάλληλο περιβάλλον. Μη σταθερή κατοικία μητέρας, μη σταθερή επικοινωνία, αφιέρωση σε άλλες δραστηριότητες ήδη πριν την εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης. Διατροφή. Συμψηφίζει δικαστικά έξοδα λόγω συγγενικής σχέσης.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,

ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3795/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αθανασία Ταμπάκη, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Μαρίνα Γρηγοριάδου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριό του την 4η Μαρτίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: … του …………, κατοίκου Πειραιώς, επί της οδού …………, με Α.Φ.Μ. ……………, ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων  του, ……… και …………, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Λητούς Ζαζοπούλου, που κατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ-ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: …. του ………, κατοίκου προσωρινά ……………., επί της οδού ………………, άλλως εκ της εργασίας της, κατοίκου  ………………,  επί  της ……………, με  Α.Φ.Μ. ……, ατομικά και για  λογαριασμό των ανηλίκων  τέκνων της, ………… και  ………, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ………, που κατέθεσε προτάσεις.

 

Ο καλών-ενάγων-εναγόμενος, με την από ………. και με ΓΑΚ/ΕΑΚ ……… κλήση του, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο, επαναφέρει προς συζήτηση την από ………. με ΓΑΚ/ΕΑΚ  ……… αγωγή του και την από ………… με ΓΑΚ/ΕΑΚ ………… αγωγή της καθ' ης η κλήση­ εναγομένης-ενάγουσας, ζητεί δε να γίνει δεκτή η πρώτη και να απορριφθεί η δεύτερη.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης και μετά την εκφώνησή της από το σχετικό  πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Ο καλών-ενάγων-εναγόμενος άσκησε την από …………. με ΓΑΚ/ΕΑΚ …… αγωγή, η δε  καθ'  ης  η  κλήση-εναγομένη-ενάγουσα  άσκησε την από ……… με ΓΑΚ/ΕΑΚ …….αγωγή. Οι παραπάνω αγωγές, με αντικείμενο την ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων και την επιδίκαση διατροφής για λογαριασμό τους, κατόπιν της από 10.04.2019 Πράξης του Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της ………, οπότε συνεκδικάσθηκαν, εκδόθηκε δε επ' αυτών η ………./2019 απόφαση αυτού του δικαστηρίου. Με την απόφαση αυτή, αφού αμφότερες οι αγωγές κρίθηκαν παραδεκτές και νόμιμες από το δικαστήριο, ακολούθως, κατά την ουσιαστική έρευνα  της υπόθεσης, και προκειμένου το τελευταίο να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για την ορθή διάγνωση της υπόθεσης, έκρινε αναγκαία τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην επί της οδού ……………, οικία του καλούντος-ενάγοντος-εναγομένου, ο οποίος έχει αναλάβει προσωρινά την επιμέλειά τους, δυνάμει της …………/2018 απόφασης αυτού του δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), καθώς και σχετικά με τις συνθήκες στις οποίες θα διαβιώνουν τα τέκνα στην επί της οδού …………, στη ………, οικία που, κατά τον χρόνο εκείνο, είχε μισθώσει  η  καθ'  ης  η  κλήση-εναγομένη-ενάγουσα, σε περίπτωση ανάθεσης της επιμέλειας σε αυτή. Κατόπιν αυτών διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να προσκομισθούν οι εκθέσεις με το παραπάνω περιεχόμενο. Ακολούθως, η καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα, με την από ………, με ΓΑΚ/ΕΑΚ ……… κλήση της επανάφερε προς συζήτηση την υπόθεση για τη δικάσιμο ………, πλην όμως, με την ………… απόφαση αυτού του δικαστηρίου η εν λόγω κλήση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι δεν είχαν προσκομιστεί οι προαναφερόμενες εκθέσεις κοινωνικής έρευνας. Ήδη, με την από ………. και με ΓΑΚ/ΕΑΚ ………. κλήση του καλούντος­ ενάγοντος-εναγομένου νόμιμα επαναφέρεται κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας η υπόθεση, η οποία πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων (ενός από κάθε πλευρά), που εξετάσθηκαν κατά τη δικάσιμο της …………… και περιέχονται στα με αριθμό ……/2019 πρακτικά συζήτησης αυτού του δικαστηρίου, από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι  προσκομίζουν με επίκληση,  από τις με αριθμούς  …………/2019 …………./2019 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ……… και …… αντίστοιχα ενώπιον του ειρηνοδίκη Πειραιώς, οι οποίες λήφθηκαν, με πρωτοβουλία του καλούντος-ενάγοντος-εναγομένου μετά την ενώπιον του δικαστηρίου συζήτηση της υπόθεσης κατά τη δικάσιμο της ………, προς αντίκρουση των ισχυρισμών που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά της από την καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα, κατόπιν νόμιμης κλήτευσης της τελευταίας με δήλωσή του πρώτου, που καταχωρίσθηκε στα προαναφερόμενα πρακτικά συζήτησης, από τις με αριθμούς ………… ένορκες βεβαιώσεις που είχαν ληφθεί, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς, στα πλαίσια άλλης δίκης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αφού, κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν έγιναν επίτηδες για να χρησιμοποιηθούν για την προκείμενη δίκη (ΟλΑΠ 8/1987 ΝοΒ 1988.87, ΑΠ 688/2002 ΕλΔνη 44.725), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις ………, που ιερολογήθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις …………. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν δύο τέκνα, την ………, που γεννήθηκε στις ………… και τη …………, που γεννήθηκε στις …………… Η μεταξύ τους έγγαμη συμβίωση δεν εξελίχθηκε ομαλά, καθώς, όπως αποδείχθηκε, στις ………… η καθ' ης η κλήση­εναγομένη-ενάγουσα εκδήλωσε την βούλησή της προς διάσπασή της, αποχωρώντας από την οικογενειακή στέγη για μία περίπου εβδομάδα. Ακολούθως επανήλθε, πλην όμως, για τυπικούς λόγους, χωρίς πρόθεση επανασύνδεσης, έχοντας ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση νέας κατοικίας. Με   την από …………. αίτησή της (ΓΑΚ/ΑΚΔ …………), ενώπιον αυτού του δικαστηρίου  (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), ζήτησε να της επιτραπεί η μετοίκηση από την οικογενειακή στέγη, να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους και να υποχρεωθεί ο αντίδικός της να της καταβάλει ως προσωρινή διατροφή για λογαριασμό των ανηλίκων το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως για έκαστο. Αντίστοιχα, ο καλών-ενάγων-εναγόμενος, άσκησε την από …………… αίτησή του (ΓΑΚ/ΑΚΔ …………) ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, με παρόμοια αιτήματα, οι αιτήσεις δε συνεκδικάσθηκαν στις ………… και εκδόθηκε η ……../2018 απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η πρώτη αίτηση, έγινε εν μέρει δεκτή η δεύτερη αίτηση, και ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων των διαδίκων στον καλούντα-ενάγοντα-εναγόμενο, υποχρεώθηκε η καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα να καταβάλει στον αιτούντα ως προσωρινή διατροφή για λογαριασμό εκάστου των ανηλίκων το ποσό των 50 ευρώ μηνιαίως, ενώ τέλος, διατάχθηκε η προσωρινή μετοίκηση της καθ' ης  η κλήση­ εναγομένης-ενάγουσας από την οικογενειακή στέγη. Επισημαίνεται ότι η τελευταία, προ της συζήτησης των αιτήσεων κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο, είχε προβεί την …………, στη μίσθωση οικίας, κείμενης κοντά στην οικογενειακή οικία, επί της οδού …………., προκειμένου να κατοικήσει εκεί, μαζί με τα τέκνα της, στην περίπτωση που θα ανατίθετο σε αυτή η προσωρινή επιμέλειά τους, με μηνιαίο μίσθωμα 280 ευρώ. Αποδείχθηκε, όμως ότι η μίσθωση αυτή λύθηκε, κατόπιν κοινής συναίνεσης, όπως αποδεικνύεται από το με ημερομηνία ………… ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης τη μίσθωσης, που υπογράφηκε μεταξύ της καθ' ης η κλήση-εναγομένης-ενάγουσας και της …………, ενεργούσας  ως αντιπροσώπου της εκμισθώτριας ……… Στην συνέχεια, από  …………, η καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα προέβη στην εκ νέου μίσθωση οικίας, κείμενης στη …………. Αττικής, επί της οδού ………, με μηνιαίο μίσθωμα 300 ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της ίδιας, αλλά και προκειμένου να διεκδικήσει την ανάθεση σε αυτή της οριστικής επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι στο διάστημα μεταξύ της έκδοσης της προαναφερόμενης απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων και της άσκησης των  κρινόμενων  αγωγών, ο καλών-ενάγων-εναγόμενος άσκησε την από …………. αγωγή του (με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. ……………) με αίτημα τη λύση του γάμου του με την αντίδικό του, λόγω ισχυρού κλονισμού, επ' αυτής δε εκδόθηκε η με αριθμό ………/2019 απόφαση αυτού του δικαστηρίου, με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου. Αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι μετά την  έκδοση της  …………/2019 απόφασης αυτού του δικαστηρίου, που διέταξε επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου  να προσκομιστούν οι προαναφερόμενες εκθέσεις της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, και συγκεκριμένα από κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2019, η καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα εγκατέλειψε την προαναφερόμενη μισθωμένη οικία, έκτοτε δε διαμένει προσωρινά, φιλοξενούμενη στην οικία της αδελφής της ……………, στη ………, επί της οδού …………… Κατόπιν δε της εξέλιξης αυτής, η διενέργεια κοινωνικής έρευνας στην οικία, στην οποία κατοικούσε η καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα δεν είναι πλέον δυνατή, καθώς κατέστη άνευ αντικειμένου. Αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι η επιμέλεια των ανηλίκων, που ανατέθηκε προσωρινά  στον  καλούντα-ενάγοντα­εναγόμενο, κατά τα ανωτέρω, ασκείται από αυτόν κατά τρόπο επαρκή, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τους. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι ο καλών-ενάγων­ εναγόμενος είναι φιλόστοργος, άξιος και ικανός να φροντίσει και να διαπαιδαγωγήσει σωστά τα τέκνα του και να συμβάλει θετικά στην υπεύθυνη και με κοινωνική συνείδηση ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Ο τελευταίος κατοικεί στο ισόγειο πολυκατοικίας στο ………… Αττικής, επί της οδού ………, που έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από τους κυρίους γονείς του, οι οποίοι κατοικούν στον πρώτο όροφο. Η παραπάνω οικία αποτέλεσε την οικογενειακή στέγη, κατά τον χρόνο που οι διάδικοι τελούσαν σύζυγοι, προ της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, και επομένως εντός αυτής γεννήθηκαν τα τέκνα τους, έχοντας γνωρίσει μόνο το περιβάλλον αυτό ως σταθερή και μόνιμη κατοικία τους. Ο καλών-ενάγων-εναγόμενος είναι προσηλωμένος στα γονεϊκά του καθήκοντα, φροντίζοντας να ικανοποιεί τις ανάγκες των τέκνων του, τα οποία, σύμφωνα και με την έκθεση κοινωνικής έρευνας της κοινωνικής λειτουργού ……………, υπαλλήλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του δήμου …………, ζουν σε πολύ καλές συνθήκες, έχουν δικό τους δωμάτιο και το σπίτι τους είναι αρκετά περιποιημένο. Ακόμη, τα ανήλικα, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, έχουν εξαιρετική εικόνα στο σχολείο, είναι πάντα φροντισμένα, ενώ η συνεργασία με τον πατέρα είναι τακτική και εποικοδομητική. Πρέπει να επισημανθεί ότι από τα τέκνα των διαδίκων, η ……………. έχει διαγνωσθεί (………… ιατρικό πιστοποιητικό του παιδοψυχιάτρου ­επικουρικού ιατρού παιδοψυχιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» ως πάσχουσα από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα καθώς και από σύνδρομο Tourette (νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την παρουσία περισσότερων του ενός κινητικών και φωνητικών τικ), πάθηση για την οποία απαιτείται η παρακολούθηση 15 συνεδριών εργοθεραπείας. Αποδείχθηκε δε ότι ο καλών-ενάγων-εναγόμενος έχει φροντίσει με επάρκεια για την αντιμετώπιση της παραπάνω πάθησης της ανήλικης, συμμορφούμενος πλήρως με τις ιατρικές γνωματεύσεις και συνεργαζόμενος άριστα με τους δασκάλους της. Λόγω δε της παραπάνω πάθησης η ανήλικη  ……… χαρακτηρίζεται από παρορμητικότητα που συχνά την θέτει σε επιθετικές συμπεριφορές, λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία η συνεχή οριοθέτησή της και η ιδιαίτερη μεταχείρισή της. Αυτού του είδους η ιδιαιτερότητα, την εκθέτει ενδεχομένως σε αυστηρή συμπεριφορά από τον πατέρα της, η οποία ωστόσο δικαιολογείται από τα ανωτέρω, αλλά και από την ανάγκη προστασίας της από επικίνδυνα εγχειρήματά της. Από κανένα όμως στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι ο καλών-ενάγων-εναγόμενος έχει επιδείξει βίαιη συμπεριφορά απέναντί της, αντίθετα από όσα ισχυρίζεται η αντίδικός του, σε σχέση με τα οποία κατέθεσε και η μάρτυράς της, πλην όμως ανακριβώς. Ο καλών-ενάγων-εναγόμενος επικουρείται στο έργο του από τους γονείς του, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην εν τοις πράγμασι φροντίδα των ανηλίκων, ιδίως κατά τις ώρες απουσίας του από την οικία του, λόγω της εργασιακής του απασχόλησης. Ειδικότερα δε οι παππούδες των ανηλίκων τα προετοιμάζουν και τα συνοδεύουν κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο, ενώ οι ίδιοι τα παραλαμβάνουν από αυτό, καθώς ο καλών-ενάγων-εναγόμενος εργάζεται με σταθερό ωράριο από τις 08:00 έως τις 16:00, ενώ πρέπει στις ώρες απουσίας του να προστεθεί και ο χρόνος που απαιτείται για την προσέλευση και επιστροφή από τον χώρο εργασίας του, που βρίσκεται στα ………… Αττικής. Επίσης, ουσιαστική βοήθεια παρέχουν οι παππούδες της πατρικής γραμμής και σε σχέση με την καθαριότητα της οικίας και την παρασκευή φαγητού κατά τις παραπάνω ώρες απουσίας του καλούντος-ενάγοντος-εναγομένου, που κατά τις απογευματινές ώρες είναι αφιερωμένος στα τέκνα του, τα οποία βοηθά για την προετοιμασία των μαθημάτων τους, συνοδεύει στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες και στην ψυχαγωγία τους και φροντίζει για την υγιεινή τους και την προπαρασκευή του ύπνου τους. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι παρόμοια κατάσταση επικρατούσε και κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, καθώς, όπως αποδείχθηκε η καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα, πέραν των ωρών που απουσίαζε από την οικία λόγω της εργασίας της, απουσίαζε σταθερά, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα και κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να παρακολουθεί μαθήματα χορού ή γυμναστήριο, ενώ επίσης απουσίαζε και κατά τις βραδινές ώρες σε εξόδους με φίλους της, επαναπαυόμενη για αρκετά ζητήματα της καθημερινότητας στη βοήθεια του άλλοτε συζύγου της και των γονέων του. Ακόμη, αποδείχθηκε ότι, παρά το γεγονός ότι η επικοινωνία της με τα ανήλικα τέκνα της δεν είχε ρυθμιστεί δικαστικά, από τον χρόνο ανάθεσης της προσωρινής επιμέλειας στον καλούντα-ενάγοντα-εναγόμενο, κατά τα ανωτέρω, οι διάδικοι είχαν έλθει σε συνεννόηση σχετικά με τις ώρες επικοινωνίας, πλην  όμως, όπως αποδείχθηκε,  η καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα  άλλοτε άσκησε το δικαίωμα επικοινωνίας για λιγότερο χρόνο ενώ άλλοτε δεν προσήλθε στις προκαθορισμένες συναντήσεις. Η ελλιπής δε επικοινωνία με την μητέρα τους, αποτέλεσε πηγή προβληματισμού  των ανηλίκων κατά τη συνάντησή τους με την προαναφερόμενη κοινωνική λειτουργό, στο πλαίσιο της κοινωνικής έρευνας που η τελευταία διεξήγαγε. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η  καθ' ης η κλήση-εναγομένη­ ενάγουσα, ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 έχει εγκαταλείψει την οικία που είχε μισθώσει και έκτοτε διαμένει, φιλοξενούμενη, στην οικία της αδελφής της. Η ίδια επικαλείται οικονομική δυσχέρεια, εξαιτίας της οποίας δεν μπορούσε να συνεχίσει την παραπάνω μίσθωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, και ανεξάρτητα από τον λόγο, η ανυπαρξία δικής της κατοικίας και η προσωρινότητα της διαμονής της στην οικία της αδελφής της, καθιστά ανέφικτη την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της από την ίδια, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση αυτής είναι η συνοίκηση, η δε καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα δεν επικαλείται ότι η δυνατότητα αυτή υφίσταται στην οικία της αδελφής της, η οποία διαμένει με την δική της οικογένεια. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο καλών-ενάγων-εναγόμενος, είναι εκείνος που με τις ενέργειές του και την όλη στάση του δείχνει, πέρα από την αγάπη και στοργή με τις οποίες αμφότεροι οι διάδικοι εμφορούνται για τα τέκνα τους, ότι παρέχει τα εχέγγυα εκείνα που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στη σωστή τους πνευματική, σωματική και ψυχική ανάπτυξη. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη και του προφανούς συμφέροντος των τέκνων, το οποίο, όπως προκύπτει από τις σχετικές για τη γονική μέριμνα διατάξεις (άρθρο  1510 επ. ΑΚ), αναγορεύεται  ως το  μοναδικό  κριτήριο για  κάθε απόφαση του Δικαστηρίου, που αφορά την ανάθεση της γονικής  μέριμνας ή του τρόπου άσκησής της (ΑΠ 1976/2008, ΑΠ 1728/1999), και επιβάλλει τη διαμονή των ανηλίκων στην οικία του πατέρα τους, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα στη ζωή τους, θα πρέπει η αποκλειστική επιμέλεια αυτών να ανατεθεί στον καλούντα­ ενάγοντα-εναγόμενο, πατέρα τους. Η ανάθεση δε της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στον πατέρα, σε καμία περίπτωση δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη, απορριπτομένου του οικείου ισχυρισμού της καθ' ης η κλήση-εναγομένης-ενάγουσας, καθώς αφενός μεν αμφότεροι οι γονείς έχουν δικαίωμα και καθήκον να ασκούν τη γονική μέριμνα, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιμέλεια του προσώπου των τέκνων τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1510 ΑΚ, αφετέρου δε όταν το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της (επιμέλεια), πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον των τέκνων, σεβόμενο ταυτόχρονα την ισότητα μεταξύ των γονέων, χωρίς να κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1511 ΑΚ. Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, πρέπει η αγωγή του καλούντος-ενάγοντος-εναγομένου, κατά το σκέλος που αφορά την επιμέλεια  των ανηλίκων να γίνει δεκτή, αντίστοιχα δε πρέπει να απορριφθεί η αγωγή της καθ' ης η κλήση-εναγομένης-ενάγουσας στο σύνολό της. Περαιτέρω από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι τα προαναφερόμενα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, ηλικίας, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, 8 και 5 ετών περί που, για λογαριασμό των οποίων ζητεί διατροφή ο καλών-ενάγων-εναγόμενος, ο οποίος νομίμως τα εκπροσωπεί στην παρούσα δίκη, ως αποκλειστικά ασκών, κατά τα προαναφερόμενα, την επιμέλεια του προσώπου τους, δεν έχουν εισοδήματα από περιουσία, ούτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ δεν μπορούν να εργαστούν, λόγω της πολύ μικρής τους ηλικίας. Έτσι δεν μπορούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους και δικαιούνται να λαμβάνουν διατροφής, σε χρήμα, προκαταβαλλόμενης κατά μήνα, από τους υπόχρεους γονείς τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 του ΑΚ. Η καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα, μητέρα των παραπάνω ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, εργάζεται ως πωλήτρια σε περίπτερο, λαμβάνοντας μισθό 750 ευρώ περίπου, διαμένει δε, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν ως φιλοξενούμενη στην οικία της αδελφής της. ’λλη περιουσία ή εισοδήματα  από  οποιαδήποτε  άλλη  πηγή  δεν  αποδείχθηκε  ότι  έχει, ούτε  άλλες διατροφικές υποχρεώσεις, προς τρίτα πρόσωπα, είναι δε υγιής, δεν αντιμετωπίζει άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, πλην των συνήθων για διατροφή και συντήρησή της. Εξάλλου, ο καλών-ενάγων-εναγόμενος, πατέρας των παραπάνω ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, εργάζεται με την ειδικότητα του ………, στην εταιρία με την επωνυμία «………» και οι μηνιαίες του αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των ……… ευρώ. Δεν έχει δαπάνες στέγασης αφού διαμένει σε διαμέρισμα που του παραχωρείται από τον πατέρα του ……… Βαρύνεται ακόμη με την καταβολή μηνιαίας δόσης καταναλωτικού δανείου προς την τράπεζα «………», ανερχόμενης στο ποσό των … ευρώ περίπου. Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι έχει άλλη προσοδοφόρο, περιουσία ή άλλα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, είναι υγιής και δεν βαρύνεται με άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, πλην των συνήθων για διατροφή και συντήρησή του ίδιου και των ανηλίκων τέκνων του. Περαιτέρω από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι τα ως άνω ανήλικα τέκνα των διαδίκων, για λογαριασμό των οποίων ζητείται διατροφή διαμένουν, όπως ήδη προαναφέρθηκε, με τον καλούντα-ενάγοντα-εναγόμενο, έτσι δε καλύπτουν αδαπάνως τις στεγαστικές του ανάγκες, ενώ ο τελευταίος εκτός του ότι καταβάλλει τις λειτουργικές δαπάνες της ως άνω κατοικίας, που αντιστοιχούν σ' αυτά (ανήλικα τέκνα), τους προσφέρει και τις προσωπικές του υπηρεσίες για την ανατροφή και περιποίησή τους, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι οι μηνιαίες ανάγκες σε χρήμα νια τη διατροφή των δύο (2) ανήλικων τέκνων των διαδίκων και συγκεκριμένα για την συντήρηση και την ανατροφή τους, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους διαβίωσης τους, την ηλικία τους, τον τόπο κατοικίας τους, την κατάσταση υγείας τους και τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής τους, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου (ΑΠ 680/2010, ο.ο., ΑΠ 1681/2005, ΕλλΔνη 2006,461, ΑΠ 823/2000, ΠειρΝομ 2002.133, ΕφΑΘ 5878/2010, ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑΘ 1095/2009, ο.ο., ΕφΠειρ 58/2006, ΠειρΝομ 2006.228, ΕφΛαρ 50/2013, Δικ/φία 2013.112) διαμορφώνονται, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ως εξής: 1) για την ………, που φοιτά στην Γ' δημοτικού για τροφή, για ένδυση και υπόδηση, για φροντιστηριακά μαθήματα αγγλικών, για διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, για ψυχαγωγία, για δαπάνες συνεδριών εργοθεραπείας και επισκέψεις σε ιατρούς στο συνολικό ποσό των 300 ευρώ, 2) Για τη ………… που φοιτά στο νηπιαγωγείο: για τροφή για ένδυση και υπόδηση, για διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, για ψυχαγωγία και για επισκέψεις σε ιατρούς στο συνολικό ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Οι δαπάνες αυτές που απαιτούνται για την διατροφή, ένδυση, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άθληση και ψυχαγωγία των δύο ανήλικων τέκνων των διαδίκων και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ είναι οι συνηθισμένες τέκνων ίδιας ηλικίας με αυτά. Με τα ανωτέρω ποσά μπορούν να καλυφθούν όλα  όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, την  ανατροφή και την εκπαίδευση των δύο ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ώστε να εξασφαλιστεί επίπεδο διαβίωσης τους ανταποκρινόμενο προς το επίπεδο που αρμόζει στην ηλικία τους. Από το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό η καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα, μητέρα των ανηλίκων, είναι σε θέση, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική της δυνατότητα και την προσωπική της κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση του πατέρα τους, δηλαδή του καλούντος-ενάγοντος-εναγομένου, να καλύψει ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) μηνιαίως για την ……… και ποσό εβδομήντα ευρώ (70,00 €) μηνιαίως για τη ………, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δική της διατροφή, ενώ το υπόλοιπο ποσό που είναι αναγκαίο για τη διατροφή τους, καλύπτεται ήδη, από τον ενάγοντα, πατέρα τους, κυρίως με την προσφορά των προσωπικών του υπηρεσιών στην ανατροφή τους και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκησή τους, παροχών, αλλά και με την ανάλωση μέρους του προαναφερομένου εισοδήματός του, ως έχοντα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων του υποχρέωση διατροφής τους. Επομένως, πρέπει η κρινόμενη αγωγή του καλούντος-ενάγοντος-εναγομένου, κατά το αντίστοιχο κεφάλαιό της, που αφορά την επιδίκαση διατροφής για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, να γίνει δεκτή, κατά ένα μέρος, ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, να υποχρεωθεί δε καθ' ης η κλήση-εναγομένη­ ενάγουσα να καταβάλλει στον αντίδικό της, υπό την ιδιότητά του ως αποκλειστικά ασκούντος την γονική μέριμνα (επιμέλεια) των παραπάνω ανηλίκων τέκνων τους, το ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €) ευρώ μηνιαίως συνολικά, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την επίδοση της αγωγής, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται στο διατακτικό της αποφάσεως. Τέλος, τα δικαστικά  έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους, κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ, λόγω της συγγενικής σχέσης τους.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ με την παρουσία των διαδίκων την από ……… με ΓΑΚ/ΕΑΚ ……… αγωγή του καλούντος-ενάγοντος-εναγομένου και την από ……… με ΓΑΚ/ΕΑΚ ……….. αγωγή της καθ' ης η κλήση­ εναγομένης-ενάγουσας.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από ………. με ΓΑΚ/ΕΑΚ ……….. αγωγή της καθ' ης η κλήση-εναγομένης-ενάγουσας.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από …….. με ΓΑΚ/ΕΑΚ ….. αγωγή του  καλούντος-ενάγοντος-εναγομένου.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων ……… και ………. στον καλούντα-ενάγοντα-εναγόμενο, πατέρα τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθ' ης η κλήση-εναγομένη-ενάγουσα να καταβάλλει στον καλούντα-ενάγοντα-εναγόμενο, υπό την ιδιότητά του ως αποκλειστικά ασκούντος, την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, …….. και .………, και για λογαριασμό αυτών, ως συνεισφορά για την μηνιαία διατροφή τους, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) για την πρώτη και το ποσό των εβδομήντα ευρώ (70,00 €) για τη δεύτερη, προκαταβολικά, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 11/12/2020, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ